Rezonance čísel – dovršení dokonalosti

Každé číslo disponuje energií. Každé má vlastní dimenzi se kterou harmonicky rezonuje, každé vibruje na určité, specifické úrovni. Čísla jsou svým způsobem magické symboly, esoterický význam čísel je prastarý a přitom nadčasový. Čísla bezpochyby představují mnohotvárnost a logické uspořádání Universa. Čísla mají vlastní universální řeč, duchovní vibraci a vesmírnou logiku. Sudá čísla mají ženský a lichá čísla mužský charakter. Podle kabaly, hermetické matematiky nebo aritmosofie se život definuje čísly. V kabale představují čísla tajné klíče k pochopení života i všech vesmírných zákonů. Každé číslo tedy představuje určitou ideu, má v sobě zakódované určité vibrační vlivy. Číslo psané slovem vyjadřuje nejenom početní hodnotu, ale také pochopení čísla jako piktogramu, značky či obrazce, kdy každé číslo samo za sebe něco představuje a něco znamená: například číslo jedna představuje bod, kam dopadá paprsek světla.

Nula (potenciál)

Nula představuje vnitřní skrytou sílu, která se teprve ukáže – vypuknutí, třesk, kosmické vejce, spící hadí sílu. Nula je vším a zároveň ničím. Je chaosem, možností volby, nicotou, neodhaleným tajemstvím, zázrakem, tajným pokladem, skrytou skutečností. Nula poukazuje na nové začátky, zkušenosti a neomezený potenciál vesmírného tvoření. Značí nepřítomnost hmoty a proto je neomezená. Umožňuje nekonečné energii kdykoliv vstoupit do hmoty a rozvíjet její vlastnosti a kvalitu. Tvar nuly připomíná kruh, nemá začátek ani konec, symbolizuje nekonečno. Poslední tři planety také skrývají dosud nepoznané, jsou to planety nepoznaných tajemství, která teprve čekají na odhalení – Uran, Neptun, Pluto. Nula je vibračně spojená s Plutem.

V chaosu je skryt počátek všeho nového. Počátek stvoření světa, podle mnoha legend a mýtů vychází právě z chaosu, v kterém je skrytý řád. Chaotické dění v životě jedince či celé společnosti je předzvěstí zrození něčeho nového. Ne vždy musí nutně jít o znamení dramatu nebo katastrofy, může jít o velké změny směrem k pozitivnímu, ač jim může zmatek nebo drama předcházet.

Jednotka (existence)

Jednotka je výchozím bodem, je alfou a počátkem, tudíž je nezávislá. Vychází z ničeho, tedy z nuly. Je vše tvořící silou, symbolem projeveného světa, prapříčinou všeho. Je jsoucnem, jedinečností, zasvěcením, tudíž je stabilní a neměnná. Představuje první nadechnutí, start, cestu i cíl, absolutní princip, nezměřitelnou velikost, přítomný okamžik. Spojuje neslučitelné a odstraňuje protiklady. V neměnném Absolutnu existuje pouze jednota. Představuje autoritu, soustředění, tvořivost, nezávislost, sebepoznání, duchovní probuzení.

Jednotka je dominantní jako zlato, světlo, oheň, tyto prvky spojuje stejná vibrace. Je symbolizována Uroborem – hadem, jenž je zakousnutý do vlastního ocasu (představuje koloběh přírodních cyklů). Had symbolizuje životní sílu dřímající uvnitř nás, je znamením transformace, probuzení duchovní energie. Vibrace čísla jedna rezonuje se Sluncem, tudíž je středobodem našeho vesmíru. Geometrickým symbolem čísla jedna i Slunce je tečka (bod, průsečík) uprostřed kruhu. Zde můžeme objevit zajímavou podobnost s černou tečkou – duhovkou uprostřed oka.

