Říjnový úplněk a posvátná energie tajemného zatmění

Lunární fluidum, ovlivněné zatměním Měsíce, souvisí s vnímáním přerodu od hmotného k nehmotnému, od řádu k nestabilitě a naopak. Můžeme se setkat s energiemi a silami nespoutanými prostorem a nesvázanými časem. Mohou nás přitahovat zvláštní momentky s nádechem tajemné „tekutosti“, kdy pevnost a řád nedokáže udržet stálý tvar, emoce a pocity se téměř proměňují v živoucí bytosti. Vnitřní setkání pevných a tekutých látek či nemateriálních substancí vede k prozření v případě, že „tekutá látka“ hmotu pouze „obteče“ a zase zmizí jako duch a hmotu zanechá netknutou, jen jemně produchovněnou v kladném slova smyslu. Zvláštní vír energie vtahuje uvolněnou mysl do bezčasého a nepomíjivého prázdna, do stavu úplnosti a hlubokého vnitřního klidu. Silná vnitřní intimita je rozvířena mimo podvědomí, z hlubokého nitra ven do Prostoru. V takovém případě se vše pozvolna navrátí zase od nehmotného k hmotnému. Přírodu, krajinu, stromy a skály energie všeobjímající noční tmy prostoupené měsíčním svitem také jen oblévá, neproniká do vnitřní struktury hmotných objektů.

Úplněk a částečné zatmění Měsíce. 28. října nastane částečné zatmění Měsíce planetou Zemí, které bude pozorovatelné od 21:35 do 22:53 v celém průběhu. Měsíc se v čase zatmění bude nacházet nad jihovýchodním obzorem. Potemnělý stín se objeví v prostoru levé spodní části úplňku. Při dobré viditelnosti můžeme v blízkosti Měsíce pozorovat jasnou planetu Jupiter, ke které se bude Měsíc přibližovat.

V některých případech, (pokud nenalezneme světlo v podvědomí, nezvládneme vyšší kmitočet silového pole životní energie a neudržíme pohotovostní stav bdělosti), vede setkání s probuzenými vnitřními stíny k duševní nevyrovnanosti. Někdy se jedná dokonce o setkání s lunárními skřítky či duchy, přízraky podsvětí projevujícími se ve vnějším světě, iluzemi a stíny probuzenými k životu během zatmění Měsíce. Stává se tak, pokud vnější energie s negativní energií prosáknou pevností hmoty a v hlubinách nitra se setkají s tokem zpomaleného času, svázaného ve smyčkách existence a neexistence, bytí a nebytí. Setkání s časem plynoucím v protisměru, v projekci lidského vědomí, vzbuzuje vnitřní neklid nebo šálení smyslů.

Měsíc sám ani planeta Země, která na Měsíc vrhá svůj stín za nic nemohou, jsou jen němými svědky hlubokých vnitřních procesů a vnějších dějů. Někdy se může přihodit spuštění spirituální krize, jejíž příčinou není zatmění Měsíce, tento nebeský úkaz může být spouštěčem něčeho, co se v podvědomí už nějaký čas nepozorovaně formovalo. Leccos se nepozorovaně formovalo také v proudu kolektivního podvědomí, „všelijaké mořské obludy“.

Totalitu úplného zatmění, nebo energii částečného zatmění Měsíce, nebo jakékoli mysteriózní fluidum, není nutné zbytečně přehnaně démonizovat, určitě ne více, než si kolikrát démonizujeme reálné věci a jevy. Někdy dokonce i reálné osoby, příběhy lidí, které potkáváme nebo známe zprostředkovaně, a o kterých ve skutečnosti nic nevíme. Pronikání fluidní energie Měsíce do lidského podvědomí hraje kladnou roli v sebepoznání a v neopakování stále stejných chyb. Také nám pomáhá staré bolesti vědomě rozmělnit na prach a rituálně zpracované je odevzdat zemi. Meditace vhledu do vlastního nitra prováděné šest hodin před a šest hodin po úplňku jsou velmi silné, je to doba vhodná pro pokládání otázek, například prostřednictvím obrazů Velké arkány tarotu, v této době nejsilněji působí mentální tvořivé rituály. Jen v samotném čase zatmění Měsíce neprovádíme žádné magické rituály, soustředíme se na událost samotnou ve vnitřní tichosti a uvědomujeme si, že jsme součástí planety Země.

