Úplněk ve Vahách v den jarní rovnodennosti – zaměření na radost a KRÁSU

V den jarní rovnodennosti se za magického úplňku setkají Sluneční král a Měsíční královna, v tento energeticky významný den bude vzduchem pronikat Vůně Lásky, malicherná a nesnášenlivá mysl člověka bude na ústupu. Jarní rovnodennost a úplněk ve Vahách je příjemnou kombinací harmonických energií, ovlivněných archetypálními aspekty planety Venuše. V tomto jarním čase ožívají nejen elementárové přírody, křišťály, rostliny a stromy, ale také mysl člověka a lidské vědomí. Pro člověka je příchod jara příležitostí naučit se spolupracovat s vnitřními silami, které běžně nevnímá, neuvědomuje si jejich nezměrný potenciál.

V den jarní rovnodennosti vnímejte posvátnost okamžiku kdy Slunce nabývá na síle, zaměřte se na pozitivní energie a rozhodněte se, jak si tento sváteční den zpestřit a náležitě oslavit

 • Zaměřte se na krásu, vnitřní i vnější, užívejte si života ve víru barev, světla a lásky. Rozhlížejte se všude kolem sebe s dětskou zvědavostí.
 • Vnímejte vibrační frekvence Země, které jsou jiné, než před pár lety a teprve si na tyto vibrace zvykáme, vnímejte zcela nové vůně ÉTERU.
 • Někomu blízkému, koho máte moc rádi, a je od vás daleko, v meditaci pošlete krásný sen nebo krásnou vzpomínku.
 • Večer zapalte svíce a užívejte si spirituálního světla, které napomáhá k propojení s nadvědomím a usnadňuje spirituální vize a vhledy do budoucnosti. Plamínek svíce nesfoukávejte „nazdařbůh“, sfoukněte svíci s krásným záměrem a pošlete světlo tam, kde je ho nejvíce potřeba, všem krásným lidem a krásné Zemi.
 • Meditujte podle libosti, jen si neopomeňte připomenout, že meditující člověk se setkává s takovým božstvím – jaké hledá – pokud má jasnou představu. Meditující člověk bez určité představy, dívající se do neznáma uvolněně a bez záměru, se setkává s neobyčejnými jevy, setkává se s krásou a se skutečným čistým božstvím.
 • Sledujte ve svém nitru světlo, podobně jako topící se člověk sleduje v hlubině světlo, sluneční paprsky pronikající hladinou, a za těmi se snaží odhodlaně plout. Stejně odhodlaně můžeme sledovat paprsky světla uvnitř nás, pokud se dočasně utápíme v záplavě tísnivých pocitů a emocí.
 • Smysl pro humor pozvedá mysl, proto se s radostí smějte, srdečný úsměv a smích je provázen velmi pozitivní energií. Vaše tvář zkrásní a rozjasní se, pokud se smějete pro radost. Krása a radost přibližuje člověka k božství. Sdílená krása a radost násobí energii radosti prožívané Tady a Teď.

Rozhodněte se vědomě přepsat jeden ze svých vnitřních programů, který se týká vašeho vnímání sebe sama z pohledu vnitřní a vnější krásy

Existuje předpoklad, že podvědomí trvá 30 až 60 dní, než se zharmonizuje s novými myšlenkami, než podvědomí opustí staré (sugestivní) vzorce a cílenou sugescí přijme vzorce nové. Po této době, kdy je mysl nově naplněna vitální tvořivostí a sebe vědomí postoupí na vyšší úroveň, je snadnější uskutečňovat nové a odvážné záměry. Zaměřte se například na program krásy, vnímejte sebe jako krásnou bytost. Považujte přitom práci s vlastní psýchou za životní zpestření, soustřeďte se na to, že krása je tím co myslíme a vnímáme, a nic nenaděláme s tím, pokud někdo smýšlí o kráse a vnímá krásu jinak, ať už jde o krásu fyzickou nebo duševní. Vaše podvědomá a archaická (starobylá) duše velmi ocení váš laskavý záměr – být sám k sobě ohleduplný. Prvním aspektem vloženým do podvědomí je uvědomění, že NEMUSÍME sami sebe vnímat, co se vzhledu a krásy týče, podle běžných společenských a mnohdy (cíleně) uniformních módních kritérií.

