Vědomé posilování životní energie v přírodě

Současná doba po nás žádá zdokonalit vnímání a uvědomování na úrovni pozorování samotného bytí, odolat silnému tlaku okolního světa. Avšak neocitat se uprostřed všech těch zmatků a uniknout vnějším tlakům neznamená zůstat nezměněn. Učíme se proměnit vzorce myšlenek, návyků a očekávání, vnímat víc, než je běžné, nově a zároveň střízlivě. Vzájemná součinnost racionálního a mimosmyslového vnímání překračuje naučenou každodennost. Nejen období letního slunovratu, celé léto nám nabízí příležitosti, jak poznat sami sebe skrze přírodu a její tvořivou energii. K tomu potřebujeme zvýšit úroveň přijímané energie a životní síly.

Životní sílu, kterou cítíme v dechu, projevuje se v tepu srdce, v síle nohou při běhu, v myšlence, v závalu emocí spojených s láskou, čerpáme také ze země. Osobní síla je skrytá ve (zdravém) fyzickém těle, které dokáže vyprodukovat spoustu energie. Osobní síla spočívá v tom, jak naše tělo proměňuje sluneční světlo, vzduch, vodu a potravu na energii. Část této energie, kterou čerpáme ze země, můžeme zaměřit na vizualizaci. Abychom rostli potřebujeme být v harmonii se všemi živly.

Jak získat vyživující energii země?

Zemská síla se vztahuje k živlům vzduch, oheň, voda, země. Energii můžeme získat posezením pod stromem, chůzí naboso, vnímáním krásy květin, barev oblohy, barev v přírodě. Napojením na sílu vody, přírodních zvuků, zpěvu ptáků. Soustředěním se na dotek, dlaněmi vnímat energii země, kamenů, skály, kmene stromu. Vnímat energii vodních toků, jezer, mořských vln, větru, deště, bouřek. Soustředit se na energii přírodních potravin, vody ze studánky, bylinek, květinových vůní.

Pokud tak činíme vědomě, získáme spoustu zemské energie, kterou můžeme následně využít například pro posílení záměru. Pokud éterické energie vnímáme odděleně, například se soustředíme pouze na energii kamene nebo stromu, získáme sílu napojenou na určitý živel, planetu, božstva. Vše v přírodě má nějakou formu, vnější forma je viditelná, vnitřní prostor je místem pro koncentrovanou část jednotného vědomí. S energií, která se formuje uvnitř stromu nebo kamene, je možné komunikovat. Například duch lesa je vše zahrnující síla přírody, která se určitým způsobem koncentruje na hranicích a uvnitř lesa. Duch přírody nebo určité krajiny se více nebo méně manifestuje v každé jednotlivosti rozličným způsobem.

Najděte v přírodě místo, které vás silně přitahuje

Máte oblíbené tajemné místo, kde je přítomnost mocných živlových sil v harmonii, místo, které by v dávné minulosti bylo označeno jako prostor vhodný pro mystický chrám? Krajina, kde okolní energie proudí intenzivně a soustředěně, působí na celkové osvěžení těla i mysli. Ve vzduchu je cítit sotva postřehnutelné proudění víru zvláštní nadpozemské síly. Jemnohmotná síla takového místa je vhodná k vnitřní očistě. Příroda je zde k vnitřním procesům velmi nápomocná, stejně tak se zde zesiluje potenciál nehmotné mysli a napojení na ákášické pole informací.

