Iluzorní svět, sugesce, hypnóza a fata morgány

Některé iluze můžeme odhalit a ovlivnit, některé ale ovlivnit nemůžeme. Například perspektiva, ta nás může nejednou oklamat. Pozorujeme-li za teplého letního večera nádherný Měsíc v úplňku nad obzorem, ve chvíli kdy je nízko na horizontu, zdá se našemu zraku mnohem větší, než bývá obvykle. Očima vnímáme dokonalou iluzi. Na samotný Měsíc nemá změna vzdálenosti žádný vliv, těleso pozorované na horizontu je blízko a proto větší, to jen náš mozek podléhá tomuto klamu prostorové iluze. Měnící se velikost Měsíce je dána tím, že jeho oběžná dráha není pravidelný kruh ale elipsa. Člověk stojící nohama na zdánlivě nepohybující se Zemi se dívá k obloze a přitom nepociťuje žádný pohyb, přestože Země obíhá kolem Slunce rychlostí zhruba čtyřicet kilometrů za vteřinu. Zároveň se Země nepozorovaně řítí společně s celou sluneční soustavou vesmírným prostorem rychlostí zhruba dvě stě kilometrů za vteřinu. A k tomu ke všemu se ještě otáčí kolem své osy. Docela nepředstavitelný kolotoč, co říkáte? Přitom žijeme v iluzi, že se kol kolem vcelku nic nehýbe…

Iluzorní svět, sugesce, hypnóza a fata morgány

Na obzoru pozorujeme předměty, například budovy nebo celá města či karavany, které se ve skutečnosti nachází někde jinde, často velmi daleko za horizontem. Dokonce můžeme různé objekty vidět i vzhůru nohama. Jedná se o optické efekty – fata morgány, pozorovatelné převážně v oblastech pouští ale stejně často například i v Antarktidě, které se vytváří v lomu a odrazu světla ve vrstvách vzduchu. Může to být způsobeno tím, že při zemi se vzduch ochlazuje jinou rychlostí, než vrstvy vzduchu nad zemí.

Tento jev se nazývá: ,,zrcadlení vzduchu v atmosféře“

Své by mohli vyprávět kapitáni a posádky dávných korábů, kdy se v dálce před jejich očima na otevřeném moři zjevovaly neexistující ostrovy… Tyto skutečnosti jsou dnes vysvětlitelné. To ale nic nemění na tom, že kolem nás existují paralelní světy, pro naše smysly poznatelné jen za zvláštních okolností, které ale musíme umět rozlišovat od ,,obyčejných“ psychických fata morgán a halucinací. Nikdo z nás si nepřeje mít zbloudilou mysl a vidět fata morgány či jiné chiméry v běžném životě.

Proto by naším cílem měla být svoboda, rozuměj: svoboda ducha především, ať už jsou vnější okolnosti kolem nás jakékoli. Odpoutejme se vědomě od samozvaných pravidel společenských a rádoby módních předsudků a diktátů, a s vědomím nepřipoutanosti zkoumejme nepoznatelno. Nepřipoutanosti k výsledkům tohoto smělého bádání, neboť vše je energie a vše se neustále mění. Zaškatulkovat slepě cokoliv, pod vlivem nebezpečných iluzí, znamená ukončení procesu prospěšných změn. Znamená ukončení cesty poznání, ztrátu vlastní energie, dobrovolnou ztrátu možnosti rozvoje sebe i ostatních.