Stiskněte ve své mysli to správné tlačítko sebereflexe a zaměřte se na svou vnitřní krásu, která je spjatá s přirozenou krásou přírody. Až se budete dívat do zrcadla, uvědomte si, že zrcadlo podněcuje lidskou představivost a odráží myšlenky, které během dívání se do zrcadla většinou směřujeme sami k sobě. To, co si o sobě myslíme, z nás také vyzařuje navenek. Ale nepoužívejte zrcadlo jako klamný a nebezpečný „nástroj pýchy“. Pýcha je pichlavá a z našeho energetického pole může v takovém případě „nepříjemná pichlavost“ vyzařovat do vnějšího prostoru, pýcha nikoho neoslňuje, bývá to právě naopak.

Ničeho se neobávejte, opusťte své strachy a plně se ponořte do tajemství a krásy své tváře, soustřeďte se na krásno obsažené ve vašem vnitřním světě. A kdykoliv během dne se také (bez předsudků) ponořte do krásy lidských tváří, které kolem sebe potkáváte. Časem zjistíte, že krása je velice subjektivní pojem, proměnlivý a neurčitý, souvisí sice s estetikou a s teoriemi o kráse a krásnu, ale o kráse nelze vyslovovat přísné soudy.

Vědomé vnímání krásy uspokojuje lidské touhy na duševní a duchovní úrovni.

Smyslné labutě jsou symbolem lásky, čistoty, neposkvrněnosti, dokonalosti, zdravého sebevědomí, představivosti, intuice, ladnosti a věrnosti, odvahy, přirozené krásy. A samozřejmě také vnitřní krásy, čisté vesmírné lásky a oddanosti spřízněných duší, neboť labutě vytváří nerozlučné páry na celý život.

Krása souvisí s péčí o tělo a s péčí o zdraví, souvisí s krášlením, se způsoby zkrášlování. Souvisí také s osobními pocity, myšlenkami a obavami, jakým způsobem působíme na své okolí. Osobní krása spočívá v nehrané přirozenosti. Například přehnaný a umělý makeup, který vytváří dojem dočasného zkrášlení, a také zneklidňující pocit dočasného zkrášlení, nemusí být zárukou kvality, protože potlačuje esence přirozené krásy. Pouze jemný makeup podtrhuje to, co je v krásné a sympatické tváři skryto, nevytváří sebeklam, nepodněcuje k přetvářce. Vnější vzhled je součástí životní či astrální energie, která z nás přirozeně vyzařuje. Krása souvisí také s aspekty krásy, které se snažíme nalézt v drahém a luxusním oblečení, v drahých autech, v honosných domech, přitom zapomínáme vidět krásno v obyčejných věcech, zapomínáme na synchronizaci jemných esencí vnitřní a vnější krásy. Tím ale není řečeno, že je něco špatného na tom, zkrášlovat sebe nebo svůj domov pro osobní pocit spokojenosti. Pokud záříme vnitřní krásou, tak například místo, které je naším domovem, zrcadlí esence našeho nitra, potom jsme schopni vytvořit kolem sebe prostředí, kde je nám po všech stránkách dobře. Dokážeme se obklopit krásnem, které přináší potěchu smyslům, zraku i sluchu, hudbou, obrazy, květinami, krásnými věcmi poctivé rukodělné výroby, o kterých víme, že se na jejich výrobě s láskou podílely něčí ruce a radostná lidská tvořivost, nikoliv bezduché stroje.

Milovat sám sebe znamená být milován – motivační eKniha

Sama duše člověka nejvíce souzní s krásou výrobků z přírodních materiálů, s krásou projevenou například v opracovaném kameni, jemné esence duše souzní  s přirozenými proporcemi krásy, které vidíme všude kolem sebe v přírodě. Ruce umělce vnímají krásu přírodních materiálů, vnímají sílu jednoduchosti, kterou poznává také jeho duše. Mysl umělce je napojena na světlo vesmírného Vědomí, které se v přírodě odráží, proto mysl a ruce umělce dokáží krásu skrytou v obyčejných věcech probudit a vdechnout zdánlivé obyčejnosti esence živosti. Umělci vnímají krásu, která je definovaná takzvaným božským poměrem – Zlatým řezem. Člověk vytvářením věcí krásných, věcí praktických a užitečných vlastně jen napodobuje přírodu. Každý tvůrce, který něco tvoří, se snaží vytvořit něco krásného, záměrem žádného tvůrce jistě není vytvořit něco ošklivého, to je důležité si uvědomit vzhledem k tomu, že každý z nás vnímá krásu a krásno v lidech či věcech jinak. Také malému dítěti, které s radostí maluje své první obrázky, se jeho výtvor líbí – vidí ve svém obrázku krásu, přestože oči dospělého pravděpodobně uvidí v obrázku jen nic neříkající čmáranici.