Dvojka (sjednocení)

Dvojka spojuje a harmonizuje všechny protikladné principy, kontrasty, které se navzájem přitahují (pravda a lež, klad a zápor, buď a nebo, láska a nenávist). Je věčnou dualitou ve všem, co jest. Přesto je harmonií, vyrovnaností a skromností pokud se protiklady udržují v rovnováze. Je číslem paměti. Zdokonaluje a vyrovnává neúplnost, nastoluje spravedlnost a nestranná řešení, znamená symetrii. Dvojka je tím pádem také opozice, soupeření, napětí, konflikt. Stejně tak diplomacie, kompromis, nalezení rovnováhy a kreativity. Uvědomění si dvou stran jedné mince, sjednocení protichůdných zájmů. Sjednocení toho, co je nahoře a toho, co je dole, sjednocení živlu ohně a živlu vody. Naznačuje vzájemnou provázanost světa viditelného a skrytého, hmoty a ducha.

Energie a hmota, stejně tak prostor a čas jsou dvě strany jedné mince. Dvojka vyjadřuje nikdy nekončící vývoj, pohyb nahoru, neustávající proměnu energie ve hmotu a naopak. Její vlastností je plodnost, proměnlivost, vyváženost. Podvojnost se odráží v podvědomí, které poskytuje informace vědomí, kdokoliv k němu zaměří pozornost. Naznačuje nám nebránit se propojení viditelného světa hmoty s neviditelným světem Ducha. Dvojka je intuitivní, tajemná a proměnlivá jako světlo Měsíce. Dualita ve své podstatě vede k jednotě, jde o věčný kruh, nekonečnou spirálu nekonečných možností. Dvojka představuje sjednocení energií muže a ženy, je spirálou lásky.

Trojka (plození)

Trojka je mystická, symbolizuje svobodu, samostatnost, neohroženost. Představuje také smrt a znovuzrození. Nové myšlenky, kreativitu, úspěch, inteligenci, naplnění a komunikaci. Představuje triády, trojúhelníky tvořivé síly: duše, duch, tělo. Podvědomí, vědomí, nadvědomí. Muž, žena, dítě. Nebe, země, moře. Začátek, střed, konec. Nahoře, uprostřed, dole. Mládí, zralost, stáří. Víra, naděje, láska. Trojka symbolizuje realitu každodenního života, tím pádem také konflikt. Trojka je nebeská, představuje astrální světlo, jejím symbolem je trojúhelník. Vibračně je ve spojení s planetou Jupiterem.

Představme si křižovatky tří cest, splnění tří přání, nad kolébkou novorozence se sklání tři sudičky. Říkáme můžeš třikrát hádat, máme tři pokusy, třikrát klepeme na dřevo. Vzpomeňme na příchod tří králů. Trojlístek jetele představuje tři paprsky věčného světla. V magii používáme trojku a všechny její násobky. Z čísla tři a devět vychází většina úkonů při rituálech. Rituální kruh se obchází třikrát, na oltář pokládáme tři, šest nebo devět rituálních předmětů, v tomto duchu vycházíme také při počtu zapálených svící. Přání či zaříkání opakujeme nejméně třikrát.

Taoistická moudrost: „Tao plodí jednotu, jednota plodí dvojitost, dvojitost plodí trojitost – a trojitost produkuje všechny věci“.

Čtyřka (zákon)

Čtyřka je cyklické číslo kázně, pevnosti, pravidelnosti a řádu. Je pozemská, pevná a stabilní. Čtyřka je zákon, rovnost a spravedlnost. Ale má také co do činění s nenávistí, ničením a bořením – je číslem hmoty. Je svázána s hmotným světem, svět je tvořen čtyřmi základními živly, máme čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři druhy větrů. Jako jediná z čísel je hranatá a ostrá, tedy je symbolem materiálního světa, a může přinášet nepříjemnosti.

Čtyřka je změna a pohyb, nabádá nás neustrnout na jednom místě, nebýt přízemní a upjatí, rozvíjet fantazii. Pozitivní vibrace čtyřky přináší řešení problémů, hojnost, zralost, praktičnost, fyzickou zdatnost, houževnatost, odhodlání a uskutečnění. Symbolem čtyřky je čtverec a kříž. Čtyřka je vibračně ve spojení s planetou Uranem a archandělem Michaelem. Michael zprostředkovává spojení mezi bytostmi tam nahoře a tam dole.