Možná objevíte místo, které je prostoupeno neviditelnou silou, jemnou energií, která jím probíhá jako velmi jemný elektrický proud. Zde se probouzí potenciál skrytý v nespočtu neuronů v lidském mozku, které každou vteřinu přenášejí a zpracovávají informace, komunikují mezi sebou pomocí elektrických signálů, zpracovávají smyslové informace, reagují na vše, co vidíme, slyšíme, cítíme. Prostor kolem takového místa je naplněn pulsující energií, vibracemi nekonečných možností. Elektrický proud skrývá tajemství, které nám prozatím není přístupné, toto tajemství zůstává uzavřeno samo v sobě. Je hodně věcí, o kterých nevíme, že je nevíme.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Některá místa v přírodě na nás dýchají prastarou nadpozemskou esencí, nehmotnou esencí stromů a kamenů, vodních toků. Jedná se o energie, které je možné vnímat jen v absolutním pohroužení do přítomného okamžiku. Zde je snadné naučit se vidět auru stromů, každý může auru stromů spatřit, ale většina ji nevidí. Udržíte-li mimořádný stav bdělosti a všímavosti, dotknou se vás energie zde proudící ve velké intenzitě. Soustřeďte se na vnitřní klid, vnitřní harmonie souvisí s ochranou proti vnějším vlivům, nedovoluje rušivým elementům proniknout osobní energetické pole. Vnitřní síla se zbytečně nebo neúčelně nerozptyluje do vnějšího prostoru. Rozhodněte se, kterým směrem upřete svou pozornost. Pokud si nejste jistí, na jakou světovou stranu se máte obrátit, chvilku postůjte a pomalu se otáčejte kolem své osy. Zrakem sledujte obzor a dívejte se před sebe. Začněte na východě, poté upřete pozornost k jihu, západu a severu. Rozhodně se pro obzor, kde vás něco zaujalo, kde jste zaznamenali zajímavou atmosféru.

Pohled soustředěný k východnímu horizontu

Pokud se potřebujete zklidnit, nechte myšlenky volně plynout, upřete svůj zrak do dálky a soustřeďte pohled k východnímu horizontu. Soustřeďte se na myšlenky nabité láskou a odevzdejte je horizontu budoucnosti. Pomyslete na nevinnost proměněnou v moudrost. Na vůli proměněnou v aktivitu. Pohledem k východnímu horizontu se naučíte vnímat tok tvořivé myšlenkové energie, kontrast mezi myšlením a cítěním. Pohled k východnímu horizontu vás přitahuje, pokud si podvědomě přejete vystoupit ze spirály opakujících se myšlenek, v které už nechcete být. Soustředění k východnímu horizontu podporuje mimosmyslové vnímání a telepatické dorozumívání na dálku, podporuje propojení s holografickou informační sítí vyvíjející se v čase a prostoru, interagující s dlouhodobou pamětí, s hologramy lidského mozku a hmotného těla. Ákašické pole nám umožňuje propojit se s universálním vědomím přírody, s inspirujícími „myšlenkovými hologramy“ lidských bytostí, lidské vědomí má k těmto polím sice jen omezený přístup, přesto je možné číst informace v těchto polích uložené.

Pozorujte větrem roztančené listí statných stromů, vnímejte hravou proměnlivost odlesků slunečního světla a hru stínů v krajině. Vnímejte tančící stíny, které na zem vrhají větve dubů a ve větru se prohýbající břízy. Nalaďte se na energii větrem rozčeřené hladiny rybníka. Nebojte se připodobnit tančící světlo a stíny k neklidné mysli. Snažte se naplno procítit oporu v závanu větru, v nádechu a výdechu, v myšlenkách, které nebrání roztančené fantazii následovat vítr v oblacích. Současně vnímejte proud myšlenek a pocitů, proud vědomí včetně jeho podvědomých obrazů. Vnímejte impulsy, které vám říkají, že i věci hmotné mohou být vědomé, že i ve zdánlivě nevědomé hmotě se skrývá síla produkující nehmotné vědomí. Uvědomujte si, že vaše vědomí není úplně oddělené od „nehybné hmoty“, hmota se skládá z kvant energií, která nejsou pouhou nevědomou hmotou. Veškerý prostor je naplněn vibracemi elementárních částic, které nejsou odpojené od informačních kosmických polí, schopnost „být a vědět“ není výsadou pouze lidského mozku.

Pohled soustředěný k jižnímu horizontu

Tiché soustředění s pohledem k jižnímu horizontu přináší nové nápady, objasňuje věci, které odmítáme vidět, nabádá vidět věci z více úhlů pohledu. Podporuje pocit, že odvážné vhledy jsou správné. Bez rozpoznání vnitřního ohně tápeme v duchovní tmě. Soustřeďte se jen na takové volání vnitřního hlasu, které vám na hluboké tělesné úrovni dává smysl, vnímejte jemnou i pronikavou řeč pocitů. Síla ohně nám pomáhá proniknout do magického myšlení, síla magického myšlení by neměla zůstávat nepovšimnuta.

