Jednoduchý rituál pro posílení energie touhy, přání nebo záměru

Vyzařujeme energetické vlnění, které občas naráží na překážky. Frekvence tohoto vlnění, stejně jako frekvence překážky, souvisí s uvědomováním. Různé úrovně uvědomování souvisí s tím, zda je nebo není v naší moci překážky vyřešit, překonat, odrazit. Všechno je vlněním, včetně různých procesů souvisejících s bytím a s prožíváním. Usměrňování pozornosti k vnitřním dějům vede k proměně osobnosti. Pozorností k projevům nebo frekvencím vnitřního vlnění můžeme své mentální nebo psychické nitro usměrňovat – prostřednictvím této pozornosti. Usměrněním, nebo dokonce podrobením mentálních a psychických energií je dána do pohybu síla, která promění statickou, zdánlivě nehybnou nebo neměnnou vnitřní strukturu osobnosti.

Jednoduchý rituál pro posílení energie touhy, přání nebo záměru

Představme si alchymistu, který se trpělivě a opakovaně pokouší vyřešit složitý úkol. Opakovaně naráží na překážku, kterou není jeho mysl schopná vyřešit – překonat. Mysl svou aktivitou a ničím nerušeným soustředěním vyzařuje vlnění, překážka je také vlněním. Alchymista se vlivem intenzivního soustředění dostane do hlubokého vnitřního rozpoložení. Alchymistova mysl se zcela uvolní a vědomí se dostane do stavu, v kterém je překonáno gravitační pouto s hmotou vlastního těla. V tomto odosobněném stavu vědomí alchymisty dokáže prohlédnout překážku, získat potřebnou informaci, vyřešit úkol.

Mysl vynakládá velkou sílu, aby překonala vlnění hmoty. Mysl nebo myšlenka sama o sobě toho nemusí být za každých okolností schopná. Uvnitř bytosti se nachází zdánlivě nehybný, klidný, stálý prostor. Pokud se uvolněná mysl do tohoto skrytého prostoru hluboce ponoří, dojde k uvolnění latentní síly, dosud neprojevené, neaktivní či potenciální energie. Statické uspořádání duševních a mentálních schopností se rozpohybuje. Energie, která je v běžném každodenním shonu nezřetelná se začne více projevovat. Vnitřní bytost začne působit na denní bdělé vědomí. Vnitřní prostor si představme jako kvantum energií, které se projevují podmíněně, například v závislosti na vyhraněných, přesně vymezených životních vzorcích nebo osobních přesvědčeních. Rozpuštěním vzorců a dalších svazků (metafyzických, psychických) podmínek se uvolní kvantum energií a vnitřní bytost získá sílu projevit latentní schopnosti. Rozpuštěním vzorců dojde ke skutečnému sebeuvědomění, tento vnitřní proces si tedy můžeme představit jako fyzikální uvolnění určité síly zbavené dočasného, statického uspořádání.

Pokud je síla vnitřní energie nestabilní nebo minimálně působící nemůže být ani dostatečně účinná. Tato energie je zcela vyvinutá, za vhodných podmínek schopná netušené aktivity. Nese v sobě skrytý potenciál, který má pro člověka psychologický, mentální, duševní a metafyzický význam. Například umožňuje uvolnění informací z nevědomí, které jsou pro vědomí bezprostředně nepřístupné. Účelem ovládnutí určité psychické sféry je také uvědomění sebe sama v jiných dimenzích (vibračně odlišných od běžného denního vědomí). Určitá proměna vědomí nasměruje vnímání z vyšší perspektivy, kde je na úrovni vyšších vibrací jiné domény bytí eliminována omezující moc lineárního proudu času. Potenciálně nadprůměrné nadání člověka, které je z určitých příčin pasivní, nereagující nebo skryté není manifestováno z nitra ven, tvořivost je potlačená. Někdy se tento potenciál projeví zcela náhodně, neuvědoměle.

Hranice mezi vnímanou skutečností a absolutnem je mezí, za níž si představujeme vše jsoucí ve své nerozlišené původní podobě. Tuto hraniční mez si můžeme představit jako bod, který je poznatelný například v hluboké meditaci, v kterém dochází k postupně se rozvíjejícímu odosobňování. Proces odosobňování ale zároveň znamená poznat a naplno vnímat tento prožitek celou svou bytostí. Možná si myslíme, že psychické slabosti vycházejí z prožívání určitého osudu, méně už ale vnímáme, že osudovost také podporují nebo spoluvytváří. Duševní a mentální napětí vyvolává vibrace, které vyzařujeme, tyto vibrace někam směřují, něco předurčují, stávají se mocnou silou. Duševní stavy přicházejí jako reakce na prostředí, v kterém se nacházíme, druhým faktorem je, jaký zaujímáme postoj k vnějšímu dění a sami k sobě. Jedná se o obsáhlý soubor vnitřních a vnějších procesů.

