Jednotné pole Všeho – duchovní vize

Věda o VĚDOMÍ v blízké budoucnosti způsobí expanzi v lidském vnímání viditelného i neviditelného světa. Mystické myšlení, které dokáže dohlédnout za hranice hmotného vesmíru a spočinout v tichém nekonečnu, odhaluje skryté skutečnosti, utváří vědomí galaktického člověka, které jednoho dne – opět – obsáhne celý vesmír. Vědecké prostředky zkoumání Jednotného pole Všeho končí tam, kde začíná mystika. Nastal čas moderní kvantové teorie, například vlnově-částicovou dualitu, propojit s učením dávných mudrců. Je nevyhnutelnou skutečností, že se směr lidského myšlení navrací do období, kdy starověké civilizace dokázali definovat základní tajemství Universa. K jednotné teorii Všeho je možné dospět skládáním střípků mystického vědění, vnímáním přírodních zákonů bez předpojatých představ o realitě, bez předem stanovených empirických poznatků, které se snažíme dosadit tam, kam nám podle složitých rovnic zrovna pasují. To, co přesahuje vědecké teorie, nazýváme metafyzikou, mystikou a duchovním poznáním. Základní složky Jednotného pole Všeho se sice snažíme vyčíst z hmoty pozorovatelného vesmíru, měřením a pozorováním, spíše je ale možné vnímat je intuitivně, získáváním zkušeností hlubokými vhledy do lidské duše, do lidského vědomí, které může na určité úrovni obsáhnout celý vesmír. Především pokud si uvědomíme, že jsme – každý jeden z nás – součástí Vědomého Universa a všech skrytých metafyzických aspektů viditelné fyzického světa.

Jednotné pole je zdrojem VŠEHO, je zdrojem pro vytváření reality vesmíru, je skryto lidskému zraku. Vědecky je neprokazatelné. Přesto někteří jedinci, kteří překračují obvyklý způsob myšlení, vnímají určitý druh chování Jednotného pole. Mluvíme-li o povaze vesmíru, musíme chování vesmíru předefinovat z mechanického na VNÍMAJÍCÍ.

Forem vědomí je ve vesmíru nevyčíslitelně, přesto ve svém součtu vychází z Jednotného pole Všeho a zároveň toto pole vytváří. Ať už do tohoto součtu dosadíme různé vesmírné síly, které nápomocně nazýváme bohy, různé stavy hmoty, nadpozemské víceúrovňové reality, tak vše pochází z polí vnímajících – přijímajících a odesílajících informace. Vše projevené má společný vědomý původ, a toto společné jednotné vědomí nazýváme Universem.

Proudění vesmírné energie není definovatelné pouhou mechanickou činností vesmírných částic, proudění, které by postrádalo určitý záměr a účel by nedokázalo stvořit svět, který funguje na základě perfektně do sebe zapadajících hmotných prvků a vesmírných konstant.

Projevený hmotný vesmír vnikl podle nehmotných fraktálních vzorů na půdě Jednotného pole Všeho a to díky vnímající aktivitě subjektivní existence Vesmírné Mysli, která není omezena lineárním myšlením. Hmota vesmíru – ve své dokonalosti – nemohla vzniknout na základě „nevnímající a nemyslící“ formy Vědomí. Pro zastávání se opačného názoru jsou prapůvodní VZORY vesmírných skutečností přespříliš dokonalé.

Mysl celistvého člověka, nikoliv pouze za určitých okolností, ale v každém okamžiku splývá s Vesmírnou Myslí, avšak pouze za určitých okolností (přímo či intuitivně) si to UVĚDOMUJE