Element ohně si poradí s neschopností odpouštět, upozorní na pocity viny a různé vnitřní blokády. Dává energii změnám, smělým plánům, podporuje vůli a pohyb vpřed. Pracujeme se zlozvyky, nechtěnými vzpomínkami, vtíravými představami, negativními myšlenkami. Energie ohně napomáhá úspěchům v pracovní či společenské aktivitě, zlepšení komunikace, tvořivosti v umění, podporuje tvořivé snění. Podněcuje cílevědomá rozhodnutí, odvahu, smělost a autoritu. Ovládá vášeň, oživuje lásku, sexualitu, aktivuje životní energii, impulsivnost, citové vnímání, vnitřní očistu. Nezkrocený oheň uvnitř nás ovládá netrpělivost, bezohlednost, výbušnost a nezvladatelnou pudovost.

Soustřeďte se na světlo a sluneční energii. Sluncem prosvětlené magické léto znamená život, teplo, emoce, tání negativní energie, přináší více světla pro mysl i duši. Chcete-li pocítit oporu ohně vnímejte své vnitřní světlo, svou vnitřní sílu, kterou máte neustále k dispozici. O vnitřní světlo je třeba pečovat, nechat jej vzplanout, ale dovolit jeho síle občas i pohasnout, a sám sobě dovolit přijímat i temnější stránky života, netvářit se, že se nás nedotýkají. Nejhmotnějším ze živlů je země. Na zemi je voda. Nad vodou je vzduch. Oheň je nejméně hmotným projevem živlových energií, ale v hierarchii živlů vzhlíží nejvýš a z nejvyšších úrovní stvoření také pochází.

Zaměřte svůj zrak v rozostření na oblohu a vnímejte různé barvy nebe, které běžně nevnímáte. Blankytně oděná obloha rozjasňuje okolní krajinu pohodovou vlídností, klidná mysl je neodolatelně vybízena ke sladkému snění. V okamžiku, kdy se zahloubáme a ztratíme v denním snění odpoutáme se od rušivého okolního světa. Z dálky k nám přichází chvějivě jemné doteky barevných tónů sluneční hudby. Zatímco sníme s otevřenýma očima, můžeme si uvědomit, že denní modré nebe je pouze „kouřová clona“, za kterou se skrývá tajemství nekonečného hvězdného prostoru.

Pohled soustředěný k západnímu horizontu

Soustředěný pohled k západnímu horizontu z nás odsává strach a obavy. Přesto můžeme mít pocit, že nic kolem není skutečné, a že se v mžiku může přihodit cokoli. Nesmírnost západního horizontu, která se může zdát drsná a netečná, která vzbuzuje zvědavost i respekt, odkrývá energie skryté v podvědomí.

Soumrak je k meditacím západního horizontu nejlepší, energie soumraku přijímaná v přírodě zklidňuje mysl. Soumrak nám dovoluje nahlédnout do vnitřní krajiny, která je divoká a nehostinná pouze v našich představách. Přitom je možné v jejích komnatách najít skutečný klid. Dovoluje nám vstoupit do prostoru, který existuje v tom druhém světě, v nehmotné říši. Dotknout se vlastního mýtického světa, vstoupit do světa snů, kdykoli z něj bezpečně vystoupit. Propojení mysli a přírodních sil bývá silné ve chvíli, kdy Slunce zabarví západní obzor paletou ohnivých barev. Za soumraku si ale máme dávat pozor na to, co říkáme. K rozjímání o věcech, které si přejeme v našich životech změnit, je nejlepší čas po setmění, tedy v době, kdy už nejsou venku žádné stíny. Také pravé poledne, čas bez stínů, je vhodné k vyřčení přání v podobě záměru odpoutat se od minulosti.

Jste-li v blízkosti vodního toku, pokuste se pocítit oporu vody – proud vody odnese únavu. Pokud ponoříte nohy do proudu řeky nebo potoka, alespoň do poloviny lýtek, a budete zhruba pět minut procvičovat nohy v kotnících, voda odplaví napětí ze svalů a únavu z dlouhé chůze. Dáte-li řece najevo svůj záměr, proud vody s sebou odnese nepříjemné myšlenky a emoce. Pomůže vám zklidnit vnitřní bouři emocí a pocitů. Tento způsob odevzdání funguje i ve chvíli, kdy jste mimo vodní tok, pokud si vše dokonale představíte, včetně vizualizace proudu vody, její chlad a její sílu převalující se po povrchu zaoblených kamenů.