Mysteriózní fluidum je široký pojem, může se jednat například o domnělou neviditelnou látku s předpokládanými metafyzickými a jemně hmotnými fyzikálními vlastnostmi souvisejícími se zákony přírodních jevů. Mysteriózní fluidum souvisí s Absolutnem, nejvyšším jsoucnem nad-prostorovým a nadčasovým prazákladem všech věcí. Lunární fluidum souvisí s nepopsatelným kouzlem Měsíce, s jeho povahou a vlastnostmi, které působí na vše přírodně tekuté, na mořskou hladinu i vodní prostředí lidského těla, na zemskou atmosféru skrze vodní složky v ní obsažené. Měsíční kouzlo spočívá v pomyslném fluidu, které má schopnost přenášet informace mezi podvědomím a prožívanou skutečností (duševními pochody). Za úplňkové noci sluneční oheň proměňuje chladný Měsíc v zářivé noční slunce. Na noční obloze pozorujeme sjednocení dvou bytostí, sjednocení mužské (jang) a ženské (jin) energie. Svou velikostí je Měsíc za úplňku podoben dennímu Slunci.

Během zatmění Měsíce v úplňku viditelně vstupuje do hry planeta Země

Totalita zatmění Měsíce, přestože její účinky mohou být paralyzující, je svým způsobem fascinující prožitek. Je to právě Země, respektive stín Země, kdo pohlcuje polarizované světlo úplňku. V okamžiku, kdy začne stín Země pohlcovat světlo Měsíce (odražené světlo Slunce), uvědomme si, že vidíme stín pohybující se Země, na které v tuto vzácnou chvíli stojíme. Uvědomme si, že v tu chvíli nikoliv Měsíc je nejdůležitější, to Země se nám jednou za čas takto připomíná, poukazuje také na stíny uložené v našich nitrech, a na stíny nacházející se v auře Země. Dovolme si celou svou bytostí naslouchat mlčení Země, můžeme naslouchat energetickému příboji principiálně ženské, dynamické a plodivé síle přírody.

Během zatmění Měsíce vše, co energeticky náleží úplňku platí trojnásobně. V čase úplňku se dějí zvláštní věci, mohou k nám přicházet informace z jiných sfér a mimo realitu lineárního času, z budoucnosti nebo minulosti. V tomto čase se propojujeme s podvědomím, pokládáme konkrétní otázky a přijímáme intuitivní odpovědi. Pokud za úplňku „odešleme“ jakékoliv „zlo“, dotčená strana intuitivně pozná, odkud vítr fouká. Luna – skrze emoční tělo – nám přináší pochopení vnitřního světa v měsíčním světle. Světlo úplňku jde do hloubky, pod povrch, odkrývá vnitřní pravdu. Úplňkové měsíční světlo vyplavuje „vnitřní vodu nezpracovaných emocí a nenaplněných citů“, někdy nás může překvapit jaké množství nevyplakaných slz skrývá maše nejhlubší nitro.

V tuto jedinečnou chvíli je to Slunce, kdo zůstává v pozadí. Před očima nám mizí měsíční světlo – polarizované světlo Slunce. V tuto chvíli si také můžeme uvědomit, že zvýšené sluneční záření během slunečních erupcí, záblesky světla a radiace, výtrysky sluneční hmoty nazývané protuberance, to vše má vliv na lidské vědomí. Tyto solární záblesky představují zesílený tok informací, které ovlivňují námi prožívaný hmotný svět. Jde o hvězdný materiál (hmotný – vysokoenergetické částice, nehmotný – informace) nesený k nám slunečním větrem, tedy včetně informací a energie potřebné pro vývoj všech planet v naší sluneční soustavě, nejen pro vývoj života na Zemi. Solární záblesky se dotýkají kvantového vědomí celé planetární soustavy.

Slunce je možné považovat za jakýsi „projektor“, který k nám vysílá potřebné informace, (včetně energie a informací potřebných pro vznik RNA a DNA v době, kdy byla Země připravená pro rozvoj života). A i dnes solární záblesky sledují, podporují a také řídí vývoj lidského vědomí. Řídí jej také zrcadlově, ne pouze sami o sobě – poskytnutím obrovského množství energie k životu. Zrcadlově v tom smyslu, že na úrovni kvantového vědomí je zpracováno také vše, co sami vysíláme – to se nám vrací zpět. Solární záblesky ovlivňují také centrální nervovou soustavu (člověka), ovlivňují také holografické časové projekce. Dochází k pootevření bran do jiných dimenzí, k uvolňování energie z časových fondů, k uvolňování informací z informačních databank. Současně dochází k uvolňování energie z podvědomí, k probuzení potlačovaných emocí, neurčitých vzpomínek, včetně těch z minulých životů. Ve chvíli, kdy na obloze sledujeme tanec Země a Měsíce, je Slunce v pozadí celé události, proto dochází k zesílenému uvolňování všeho, co máme uloženo v podvědomí, právě vlivem energie úplňku, která je v tuto chvíli zesílená zatměním Měsíce. V tuto chvíli si také můžeme uvědomit, že historie vývoje naší planetární soustavy je velmi dlouhá, a že by bylo s podivem, pokud by solární záblesky kdysi dávno vytvořily podmínky vhodné pro život pouze na planetě Zemi.