Máme určitý mentální vztah k představám, působení představ na realitu lze zesílit kvalitou emocí a pocitů, které mají přímou souvislost s představivostí. Emoce zesilují působení nebo účinek představ, pocity rozvíjí představivost a schopnost imaginace. Mentální zákonitosti nesmíme vnímat povrchně, rozpoznaná psychická sféra osobnosti a správný úsudek podporuje „osvícený rozum“. Porozumět psychickým problémům znamená náležitě se pozorovat v často se opakujících (nepříjemných) situacích. Vnímat příčinu vzniku určitého duševního stavu, příčinu negativních představ, počíhat si na to, co ovlivňuje vznik určité psychické slabosti. Nepříjemné pocitové pochody mohou vycházet například z nepochopení určité krizové situace.

Vliv představ na realitu funguje paradoxně nejspolehlivěji v záporném smyslu, pokud máme negativní představy o budoucí události, máme obavy nebo strach a prožíváme přitom silné emoce. Podmíněnost je faktor, který ovlivňuje představivost, může se jednat o závislost na nějaké okolnosti, na splnění určité podmínky, na přizpůsobení se stanoveným společenským normám. Vše se může dít neuvědoměle, nesledujeme mocný vliv mentálních sil na realitu. Pokud budeme vycházet z toho, že hmota je současně vlněním kvant, uvědomíme si, že se docela často pohybujeme v představách o hmotné realitě, avšak bezprostřední vyzařování či emanaci osobního energetického pole člověk běžně nevnímá. Vše, co existuje, v sobě obsahuje rozmanitost a protikladnost. Předimenzované smyslové zážitky odvádí pozornost od pozemského světa, ale také přináší povznesení, (nadpozemské) prožívání harmonie, lásky, krásy. Přesto je důležité udržovat mezi povznesením a uzemněním vyrovnanost a soulad.

Energetický rituál pro posílení touhy, přání, záměru

Jedním z magických symbolů pro Slunce je kruh s bodem uprostřed. Podstata slov „Já jsem“ a duchovního Já je sluneční. Význam posvátného kruhu má více rozměrů, souvisí například s rozpomínáním na minulé životy při dosažení vyšší úrovně vědomí – od sluneční sféry nahoru (přes nevědomí k vyššímu vědomí). Kruh je také symbolem měsíčního úplňku. Polarizované měsíční světlo souvisí s rozpomínáním na minulé životy od lunární sféry dolů (přes nevědomí k podvědomí).

Kreslením kruhu můžeme vyjádřit svébytnost Slunce. Kreslením kruhu můžeme vyjádřit také vlastní podstatu, spočívající například v uvědomění si vyšších rozměrů vlastního vědomí zvolením dalších tvořivých slov navazujících na prohlášení „Já jsem…“

Kruh v sobě skrývá magický vír mocné energie, kreslený ve směru hodinových ručiček energii přivolává. V protisměru pohybu hodinových ručiček se nachází princip ochrany před negativní energií, odvádění negativní energie, zažehnání nepříjemných myšlenek nebo pochybností.

Kruh se spirálou kreslíme na papír barevnou pastelkou, barvu zvolíme podle energie záměru. Silnější energetický efekt vznikne, pokud kruh se spirálou ztvárníme pomocí vodových barev prsteníčkem – zde se nachází souvztažnost se Sluncem. Ruce mají úzký vztah s mozkem, srdcem a vnitřním zrakem. Ruce, které „vidí“ se dotýkají, poznávají svět pomocí hmatového smyslu. Skrze ruce dokážeme uvolnit ze svého nitra spoustu tvořivé energie.

Podle energie záměru můžeme pro nakreslení kruhu se spirálou zvolit jiný prst podle souvztažnosti k planetám: Palec – Venuše. Ukazováček – Jupiter. Prostředníček – Saturn. Prsteníček – Slunce. Malíček – Merkur.

Energetický vír – energetický výboj kvality přitahující
Vytvoříme kruh po směru hodinových ručiček a plynule pokračujeme kreslením magické spirály zužující se od obvodu kruhu směrem do středu kruhu. Během plynulého, nepřerušeného kreslení kruhu a spirály si představujeme o jakou energii žádáme – přitahujeme k sobě, do svého energetického pole, do svého života. V okamžiku dosažení středu kruhu rozevřeme dlaň a rychlým pohybem ruky směrem od sebe do prostoru vytvořenou energii uvolníme a vyjádřený záměr můžeme potvrdit slovy: „Tak se staň“.

