Nezměrná a jedinečná pozitivní Síla Lidskosti

Soucítíme s obavami a strachem druhých, tento soucit, projevující se jako vnitřní i vnější, je pocit spoluúčasti. Soucítíme s nejistotou a tísní, s utrpením a bolestí, s obavami o život a budoucnost druhých. Soucit je provázen energií, která se projevuje aktivní činností, souvisí s empatií. Vnímáme všeobecnou přítomnost strachu a lítosti, ale strach a lítost není v této situaci dominující, a to je nesmírně důležité. Nepřevládá strach ani vztek. Dominující je upřímný smutek, soucit, empatie a lidskost. Emoční pohnutí uvnitř nás souvisí jednak s vnímáním utrpení druhých, s vnímáním vlastního možného ohrožení, a také s obsahem paměti hlubší vrstvy kolektivního nevědomí – se vším, co máme jako lidský druh na této planetě společné.

Pokud akceptujeme situaci, v které se nacházejí lidé, kteří potřebují pomoc a podporu, zprostředkováváme jim úlevu od situace, v které se nacházejí. Také sami sobě svou aktivitou zprostředkováváme úlevu, tolerujeme vlastní pocity strachu, smutku a tísně, ale nepoddáváme se jim. V prostoru do sebe uzavřeného vnitřního vesmíru zní silný hlas, který říká: Zvládneme to, na úrovni Evropy i celosvětově. Ukrajina, která je nyní středem světového dění, nebude ukradena. Ukrajina bude jiná. A s Ukrajinou bude jiný celý svět. Ponechme stranou soudy, výčitky, obviňování na úrovni různě se rozcházejících názorů, myšleno vzájemně mezi sebou. Postoj většiny jde správným směrem, nesmírně tím ovlivňujeme strukturu – vnitřní uspořádání kolektivního vědomí.

Ono to není na první pohled vidět, ale Síla Lidskosti se v energetické sféře Země nyní velmi intenzivně projevuje. Možná to zní nepatřičně v okamžiku, kdy je v ohrožení spousta lidských životů, kdy jsou lidské životy ohroženy vlivem moci (nikoliv pouze jednoho) paranoidního šílence, ale v tuto chvíli dokonce i temnými hlubinami kolektivního podvědomí proniká Síla Lidskosti. Pokud my sami si to uvědomíme – nic nemá sílu zbavit nás našeho lidství.

Čím více se budeme vzdalovat od energetického číselného uskupení ze dne 22. 02. 2022, tím více se bude Síla Lidskosti projevovat. Toto číselné uskupení je specifické pouze pro tento rok a naštěstí už se nebude nikdy díky své „jedinečnosti“ opakovat. Mnozí toto magické datum nebo číselné uskupení opěvovali, považovali je za šťastné a pozitivní – což je nakonec dobře, protože tímto postojem byl potlačen ne zrovna pozitivní vliv tohoto magicky silného číselného uskupení na „osud lidské společnosti“. Málokdo si asi připouštěl, že velmi silné působení tohoto číselného uskupení mohlo vést až k „defragmentaci života“. Defragmentace znamená rozložit a zase složit. Defragmentace je proces zpětného skládání (zhrouceného) celku z dílčích částí – fragmentů. Jako taková se vyskytuje v různých společenských sférách, v archeologii, v umění, ale i v běžném životě. Nemá smysl to více rozebírat, toto datum je naštěstí již za námi. Toto mínění shrnu do jedné věty: Touto bránou – 22. 02. 2022 – jsme prošli úspěšně.

Limitované vědomí člověka se proměňuje, transformace směřuje k úplnému a celistvému vědomí. Celistvost posouvá lidské vědomí a mysl člověka za hranice trojrozměrného pojetí světa. Tyto hranice se stávají průsvitnější, zobrazení pohledu do vzdáleného prostoru, do roviny vyššího vědomí se stává neskrývané. Prostorová představivost se posouvá do „bezčasovosti“, stejně tak mentální schopnosti. Je nám umožněno absorbovat více informací ze skrytého obsahu nevědomí – ačkoliv to v současné situaci není na první pohled zřejmé.

Vědomí je základní pilíř vesmíru, lidské vědomí je součástí vesmírného Vědomí. Lidské vědomí a psychický svět člověka se vynořil z oceánu vesmírného Vědomí (prvotního principu bytí). Pokud uvážíme, že nic ve vesmíru nevzniká náhodně, protože pokud by tomu tak bylo, vesmír by mohl být kdykoliv zničen, tak přijmeme, že ani tři základní energetické hladiny vesmíru – hladina fyzikální, mentální a duchovní nejsou dílem náhody. Bez tvůrčí aktivity vesmírného Vědomí by člověk nebyl nositelem tvůrčí aktivity lidské mysli.

Pronikáme za závoj skrývající neproniknutelné sféry lidského vědomí, které oplývají pozitivním potenciálem a odkrývají plastičnost vědomí – poddajnost, prostorovost a tvárnost umožňující realitu uchopit v nových perspektivách. Vyšší vibrace, kterých může lidská bytost dosáhnout, dovolí člověku své vědomí přesouvat v čase a prostoru, umožní vnímat a pozorovat realitu za hranicemi trojrozměrnosti. Těchto schopností může člověk ve svém vývoji na určitém vývojovém stupni dosáhnout. Především podaří-li se nám proniknout také za závoj kolektivního celosvětového nevědomí.

Nezměrná a jedinečná pozitivní Síla Lidskosti

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.