Pětka (věda)

Pětka je dokonalé mystické, dynamické číslo, představuje požehnání, štěstí, uskutečnění, tvůrčí potenciál, obohacení duševního života a geniálnost. Je symbolem nebe, barev, hudby, krásy, rovnováhy. Představuje dimenzi, kde se duše počínají samostatně rozvíjet a oddělují se od božské podstaty. Číslo pět je považováno za střed kruhu, spojuje nebe se zemí, je číslem meditace. Je číslem člověka a symbolem mikrokosmu, symbolem rodiny a lásky, harmonie a vzkříšení. Pětka představuje pátý element a tím je Duch, nehmatatelná esence všeho jsoucího. Máme pět smyslů, díky nim vnímáme a zakoušíme svět, tím je pětka spojena s přítomným okamžikem. Zároveň je číslem vědy. Hudba dávných časů byla dimenzovaná na pět tónů (také vyjadřuje „pět“ – jako zpívat). Pětka rezonuje se stromy, rostlinami, drahými kovy a planetou Venuší. Symbolem pětky je pentagram.

Šestka (pokrok)

Šestka  vyjadřuje nekonečné spojení se zemskou a kosmickou energií. Od nepaměti je symbolem spolehlivosti, milosrdenství, prozřetelnosti a spravedlnosti. Představuje šestý smysl, intuici, dokonalost, prozíravost, obrazotvornost, hluboký vnitřní smír, splněné tužby a emoce. Je spojena se srdcem, láskou a romantikou, je číslem sexuality. A to vše, pokud žijeme v harmonii. Pokud se však pro ,,pytel zlaťáků“ upíšeme ďáblu, nedivme se případným následkům. Člověk sám má možnost svobodně se rozhodnout, zda svůj osud naplní a jak jej naplní. Zda stane se bytostí andělskou nebo podepíše-li smlouvu s ďáblem. Šestistěn je podle Platóna symbolem elementu země. podobně jako krychle představuje materiální svět.

Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvourozměrná podoba. Symboliku krychle můžeme najít v architektuře a posvátné geometrii starověkých katedrál. Též Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest. Šestka je číslem knihy Genesis. Šestého dne byl stvořen člověk. Symbolem šestky je lidské srdce a sebeuvědomění, také sexualita. Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a magickou barvou indigo. Šestistěn symbolizuje prazáklad hmoty. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík. Molekuly uhlíku jsou tvořeny šesti atomy, vytvářejí prostorový útvar podobný útvaru, jenž tvoří medový plást – tedy šestiúhelník. Šalamounova hvězda HEXAGRAM – je symbolem makrokosmu, universálního vesmírného Vědomí.

Šestka vyrovnává propojení mezi dobrem a zlem, může přinést těžké zkoušky, a pokud uspějeme pak šestka představuje pokrok. S tím souvisí hledání, otázky, návraty k pevným základům, silná vůle, soud nebo odměna. Rezonuje s energií léčivých bylin, je číslem úrody. Je symbolem šesti směrů: sever, jih, východ, západ, nahoře a dole. Davidova hvězda (hexagram) – to je makrokosmos v jeho dokonalosti. Značkou pro šestku je krychle. Vibračně je naladěna na planetu Merkur.

Sedmička (pravda)

Sedmička je symbolem všech tajemství, nerozluštěných záhad, abstraktního snění a vizualizace. Je stromem poznání. Sedmička je zasvěcení, iniciační proces, všeobecné štěstí, harmonie, vítězství, spiritualita, mystika, filozofie, moudrost, inspirace, pravda, dynamický vývoj. Představuje sedm božských paprsků, klíč k pochopení věcí a jevů mimo tento svět. Vynáší na světlo vzpomínky a někdy může prohlubovat samotu, přemýšlení, hledání pravdy, duševní odvahu. Bývá považována za absolutní vesmírné číslo. Je dělitelná pouze jedničkou a sama sebou, je dokonalým prvočíslem. Máme sedm smrtelných hříchů: pýcha, lakota, chlípnost, závist, obžerství, hněv a lenost. Symbolem sedmičky je trojúhelník ve čtverci. Rezonuje s planetou Neptunem.

