Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

Jakkoliv se vůči vesmírnému Vědomí vymezit je věc komplikovaná. Ale zkusme si představit, že neustále se zdokonalující interaktivní schopnost vesmírného Vědomí tvořit (zrcadlově reagovat na podněty hmotné sféry)  spočívá ve světle informací. Světlo informací je projektováno na trojrozměrné plátno zvané Prostor. Pro vesmírné Vědomí, (pokud se opřeme o tvrzení, že vesmírné vakuum obsahuje neviditelná semínka informací, z nichž vzniká hmota), je tvoření světlem (vizualizačním nástrojem pro přenos informací), podobné projektování tajemné kosmické videohry. Pro vesmírné Vědomí platí, že světlem informací dokáže vložit do Prostoru – nekonečné množství pohyblivých obrazů, z jejichž jednotlivých částí vzniká holograficko-fraktální obraz a následně trojrozměrný obraz vesmíru vnímaný lidskými smysly. Nic z takto pojatého konceptu, který je jen jednou z možných obrazných navigací jak vnímat vesmírné Vědomí, nevylučuje, že určitý virtuální „adresní“ prostor, například s adresou galaxie Mléčná dráha, je založen na složitých kódech, které jsou ve správě nekonečné a věčné Paměti vesmírného Vědomí.

Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Tvořivé světlo, bez kterého by se nemohlo nic projevit, vytváří horizontální i vertikální členité obrazy, povrchy a tvary reality, které odpovídají smyslovým vjemům, myšlenkám, pocitům, snům a vzpomínkám člověka. Tvořivé světlo si člověk neuvědomuje, toto světlo nevidí, vidí pouze obrazy ze světla informací složené. Podobně si člověk neuvědomuje schopnost vlastního vědomí tvořit, často si neuvědomuje ani vlastní vědomí jako takové, nebo si uvědomuje jen jeho nepatrnou část, základní obrys související s uvědomováním si své existence. Je to právě člověk, kdo neustále něco vyčleňuje, dělí, třídí, klasifikuje, a je to tak v pořádku, neboť kvalita vědomí záleží, mimo jiné, na obsahu (neproniknutelné říše) lidské mysli. Obsah mysli zahrnuje vše, co se člověk naučí, co si dokáže vybavit, zahrnuje vše související s poznávacími procesy, s posilováním vůle, vytvářením motivace, s reakcemi na podněty, se získáváním zkušeností.

Racionální bdělé vědomí, považované za skutečné a zároveň relativní, není to jediné, co je naší podstatou, jsme utvářeni také rozmanitými odlišnými formami vědomí

Možná ani netušíme, čeho všeho jsme tvůrci. Změněné rozšířené stavy vědomí umožňují vidět svět a Universum v hlubších souvislostech, a na každodenní zkušenosti nahlížet novým způsobem. Změněné stavy vědomí souvisí se subjektivním vnímáním a prožíváním, podobně jako za bdělého vědomí. Přijde doba, kdy se nebudeme záměrně uvádět do změněných stavů vědomí, kdy je budeme mít běžně zakomponované do života, až se naše duševní a mentální pochody vymaní z určitých zažitých vzorců a zvyklostí. Tento předpoklad vychází z vědeckých i nevědeckých názorů, že jsme geneticky disponováni k prožívání změněných stavů vědomí.

Následující stručný základ nám pomůže najít odpověď na úvodní otázky. Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí? Potenciál změněných stavů vědomí, (pozitivní vliv na psychofyzické já), lze využít jak z hlediska psychologie, tak i z hlediska filozofického nebo duchovního bádání a zrání. V důsledku prožívaných zkušeností se změněnými stavy vědomí, (podobně jako to platí u prožitků a zkušeností získaných v rámci běžného bdělého vědomí),  je podporována:

  • Schopnost mozku přizpůsobovat se a měnit se (neuro-plasticita mozku – vývoj změn v mozku v průběhu života).  Jedná se o změny vědomí navozené během silného spontánního prožitku, během limitního sportovního výkonu, nadlimitní fyzické nebo psychické zátěže, během meditace, relaxační imaginace, rituálním pojetím samoty (dočasné odloučení od vnějších vlivů), půstem, pobytem ve tmě. Poslechem vhodné hudby (např. Mozartův efekt), poslechem zvuku posvátné tibetské mísy, poslechem šamanských bubnů, rituálním tancem, alikvotním zpěvem. Dále se jedná o hypnagogický stav na rozhraní bdění a spánku, přechod z vědomého lucidního snu do změněného stavu vědomí (fyzické tělo spí mozek je vzhůru), dechová cvičení, holotropní zkušenosti, odpoutání vědomí od hmotného těla (astrální putování), mystické vytržení.
  • Odlišné mentální stavy od bdělého vědomí jsou také spánek, denní sny, fantazie, hypnóza, auto-hypnóza, náměsíčnost. Pozitivní potenciál jiných stavů vědomí souvisí s lidskou spiritualitou, na kterou navazuje důležitá hmotná dimenze, kterou je duševní a psychické zdraví člověka. Souvisí také s (mystickým či metafyzickým) porozuměním hyperprostoru,  s porozuměním kolektivnímu nevědomí.