Očarovaný závoj ,,Máji“

Naše smysly se dají lehce ošálit jako mávnutím kouzelného proutku. Není-li naše bytí ukotveno v přítomném okamžiku a pokud se mysl nedokáže utišit tak, aby posuzovala svět a dění objektivně, můžeme se nevědomky vést na iluzorním kolotoči ošálených smyslů. Mozek pohlcuje denně stovky různých a zbytečných informací, bez větší snahy rozumové a tím spíše intuitivní analýzy. Přijímané informace povětšinou netřídíme, nevěnujeme hlubší pozornost přirozené intuici, bez hlubšího zájmu a povrchně je pouze slepě konzumujeme. Komunikační prostředky útočí na naše smysly ze všech stran ,,zaručeně pravdivými“ informacemi. Mnohdy jim slepě věříme a snad nás ani nenapadne, že některé jsou záměrně iluzorní a manipulační. Ať žijeme v dobrovolném područí jakýchkoliv mocností, či jiných entit, ať proměnlivý vítr vane od kterékoliv světové strany, vždy se touto důvěřivou odevzdaností připravujeme o osobní, avšak převážně o společenskou svobodu.

Prozření, potřebné k transformaci vědomí, nastane, sejmeme-li z očí očarovaný závoj ,,Máji“. Tento výraz pochází z indické filosofie. Mája představuje zdroj iluzí a klamů, fiktivních pravd, produkovaných očarovaným vědomím, mozkem, který vidí jen to, co vidět chce. To, co nevidí, je pravé jsoucno světa. Mozek vidí skutečnost tak, jak to vyhovuje jeho povaze. Člověk sám sebe často dokonce vydává za něco jiného, mnohem lepšího, než ve skutečnosti je. Nebo zamilovaný člověk, ten vidí partnera zkresleně, milovanou osobu si idealizuje. Po půl roce známosti sejme nadobro závoj Máji a zůstane v nevěřícném rozčarování, když si uvědomí, že idea dokonalého partnera je jen myšlenková konstrukce.

Nejeden z nás zůstává v nevěřícném rozčarování, v okamžiku, kdy sejme závoj Máji a uvědomí si, že idea například dokonalého politika je jeho vlastní vybájenou konstrukcí a veřejnou blamáží.

Iluzorní svět, sugesce, hypnóza a fata morgány

Každý žije v takové realitě, která je často tvořena poněkud fiktivní pravdou té které společnosti. Realita sama se potom stává fiktivní. Například pravda společnosti žijící v duchu křesťanství je odlišná od skupiny, žijící v duchu pravdy arabského světa. Diametrálně odlišná. Přesto každý z účastníků věří té své pravdě! Pravda skupiny politiků, operujících například v evropském parlamentu, snažících se fiktivně zachránit svět pomocí virtuálních penězovodů, je diametrálně odlišná od pravdy lidiček, kteří s různými krizemi bojují v první linii. Někteří politici žijí ve svém vlastním iluzorním světě, diametrálně odlišném od většiny ,,obyčejných“ lidí. Subjektivní vnímání pravdy, protože pravda je obtížně definovatelná, je pro každého jedince ryze individuální.

Vnímání reality světa je individuální. Náš mozek není uzpůsoben holistickému vnímání světa. Stejná informace může jednoho rozradostnit, druhého rozplakat. Mocný král se ve stejném paláci raduje, otrok trpí. Ryze objektivní pravda jednoduše neexistuje!

Možná již nepochybujete o významu magie světla, vědomě zapojené, a to tvůrčím způsobem, do každodenního života. Pomalu přijímáte myšlenku, že magie je život sám. Zbývá jen uvěřit, že vyrovnáním se s jinými rovinami bytí můžeme získat novou moudrost, otevřené vhledy a smysl pro tvoření pomocí slova. Magie není způsob nazírání na život jen pro čarodějky a mágy, ale také pro kvalitní léčitele, věštce, kartářky a astrology, všichni svým způsobem vědomě pracují s energiemi. Svým přístupem k životu pečují nejen o své duchovno, ale také o duchovno každého, kdo o to požádá, ať už je zastáncem jakékoliv víry. Léčí, radí a mohou být v nouzi dobrými psychology. Uchovávají pro každého hledajícího důležité dědictví, předávané z generace na generaci. Pokud jste se ocitli v začarovaném kruhu jakýchkoliv potíží, osobních nebo společenských iluzí, zkuste se obrátit například na ověřeného, kvalitního astrologa. Uvěříme-li v tvůrčí moc samotné magie, především magie slova, potom osobitou vnitřní opravdovostí přitáhneme si k sobě nové, stejně nebo alespoň podobně smýšlející kamarády a přátele.

