Elementární energie přírodních bytostí

Přírodní bytosti vítají, pokud jsou citlivými lidmi vnímány, především jejich reálné energie, jemnohmotné záření, které je součástí energetických procesů pestré přírodní říše. S éterickými bytostmi můžeme navázat pocitové vztahy, například soustředěním se na živly vzduchu, ohně, vody a země, a tak odhalit jejich poslání a smysl jejich existence v přírodě. To znamená vědomě s přírodou komunikovat, projevovat spoluúčast a intuitivně vnímat skryté projevy přírodních bytostí v energetických systémech krajiny.

S přírodními bytostmi, s různými částmi vědomí Země, obvykle nenavazujeme bezprostřední kontakt v tom smyslu, že bychom je dokázali přímo pozorovat svým zrakem, jedná se o rezonanci energetických polí, o vzájemnou výměnu energie. Jedná se o vnímání vnitřním zrakem, což je možné z toho důvodu, že jemnohmotná energie přírodních bytostí souzní s energií lidské duše. Přírodní bytosti jsou přirozenou součástí přírody, jejich podstata je energetická, vyvíjí se společně s přírodou, v přírodě získávají zkušenosti s hmotným světem. Dokážeme-li pozorovat přírodu svým srdcem, vytvoříme tak světelný most, který nám umožní napojení na celou plejádu přírodních bytostí.

Tajemný svět elementárních bytostí

Elementární rozhraní přírody je světem silových, vířivých energií, éterné bytosti živelné sféry zde nemají fyzické tvary. Různé hmotné podoby, které na sebe berou ve světě lidské fantazie, lidskému vědomí přibližují skryté taje přírody. Takto se přírodní bytosti a jejich vědomí projevuje na dvou rovinách bytí. Jiskry jejich vědomí se „vkrádají“ do našich pocitů a emocí, teprve na tomto základě se projevují v myšlenkách, na základě myšlenek a představ potom my sami projektujeme jejich podobu do krajiny tak, abychom byli schopni jim porozumět a uvědomovat si jejich poslání. Podobu, kterou sice popisujeme slovy, ale zároveň ji vnímáme skrytou v našem nevědomí. Tak vznikají představy elementárních bytostí a ožívá jejich „asociované“ poselství, známé především z pohádek a lidové slovesnosti, jsou to víly, sylfy, skřítci, gnómové, rarášci, zefírové, elfové, dryády, vodní žínky, ohniváci a meluzíny. Životnost elementárních světů, všech bytostí solárních a lunárních je podporována naší vírou v jejich existenci, stejně jako v existenci rezonujících vibrací přírody v souladu s rytmy Slunce, Měsíce, planet a hvězd.

Přírodní bytosti podporují harmonii jinových a jangových energií, starají se o rovnováhu v krajině, podporují vitální energie rostlin. Obnovují energii přírody, sílu její plodnosti, zvláště tam, kde je síla přírody odčerpávána lidskými zásahy, způsobenými odcizením člověka od přírody. Mezi éterickými bytostmi existuje jistý druh symbiózy. Vzájemně si pomáhají, chrání paměť krajiny, tak vytváří silová přediva krajiny, v podobě energetických vzorců a přírodních zákonitostí. To vše souvisí s tajuplným děním v přírodě, elementární bytůstky se po věky věků vyvíjí společně s přírodou, a nejen to, dokonce vibračně harmonizují se světem lidských citů. Součástí tohoto organismu je také „vědomí“ vyšších přírodních božstev s jinovou (ženskou) a jangovou (mužskou) energií, jako je například bohyně Vesna, Diana, Flora, bůh Pan, Perun a další. A my, lidské bytosti, jsme veškerých přírodních energií nedílnou součástí, neexistuje v nás nic, co by nebylo součástí přírodních procesů.

Motto vědomých čarodějek: „My, lidé, potřebujeme božstva k přežití a ony nás, lidské bytosti, k pokračování“.

V každé malebné krajině se odehrávají neviditelné, kreativní interakce světa hmoty a „vědomí“ minerálů, rostlin, stromů, pramenů, řek, studánek, podzemních vod, lesů, hor, rašelinišť, polí, mokřin, remízků, kamenných valů, jeskyní a hlubin země. Přírodní bytosti nejhlubšího podzemí, (například gnómové „žijící uvnitř země“), ponořené v bdělém spánku ožívají, pokud je energie země žádá o revitalizaci (obnovení, oživení), potom se projevují jako síla země, zemského živlu. Podzemí je prostorová sféra země, kterou nesmíme opomíjet. Elementární bytosti země se rády shromažďují kolem velkých kamenů usazených v zemi, v blízkosti kamenných monolitů a kamenných kruhů.