Nadkritické uvědomění současné pozemské civilizace, které nakonec úspěšně překoná současný nelehký bod lidských dějin, způsobí dominový efekt a skrytý potenciál lidských možností nám všem otevře cestu jak do hmotných, tak nehmotných vyšších vesmírných rovin.  Je to právě mysl a čirá intuice, kdo otevírá „energetické portály“ za hranice hmotného vesmíru. S každou myšlenkou, představou a aktivním činem se hmotný vesmír proměňuje – v závislosti na míře uspořádání vyslaných energií (emanací). Vliv Jednotného pole Všeho na hmotný vesmír je zrcadlový, v tomto kosmickém zrcadle se odráží všechny otázky o smyslu života, života, který není výsadou pouze Země vnímané z pozice duality nebe a země. Vnímané z pozice života a smrti. Teprve vnímání nesmrtelnosti a věčného života, například pomocí symbolů, přináší pochopení podstaty pozemského života. Toto pochopení je pro běžného smrtelníka pouze symbolické, skryté v mýtech s duchovním významem.

Zobrazit všechny eKnihy

Avšak dnešní doba se vyznačuje uvolněním a překonáním tajného vědění, dříve platného pouze pro elitní skupiny svaté pokrevní linie, kdy takzvaná modrá krev bývala zárukou předávání si těch nejdůležitějších tajných mystických informací. Tato globální elitní linie se od nepaměti potajmu odvolávala na své božské předky, a lidstvu drženém v područí božské předky a s nimi božské výsady odpírala. Civilizace byla záměrně (magicky) manipulována pro jejich skryté monumentální a nadčasové záměry – plánované z generace na generaci po tisíce let. Duchovní evoluce se tak jeví být manipulována a udržována na základech člověka kultivovaného do hmotných materialistických, nikoliv skutečných duchovních zákonů a prožitků. To, co lidé na poli duchovním i vědeckém „paběrkují“ je těmto pokrevním dynastiím v podobě zákonů Vesmíru a Života známo v podobě starověkých duchovních moudrostí, které jsou neměnné, leč pro obyčejný lid přetvořené v zavádějící a ovládající dogmata (zaslepující nástroje). Dogmata, která zpětným zrcadlením vytváří civilizace „unavené životem“. Vytváří člověka, který se vzdává naděje, a časem přestává věřit v nesmrtelnost duše, a tak odevzdává svůj život do spárů „náhodných“ událostí. Vzdává se cílené mentální manipulaci bez víry, že lidská mysl, ztotožněná s Vesmírnou Myslí, má schopnost vlastní život řídit a usměrňovat podle vlastních ROZHODNUTÍ a tvořivých PŘEDSTAV.

Neustále je třeba připomínat, že zákon o zachování energie má společný základ s duchovním zákonem o zachování vědomí, které vždy přežívá hmotné tělo

Tak, jako nelze stvořit ani zničit energii, která nepodléhá zkáze, ale pouze mění formu, tak nelze stvořit ani zničit vědomí, které v různých pozemských i nepozemských jemnohmotných tělech pouze mění podobu. Hlavní a motivující silou pro život a prožívání života je tedy skutečné uvědomění, že duše se opakovaně vyvíjí, a to jednak v prostředí kolektivním, kde získává nutné pozemské zkušenosti, a za druhé vedena na vlnách vyšších vrstev duchovní nesmrtelnosti objevuje dokonalost vesmíru mimo zemskou sféru. S tímto faktem souvisí pro budoucnost, (tak jako to bývalo součástí pradávné minulosti lidského rodu), rozšiřování lidského vědomí za hranice planetární soustavy, až do tajemných sfér lidskou myslí neprobádaných vesmírných končin. Což znamená jediné: člověk má moc podílet se na vlastní nesmrtelnosti v součinnosti s všeprostupujícím Jednotným polem čirého Vědomí.

Člověk – v podobě energetické bytosti – má moc rozšířit své znovu nalezené nesmrtelné vědomí mimo zemskou oblast, a rozšířit svůj domov minimálně na celou planetární a galaktickou sféru – BYTÍ, a expandovat nakonec může po velmi pestrém spektru stvoření – nesen na různých vlnových frekvencích souhlasných s tou kterou paralelní či vyšší duchovní realitou, kterou si pro svůj mezikontinentální vesmírný rozvoj vědomě zvolí.