Úplněk ve Vahách nás odkazuje k planetě Venuši a bohyni Venuši

Energie Venuše aktivuje ženský princip, je nositelkou ženského principu a estetického cítění. Venušina láskyplná síla napomáhá zdolávat protiklady energií jin a jang a harmonizovat tělo i ducha.

 • Energie této duchovně krásné planety pomáhá nenásilně rozdmýchat žár lásky a také vnímavost k přírodě. Pomáhá uvědomit si sobecká přání, pokud chceme toho druhého pouze vlastnit a neumíme svým partnerům dát samostatný prostor k životu.
 • Stejně tak nám pomáhá uvědomit si disharmonie vycházející ze sobeckosti týkající se planety Země, pokud chceme z darů, které nám nezištně nabízí, pouze těžit a nedáváme nic nazpět.
 • Venuše je ztělesněním lásky, přátelství, krásy, něhy, smyslnosti, harmonie, uměleckého cítění. Představuje intelekt v rovnováze s opravdovou moudrostí, spojuje duši a hmotu, pomáhá zdolávat protiklady a harmonizovat tělo i ducha.
 • Zaměříme se na lásku, smyslnost, přátelství, partnerské vztahy, mateřské city, harmonii, krásu, eleganci, šarm, kultivovanost, tvořivost, inspiraci, výtvarné umění, hudbu, zpěv, vůně, společenské záležitosti, přizpůsobivost, shovívavost, spravedlnost, naději, inspiraci, optimismus, soucit.
 • Odstraňujeme vše související s arogantní samolibostí, pohodlností, nerozhodností, sobectvím, marnivostí, malicherností, s výmluvami, s nespravedlivými obviněními, s materiálním zaměřením, se sebepodceňováním,  se smutkem, strachem a sentimentalitou.

Vytvořte kolem sebe intimní atmosféru a vnímejte své tělo, například pantomima nebo rituální tanec je účinný způsob, jak si dokonale uvědomovat energie svého těla

Během uvolněného tance vnímejte různé dimenze vnitřních prožitků. Nechte se omámit například krásným a podmanivým duněním šamanských bubnů. Tanec a následný vnitřní prožitek, nezřídka také prožitek transu, který se dostaví díky hypnotickému rytmu bubnů, ve vás vzedme pocit těla lehkého jako pírko, pocit jako byste na hmotné úrovni neexistovali, jakoby vaše mysl a tělo najednou na hmotné úrovni nebylo závislé. Tlukot vašeho srdce se přizpůsobí rytmickému bubnování. Rychlé taneční pohyby střídejte s pomalými, přitom ale neodporujte přirozenému nenucenému rytmu vašeho těla. Tanec nezastavujte, soustřeďte se v tu chvíli na „vnitřní tanec životní síly“, tento vnitřní proud energie nebudete chtít zastavit. Skutečně budete vnímat své tělo lehké jako pírko, budete si uvědomovat, že to netančíte vy – něco tančí vámi – v záři vnitřního ohně budete vnímat své vyšší Já jako krásnou, vědomou a moudrou bytost.

