Vodní znamení: Ryby

City, emoce, soucit, otevřená náruč, představivost, hledání odpovědí na palčivé životní otázky, občasné úniky před okolní realitou – tak zní obecná charakteristika vodního znamení Ryb. Voda má paměť, vstřebává do svých molekul energie informací, stejně tak znamení Ryb je velmi vnímavé, dokáže se vcítit do každé situace, nepřetržitě vstřebává dojmy z vnějšího světa. Překážkou na duchovní cestě tohoto znamení může být extrémní přecitlivělost. Ryba nutně potřebuje občas zvesela vyplavat z tůňky svého podvědomí a zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu.

Ryby: pohyblivé znamení, živel voda, vládnoucí planeta Neptun

Zasněné Ryby s bujnou fantazií bývají svým okolím často nepochopené. Tak, jako oceán omývá břehy celého světa, tak rybičky vnímají celý svět, vlastní nitro i své nejbližší okolí v nenápadných drobnostech a citlivých detailech. Vynalézavé Ryby, v jejich zdvojeném astrologickém symbolu plující opačným směrem, vnímají protiklady a sami jsou proměnlivé jako voda. Mívají rády přírodu, bývají kreativní, často umělecky nadané, inspiraci pro svá umělecká díla čerpají právě v přírodě. Narodily se v období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, a duše lidí se probouzejí z letargie a těší se na více světla. Rybám je dána do vínku jemnost a schopnost nepodmíněně milovat, prožívat čistou, nesobeckou, romantickou lásku, touží po splynutí duší. Nedělá jim problém sebeobětování, jsou vděčné za každý dar projevené lásky, ale nečekají s nataženou rukou, spíše vždy uvažují, co by mohly dát na oplátku. Dvě ryby ve znamení symbolizují záhadnou dvojakost, podobně jako je tomu u znamení Blíženců. Symbol dvojice v obou případech představuje nalezení harmonie mezi tělem a duší.

Tajemné vodní znamení Ryb, které je dvanácté znamení v řadě

Uzavírá zvěrokruh, vstřebává okolní energie, někdy ale obtížně ve svém nitru rozpouští negativní vibrace, které jsou všude kolem nás. Dívají se mnohem dál, než jen za své osobní hranice, za práh svého domova čí rodného kraje. S tím, že se jejich duše rozhodla „čistit vnější prostředí“, se musí každá citlivá, romantická Ryba zavčasu smířit. V rozpuštěné a opět nalezené vnitřní lásce se toto vodní znamení navrací samo k sobě, aby zas napříště vydalo se proudem smutku, emocí a nářku. Laskavé srdce Ryb se zbytečně často navrací do minulosti, jejich neklidná duše občas touží po uzavřenosti a samotě, často se cítí unavené, což se u nich může projevovat jako lhostejnost. Vlastní příběhy umocňují vnímáním smutných příběhů kolem sebe, nejraději se starají o všechny zbloudilé duše, které na své cestě potkávají. Potom se snadno utápí v rozporuplných emocích strachu a smutku. A ještě snadněji se stávají obětí někoho, kdo jejich dobrého srdce dokáže beze zbytku využít. Laskavost tohoto vodního znamení si musí najít správnou míru, zlatý střed, protože ani dobro v nás nelze přehánět. Obzvlášť v případě, pokud podobně jako velmi empatické Ryby neumíme okolní svět přijímat bez připoutání a bez svobodného a vědomého nadhledu.

Pokud se toto vodní znamení nenaučí stát pevně nohama na zemi, potom na ně drsná realita zapůsobí jako nečekaná povodeň, která spláchne vše, k čemu se Rybičky s důvěrou a oddaně připoutávají. A jejich citlivému nitru nikterak nepomůže, pokud začnou před starostmi zavírat oči a utápět se ve svém citlivém nitru. Ego, nikoliv duše, je tím, kdo má potřebu zavírat oči a plavat proti proudu, duše touží po smíření a prozření. Čemu se nejvíce bráníme, to k nám přichází. Duše chce být zlehka unášena bezstarostným proudem, chráněna pevnými břehy pozitivních představ, myšlenek a láskyplných činů.

