Posvátná geometrie skrytá v architektuře

monument-257004_1280Starověké chrámy a svatyně jsou stavěné na základech ,,vesmírné architektury“. Zdánlivě obyčejné kruhové stavby z kamenů, stejně tak kostely jsou objekty stavěné na silně energetických přírodních místech. Také zde můžeme svobodně čerpat a doplňovat životní energii (oživovat ducha), léčivou energii, případně zušlechťovat duchovní vědomí. Jedná se o stavby, kde je pozitivní zemská energie silně koncentrovaná, často jsou zdobeny symbolem spirály. Soustředěná energie zde působí na podvědomí člověka. Zemská energie se zde setkává s kosmickou energií, která je do těchto míst záměrně přitahována například konstrukcí dané stavby, nebo polohou vzhledem k vesmírným tělesům. Některé architektonické skvosty, pradávné pozemské stavby nikoliv náhodně rozeseté různě po světě, nápadným způsobem kopírují nebesa. Kopírují astronomické postavení hvězd či souhvězdí v daném astronomickém čase. A na planetě Zemi tak vytvářejí vzájemné spojnice těch nejdůležitějších a nejsilnějších energetických míst.

Magické symboly skryté nejen v gotických katedrálách

arc-de-triomphe-101632_640Věhlasné gotické katedrály nejsou jen ,,architektonicky krásné“, jsou především svatyněmi s koncentrovanou pozitivní zemskou a kosmickou energií. Některé posvátné budovy mají kopulovité věže, které také přitahují a koncentrují energii. Stejně tak je energie zesílená v budovách s kruhovou základnou, nebo v blízkosti sloupů a obelisků staroegyptských a starořeckých staveb. Kamenné kruhy, nejen v Anglii ale například i v Japonsku, dodnes neodhalily svá tajemství. Jde o typické kruhové stavby s odkazem nejen na čtyři světové strany (vesmírné brány), nebo na princip energie mandaly. O egyptských pyramidách, které mívaly svého času vrcholy pokryté zlatem, a tím do svého pole přitahovaly vesmírnou energii, nebo o monumentálních chrámech vytesaných do skály, a o jejich spirituálním tajemství ani nemluvě.

Je zajímavé, že většinu těchto staveb datujeme nejdále do období zhruba pět tisíc let před naším letopočtem, do časů, kde se naše kolektivní paměť ještě víceméně projevuje. Čím hlouběji do prehistorie, tím méně víme, jako bychom tam měli vstup zakázán, zde jako bychom prodělali jakousi kolektivní ztrátu paměti, trvající minimálně čtyřicet tisíciletí. Jisté je, že je to velmi dlouhá doba na to, aby si mohla dovolit skrývat v sobě tajemství, o kterých se nám ani nezdá. Jde také o tajemství mající vliv na celospolečenskou světovou karmu, nebo na karmu jednotlivých národů.

S tím souvisí, že je nám mocnostmi předkládána historie všeobecně až od období patriarchátu. Jako kdyby období matriarchátu nikdy neexistovalo! Ať je tajemství minulosti lidského rodu jakékoliv, jisté je, že architektura dávných časů není jen pouhá nahodilá, pro oko příjemná záležitost. Dávní stavitelé si byli vědomi významu polohy místa a symbolů, které do staveb účelně zakomponovali.

Nesmíme se nechat zmást útoky zvenčí, zkreslenými informacemi ani zastrašováním, ať už je jejich síla jakákoliv. Jde o zastrašování nevědomé mysli, podněcování k poslušnosti, slepé oddanosti a modernímu otroctví. Andělé nemohou mnoho dělat, pokud jejich nabízenou pomoc vnímáme jen málo nebo vůbec. Vesmírná energie je všude kolem nás, naše těla jsou zabalena v neviditelné ochranné auře, naučme se v ní číst jako v otevřené knize.

