Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Rezonance, přenos energie mezi dvěma prvky či jevy, se dotýká naprosto všeho, naprosto vše vyzařuje informace v podobě rezonančních vln, vše vibruje určitou frekvencí, vše na sebe navzájem působí. Vesmír je utvářen vibracemi, jedná se o různorodé procesy, kdy na sebe navzájem působí různé druhy zvukových vln. Hmota je tvořena různými kmitočty vibrací. Různé věci spolu různým způsobem rezonují, rezonance vzniká opakováním určitého zvuku či vibrace. Rezonance se projevuje ve vztazích či vazbách mezi nejméně dvěma prvky nebo libovolnou množinou různých prvků (hmotných věcí). Je to také způsob komunikace beze slov, kdy například vycítíme okolní náladu. Komunikace na dálku, kdy nás rezonanční vlny myšlenek někoho blízkého dostihnou i na velkou vzdálenost. Komunikace různých systémů mezi sebou, kdy si informace mezi sebou předávají pomocí rezonančních vln například stromy v lese. Rezonance se dotýká nejen všeho v přírodě, například jde o vyzařování energie kamenů, dotýká se také energetického vyzařování mystických symbolů. Dotýká se energie osobních věcí, rezonanční vlny (energie určité osoby) vyzařuje například půjčená kniha, zděděný šperk, zrcadlo zakoupené ve starožitnictví.

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Rezonance také vše v konečném důsledku sjednocuje, rozmanitými způsoby propojuje mezi sebou všechny věci, jevy i systémy. A každá rezonanční vlna, jakákoliv informace, je nakonec zapsána na úrovni morfických či morfogenetických polí

Rezonance je základem informačního přenosu, díky němuž funguje magie, během magického působení (na realitu) se využívají takzvané rezonátory. Rezonanční vlnou myšlenek aktivujeme, vědomě i nevědomě, například talismany, symboly, dárky, dopisy, šperky. Dokonce i vodu ve sklenici aktivujeme tím, na co zrovna myslíme, do tohoto procesu je zapojena rezonanční vlna každé myšlenky a související emoce. Mentálním soustředěním rezonanční vlny vysíláme, nebo se mentálním soustředěním na rezonanční vlny věcí, jevů, situací napojujeme.

Rezonance se prostě děje, není to nic, co bychom museli vytvářet, na rezonanci čehokoliv se můžeme napojit, pokud budeme vnímat procesy, jak toto napojení probíhá, jak napojení udržet, zesilovat či snižovat. Jedná se o vnímání procesu přijímání nebo vysílání rezonančních vln. Ať už se jedná o přijímání rezonančních vln energií přicházejících z kosmu, z přírody, nebo od druhé osoby či skupiny osob, (zvukové vlny, gravitační vlny, světelné vlny, mentální vlny).

Rezonance souvisí s myšlením a mentálními procesy, se zaostřenou, nenásilnou pozorností, s mentálním soustředěním (koncentrací). Rezonanční vlna v podobě informace se nás pocitově velmi zřetelně dotýká například v okamžiku, kdy si uvědomujeme, zda s něčím souzníme nebo nesouzníme. Souznění znamená, že frekvence rezonančních vln, jak přijímací tak vysílací, jsou vzájemně vyladěné, potom říkáme, že s tím či oním rezonujeme. Vnímáme či vytváříme mezi námi a něčím harmonii (souzvuk, souznění, soulad, soucit, přitažlivost, synchronizaci, ohlas, ozvěnu, shodu, spojení). Přičemž se může jednat o vzájemné rezonance věcí či jevů identických, podobných nebo sobě si blízkých, nebo i věcí neidentických, nepodobných, z různých důvodů sobě si vzdálených.

Nedojde-li k souznění, potom s danou věcí nebo situací nerezonujeme, zachováme-li odstup a nadhled, to znamená, že naše vyzařování je v dané věci neutrální, potom nedojde k disharmonii. V opačném případě, kdy reagujeme například hněvem nebo strachem, rezonanční vlny myšlenek a emocí vytváří či podporují disharmonii. 