Jemnohmotné dimenze bytostí vodního světa

Velmi silná a aktivní je dimenze bytostí vodního světa, neboť voda je součástí veškerého pozemského života. Voda se všude v přírodě rozlévá horizontálně, klidná hladina jezera představuje rovnováhu. Vodní bytosti se starají o udržení regenerační síly vody a vodních zdrojů, starají se o řeky lemované stromy, o říční břehy, potoky a vodní rostliny. Křehké vodní víly, zahalené do tyrkysových závojů, tančí na hladině jezera ve světle měsíčního svitu, s místem, o které se starají, udržují silné pouto. Každý negativní lidský zásah do krajiny, neboť lidé se často chovají, jako by pro ně příroda neznamenala žádnou důležitost, velmi obtížně snášejí. Vodní prostředí nejvíce rezonuje s našimi city, proto zde můžeme energii éterických bytostí, nebo narušení přírodní harmonie, vnímat velmi silně. Příroda není terárium, není možné ji svévolně přetvořit k obraz svému, nic v přírodě, co spolu koexistuje ve vzájemné přirozenosti, včetně přírodních bytostí plnících své poslání, není možné od sebe chaoticky a bezúčelně oddělit.

Dévové jsou vědomé duše stromů

Rostliny a stromy jsou sami o sobě svým způsobem živé bytosti, jejich provázanost s elementárními energiemi je velmi silná. Působení duchů stromů je energeticky silné, v jejich „prostorové paměti“ je obsažen praobraz různých druhů stromů a jejich vývoj v přírodní říši od pradávné minulosti. Dévové stromů neboli duše stromů, světlem zářící bytosti, dohlíží na jejich růst, kvetení a plodnost, zalévají je nesmírnou láskou a péčí. Dévy se pohybují prostorem, ale se svým stromem jsou propojené světelným vláknem. Obzvláště silné, staleté stromy si užívají ochranu přírodních bytostí, jejich elementární jiskra působí kolem kořenů zapuštěných hluboko v zemi, kolem vzrostlých kmenů, silných větví a košatých korun. Silová pole kolem stromů a vertikální proud jejich vitální síly vnímáme skrze pocity, také naše dlaně, lehce se dotýkající kmene stromu, nám poslouží jako citlivé rezonátory mezi námi a bytostí stromu. Podobně můžeme vnímat jemné chvění v blízkosti rostlinného těla zelených rostlin a květin. Přírodní bytosti jsou součástí vnitřní dynamiky každého lesa. Také to, co v krajině nazýváme křovím, je živým světem různých rostlin a živočichů a elementární péče přírodních bytostí.

Luční víly, utkané z éteru jemné nepozemské hmoty

Víly jsou bytosti nezměrné, křehké krásy, mají vlastní svět, paralelně existující s tím naším. Změnou navyklého vidění si můžeme uvědomovat jejich přítomnost, stačí pozorně sledovat, co se v krajině kolem nás odehrává. Jejich křehké kouzlo pocítíme, otevřeme-li svou náruč svěžímu vánku, jarnímu dešti a vůni květin. Vědomí lučních víl rezonuje s vibracemi barevných květů, včel, motýlů a pestrou paletou dalších okřídlených živočichů. Vzdušné víly svým energetickým tancem v prostoru dohlížejí na rezonance mezi nebem a zemí. Frekvence přírodních bytostí jsou od vibrací hmoty velmi odlišné, proto je nevidíme, ale jejich energii můžeme vnímat, zareagovat můžeme při každém pocitu přítomnosti neviditelných bytostí. Ohnivé bytosti se starají o veškerý „oheň života“, který nesmí v přírodě a na planetě Zemi nikdy vyhasnout. Tajemné bytosti, které mohou mít charakter zemských draků, se starají o silové proudění pod i nad povrchem země, o energetické body a linie, kde se zemská energie protíná a spojuje s kosmickými energetickými proudy.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Energie elementárních bytostí reaguje na energii člověka

Klidná mysl rozpuštěná v podmanivé kráse přírody nám dovoluje naslouchat niterným vnitřním impulsům a s respektem a úctou vnímat rezonance přírodních bytostí, které v láskyplné pospolitosti a ve vzájemném sdílení tvořivých energií obývají rozmanité dimenze elementárního světa. Avšak mějme na paměti, že krásné a nestárnoucí víly, lesní panny, skřítkové a jiné přírodní entity se nevyznačují povahou pouze s kladnou energií. Mohou to být bytosti škodolibé, divoké a nepřátelské. Víly a skřítkové nám mohou splnit přání, ale také nám mohou provádět různé neplechy, aby nás tak svou moudrostí upozornily na naši nevědomost a na chyby, kterých se dopouštíme. Na špatné vlastnosti, temné stránky našich povah a na aspekty nesprávného, často neuvědomělého chování. Přírodním bytostem patří poděkování, nejen za to, že se starají o přírodu, ale také za to, že nás nenápadně provádějí krajinou našeho bytí, učí nás rozeznávat světlé a temné stránky našich vlastních niter. 

Související články: Mezidobí, meziprostory a časové smyčky, Neviditelně přítomný oheň – strážce přírody, strážce slova a životní jiskry

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

                        Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?