Neklidné světlo úplňku uprostřed rozmarného léta

Energie srpnového úplňku ve Vodnáři přináší světlo (sebe) poznání, a také světlo, skrze které poznáváme druhé. Přináší uvědomění, často prožité na vlastní kůži, že magnetické pole srdce je ovlivňováno (potlačovanými) emocemi. Období úplňku může také přinášet situace, kdy pocítíme vřelé lidské teplo a sílu harmonie v okamžiku procítění, že komunikace beze slov je o vnímání na úrovni srdce. Čas úplňku je bohatý na nejrůznější prožitky, můžeme kolem sebe i v sobě pozorovat různé nálady, rozmarné nebo originální, neotřelé nápady, žertovné, nevyzpytatelné nebo vrtošivé vlivy vnějšího i vnitřního dění. Například zažíváme zvláštní vnitřní stavy, kdy skutečně vnímáme, že nejbližší okolí ovlivňujeme už tím, že vše kolem sebe vědomě pozorujeme. Můžeme pozorovat, jak nevhodné je zesměšňovat nebo zrazovat něčí city nebo sny. Učíme se nezasahovat do osudu druhých lidí. Přichází k nám pochopení omylu a sebeklamu, pokud jsme uvěřili, že druhého člověka změníme (k obrazu svému). Můžeme čelit setkání s někým, kdo nám při vhodné příležitosti dá nepokrytě najevo, že je „stokrát“ zábavnější nebo jakkoli jinak lepší než my.

Úplněk ve Vodnáři 1. 8. 2023, plnost prvního srpnového super úplňku nastane ve večerních hodinách (20:31). Druhý srpnový super úplněk nastane 31. 8. v ranních hodinách (03:35). Druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci nese poetický název „modrý úplněk“. Super úplněk znamená, že Měsíc je velmi blízko Zemi.

Energie srpnového úplňku ve znamení Vodnáře

Skrze soustředěnou nebo neklidnou mysl, skrze (nevyjádřené) emoce, vnitřní já něco prožívá. Nebo je prožíváno samo sebou, vnitřním pozorovatelem. Nevidíme, co se odehrává v nitru druhého člověka. Nikdo nemůžeme vědět, jak se druhý člověk skutečně cítí. Všichni máme potřebu cítit se bezpečně a svobodně. Úzkost, naše nebo někoho druhého, u které nemusíme vědět, co ji způsobilo, bývá doprovázena vnitřním napětím, tísní, obavami z neznámého. Pravé já – jádro člověka, představuje vlastní osobu, osobnost, ego, vlastní zájmy. Pro zviditelnění důležitých životních nebo třeba jen pocitových momentů se ujalo anglické slovo „self“, které znamená „já“. Avšak někdy jen naoko harmonické obrázky, takzvaná selfíčka, nemusejí vždy ukazovat naše skutečné já. Někdy světu ukazujeme pouze naše „lepší já“, nebo je nám ukazováno lepší „já“ druhého člověka. Stíny napětí, únavy, stresu, strachu nebo úzkosti nás někdy motivují nasadit si neutrální, obranné nebo útočné masky. Současná doba tomu všemu nahrává a někdy se můžeme cítit velmi nejistí. Úplňkové vlivy mohou zviditelnit záměry lidí s nečistým svědomím a jejich stíny, které bezohledně vrhají na své okolí, takto snadno nabývají dojmu zbavení se odpovědnosti za své činy.

Někdy se setkáváme pouze s krátkodobě nebo dlouhodobě nasazenou maskou člověka, neznáme jeho pravé (pod povrchní) já, nemá nám být odhaleno, nebo neumíme toto energetické pole překročit. Během takového setkání neprobíhá rezonance, aniž by nutně musel být energetický přenos informací mezi jedním a druhým člověkem negativní. Přesto cítíme nejistotu, nevíme, co si o druhých lidech máme myslet. A také my sami často tápeme, pokud neumíme odhadnout, jak nás vnímá okolí, vzhledem k tomu, že my sami se známe pouze zevnitř. Každý člověk disponuje jinou osobní mentální nebo psychickou obranou proti předvídatelným i neočekávaným vnějším vlivům. Někdo dokáže jednat v klidu, v různých rozporech usiluje o smír, někomu jinému mohou rozpory činit zvláštní vnitřní potěšení. Jazyk některých lidí může být velmi ostrý, a je jim jedno, kolik je v jejich slovech jedu, je jim jedno, pokud bezdůvodně nebo nesmyslně ubližují.