Rezonance strachu: zápornou stránkou emoce zvané strach je, že se často obáváme vlastních niterných pocitů, se kterými rezonujeme, často se obáváme negativních představ více, než skutečné reality.

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Pozornost, kterou něčemu věnujeme, je také energie, která se projevuje ve formě vlnění. Pozornost, kterou vynakládáme, má určitou frekvenci, tak působíme na pozorovanou věc nebo situaci. Vynaložená energie se nikam neztrácí, pokud je naše pozornost slabá, pozorovaným jevem pouze projde a nic významného nezpůsobí. Pokud je naše pozornost soustředěná, například v delším časovém horizontu, tak se vynaložená energie nakumuluje. Co se s takto nakumulovanou energií stane? Od pozorovaného jevu se odrazí a vrátí se k nám, což nemusíme pocítit okamžitě, v prostoru se tato energie převede do jiné formy a vždy se nějakým způsobem zobrazí v našem životě. Zpětná vazba bude záležet na tom, zda s pozorovaným jevem rezonujeme pozitivně, nebo zda svým pozorováním vytváříme nebo podporujeme disharmonii (opak rezonance). V případě disharmonie také dochází k ohlasu, ke spojení, k ozvěně, ale výsledná frekvence je vnímána jako nepříjemná. Dochází k takzvané disonanci, což se může projevit neutěšeným stavem mysli, která je v tu chvíli v rozporu s daným jevem nebo situací. Například může docházet ke střetu různých idejí, například vnitřních dojmů, se skutečným stavem věcí. Může docházet ke střetu mezi vnitřními postoji se skutečným vnějším projevem – s chováním, s reakcemi na danou situaci.

Pokud věnujeme pozornost sami sobě, už pouhým vnímáním vytváříme rezonanci, nebo také disharmonii, s vlastním energetickým systémem. V okamžiku, kdy v záplavě silných pocitů vnímáme nádheru například rozkvetlé růže, je frekvence našeho vědomí rovna frekvenci, kterou růže vyzařuje. Pokud věnujeme pozornost zdrojové matrici života, například během meditace, vytváříme rezonanci, která je více či méně shodná se zdrojem. Jedná se o procesy, během kterých probíhá přenos energie mezi danými systémy. Čím více jsou si vibrační frekvence podobné, tím více shody či souznění je vytvářeno či pociťováno. V případě meditace může dojít k procesu, kdy v jediném okamžiku dojde k rezonanční shodě mezi vibračním systémem našeho vědomí a vibračním systémem zdroje všech vibračních systémů – vesmírným Vědomím.

Změny vibrační frekvence našeho vědomí, související s psychickými či mentálními procesy, způsobují změny v realitě, protože v Prostoru, kterým vibrační frekvence našeho vědomí proudí, je vše vzájemně provázané. Protože pokud je podstata vesmíru holografická, potom je každá jeho část přítomna v celku a celek je přítomen v každé jeho části. Různé části celku na sebe navzájem působí, rezonanční vlny různých systémů se setkávají na úrovni holografické paměti vesmírného Vědomí. Podle této teorie každá jedna elementární částice, například foton, obsahuje informace o celku. Na úrovni mikrokosmu můžeme foton vnímat jako částici světla, na úrovni makrokosmu můžeme foton vnímat jako vlnění. Vibrační frekvence na úrovni makrokosmu běžně nevnímáme, nadsmyslové vnímání nám umožňuje vnímat další, ale stále ještě omezené spektrum frekvencí existujících na jemnohmotné astrální úrovni.

Jednou z možností, jak frekvence na úrovni makrokosmu vnímat, je telepatie, vědomá pozornost soustředěná na konkrétní cíl, vědomé soustředění na předem vytvořený záměr. Médiem je v ten okamžik mysl, dokonale soustředěná a dokonale rezonující s objektem zájmu. Přenos myšlenek, představ a emocí prostorem nazýváme elektromagnetickým vlněním.