Bílé světlo ve skutečnosti není bílé, ale jedná se o směs světel různých barev – vlnových délek. Pokud člověk vidí všechny barvy dohromady, vnímá je jako bílé světlo. Zrovna tak neexistuje pouze jediná vlnová frekvence, na které můžeme vnímat realitu světa kolem nás. Toto vnímání ovlivňuje mentální „technologie“ související s pravou a levou mozkovou hemisférou. Jde o skrytou sílu, která se projevuje jako elektřina v mozku, nebo jako tajemná, neznámá síla řízená elektřinou a magnetismem. Tuto magickou sílu můžeme připodobnit ke kvantovým vibracím v mozkových neuronech, které jsou nedílnou součástí vždy přítomného čirého Vědomí.

Lidská mysl a smyslové vnímání je v určitých mezích nastavené tak, abychom nepochybovali o viděné realitě vnějšího světa. Lidská mysl nemá důvod domnívat se, že vnější svět, svět zkušeností, je pouhým zdáním skutečnosti, že svět je souborem mentálních dojmů, vizuálních vjemů a pohybujících se obrazů ve vědomí. Obrazů a dojmů, které vznikají v individuální mysli. Přitom skutečnost může být jiná, než se pouze domníváme. Vše, co existuje, je učiněno a viděno skrze Vesmírnou Mysl, ale ne vše, co tady a teď vidíme a prožíváme, chápeme jako stvořené ve vlastní mysli. Pro individuální mysl je nepřípustné dát světu, kterého se lze dotýkat, imaginární podobu. Hmotné věci – nacházející se v PROSTORU – jsou „poskládané z atomů“. Elektromagnetické vlny – vycházející z každého jednoho atomu hmotného světa – se šíří PROSTOREM k očím, oční sítnice je „sítem“, skrze které prochází nervové impulzy do mozku, kde vzniká mentální dojem viděného světa. Jde o proces chemických a strukturálních změn v oční sítnici vyvolaných elektromagnetickými vlnami „informací“ vyzařujících z okolních předmětů. Než dojde k zpracování přijímané informace (vizuálního vjemu) na úrovni vizuální kůry mozkové, strukturovaný mentální dojem z viděného je ovlivněn tím, co máme uloženo v podvědomí a tím, na jaké vlně (nižší či vyšší úrovni vědomí) je nastaveno naše vnímání hmotného světa. Oko je orgán složený z hmotných prvků – a přece vidí, srdce je také orgán složený z hmotných prvků, a přece lze srdce zapojit do procesu VIDĚNÍ. A to s ohledem na skutečnost, že pozorovatel ovlivňuje pozorované.

VESMÍRNÝ INTERNET – 3D realita

Jednotné vše prostupující pole čirého Vědomí, jež stvořilo původní virtuální vesmír, je autorizujícím hráčem, není pouze teoretikem – je skutečným mocným tvůrcem. Je pulsujícím polem životaschopného moře energie, v kterém všichni ať už intelektuálně či duchovně plujeme. Doslova se koupeme v moři energie vycházející z Jednotného pole Všeho. Tekutá povaha virtuálního kvantového vakua, Vesmírná Mysl a životem pulsující perspektiva nekonečna ve svých skutečných i latentních snových podobách překypuje nekonečně mnoha stvořenými i nestvořenými světy. Světy, které mohou mít odlišné kosmologické uspořádání, přesto je z duchovního hlediska vnímáme jako živé, vzájemně se prolínající vrstvy stvoření. Každá individuální mysl vyplývá ze sfér Jednotného pole Vědomí a dále pluje na vlnách věčné Vesmírné Mysli, s jejíž podstatou zůstává za každých okolností – zdánlivě se projevujících jako oddělení – ztotožněna.

To, co nás od Vesmírné Mysli odděluje, je zdánlivě prázdný PROSTOR, zdánlivě od sebe oddělující všechny věci a všechna hmotná uskupení na krok blízkého i na míle vzdáleného hmotného světa.

Související: Telepatie – mimosmyslová řeč

Jednotné pole Všeho - duchovní vize

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.