Během úplňku nás může dostihnout strach z něčeho již dříve prožitého, což někdy vede k tomu, že se před druhými lidmi chráníme jaksi „preventivně“. Předem se obáváme zranění, provokací, ponížení, nějakého zpochybňování namířeného proti nám. Nebo naopak někdo kolem nás může mít pocit, nebo se zabývá domněnkou, že je námi ohrožen, tak podnikne protiútok, preventivní, často zbytečný a bezdůvodný. Z nejasného důvodu se postará o to, aby nás shodil, abychom se cítili nepříjemně. Což je docela snadné, pokud jsme obklopeni lidmi, kteří dovedou druhým znepříjemnit den v jakékoliv situaci, a v čase úplňku je to více než snadné.

Mezi lidmi navzájem oscilující různé energetické proudy, některé se nás osobně dotýkají a někdo jiný si různých vztahových rezonancí ani nepovšimneme. Energie pulsují směrem od nás do prostoru, nebo směrem z vnějšku k nám. Do určité míry záleží na tom, čemu nebo pro co jsme my sami otevřeni. Ne pro každého je prioritou nepronikat do osobního prostoru druhých lidí. Pokud my sami žádné hranice nemáme, nebo je u druhých lidí nevnímáme, neznamená to, že se můžeme k druhým lidem přibližovat, jak se nám zlíbí. Nebo naopak, pokud máme pocit, že někdo překračuje naše hranice, řešením je v klidu a otevřeně na to upozornit. Někdy nám nezbývá než někomu dát najevo, že existují hranice, které nemá překročit, poněkud razantněji.

Toto rozhraní, kam někoho pustíme a jiného už ne, musíme vycítit a stanovit my sami. Potíž nastává s lidmi, kteří žádné osobní hranice nerespektují, jsou natolik ovládáni svou osobní „expanzí a růstem“, že je energetické pole druhých naprosto nezajímá. Někdo má v sobě „tygra, někdo jiný hada, lišku nebo opici“, podle toho si také vymezuje osobní prostor. Někdo umí dát razantně najevo, kde je nedotknutelný, někdo jiný jen nesměle naznačuje, kde jsou jeho osobní hranice, kde si nepřeje být rušen cizími vlivy. Ale v obou případech se může nacházet skrytý strach nebo nejistota. Vibrace strachu u druhých lidí vycítíme, negativní vibrace nás zneklidňují, nebo nás nabádají být ostražití.

Vzdušné znamení: Vodnář – velkorysost, nezávislost

Vodnář nás může inspirovat svou radostí ze života, jeho odvaha souvisí se spontaneitou a improvizací. Vliv úplňku ve Vodnáři zesiluje snahu být druhým nablízku, například pokud máme silnou potřebu někomu druhému pomoci, ale přitom vnímáme, že naše pomoc není vhodná, nebo není vítána. Potom je vhodné stáhnout se zpět a nechat tuto osobu projít vlastní, třebaže trpkou zkušeností, aby mohla sama poznat a pochopit. Stačí pokud budeme její příběh v tichosti pozorovat a spoluprožívat, necháme ji „svému osudu“ a budeme jen zpovzdálí dohlížet. Jsme si jisti, že skutečně tušíme nebo víme, co se v jejím srdci děje? Náš ústup stranou by měl být „nestrannou“ snahou pochopit důvod jejího jednání, snahou odhalit podstatu starostí v jejím srdci z jejího pohledu. Stáhnout se zpět si nelze vykládat jako opuštění nebo rozloučení. Pouze nebudeme horečně diskutovat, nebo udělovat nevyžádané rady. Svůj názor můžeme sdělit takovou formou, aby daná osoba nabyla dojmu, že sdělená podstata možného řešení situace je její vlastní nápad.

Emocionální energie úplňku zesilují neverbální projevy komunikace

V obličeji se odráží náš emocionální stav. Obličejový trojúhelník – oči, nos a ústa, je první na co se během rozhovoru zaměřujeme. Vřelým úsměvem dáváme najevo spokojenost, srdečnost. Úsměv se staženými koutky je výrazem nejistoty, široký úsměv je výrazem radosti. Zamračení může signalizovat nevoli. Během komunikace se projevujeme také barvou a sytostí hlasu. Tempo řeči nám napoví momentální rozpoložení, nejistotu, trému, nervozitu, rozčilení. Očním kontaktem a svým pohledem dokážeme uklidnit, naznačit ukončení rozhovoru, vymezení osobních hranic.