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Vizualizace, telepatický přenos a rituál odpuštění

Ovlivnění mentálního obrazu na dálku pomocí telepatie je velmi citlivý a ryze osobní rituál. Tento spirituální akt je možný, pokud toho nebudeme chtít jakkoli zneužít. Jedná se o pozitivní ovlivnění druhé osoby pomocí telepatického přenosu. Máte ve svém okolí někoho blízkého, s kým jste díky nedorozumění v konfliktu? Nebo si s danou osobou prostě jen nerozumíte, mrzí vás to a rádi byste uzavřeli smír, ale brání vám v tom její nepřístupnost či trucovité mlčení? Může se jednat o rodiče, sourozence, přítele, nadřízeného, spolužáka, učitele, kolegu v zaměstnání nebo souseda. Tento rituál vykonáme za účelem usmíření. Úspěch může vyžadovat více času ve smyslu častějšího opakování stejného rituálu za jediným účelem. Úspěch záleží na naší upřímnosti a na tom, jak hluboce nám budou nakloněny tajemné vzdušné sféry, na které se napojíme – na neviditelné rezonance, které vysíláme a přijímáme.

Harmonizaci osobní životní energie a vědomé soustředění, které je před každou vizualizací důležité, podpoříme tímto postojem:

 • Při koncentraci nebo meditaci, propojené s poslechem hudby a vůněmi z kuřidla, se maximálně uvolníme.
 • Sedíme pohodlně ale zároveň rovně a nehrbíme záda, nohy nekřížíme a chodidla máme na zemi.
 • Pokud jsme v přírodě, chodidla máme bosá, tím dojde ke spojení se zemí, k uzemnění.
 • Také v přírodě můžeme použít vonnou tyčinku, kterou zapíchneme před sebou do země, zároveň tím vyjádříme vděčnost matce Zemi.
 • Uvolněně a vědomě dýcháme.
 • Pomalým, procítěným pohybem, s uvědomováním si vlastního těla, zkřížíme ruce na prsou.
 • Nejprve položíme pravou paži na hruď, přes ni křížem levou, prsty se dotýkají ramen.
 • Maximálně uvolníme mysl, to znamená, že nevnímáme nic jiného, než tvořivou energii přítomného okamžiku.

Takto dojde k harmonickému proudění životní energie (hadí síly) v těle. Ve vrcholném okamžiku, po potřebném soustředění nebo rozjímání ruce rozevřeme, pomalu otevřeme dlaně a necháme energii poselství (informací, afirmací, zaříkání, modliteb, telepatických zpráv) proudit ,,vzhůru“.

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Velký rituál usmíření a odpuštění

 • Pořiďte si vhodný rezonátor, může jím být fotografie nebo osobní věc dotyčného.
 • Zapalte svíce, nechte doutnat vonnou tyčinku, případně nechte hrát uklidňující hudbu.
 • Na ústřední bílou svíci rituální dýkou vyryjete jméno dotyčné osoby.
 • Rozjímejte o společném problému.
 • Pokuste se uvědomit si, proč se tak stalo, nic víc. Nikoho neobviňujte, ani sebe.
 • Potom myslete na vašeho přítele výhradně v dobrém, nespílejte jemu ani sobě.
 • Vybavte si všechny jeho klady, případně i vaše klady a všechny okolnosti, které vás vzájemně spojují.
 • Tím se na danou osobu koncentrujete.
 • Při soustředění se na fotografii zaměřte pohled na místo mezi očima, nad kořenem nosu (třetí oko).
 • Vytrvejte v soustředění alespoň po dobu deseti minut. Nic nesmí odvádět vaši pozornost.

Nyní přichází nejdůležitější fáze rituálu. V tuto chvíli se mentálně napojujete na informační pole dotyčného. Zavřete oči a představte si jeho tvář do všech detailů. Vidíte jeho tvář s rozzářenýma očima, usmívající se, vlídnou a přívětivou? Pokud ne, pokud vidíte obličej zamračený nebo jinak nepřístupný, NEPOKRAČUJTE. Musíte si vašeho přítele vybavit v pozitivním smyslu. Až se vám to podaří, přívětivý obraz přítele udržujte v mysli co nejdéle. Snažte se navodit si pouze příjemné pocity, což vyžaduje nepřipouštět si strach a obavy, žádné záporné emoce. Je-li vám příjemně, potom jste v harmonii, mentálně ve spojení. Představte si přívětivou atmosféru budoucího osobního setkání, vizualizujte si zdárný průběh do nejmenších detailů.