Voda je symbolem podvědomí a emocí. Rybičky vědí, kam mají jít, ale občas nevědí kudy. Možná rybičkám na jejich duchovní cestě pomůže občasná studená sprcha, aby se začaly dívat na vnější události i na sebe sama více realisticky. Časté snění a ponoření se do zádumčivých myšlenek přivolává do života to, čeho se Ryby nejvíce obávají. Pod vládou planety Neptun mívají Ryby vytříbené intuitivní vnímání, rády meditují, hledají informace v duchovních sférách. Pokud jsou navíc ještě pod vlivem Měsíce, stávají se melancholické, zasmušilé, soucitné a soustředěné především na své nitro. Potom obtížně vnímají, co se kolem nich skutečně děje. Ztrácejí vnitřní harmonii, obtížně navazují a udržují vztahy, a v tom horším případě ztrácejí také smysl života.

Pro znamení Ryby je typické, že dokáží, povětšinou nevědomě, vytvořit ve svých vztazích napjatou atmosféru

Neboť svou křehkou a zranitelnou touhou po lásce nevědomky své partnery tak trochu dusí a nedovolují jim svobodně dýchat. Odvrácená strana Měsíce, jenž je zrcadlem naší pravé podstaty, kterou ani sami před sebou neutajíme, přináší rybičkám roztržitost, prudké emotivní (neurotické) stavy a nespavost, obzvlášť za úplňku nebo za temných nocí novoluní.

Ryby se smyslem pro empatii usměrní svůj život v poklidném proudu řeky života, pokud si vytvoří vznešený cíl, soustředí se na pozitivní myšlenky, na vděčnost za každé nové krásné ráno. Úkolem Ryb na duchovní cestě může být vnést do svého života radost z každé maličkosti, smích a hravost, s vědomím, že sám život je hra. Nalezením životní role, kdy se Ryba zaměří na svou vnitřní opravdovost, otevřou se stavidla vnitřních vod chmurného podvědomí a do života vstoupí více sebevědomí a radosti. Ryba si musí uvědomit, že na štěstí nelze jen tak pasivně čekat, štěstí k nám nepřichází z vnějšku. Transformace vědomí přináší světlo poznání a postupné fáze duchovní proměny, pokud o to doopravdy stojíme, pokud vědomě podstoupíme potřebný proces vnitřních, očistných proměn. Smutek a minulost je nutné vědomě rozpustit ve vodách zapomnění. Láska v srdci, mírumilovná povaha, soucit a pokora jsou za každých okolností záchytnými body, od kterých se toto vodní znamení může odrazit vždy směrem ke štěstí a radosti ze života.

Základem je nenechat se ovládat polaritami vnějšího světa. Polaritu můžeme vymezit dvěma slovy: buď-anebo. Lidská bytost se neustále nachází v tomto stavu, polarita je součástí myšlení i rozhodování, je součástí veškerého prožívání, nelze jí uniknout bez vědomého soustředění se na přítomný okamžik. Respektive nelze uniknout trvalému napětí mezi polaritami, úspěchem je, pokud v tomto napětí rozpoznáme stav soudržnosti, vyváženosti a harmonie. Tento stav je ale stavem bytí, kdy vyváženost vychází z lidského nitra. Porušení zákona polarity, kdy základ harmonie se nenachází ve vyváženosti (například mezi protikladnými energiemi přírodních živlů), přivolává zviditelnění všech vnitřních stínů. Soustředění se pouze na princip jednoho ze čtyř živlů (například ohnivého), soustředění se pouze na „spásonosné světlo“, paradoxně vyvolá stíny například v podobě náhlé, těžké melancholie, jde o nepříjemné duševní stavy, kdy živlové energie vody „automaticky“ vyrovnávají nezdravé emocionální vychýlení jedním směrem.

Milovat sám sebe znamená být milován

Ryba narozená v únoru, ovlivněná číslem měsíce narození 2

Tato Ryba je přátelská, vyhledává kamarádství, je empatická. Se zvýšenou schopností empatie ale může mít problémy, obzvlášť pokud se od různých záležitostí, týkajících se druhých osob, nedokáže vnitřně odpoutat. Má velkou intuici a dokáže poslouchat svůj vnitřní hlas, hodně přemýšlí o životě, nahlíží do svého nitra, tak i do nitra druhých. Obtížně se vypořádává se situacemi, kdy si lidé vzájemně ubližují. Podvědomě se chová tak, aby se k ní (vyslaná) negativní energie zrcadlově nevracela, je vstřícná a ochotná druhému pomáhat v nelehké situaci. Podvojnost se může projevovat v nestálosti v názorech. Nesnáší nespravedlnost a příkoří, ráda druhým plní jejich přání. Ale měla by stejně tak ochotně myslet také na sebe a své potřeby, a měla by si najít více času pro sebe na potřebné relaxační uvolnění. Ráda vyhledává dobrodružství, hlavně pokud se jedná o skupinové projekty, ráda poznává nové kraje a jiné tradice.