Emoce a oči souvisejí také s vnitřní očistou, uvidíme-li slzy v očích druhého člověka, nezasahujme do procesu jeho vnitřní očisty, zdržme se rychlé aktivity říkat druhému člověku, aby přestal plakat, nebo že slzy nic nevyřeší.

Zvláštní pozornost můžeme věnovat očním signálům. Delší pohled do očí poukazuje na zájem, přátelství. Těkavý krátký pohled bývá projevem nezájmu, nepozornosti. Dlouhý upřený pohled do očí s přivřenými víčky může značit nesouhlas, nepřátelství, postranní úmysly. Dlouhý upřený pohled s jiskrou v oku může být vyjádřením intimní náklonnosti. Sklopené oči, pohled dolů, svěšená hlava poukazuje na stud, skromnost, podřízenost, ponížení. Pohled vzhůru, protočení panenek bývá výrazem nesouhlasu, nudy. Pohled do strany poukazuje na nezájem, nebo to znamená, že pozornost je roztříštěná nebo věnovaná něčemu jinému.

Zaměřit se můžeme také na energetické vibrace levé a pravé strany fyzického těla. Jiné energie můžeme vnímat po levé, a jiné po pravé straně člověka. Pravá strana vykazuje energie nižších vibrací, zatímco levá strana vykazuje energie vyšších vibrací. Což ale neznamená, že pravá strana je horší než levá, mozek řídí procesy v těle křížem. Pravá ruka souvisí s levou hemisférou (energie ohně), levá ruka souvisí s pravou hemisférou (energie vody). Lidé si během setkání podávají pravou ruku, už z pouhého stisku ruky můžeme vyčíst různé energetické vibrace. Pravá ruka se zvedá ve stavech rozčilení, napřimuje se ukazováček, jedná se o energetický průnik – směrem ven – vnitřních vibrací rozčileného jedince.

Pokud nás někdo obejme, můžeme pozorovat, že čím víc je dotyk levé ruky silnější, tím víc je obejmutí upřímnější, energie levé ruky vychází z centra síly, ze srdce. Pravá ruka zůstává spíše v klidu a levou rukou nás druhý člověk k sobě více tiskne nebo utěšujícími pohyby hladí po ramenou a zádech.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Všimněte si, že levá strana obličeje vyzařuje více sympatií, více emocí, bývá příjemnější než pravá strana obličeje. Pravá strana obličeje prozradí přetvářku, nepřátelství, lež a podobně, (falešný úsměv prozradí pohrdlivě zvednutý pravý koutek úst). Tyto nuance jsou jen nepatrné, ale dobře cvičené (třetí) oko je dokáže rozeznat. Čím více jsou viděné detaily na levé a pravé straně obličeje rozdílné, tím méně je dotyčná osoba v harmonii, v souladu s vlastní duší. Setkání s nižšími energiemi se nevyhneme, neznamená to ale, že setkání s nimi nemůže být pro náš vývoj v oblasti sebepoznání prospěšné. Také se traduje, že hlas jemnohmotné andělské bytosti přichází z levé strany, hlas bytosti démonické přichází z pravé strany.

Energie úplňku nás nabádají překonat některé své hranice a limity, věnovat se svému vnitřnímu prostoru. Nabádají nás usilovat, například svými postoji, o vyrovnání sil, které jdou proti sobě, je to vnitřní klid, díky kterému dokážeme „kvantově“ překonat nepříjemné vlivy, hrozící nebezpečí. Nemějme ale představu, že se naše problémy nějakým magickým způsobem vyřeší sami, vždy musíme našemu cíli jít naproti, sledovat znamení a synchronní ukazatele na cestě. A stále si uvědomovat, že odpor a vymezení se proti někomu nebo něčemu s čím nejme v harmonii, aktivuje nevyváženost energií, rozpory, konflikty.

Důležité je stanovit si jasný cíl a pohybovat se po vlastní ose ostražitě a přitom klidně, a nikdy nezůstávat nečinně nebo bojácně stát na půl cesty mezi věcmi a jevy, které nás zneklidňují, mezi vnímanými extrémy, které nás odvádějí od naší vnitřní svobody. Nesmírně důležité je nemít nadbytečný strach, nebát se vlastních představ, nepromítat si neopodstatněný strach „před sebe“. Pod vlivem poddajnosti nejrůznějším obavám a často vnuceným strachům ztrácíme vlastní sílu. Magickou sílu tvořivé životní energie.

Související články: Lidské tělo a osobní prostor – chráněný svět, Hluboký význam vnitřního klidu – vnitřní svobody, Energie planého mluvení, plytkých rozhovorů a nadbytečného hluku v mysli

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?