Vnitřní bezčasí, tvořivá imaginace a magická inkantace

Součástí bezmezného jsoucna je prázdnota – bez formy a bez obsahu. Genius času spočívá v samozřejmosti, v tom, co je samo-zřejmé. Jako například zření vědomé existence, vědomé vjemy a stimulující myšlenky, vědomě přijaté neboli umocněné a následně rozpuštěné emoce, ale také vůle a nevole. To vše prázdnotu stimuluje a naplňuje, včetně duševního zrání, metafyzického způsobu získávání poznání a pozorného zření různých verzí Univerza. Pokud prázdnotu naplníme tím, co je pro nás užitečné, potom si můžeme dle určitého stupně duševní zralosti užívat vědomého bytí a všech svých magických schopností.

Pohyb životní energie plynoucí vnitřním bezčasím je stimulem pro všechna magická kouzla. Tímto stimulem či podnětem je energetická změna ve vědomé existenci a její transparentnost – čirá průhlednost. Neboť mimo všechny formy jsme esencí čistého ducha – samo-existující síly jsoucna. A duch vane kudy on chce. To znamená pozorně sledovat vše, co nám latentně vibrující energie prostoru nabízí, sledovat znamení a synchronní nabídky. A souznít s tím, že nezdary jsou přechodné jevy, které buď vyřešíme, nebo je necháme být, neupínáme se k nim, abychom od zření vědomé existence neodváděli pozornost vnitřními programy s neužitečnou energií.

S magickými kouzly souvisí imaginace a fantazie. Imaginaci a fantazii používáme k tvorbě mentálních obrazů, které nejsou aktuálně viditelné nebo přítomné ve vnějším prostředí. Fantazie nám umožňuje neotřelým způsobem přemýšlet o věcech a jevech, tvořit vizuální obrazy, které jsou založeny na zkušenostech z minulosti, jako například vizualizace něčeho, co jsme viděli dříve, nebo co se mohlo stát, kdybychom v nějaké situaci postupovali jinak. Fantazie zahrnuje tvorbu mentálních obrazů, které jsou zcela vymyšlené nebo nereálné. I když existují určité rozdíly mezi imaginací a fantazií, oba procesy spojuje tvorba mentálních obrazů, které se odlišují podle toho, co aktuálně vnímáme v našem okolí. Díky fantazii přemýšlíme o věcech novým a kreativním způsobem, poskytuje nám nové pohledy na svět a náš vlastní život.

RITUÁL IMAGINACE

Imaginace se často používá jako nástroj k dosažení určitého záměru. Následující postup může pomoci při provádění imaginace v souvislosti se záměrem:

 • Definujte váš záměr jasně a srozumitelně.
 • Zvažte, čeho chcete dosáhnout, a ujasněte si svůj záměr co nejkonkrétněji.
 • Pokud máte například záměr najít novou práci, určete si přesný typ práce, kterou hledáte, a určete si časovou linii, kdy máte tuto práci získat.
 • Vytvořte si pohyblivý a co nejpřesnější mentální obraz.
 • Zaměřte se na svůj záměr a vžijte se do představy, že jste již dosáhli toho, co si přejete. Uvažujte o tom, jakým způsobem se váš život změní, jaké to bude mít dopady na vás a na vaše okolí.
 • Snažte se co nejvíce zapojit své smysly a představte si, jak nová realita vypadá, jaké zvuky slyšíte, jaké barvy a tvary vidíte, jaké vůně cítíte.
 • Do těchto představ zapojte sami sebe, pohybujte se prostředím, které je základem vaší imaginace.
 • Vyjadřujte své pocity a emoce. Nechte se unášet svými vjemy a užívejte si představy, že jste svého záměru již dosáhli.
 • Uvažujte o tom, jaké to je být šťastný, spokojený, plný energie a optimismu.

Proces imaginace pravidelně opakujte. Vše probíhá uvolněně, ničemu ve svém konání nepřikládejte důležitost. Rituál imaginace ukončíte jednoduše tím, že se budete soustředit na dech a pomalu se vrátíte zpět do plně vědomého stavu.