Zde ale platí, že žádný návod není universálně použitelný, každému z nás funguje něco jiného. (Do svých úvah o pozitivním potenciálu nezahrnuji změněné stavy vědomí považované za poruchové, např. vyvolané závažnou duševní chorobou, nebo změny vědomí užitím návykových, případně psychotropních látek a podobně, toto poněkud odlišné téma vyžaduje jiné zpracování.)

Výčet pozitivních přínosů rozšířených stavů vědomí (sebe-přesah, překonání hranic svého těla a ega), kdy člověk lépe poznává svět, povahu reality i sám sebe, není zrovna stručný. Jedná se o pozitivní změny vnímání, myšlení a všímavosti, dosáhnutí porozumění sobě samému (osobní růst), lepší vnímání vlastní identity (pozitivní sebepojetí), uvolnění (psychického) napětí, zbavení se strachu z neznámého, posílení kreativity a hledání inspirace. Vnímání vnější reality z různých perspektiv, vnímání „imaginárních zrakových vjemů“ (schopnost mozku konstruovat jak skutečné, tak i neskutečné obrazy věcí a jevů), snadnější přizpůsobení se vnějším podmínkám, holistické vnímání, směřování k celistvosti a k propojení s celkem. Využití léčebného a transformačního potenciálu, změna vztahu k vesmíru, uvědomování si podstaty bytí, jenž nás přesahuje (vesmírné Vědomí, Universum). V každém případě je pro neznalého věci důležité ohlídat si vliv změněných stavů vědomí na psychiku.

Jak už bylo zmíněno, můžeme sem zahrnout také podpoření vytváření nových nervových drah v mozku. Podpoření schopnosti mozku vytvářet nové paměťové stopy, rozvoj vnitřního fungování mozku. Zdokonalování kognitivních (poznávacích) procesů, zdokonalování mentálních schopností, zlepšení reakcí na běžné prožívání (zážitky a zkušenosti), obohacení paměti – osobní (hvězdné) historie.

Změněný stav vědomí umožňuje zdolat „neproniknutelnou“ říši lidské mysli a napojit se na energo-informační pole Prostoru. Podporuje intuici a mimosmyslové schopnosti, vnímání skrytých přírodních dějů a jevů (energie přírodních živlů a elementálních bytostí), mimosmyslovou orientaci v prostoru a čase, jiné chápání dualistického pohledu na svět. Záměrně navozená lehká změna vědomí, hluboké ponoření se do svého nitra, umožňuje získat odpovědi na otázky týkající se osobního bytí (smyslu života), rozhodování se v důležitých oblastech životní cesty.

Vstoupit do transformace a jejích účinků je jako vstoupit do řeky nepoznaných forem bytí, vlévající se do nekonečného oceánu možností a pravděpodobností

Nezanedbatelný vliv změněných stavů vědomí souvisí s dualistickým vnímáním vnějšího světa i sebe sama (např. duše – ego). Jedná se o zákon (vesmírné) rovnováhy. Vrátím se k úvodu a doplním ještě pár souvislostí. Vesmírná energie krystalizuje do nejrůznějších forem a podob existence díky vesmírnému systému, jenž je tvořen vlastnostmi protikladných sil. Energetický vesmírný systém vzešel z pohybu dvou základních tvořivých sil se vzájemně opačnými vlastnostmi. Nikdo není s to bezchybně dodržovat vesmírné zákony. Avšak přijetím protikladů, které se nacházejí nejen v přírodě, ale také v každém z nás, můžeme čerpat z jejich harmonického působení. Vyrovnaně čerpat energii z obou protikladných sil, (jejichž základ tvoří mužská a ženská energie, hmota a duch, láska a strach), zabraňuje tomu, abychom jednoho měli moc a druhého málo. Výkyvům sil s opačnými vlastnostmi není možné zabránit, ale určitě můžeme vnímat, kdy dochází k extrémům, kdy se necháváme něčím ovládnout a přibližujeme se do krajní polohy jednoho z dvou vzájemně působících pólů.

Zobrazit motivační elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Jsme součástí mentální povahy vesmíru. Protikladné mohou být i cesty vedoucí ke stejnému cíli. Což nemění nic na tom, že pozitivní proměna vědomí každého jedince vede k transformační proměně globálního vědomí lidské společnosti. Vědomě i nevědomě se snažíme o vyrovnání protikladů. Přijímat energie v souladu znamená nezavdávat extrémní příčinu, aby protikladné síly stály proti sobě. Transformace také znamená adaptovat se na nové podmínky. Transformace vyššího řádu, přechod do nové epochy bytí, představuje (předvídatelnou) změnu časoprostorového kontinua, předpokládá přechod na určitým způsobem odlišnou soustavu vesmírných zákonů, které pozitivním směrem podmiňují rozšiřující se existenci umění vědomého bytí.

Souvisejíc článek: Tajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji

Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.