Ryba narozená v březnu, ovlivněná číslem měsíce narození 3

Tato Ryba má rychlý úsudek, založený nejen na intuici, ale také na schopnosti svou myslí obsáhnout abstraktní pojmy. Je schopna logické úvahy a přitom má vynikající mentální postřeh jdoucí do hloubky. Má vstřícný přístup k životu, mívá umělecké sklony, má ráda originalitu a neotřelost. Je více uzemněná a svou citlivost a sklon k emotivním projevům dokáže zvládat bez zbytečného zveličování svých problémů. Ryba narozená v březnu, pokud potřebuje své emoce vyjádřit, činí tak v daném okamžiku, je si vědoma, že skrývané emoce jí velmi znesnadňují život. Neumí prohrávat, prohry považuje za osobní selhání. V jednání s okolím vsází na upřímnost, přímost a výmluvnost, umí se rázně ozvat, pokud je to zapotřebí.

Ryby a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Měsíc.

Ryba dítě – přizpůsobivost, skromnost

Malé rybičky jsou přizpůsobivé, přesto nemají rády přísný řád, za to se umí soustředit na detaily, dokonce i v případě, že se v okolí nachází hodně rozptylujících podnětů. Oči a uši mají všude, od útlého věku jsou velmi empatické, rodiče před nimi jen s obtížemi utají záporné emoce či nutkání k pláči. Dítě zrozené ve znamení Ryb potřebuje získat smysl pro určité struktury, kterým je nutno se přizpůsobit, přijímat vše, co vyžaduje pravidelnost, přizpůsobit se běhu času (zasněně se neloudat a chodit do školy včas). Křehkou rybičku nepotěšíte kritikou, přísností a hrubým vyjadřováním, bude mít tendence uzavřít se do sebe, bude mít potíže se svěřováním se se svými problémy. Proto je dobré věnovat jim spoustu času, pozornost a lásku, neubližovat z nevědomosti.

Dětství je pro rybičky velmi náročné, jsou velmi zranitelné, mívají pocit, že jim nikdo nerozumí, už v dětství mohou mít sklon k samotářství. V dětském kolektivu mívají tendence se stranit, obzvlášť pokud se jedná o kolektiv velmi hlučný a neukázněný. Rybička je vstřícná, ráda se mazlí, ale zároveň umí být vzdorovitá a trvá si na svém. Obyčejně na ně neplatí žádné donucovací prostředky, chtějí si dělat věci po svém způsobu. Mají velkou fantazii, možná největší ze všech znamení, někdy mohou bloudit v realitě, nedovedou rozlišit, co je skutečnost a co pouhý výplod jejich představivosti. Je nutné s nimi hodně komunikovat a udržovat je trošku při zemi, ale zároveň jim nebránit zůstat snílky. Od rodičů potřebují duševní podporu, aby jejich sebevědomí mohlo růst, a také aby se u nich neprojevoval sklon k zatvrzelosti. Pokud se tento aspekt nezvládne, představivost v nich může potlačit pravdomluvnost, jakmile zjistí, že fantazie a lhaní mohou sloužit k ovládání. Jsou velmi citlivé, proto raději mlčí, nebo neříkají pravdu a to co si skutečně myslí, jen proto, aby nezranili druhé. Sami dobře vědí, jak silná je emocionální bolest. Někdy můžete mít pocit, že neplní své úkoly, ale pokud něco slíbí, často sami neodhadnou, co je v jejich silách splnit. Potřebují se od útlého věku učit zodpovědnosti.