Pravidelně, například jednou denně, se na vizualizaci svého záměru chvilku soustřeďte. Následně energii soustředění bez lpění nebo pochybností uvolníte. Čím častěji budete tuto imaginaci provádět (hravým způsobem a bez lpění), tím silnější bude vaše spojení s novou realitou a tím větší bude pravděpodobnost, že svých plánů dosáhnete.

INKANTACE (zaříkávání, zažehnání)

Vizualizaci a imaginaci můžete doplnit inkantací, což je vnitřní proces, při kterém se opakovaně vyslovují specifická slova nebo fráze s cílem efektivně ovlivnit události nebo okolnosti v materiálním světě nebo v mysli člověka. Tento rituál se často provádí za účelem uzdravení, ochrany, navození pozitivní energie nebo k získání nových schopností. Inkantace mohou být založeny na různých jazycích, jako jsou latinská slova, starověké mantry nebo osobní afirmační věty. Může se jednat o recitování slov nahlas, tiché šeptání nebo opakování v mysli. V magických tradicích se inkantace často používají jako součást rituálů nebo obřadů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s dalšími magickými praktikami jako jsou symboly, svíčky, kadidlo nebo rituální nástroje. Cílem inkantace je především rozproudění energie a navození určitého stavu mysli, který může pomoci dosáhnout požadovaného účinku.

Výběr slov pro inkantaci, pro vytvoření „silného duševního náboje“ závisí na záměru a účelu, pro který se rituál soustředění provádí:

 • Slova pro uzdravení: zdraví, vnitřní síla, uzdravující síla, životní energie, obnova, regenerace, světlo, čistota, život, transformace, vděčnost, harmonie.
 • Slova pro ochranu: vnitřní síla, bezpečí, zabezpečení, nezranitelnost, ochranný štít, amulet nebo kruh, věčnost, posvátnost, moudrost, neomylnost.
 • Slova pro prosperitu: bohatství, hojnost, prosperita, rozvoj, růst, štěstí, blahobyt, plodnost, radost.
 • Slova pro lásku: láska, vášeň, něha, oddanost, splynutí, věrnost, přitažlivost, cit, touha, milost.

Já jsem zdraví, jsem ve své síle a jsem vnitřní síla, uzdravující síla, životní energie, obnova a regenerace, jsem světlo a čistota, jsem život a transformace, já jsem vděčnost a harmonie.

Toto jsou pouze příklady a zvolená slova mohou být různá v závislosti na magické vůli a osobních preferencích. Je důležité si vybrat slova, která rezonují s osobními potřebami a záměry. Zvolte si slova, která vám připadají přirozená a účinná a vyslovujte je s jistotou a vášní. Můžete také zahrnout zpěv a taneční pohyby nebo jinou fyzickou aktivitu, která vám pomůže uvolnit se a propojit se se svým tělem a duší.

TRPĚLIVOST, ZPOMALENÍ, POZORNOST

Buďte trpěliví. Pamatujte, že dosažení cíle může trvat delší čas, a že je důležité tomuto procesu důvěřovat. Nezoufejte, pokud se váš záměr ihned nerealizuje. Udržujte pozitivní přístup a důvěru v to, že se vaše představy stanou realitou. Důvěra v sebe, svou intuici a v nabídky, které si k vám najdou cestu, je klíčová. Důvěřujte svým schopnostem, nevzdávejte se ani za situace, kdy vás ne všichni chápou, a buďte otevření synchronním nápovědám, novým zážitkům a možnostem, které vám mohou pomoci rozvíjet váš nový pohled na svět.

Snažte se zpomalit. Věnujte více pozornosti sobě a svému okolí. Můžete si například vyhradit pravidelný čas na procházky v okolí svého bydliště, být pozorní k detailům a vnímat různé podněty, symboly a znamení. Tento způsob pozorování vám může pomoci při rozvíjení vaší intuice a nadsmyslového vnímání. S intuicí neboli s vnitřním radarem souvisí umění přečkat horší časy a potom dokázat zase povstat, neboť budoucnost je naprosto otevřená. Proto vědomým způsobem pozorujte, čemu věnujete pozornost. Synchronní řetězec představuje souběhy událostí, nenápadných jednotlivostí, díky nimž odhadneme sled dalších událostí, jako bychom vždy byli jednou nohou přítomni tam, kde si přejeme být, nebo již získali to, co si přejeme mít.