Geomantie je prastará věda o přírodních energiích, učení o zemských energiích, o neviditelném vyzařování z hlubin země

san-diego-174097_1280Zkoumá vlastnosti a působení vodních pramenů a zemských energetických linií – dračích žil. Některé přírodní síly lze na těchto místech fyzikálně změřit. Ne však hlubší, duchovní energie, které se mohou projevovat zvýšeným emočním vnímáním, zhmotněním kladných duchovních bytostí ale i přízraků minulosti.

Zde může docházet ke změněným stavům vědomí, silným prožitkům vlastního vnitřního bytí, navázání kontaktu s duchy přírody. Případně na nás tyto pozitivní ale i negativní síly působí pouze podprahově.

Geomantie zkoumá vztahy mezi krajinou, horou, řekami, poutními místy, stavbami a člověkem

Původně se jedná o věšteckou techniku, kdy se věštilo ze zemských znamení, z půdních trhlin, ze hry světel a stínů v přírodě. Z věštecké metody tak vznikl obor odhalující přírodní zákonitosti. Naši předkové si očividně uvědomovali energetické vyzařování země. Pečlivě zvažovali stavby svých domů a uspořádání vesnic podle geomantických linií tak, aby výsledné uspořádání domů a chlévů mělo blahodárný vliv na lidi i domácí zvířectvo. Například městské brány nebo strážní věže se budovaly na silových zemských bodech. Stejně tak náměstí a postranní uličky jsou budovány podle geomantických pravidel. Na místech vyzařujících do okolí silné negativní záření se jednoduše nestavělo, taková místa odčerpávají životní sílu.

tower-1129151_1920Vydejte se na výlet k baroknímu zámku, letohrádku nebo poutnímu kostelu, tyto stavby stojí nad meandry podzemních řek. Najdeme je povětšinou v rovinaté krajině, která sama o osobě vydává poklidnou, volně proudící energii. Budete-li v tichosti vnímat génia loci daného místa, povzbudíte vlastní životní sílu. Možná dokonce zažijete hluboký stav vnitřní euforie. Jinou energii můžeme pocítit v krajině, která je zvlněná údolími a ostrůvky lesů nebo samostatně stojících vzrostlých stromů.

Krajinou našich domovů proudí přírodní síla, tatáž životní síla proudí našimi těly, kdekoliv v přírodě můžeme takříkajíc dobíjet baterky. Svět viditelný i neviditelný je tvořen vzájemně se propojujícími a navzájem se ovlivňujícími kvantovými poli. Mnoho energie načerpáte procházkou v alejích, po linii starých cest lemovaných stromy, zde proudí přírodní životní síla.

Sama Země svým pohybem, kdy otáčí se kolem své osy, vytváří silnou energetickou vlnu

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL


Časopis Spirit: „Některé stavby mají posvátnou geometrií stanovené půdorysy, ať už jde o kruh, kříž či elipsu. Ve stavbách bývá zakomponovaná na první pohled neviditelná nejedna posvátná číselná kombinace, skrytá v rozměrech daného objektu. Například na Zelené hoře nad Žďárem nad Sázavou stojí kostel sv. Jana Nepomuckého. Kostel má půdorys pěticípé hvězdy, stojí uprostřed nádvoří, které je obestavěno spojenými budovami ve tvaru deseticípé hvězdy. Celek tvoří impozantní stavbu, která vynikne především pohledem na letecký snímek. Tato barokní stavba je krásným příkladem posvátné geometrie, stavba chrámu se vyznačuje především použitou symbolikou čísla pět. Postaven byl v letech 1715 – 22. Bezesporu stojí na silně energetickém místě a její stavitel, Jan Blažej, geniální architekt té doby, jistě byl znalý symbolického magického jazyka, jehož tajemství zakomponoval do stavby originálního kostela.“


Související: Město ve tvaru devíticípé hvězdy s náměstím ve tvaru hexagramu – Palmanova

Posvátná geometrie skrytá v architektuře

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.