Námi vynaložená pozitivní energie bude k nám zpětně přitahovat pozitivní události, různé vhledy a shody okolností, které nás posléze dovedou k očekávaným výsledkům. Případně nás kroky povedou k nejedné zajímavé knize, kterou si budeme chtít prostudovat. V magii platí jedno zajímavé pravidlo: ,,Učitel (přítel, kniha, životní lekce…) se vždy objeví, jakmile je žák připraven.“

Hypnóza a sugesce ovlivňují podvědomí

Dnes již nelze nic týkající se hypnózy zařadit mezi paranormální jevy, tímto oborem se seriózně zabývají například psychoanalytici. Patrně je inspiroval řecký bůh spánku Hypnos. V písemnostech starého Řecka nebo Egypta můžeme najít záznamy o užívání hypnózy v běžném životě. Během hypnózy se pomocí sugesce můžeme například zbavit nespavosti, pozitivně ovlivnit zdraví a podobně. Hypnózu lze vyvolat pomocí psychického nebo mechanického působení na osobu. Při samotné hypnóze dochází jen k částečnému utlumení buněk šedé kůry mozkové. Hypnotizovaná osoba zůstává stále při vědomí – hypnotický stav je pouze dočasný. V ovlivněné oblasti lidského mozku se nachází paměť, psychomotorické centrum řeči, psaní a pohybu, intelektuální a podvědomé schopnosti člověka.

Sugesce, autosugesce: pozitivní vědomé podněcování je působivé, nenápadně ale jistě ovlivňuje podvědomí

Zaměříme se na pozitivní motivace, vlastní charakter, zbavujeme se závislostí, deprese, upevňujeme zdraví. A nemusíme se ani nechat zhypnotizovat, pokud za plného vědomí dostatečně využijeme vlastní pevnou vůli (autosugesci). Přesně po vzoru čarodějek a různých pohanských rituálů: v bdělém stavu budeme na své podvědomí cíleně působit jasnou formulací nebo obrazy žádaného účinku. Můžeme si všimnout, že na nás sugesce častěji než je zdrávo působí bez jakéhokoliv vědomého, osobního úsilí. A to v podobě všudypřítomných a především dobře promyšlených mediálních masáží: vtíravá reklama a politické agitace nebo účelové mediální informace jsou přesně ten případ. Dříve bychom to nazvali kouzlem používaným čarodějnicemi nebo kmenovými šamany, a dnes tyto cílené manipulace popisujeme jako seriózní práce reklamních agentur! Reklama: RE – opakovat, KLAMA – klam.

Iluzorní svět, sugesce, hypnóza a fata morgány

Případně si bez vlastního úsilí vsugerujeme jakékoliv informace o naší osobě, aniž by se nutně musely zakládat na pravdě, které nám někdy neúmyslně a jindy úmyslně vštěpuje nejbližší okolí. Často se tak děje v dospívání. Rodič nebo učitel nás v dětství nebo mládí častěji než je zdrávo nařkne z nešikovnosti nebo hlouposti, a máme mnohdy zbytečně a uměle vsugerovaný mindrák na celý život. Toto jsou jen některé příklady z mnoha, proč zastávám názor, že magie je prostě život sám, ať už jsme si tohoto faktu vědomi nebo ne!