VNITŘNÍ MOUDROST – vstupenka do spokojeného PRIMA ŽIVOTA

Rozum je stejně důležitý jako intuice. Bez rozumu to nejde. Ale je dobré všímat si, kdy se rozum projevuje jako samolibý, nebo lehkověrný, kdy prosazuje svéhlavé jednání, kdy není hodný a je spíše politováníhodný – povýšeně a pomýlen vlastní pýchou se vysmívá, ať už nám, nebo našemu okolí. V pomýlení vlastní pýchou je snadné splést si duchovní světlo se zavádějící bludičkou, s bezvýhledností, s alibismem, s krizí (čistého) svědomí.

MAGICKÝ TANEC ŽIVOTA

Magická euforie je stavem, kdy se všechny smysly propojí v jeden společný tanec a nás obejme pocit neuvěřitelného štěstí. V tomto prožitku pohyb energie v našem nitru přesahuje rámec běžné lidské zkušenosti. Vnitřní a vnější svět se propojuje, otevírají se brány ke zdrojům energií, které nás obklopují. Magický tanec života se stává vědomou součástí bytí, uvolněná mysl vstupuje do symbiózy s energií celého vesmíru, vnitřní zrak objevuje věci a jevy, které jsou skryty běžnému zraku.

V tomto stavu magické euforie jsme si vědomi svého vlastního nekonečna a zároveň se stáváme neoddělitelnou součástí všeho, co je. Všechny hranice a bariéry, které dříve bránily v dosažení cílů, se rozplývají v důvěře, že dokážeme ovládnout vlastní osud, jakmile se staneme pány vlastních myšlenek, cítění a vnímání. Celý svět se zdá být plný magie, když se nacházíme v tomto stavu euforie. Je to pocit, který přináší úlevu od každodenního stresu a problémů a umožňuje nám najít klid a odpočinek v hlubinách našeho vlastního bytí.

Magický tanec života se podobá tanci ohně, žár ohně se tříští o rozpálené kameny, energie jisker a barevných paprsků, které se odrážejí v našich očích, se dotýká oblohy. Energie vnitřního magického tance nás vede skrze bránu otevřeného vědomí do jiné dimenze, kde se shledáváme s věcmi možnými i nemožnými. Melodie vnitřních rytmů nás unášejí do hlubin našeho vlastního bytí a my se spojujeme s energiemi přírody, ponořujeme se do tajemného světa, který je plný zázraků. Spojujeme se s jemnohmotnými bytostmi a přírodními silami, jsme v souladu s přírodou a s magickými energiemi, které nás obklopují. V tichosti své mysli vnímáme, jak všechny tyto prvky spolu souzní v harmonii.

Magický tanec života je jako pohyb vesmírných planet, které se otáčejí kolem Slunce a propojují se v dokonale sehraném pohybu. Je to tanec, který nám ukazuje, že i my jsme součástí tohoto vesmírného hemžení, a že každý náš krok, každý náš dech a každé vědomé slovo má své místo v celkové harmonii vesmíru. Vedeni energií vnitřního magického tance se spojujeme s vlastním vnitřním já, s našimi touhami a přáními, a vnímáme, jak všechny tyto vnitřní prvky společně objevují a zároveň se účastní jednoho velkého alchymického díla. V magickém tanci života vidíme sami sebe jako čarodějné bytosti, ovládáme neboli souzníme s přírodními silami a využíváme je ve prospěch všeho bytí, veškerého života. Stáváme se kouzelníky a mistry vlastního osudu a dokážeme najít cestu ke štěstí a naplnění pro sebe a pro všechny spřízněné bytosti.

Související články: Rozprostřené vědomí a magická bdělost, Fenomenální svět fantazie, denního snění a neobyčejné představivosti, Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?