Jarní období je jako stvořené k hloubání o prapůvodu krásy a krásna, můžeme si také uvědomit, že pociťování krásy velmi souvisí s faktorem času a s osobitým vnímáním prostoru

Krása je svázaná s rozumem, tradicemi a zvyky, ty zas souvisí s plynoucím časem a s tím, co momentálně uznáváme za krásné. Přirozená krása není to samé co marnost – prchavá krása vytvořená jen pro oko. Jakmile přestaneme vnímat krásu toho, co již máme, začneme toužit po nových věcech. Krása souvisí také s tím, co je vzácné, na jaře nás například nadchne krásný květ magnólie, chodíme se na tyto květy dívat každý den, než jejich krása pomine a protože víme, že znovu se objeví zase až za rok. Krása přírody spočívá v tom, že vzdoruje času, krásno přírody se opakuje v pravidelných cyklech, v každém ročním období můžeme vnímat jinou kvalitu krásy na stejném místě ve zdánlivě nehybném PROSTORU. Jako je krása zakódovaná v přírodě, stejně tak je zakódovaná v každém člověku. Přesto je krása pomíjivá, proto někdy míváme z krásy a někdy i ze samotného života paradoxně také strach, ale pravé krásno spočívá v rozmanitosti a proměnlivosti, čarodějná a kouzelná příroda je toho nejlepším příkladem.

Ty nádherné pocity, které se tělem rozlévají během pozorování přírodních krás, jsou pocity duše.

Pomíjivost nesouvisí jen se stárnutím nebo s entropií, která působí na předměty. Esence krásy, druhého člověka, předmětu nebo krásné stavby, například ladnost tvarů, souhru barev, vyváženost proporcí, přestáváme vnímat a brzy nám zevšední, pokud je vidíme opakovaně každý den. Stejně tak vnímání krásy, radost z obyčejného dívání a touhy po poznání, souvisí s kvalitou. Podprahově a pocitově vnímáme podněty (záporné energie), které krásu a krásno ničí. Krásu ničí silné, neharmonické podněty, které nepříjemně dráždí naše smysly, jako jsou křiklavé barvy, ostré zvuky, ostré světlo, protikladné prvky, nesouměrnost a podobně, jde také o krásu vybraného předmětu v kontextu s neuspořádaným okolím. Esence krásy jsou také skryté v hodnotách, které nejsou na první pohled zřejmé, a které také vnímáme jako podprahové, (například skrytá krása v surovém, neopracovaném kousku dřeva).

Krása je možná nejpodmanivější transcendentní VLASTNOSTÍ Jsoucna, říkáme jí „krása vesmírná“

Krásno lze nalézt také v tajemné metafyzice a mystice, v rozumovém i v intuitivním poznání krásy, která prostě je, a která není infikovaná nenasytností, světským toužením po kráse a dosažením svých tužeb třeba i za cenu „hříšnosti“. Z pohledu transcendentních zkušeností je krása nehmotnou kvalitou hmotných věcí. Proto se i láska může jevit jako pouhá vášeň a krátkodobé potěšení z krásy, protože zalíbení v kráse se dostavuje dříve, než opožděné a někdy i nemile překvapivé poznání v pravdě. Radost ze samotného bytí je trvalá, radost z nabytí předmětu touhy a radost ze získaného potěšení je jen dočasná. Přílišná dychtivost po kráse vyvolává prudkost vášní a mnohdy i zatemňuje rozum, který bez lítosti a pochopení haní a znevažuje nebo vysmívá jako ošklivé vše, co je krásné, radostné a smysluplné pro jiného člověka.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT – eKnihy během pár sekund online

Pokud je krása příliš „sladká“, pokud hýří efekty připomínající kýčovitost, pokud je spekulativní, nebo pokud pouze rozmazluje tělo a smysly a přitom nehýčká duši, nenajdeme v takové kráse skutečné uspokojení a stále toužíme po něčem novém, po nových vztazích, po novém rozptýlení. Krása bývá předmětem touhy po dokonalosti, touhy po potěšení a slasti, bývá předmětem zbožňování, poznání, napodobování, krása a krásno nás ovlivňuje po celý život. Uměle vytvořená krása, například v reklamách, je ale jen pozlátko, které nám podprahově vnucuje, po jakých věcech bychom měli neustále toužit. Něco jiného je, pokud toužíme vciťovat se do krásy viděné v přírodě. Tím ale není řečeno, že uměle vytvořená krása nemá v našich životech smysluplné uplatnění. Pravá krása, ať už uměle vytvořená nebo přirozená, se ve svém nevnuceném a ničím nepodmíněném jasu sama nechá poznat, neřídí se lidskou myslí v té či oné době stanovenými podmínkami krásy, dobra a sounáležitosti.

Související článek: JARNÍ ROVNODENNOST – RADOST BOHYNĚ VESNY

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?