Máme sedm dní v týdnu. Člověka tvoří sedm základních čaker, jejichž symbolem je sedmihlavý drak. Přemožení draka je obrazem dokonalosti, životní energie v rovnováze, harmonie ženské a mužské energie. Známe sedm alchymistických, planetárních kovů. Řím je město sedmi pahorků, sedmi mudrců. Rozbité zrcadlo přináší sedm let neštěstí. Je nám nepopsatelně krásně, když se nacházíme v sedmém nebi. Sedmé nebe je nekonečné kosmické moře, kde se nachází světlo prvního dne stvoření. Sedmilistá růže symbolizuje sedm stupňů andělských hierarchií a sedm nebeských sfér.

Paleček měl sedm bratrů, obr zas sedmimílové boty a Sněhurka sedm trpaslíků. A kdo by neznal sedm divů světa? Noe směl vzít do archy sedm párů zvířat a sedm párů ptáků… Po sedmi dnech přišla potopa… Nakonec sepsána je smlouva, potopa končí. A na znamení smíru mezi nebem a zemí jest stvořen oblouk duhy – zářící sedmi barvami slunečního spektra.

Osmička (osud)

Osmička: vyváženost, rovnováha, prozíravost, překonání osudu a nalezení cíle, je schopna velkých činů. Představuje také osmiúhelník a osmicípou hvězdu. Představuje pravidelnost přírodních cyklů, a tím i spolehlivost. Je duchovním symbolem nekonečného dechu, nadechování a vydechování, meditace, soustředění, inteligence, pozitivních činů. Přivádí nás na samu hranici oddělující od sebe vše pozemské, obsažené v čase, od všeho kosmického a od věčnosti. Ležatá osmička symbolizuje nekonečno, věčný život, stále se obnovující energii, harmonii a vyvážení protikladů. Je spojením mikrokosmu a makrokosmu. Ležatá osmička je nakreslena nad hlavou Mága v tarotových kartách.

Magický květ lotosu, v Číně uctívaný s osmi okvětními lístky, představuje osm stezek, které hledajícího nakonec dovedou k pravdě. Osmička je dokonalá jako sama kosmická rovnováha, představuje úplnost, dovršení, sílu podvědomí, sjednocení protikladů, regeneraci, nové začátky, vzestupy a pády, spojení a rozloučení, zbavování se nechtěného. Je tajemstvím okultní magie. Symbolem osmičky je mnohostranný geometrický obrazec – osmiúhelník. Vibračně je ve spojení s planetou Merkurem.

Devítka (završení)

Poznání čeká za devatero horami, za devatero řekami – dovrčení přichází po překonání překážek. Devítka je tajemství života, je číslem početí, novorozenec přichází na svět devět měsíců od početí. Také klíčící semínko rostliny vypadá jako číslo devět. Znamená dokonalost, nahromadění síly, pozitivní zužitkování životních zkušeností a dosažení cíle. Spojuje nehmotný duchovní svět s hmotným světem fyzickým. Napadlo vás někdy, proč se říká, že kočka má devět životů?

Devítka je fascinující svou schopností vracet se sama k sobě, tím vyjadřuje tvořivou sílu. Je spojována s měsíční magií. Neboť právě Měsíc je tím, kdo se v pravidelných cyklech neustále vrací sám k sobě – od úplňku k novoluní a od novoluní k úplňku. Kouzlo devítky spočívá v tom, že její násobky rozložené na dvě samostatná čísla, vytváří v součtu zase devítku – to jiné číslo nedokáže.

Desítka (celistvost)

Desítka je číslem dovršení a dokonalosti, představuje znovuzrození, celistvost, skutečnost, sféru pozemského bytí, světské zájmy. Desítka je číslem Země, neboli takzvaného pásma zemské zóny – nejblíže ležící duchovní sféry. Znamená sebeuvědomění v hmotném světě. Konec jednoho cyklu a začátek nového. Představuje pozitivní energii ale také nejhustší formu hmoty. Je vždy složena z několika položek, stejně  tak rozložena, kdykoli se její dovršení může rozpadnout a je nutné ji neustále obnovovat. Je symbolem entropie. Symbolem desítky je deseti-úhelník a deseticípá hvězda. Někdy je znázorněna jako čtverec v kruhu (základ indické mandaly).

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Rezonance čísel - dovršení dokonalosti

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.