Velmi citlivě vnímají negativní atmosféru, křik, pláč, silné emoce, rozruch způsobený hádkami rodičů, to vše se jim na dlouho ukládá do podvědomí. Nedokáží přijmout, pokud na ně někdo křičí, výchova je důležitá, ale zde se musí obejít bez křiku a fyzických trestů. Jejich nitro potřebuje harmonické prostředí. Jinak se stávají neurotickými, v dospělosti mohou mít přetrvávající psychické potíže. Často pak mají tendenci unikat před krutou realitou vnějšího světa. Ve škole obtížně udržují pozornost, občas se oddávají snění a neumí se tomu bránit. Mají velký soucit vůči ostatním dětem, lidem i zvířatům, milují pohádky. Vyrostou z nich velcí idealisté. Rodiče mají za úkol učit je soustředěnosti, naučit je respektovat pravidla, orientovat se mezi fantazií a skutečností. Jejich skromnost je v pořádku, jen je třeba dávat pozor, aby některé povahové rysy rybiček nepodporovaly vznik malého sebevědomí. Pokud se u nich objeví umělecký talent, nebraňte jim v jejich originálním projevu a uměleckém nadání. Jejich vnímání je dokonalé, může být podpořeno zajímavými koníčky, jako je například fotografování, malování a další umělecká činnost. Podporu si zaslouží jejich nápaditost, hravá fantazie a intuice. Ale na druhou stranu občas potřebují velmi jemně probrat z letargie, ze zasněného pohledu a nekonečného snění.

Rodiče mají za úkol naučit je uvědomovat si, kdy mohou takzvaně mít hlavu v oblacích a kdy je vhodné racionálně se ponořit do skutečné reality. Naučit je prosadit svůj názor, nevzdávat své sny bez boje, bez důslednosti a bez zdravého soutěžení.

Někdy se nám může zdát, že rybička, která to má ze všech znamení v dětství a mnohdy i v životě velmi složité, se rodí rodičům, kteří sami potřebují vnitřní očistu. Tito rodiče musí mít s výchovou svého dítěte, i sami se sebou, velkou trpělivost. Táta a máma jsou pro děti zrozené v Rybách něco jako andělé, potřebují jemně vést a ochraňovat. Navíc ještě mají schopnost ukazovat svým rodičům cestu k jejich osobnímu vnitřnímu dítěti. Postupem času si uvědomují, že jsou součástí prostoru – nekonečného vesmírného oceánu. Podporu věnujte všem projevům vyneseným z jejich nitra ven na světlo. Mějte na paměti, že Ryba je symbolem duše, a že duše těchto dětí, která často hledí ke hvězdám, je ve fyzickém těle nejvíce neklidná ze všech ostatních znamení. Harmonizuje vše, co se nachází mezi jejich vnitřním a vnějším světem.

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Vládnoucí planeta Neptun: Nejvíce duchovní, filozofická a záhadná, to je planeta Neptun

Planeta Neptun je mistrem v ovládání intuice, mimosmyslového vnímání, otevřeného třetího oka a všech spirituálních sfér. Je evoluční, nabádá nás k přechodu od hmoty k Duchu, k poznávání vlastní duše. Do vínku nám dává fantazii, předtuchu, představivost, schopnost tvořit, nejvíce ovlivňuje hudební nadání. Prohlubuje schopnost vidět skryté stránky života. Ovšem někdy nás obdaří přílišnou citlivostí, povrchností a může nám do života vnést chaos. Nesnažme se proto vyhýbat realitě. Neptun je mystickým vládcem všech moří. Neptunova síla usměrňuje hledání a nalezení neprojevené duševní a duchovní úrovně. Dohlíží na duchovní evoluci lidstva. S tím souvisí překonání hmoty, bezduché vytváření mamonu a uznávání jen materialismu, který přestává mít své opodstatnění. Uvědomění si všech zkušeností z předchozích cyklů vývoje, zhodnocení kladů a záporů. Povznesení se na vyšší úroveň vědomí, na vyšší úroveň lásky. Neptun je planetou očisty, sebezkoumání, poznávání iluzí. Jeho vědomí je srovnatelné s duchovním vědomím souhvězdí Vodnáře.

Souhvězdí Ryb (Pisces)

Souhvězdí Ryb není dobře viditelné. Leží na nebeském rovníku, nachází se mezi souhvězdím Vodnáře a  Berana, leží v blízkosti souhvězdí Pegase, Andromedy, Trojúhelníka a Velryby. Souhvězdí obsahuje 75 hvězd. Nejjasnější hvězda nese jméno Alrescha (uzel), tvoří uzel stuhy, jíž jsou obě ryby propojeny. V řecké báji matka Gaia porodila netvora Tyfona, stohlavého draka, když se dračí příšera objevila na Olympu, všichni bohové se proměnili do zvířecí podoby a dali se na útěk. Bohyně lásky Afrodita se stala rybou a skryla se pod vodou, stejně tak její malý syn Eros, aby neztratil jeden druhého, svázali své rybí ocasy stuhou, od té doby září na obloze souhvězdí Ryb.

Související článek: Ryby – láska, erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com (Darkmoon_Art)

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?