Směr energii přitahující – po směru Slunce – dodává pečlivě promyšlenému prohlášení sílu: „Přijď do mého kruhu – energie lásky, zdraví, sebejistoty, prosperity…“

Energetický vír – energetický výboj kvality odpuzující
Vytvoříme kruh proti směru hodinových ručiček a plynule pokračujeme kreslením magické spirály zužující se od obvodu kruhu směrem do středu kruhu. Během plynulého, nepřerušeného kreslení kruhu a spirály si představujeme jakou (negativní) energii směrem od sebe, od svého energetického pole odvádíme. V okamžiku dosažení středu kruhu rozevřeme dlaň a rychlým pohybem ruky směrem od sebe do prostoru vytvořenou energii uvolníme a vyjádřený záměr můžeme potvrdit slovy: „Tak se staň“.

Směr energii odpuzující – proti směru Slunce – nežádoucí energii eliminuje nebo odebírá: „Odejdi z mého kruhu: energie nedůvěry, smutku, strachu, nenávisti…“

Můžeme zvolit představu nebo imaginaci a záměr si během rituálu vizualizovat. Pokud nám vizualizace nejde, vytvoříme jednoduchou větu vystihující náš záměr – vyjádřený v pozitivním duchu a v přítomném čase. Svou žádost konkretizujeme podle osobní situace, výše uvedené možnosti jsou jen jednoduchou nápovědou.

Plynulé vytváření kruhu a spirály a vyslovení záměru procítíme, nebráníme se emocím doprovázejícím náš záměr, touhu, přání. Naopak, pro větší energetický efekt vše procítíme co nejupřímněji a zcela otevřeně. Podobně funguje pravidelné odříkávání afirmací, mnoho lidí tento způsob vyjádření záměru používá zcela běžně. Někdy se ale tento ve své podstatě rituální akt může stát natolik mechanickým, že se promění v pouhé odříkávání slov a vět bez patřičného procítění, bez emocí, bez skutečného vnitřního naplnění – například radostí nebo nadšeným očekáváním věcí příštích. Potom se afirmace stávají jen málo účinnými.

S energetickou polaritou pracujeme tak, že nejdříve určitou nežádoucí energii odvádíme, teprve s určitým časovým odstupem požadovanou energii přitahujeme. Rituály s opačnou polaritou neprovádíme najednou, neměly by se odehrát krátce po sobě, aby nedocházelo k paměťovému provázání událostí, které od sebe potřebujeme oddělit. V prostoru dojde k vytvoření paměťového záznamu námi vyslané energie, častým opakováním stejného rituálu je energie záměru posilována.

Pokud si námi vyslaná slova představíme jako otisky prstů, jako náš energetický podpis zanechaný v prostoru, potom si určitě dáme pozor, abychom nevytvářeli záměr s negativní energií, s cílem někoho druhého poškodit nebo někomu ublížit. Podobně inspirovaný záměr by se k nám zcela jistě vrátil jako bumerang.

Princip zrcadlení nebo zpětné vazby ponecháme v režii „vyšší moci“. To znamená, že očekávaný výsledek se zorganizuje způsobem, který nebudeme dopředu detailně předjímat. Budeme pozorně sledovat nápovědy, synchronizace, zajímavé nabídky, cokoliv, co k nám bude zpětně v jednotlivých bodech, nebo v na sebe navazujících krocích přicházet. Prostor pro nás připraví „různé scény nebo různé podpůrné rekvizity“ související s vyslaným záměrem. Potom bude záležet na našem vnitřním nastavení, jak tyto nabídky, symboly nebo nápovědy (intuitivně) uchopíme a jak na ně budeme reagovat, jakým způsobem navážeme vztah s odpovídajícími scénami, které pro nás vesmír zpětně nachystá.

Zobrazit nabídku elektronických a tištěných knih Psychologie chaosu

Rituálně můžeme pracovat v přírodě, kruh a spirálu kreslíme například na zemitém nebo písčitém povrchu, tak se propojíme s magickou esencí země. Rituál podpoříme magickou esencí ohně za východu Slunce, nebo magickou esencí plynoucí energie vody v případě, že rituál provedeme v blízkosti řeky, za větrného počasí se propojíme s magickou esencí živlu vzduchu.

A proč vlastně máme rituál provádět? Jedná se o princip vědomého soustředění energie záměru do jednoho bodu a následné uvolnění této energie – vědomé a procítěné uvedení mocné vnitřní síly do pohybu. Rituál má metafyzický význam, jedná se o to, abychom si opravdu uvědomili, proč to vlastně děláme, jakou energii vytváříme, abychom ji náležitě procítili a uvědomili si bezprostřední okamžik, kdy ji uvolňujeme do prostoru.

Tento rituál je jednoduchý a není časově náročný. Úplně jednoduché není dobře si promyslet, co si vlastně přejeme, aby se uskutečnilo. Neboť jak se říká: „Dávejme si pozor na to, co si přejeme. Mohlo by se nám to splnit“.

Související články: Energetická spirála – ochranný symbol, Sliby a visací zámky lásky. Nebezpečná pouta?, Člověk vyzařuje psychické energie, které se vrací zpět do jeho reality

Jednoduchý rituál pro posílení energie touhy, přání nebo záměru

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.