Elementární „mentální částice“, které produkuje lidská mysl a které vyjadřují naše myšlenky, se dotýkají nejen jádra atomů skrytých v buňkách lidského těla, dotýkají se také jádra Země, jádra Slunce, a to vše se děje na jemnohmotné úrovni, kterou běžně nevnímáme. Vědomí Země, Měsíce a Slunce komunikuje s veškerou hmotou v PROSTORU, komunikuje také s lidským vědomím. To vše si o této posvátné noci můžeme uvědomit v plné síle a celým svým srdcem a bez jakéhokoli pocitu strachu. Pomyslný, mystický střed Země je spirituálně propojen s hlavou člověka, s lidským mozkem, s lidským vědomím, a s informacemi uloženými v lidském nitru.

Zatmění Měsíce a vnímání energie Země

Během zatmění Měsíce se soustředíme většinou na Měsíc samotný, méně už se soustřeďujeme na planetu Zemi. Přitom je to právě Země, respektive stín Země, kdo pohlcuje světlo Měsíce. Na Měsíc se během roku soustředíme možná více, během jeho pravidelného pohybu po noční obloze než na samotnou Zemi. Měsíc vidíme pohledem ze Země, ale vidět Zemi, pohledem z vesmíru, se podaří jen „vyvoleným“. V okamžiku, kdy začne stín Země pohlcovat světlo Měsíce, uvědomme si, že vidíme stín pohybující se Země, na které v této vzácné chvíli stojíme. V okamžiku vesmírného koncertu světla a stínů se vědomě koncentrujeme na skutečnost, že v tuto chvíli nikoliv Měsíc je nejdůležitější, to Země se nám jednou za čas takto připomíná, poukazuje také na stíny uložené v našich nitrech, a na stíny nacházející se v auře Země.

Několik dní před zatměním Měsíce, a také několik dní po této magické události, mohou někteří jedinci procházet vnitřní, spirituální krizí. Hledající trpělivě otevírají svá srdce, přesto se občas stává, že se dostaví, někdy nečekaně, jindy pravidelně a opakovaně jakási obtížně rozpoznatelná „spirituální krize“, která během zatmění Měsíce může dojít svého vrcholu. Ne každý zvládne vědomou cestu sebepoznání bez občasné, někdy i déle trvající vnitřní úzkosti, obtížně definovatelných vnitřních strachů, pocitů marnosti, pocitů vnitřní nejistoty a netrpělivosti. Intenzita vnitřních procesů může být dokonce propastná, pokud se touha po vědění a spirituální nadšení na hlubší úrovni střetne s náročným vnitřním procesem. Během trpělivé cesty sebepoznání jsou tyto stavy naprosto normální záležitostí, to je nutné si plně uvědomit. Netrápit se a vědět, že cesta za spirituálním světlem někdy vyžaduje projít pomalu a v poklidu neosvětlené a temné úseky na duchovní cestě, občas doprovázené odhalením skrytých vnitřních stínů v podobě zastaralých programů.

Zatmění Měsíce nám připomíná, že lidská představa o trvalém splynutí s „božstvím“ bývá nedokonalá, hlavně začátečníci si neuvědomují, že „osvícení“, které hledají, a pokud jej v prchavém okamžiku naleznou, není trvalým stavem. Na osobní úrovni skutečně prožité hluboké spirituální zážitky, náhodně nebo cílenou meditací vyvolané stavy osvícení, jsou znamením, že jsme se ocitli teprve na samém počátku duchovní cesty. Otevřeli jsme bránu vnitřní touhy dokořán, přesto dál hledáme a tápeme, někdy si můžeme ve stavu nesmírné radosti až po okamžiky silné vnitřní bolesti uvědomit, že není cesty zpět. Občasný duševní a mentální neklid mívá mnoho podob. Obtížné je například zvládnout vnitřní pnutí, vnitřní, mnohdy nečekaně silné emoce, kdy si hluboce uvědomujeme: že já už „VÍM“ a moje nejbližší okolí stále ještě „NEVÍ“.