Zrcadla v našich příbytcích, ale i zrcadlení vodní hladiny zaznamenává plynutí času. Pokud dokážeme udržet svůj vnitřní život v souladu s vnějším světem, s přírodou a přírodními cykly, časem uvidíme v zrcadle tvář, která působí stále mladě jakoby vlivem vnitřní rovnováhy ani nestárla. Tato rovnováha projevená navenek také znamená, že esenciální energie živlů vzduchu, ohně, země a vody jsou uvnitř nás v harmonii.

Pohled soustředěný k severnímu horizontu

Pohled k severnímu horizontu pomáhá zbavit se něčeho, co už nám neslouží, zbavit se energií vtíravých myšlenek, nesoustředěnosti nebo odporu. Vnímejte nesmírnost rozprostírající se všude kolem, sílu zvláštní energie, která rozechvívá ramena. Pohled k severu nabízí ničím nezastíněnou pravdu. Momentální životní rozpoložení spatříte před sebou jako rozkvetlou louku nebo pustou krajinu bez života.

Chcete-li pocítit oporu země, posaďte se na zem uprostřed rozkvetlé louky, na hrázi rybníka, na kraji lesa. Než se posadíte na zem, z kamínků, které představují prvek země, utvořte na zemi ležatou osmičku. Kameny skládejte v pravotočivém směru. Do jedné poloviny obrazu nekonečnosti vložte předmět symbolizující Slunce, do druhé vložte předmět symbolizující Měsíc. Chvilku v klidu postůjte a pravou rukou před sebou nakreslete pentagram jedním tahem tak, aby jeho horní cíp směřoval k horizontu. Potom se posaďte a vnímejte kontakt se zemí. Představte si, jak se vaše světlo spojuje s dalekým severním horizontem, s podmanivými konturami nebeské krajiny, kde nikdy nespatříte obraz Slunce ani Měsíce. Vnímejte energii, která proudí strukturou okolní půdy. Po chvilce tichého soustředění můžete v dlaních cítit zvláštní pulz zemské energie, který navozuje pocit klidu. Uvolněte nepříjemné myšlenky, jejich energie se vpije do země, síla země uvede v pohyb očistné vnitřní procesy.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Než ukončíte rituál, ponechte dlaně na zemi a požádejte o ochranu. Ležatou osmičku utvořenou z kamínků nakonec rozeberte. Kameny nejsou jen nehybnými kusy země, jsou svědky minulosti. Velké kameny označují místa síly, proudy zemské energie, propojují nás s prostorem, s neosobním vnějším vesmírem.

Získávat sílu pobytem v přírodě je celkem snadné. Pokud se potřebujeme něčeho zbavit, únavy nebo vnitřního neklidu, tyto energie můžeme zemi naopak odevzdat. Postavte se s rovnými zády. Spojte ruce před sebou, jako když tleskáte. Namiřte takto spojené dlaně dolů k zemi. Uvolněte ze sebe vše, co vám leží na srdci. Rychle, hluboce, rytmicky, ale krátce se v rychlém sledu nadechujte a vydechujte nosem. Až pocítíte v horní části těla teplo a úlevu, cvičení ukončete. Měli byste se cítit osvěženě a uvolněně.

Čtyři světové strany vnímáme jako čtyři pilíře, na kterých spočívá tento svět. Tyto pomyslné pilíře – času a prostoru – podepírají vesmírný chrám. Čtyři strany nebo čtyři linie světa nám poskytují vnitřní i vnější pocit bezpečí. Čtyři čáry pomyslného (ochranného) čtverce souvisí nejen s životními křižovatkami, ale také s „čarováním“. Potenciální silou můžeme působit na hmotu, na látku vzniklou v prvé řadě ze čtyř základních elementů přírody a vesmíru. Se čtyřmi body prostoru souvisí také míra zvaná objem, která představuje fyzickou realitu vyjádřenou v konkrétním trojrozměrném tvaru. Má-li něco objem, můžeme to obejmout – nehmotnou myšlenkou nebo fyzickým dotekem.

Související články: Elementární energie přírodních bytostí, Oslava svítání a spojení s duchem krajiny, Slunovrat, vznešená tajemství včel a mystika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?