Pokuste se obraz přítele, takto viděný, požádat aby se na vás láskyplně usmál. Ze začátku se vám to možná nepodaří, časem by měl tento mentálně vytvořený obraz s vámi spolupracovat (energeticky rezonovat). Dokonce je možné si takto mentálně popovídat, ovšem za podmínky, že si skutečně udržíte vizualizaci té konkrétní osoby po celou dobu a nenecháte se ničím jiným rozptylovat. Musíte však dodržet dvě podmínky: na danou osobu budete myslet pozitivně, a to kdykoliv, nejen během meditace. Dále naléhavě platí zásada mlčenlivosti, nikomu vaši činnost neprozrazujte, jinak riskujete nedorozumění, vše se může otočit proti vám.

Vzdálenost od cíle, který mysl soustředěnou pozorností sleduje, nehraje žádnou roli

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Chcete-li příteli telepaticky poslat konkrétní informaci nebo vzkaz, v ten okamžik se mentálně napojte na jeho duši, nikoli na fyzické tělo!

 • Zapalte tři oranžové svíčky, rozjímejte a vybavte si příjemné vzpomínky.
 • Pro přenos myšlenek je vhodná středa – den Merkura, den komunikace.
 • Případně rituál opakujte, podle naléhavosti situace dvakrát třikrát týdně.
 • Pokud však obdržíte mentální, intuitivní varovný signál, že se daná osoba brání jakékoliv spolupráci a odmítá obnovení narušeného vztahu, okamžitě vašeho telepatického působení zanechte.
 • Nikoho nesmíme ovlivňovat proti jeho vůli.
 • Nepřineslo by to nic dobrého vám, ani nikomu jinému.

Budete-li vnímat, že vše probíhá bez překážek, během osobního setkání postupně navážete příjemný, minulostí nepoznamenaný vztah. Možná budete překvapeni, až se na vás přítel, sourozenec nebo kdokoliv jiný podívá pohledem stejným, jaký jste si během rituálu vizualizovali. Pokud možno, již nikdy se nevracejte k problémům, které vás v minulosti rozdělovali. Tím více od chvíle, kdy opětovně navážete pozitivní kontakt. Jistě vám vaše fantazie poradí, za jakým dalším účelem lze podobný rituál využít. Mějte však na paměti, že nesmíte nikoho ovlivňovat proti jeho vůli, nikomu nesmí vaše jednání žádným způsobem uškodit. Vizualizace je umění snadno zneužitelné. Potom se ale jedná o (sebe)destruktivní akt. A věřte, že cokoliv je učiněno popudem jakéhokoliv zla, je velmi nebezpečné – zrcadlení energií platí za jakýchkoliv okolností.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Rozvíjejte vlastní fantazii a obrazotvornost. Máte možnost rozehrát pozitivní energetické vibrace na všechny strany. Toto se samozřejmě týká jakékoliv oblasti našeho života. Vše půjde o něco snadněji, až pochopíme, že život je dynamická hra všemožných účinků té jediné tvořivé energie. Život se může stát příjemnou hrou, budeme-li vědomě používat pouze přitažlivou, pozitivní sílu a zápornou budeme redukovat tak, jak nejlépe to dokážeme. Máme schopnost přetvářet drobné okolnosti ale i složitější situace silou vůle, jen si to musíme neustále připomínat a tyto schopnosti v sobě znovuobjevit.

Carlos Castaneda: „Přílišným zabýváním se sebou samým přináší obrovskou únavu. Člověk, který tak koná, je slepý a hluchý ke všemu jinému. Sama únava ho zbavuje možnosti spatřit zázraky všude kolem sebe.“

Související článek: POZITIVNÍ REZONANCE SMÍCHU A ÚSMĚVU

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?