Nová eKniha Psychologie chaosu – „Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek“

Vnitřní touha sdílet s ostatními vlastní poznání nás občas znepokojuje, dokážeme utišit svou mysl, vnímat svět jinýma očima, a plni úzkosti se obtížně vyrovnáváme s tím, že zbytek světa stále „nechápe“, že většina zůstává lapena například ve víru „konzumního šílenství“. Dokážeme se napojit na energie přírody a čerpat z nich vnitřní sílu, a toužíme rozdávat kolem sebe „recepty na štěstí“. Zklamání přichází v okamžiku, kdy si uvědomíme, že takto to většinou nefunguje. Musíme si uvědomit, že rozdáváme jakési neviditelné, ale na energetické úrovni hmatatelné „recepty na štěstí“ už jen tím, že pracujeme sami na sobě a tiše kolem sebe vyzařujeme lásku a soucit, hlubokou víru a pochopení. Stačí, že víme, co skutečně znamená harmonická a pozitivní mysl a vědomé spočinutí v přítomném okamžiku. Nemusíme nic víc dělat, každý, kdo je alespoň minimálně připraven, sám se dokáže napojit (ať už vědomě nebo nevědomě) na pozitivní energii, kterou vyzařujeme. Zároveň si nic nevyčítáme, pokud občas sklouzneme do špatné nálady, smutku nebo úzkosti.

V okamžiku spirituální krize, ať už má jakoukoliv podobu, se máme zastavit a uvědomit si, že cokoliv děláme, konáme v první řadě pro sebe. Vše, co se děje kolem nás sice vnímáme, ale k NIČEMU SE NEPŘIPOUTÁVÁME. Spirituální krize má mnoho podob. Dostaví se například v okamžiku, kdy si uvědomíme, že na své cestě zůstáváme osamoceni. Povrchní sdílení rádoby duchovních citátů, bez skutečného vnitřního zájmu ostatních „hledajících“, nám už nestačí. Duševní útěcha se dostaví pokud dokážeme dokonale spočinout v přítomném okamžiku: v bdělé tichosti rozprostřené za oponou všedního světa a v pozadí všedních myšlenek vnímáme cosi velmi silného, vzdáleného a nepoznatelného. V okamžiku, kdy dokážeme vnímat světlo své duše, kdy už je naše mysl prosta negativních myšlenek, v okamžiku vnitřní touhy sdělit všem kolem sebe, že cesta srdce existuje a je uskutečnitelná.

Úplněk v zemském znamení Býka nastane 28.10.2023 ve 22:23. Čarovná síla Luny působí na vše pozemské zhruba dva a půl dne před a po úplňku.

Dobrou zprávou je, že Býk jde do hloubky, zkoumá vše zemské, je odhodlaný a důsledný. Přestože nemá rád změny, s velkým nasazením dokáže proměňovat záměry v akci, přání ve skutečnost. Býk se nevzdává a překonává překážky na cestě k uskutečnění cílů i k sebepoznání. Zabývat se budeme vším, co pro nás znamená pocit bezpečí, hojnost, racionalita, trpělivost, schopnost koncentrace, empatie, umírněná vášeň, smyslnost, sexuální náruživost, ale také preciznost, pomalá pružnost a občasné prosazování vlastní vůle s argumenty do detailu promyšlenými. Následujme svou intuici, energie Býka nám dodá sílu a chuť k seberealizaci. Přejme si rozvážně, opatrně a zodpovědně a konejme s citem. Přejme druhým a bude přáno i nám. Měsíc bude v konjunkci s Jupiterem – planetou štěstí , někdy nazývanou „velká fortuna“. Soustředění na mentální aktivitu, promýšlení záměrů souvisejících s budoucností, vyslovení niterných přání týkajících se stability a hojnosti nebo naplněnosti ve vztazích se nám této tajemné noci vyplatí. Jupiter bude působit svou ochrannou energií, ale bude mít jedinou podmínku: vše, o čem budeme přemýšlet, vše co budeme konat by mělo být v souladu se všemi cnostmi, které v sobě dokážeme nalézt, a kterým Jupiter vládne.

♥∗★∗・:*:・∗☆♥ ∗・:*:・∗★・∗・:∗・:*:・∗★∗・♥*:・∗★∗・:*:・∗☆♥ ∗・:*:・∗★・∗・:∗・*:・∗★∗♥

Související články: Tajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji, Transcendentní prožitek překračuje hranice vědomí, Posílení aktivity třetího oka – šestého smyslu

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?