Magie života – síla svobodné vůle

Mentální povaha vesmíru nás nabádá k nepřetržitému a svobodnému tvoření

Hmotný svět je svým způsobem iluzorní a přesto skutečný. Vyšší síly to takto zařídily již od počátku času. A na nás zůstává, zda budeme předstírat nevědomost, nebo zda se budeme cíleně snažit rozpomenout odkud pocházíme a co tady na tom světě vlastně pohledáváme. Postačí uvědomit si tak jednoduchou a banální věc, jako že prvním magickým slovem a smyslem všeho je Láska. Pokud by se myšlenky nás všech odvíjely pouze a jen od tohoto magického slova základního božského (lidského) principu, potom by bylo možné vytvořit ráj na Zemi. Ovšem tak jednoduché to bohužel není, neboť je k nevíře, že mnozí z nás tímto slovem opovrhují. V tom lepším případě zapomínají na přívlastek ,,bezpodmínečná“. Láska je přírodní zákon. Přírodní zákony nepřinutíme svým negativním přístupem k ústupu, nikdy se nám nepodaří nad nimi zvítězit. Příroda sama přinutí nás k pochopení, že je nám nadřazená, přestože se nepovyšuje nad člověka ani nad žádnou jinou bytost.

To jen lidé se neustále povyšují nad přírodu a jeden nad druhého. Potom se zlobíme, pokud se nám energie vynaložené do jejího ignorování, ničení a zotročování, bolestivě vrací zpět. Nic se neděje samo od sebe, není změny bez příčiny, negativní energie se k nám vrací zpět v podobě přírodních katastrof. Tomu nelze uniknout, pokud zavčasu nepochopíme v čem je problém. Pozitivní myšlenky, které působí jako autosugesce, ovšem musí následovat pozitivní činy. Obávám se však, že nepochopíme. Alespoň ne do té doby, dokud nám budou vládnout vlády světa tak, jak vládnou a upřednostňují hmotu a materialismus nad vším ostatním.

Mocní tohoto světa jakoby pocházeli z „rudého a bojovného“ Marsu. Lidskost je degradována na poslušné ovečky, které si nechají téměř všechno líbit. Nechají sebou manipulovat! Za použití nenápadné, tajné a z pozice moci řízené hypnózy, která cíleně oslabuje člověčí energii a lidskost ve své podstatě, a vytváří tak psychické kolektivní sugesce. Pravá podstata lidskosti měla by být utajena, zapírána a křivena, pokud možno až do soudného dne – potom koneckonců už bude všechno jedno! Hlavně ať se do té doby, pro boha, nikomu nepodaří podívat se mocnostem do karet nebo do SVĚDOMÍ a prohlédnout tu ,,zvířecími“ pudy řízenou kamufláž! A zdaleka se nejedná pouze jen o elitu politickou, kdo má podíl na novodobém a moderním otrokářství.

Napadlo vás někdy, proč vlastně byly ve středověku upalovány čarodějnice?

Proč se církevní moci páni tolik snažili umlčet přírodní – pohanské národy po celém světě? Proč se snažili převést je na víru v jediného – jak jinak než patriarchálního Boha, trestajícího vládce světa? Proč nejedna náboženská víra slibuje ,,ráj“ až po smrti? Proč byly ze starého zákona cíleně odstraněny statě o reinkarnaci? Nejedná se náhodou o cíleně mířenou sugesci, že život nutně musí být pln bolesti a spasení nás čeká jedině až na onom světě? Proč různé vlády v novodobém světě utajují před veřejností ty nejhlubší pravdy o hermetickém učení, proč se snaží potírat esoterické myšlenky a znevažovat jejich moudrost? Proč se všichni tak urputně snaží, aby se ucho veřejnosti nedozvědělo pravdu o možném prozření?

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Odpověď je nasnadě, v sázce je velmi mnoho lží. Příliš mnoho zastíracích manévrů, sugescí a polopravd a přísně utajovaných skutečností, a to nejen o historii lidstva! Pokud by se lidé přestali nechat ovlivňovat řízenou celospolečenskou sugescí a hypnózou, potom by přestaly platit zákony, ne ty přírodní, ale zákony, které se proklatě prohnaně pouze tváří jako svoboda a demokracie.

Související: Prostorové anomálie a vzkazy z jiné reality

Iluzorní svět, sugesce, hypnóza a fata morgány

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.