Svět tvoříme my sami, jen nevíme, jak to děláme

Nejen naše pozemská sféra, ale také sféra astrální a vyšších rovin vědomí jsou propojené a ovlivňují se navzájem. To znamená, že pokud něco není v pořádku v naší pozemské sféře, může to mít dopad i na sféru astrální a dále na vyšší duchovní roviny. Například negativní myšlenky, emoce, agresivní a mnohdy i nelidské jednání a myšlení a falešné postoje mnoha lidí mohou vytvářet negativní energie, které se nevratně šíří do sféry astrální a dále na vyšší roviny. Tyto energie potom zpětně narušují harmonii a rovnováhu v duchovním světě a mají dopad na naše životy a na vše, co souvisí s člověkem, s lidskostí a lidským jednáním. Na druhé straně, pozitivní myšlenky, emoce, jednání a postoje mohou vytvářet pozitivní energie, které mají pozitivní vliv nejen na naše životy, ale také na sféru astrální a vyšší roviny vesmírného Vědomí.

Světlo (dech svítání) a stín (dech soumraku)

Obě polarity, světlo (dech svítání) a stín (dech soumraku), jsou nyní velmi aktivní a cosi magicky významného se nyní odehrává mezi nebem a zemí. Není to boj o trvalou dominanci jedné z nich, je to proces zklidnění napětí. Magické síly, jejichž proud je nezměřitelný, jsou povolány k vyrovnání. Tyto síly se potkávají také uvnitř nás – křižují se v srdci a v samém středu tohoto procesu pulsuje Jádro Vnitřního Slunce. Vyrovnání těchto sil harmonizuje Prostor v celé jeho Nekonečnosti. Jedno i druhé nás nenásilně žádá být připraveni. Připravenost na tento proces znamená Být Tady a Teď. Vanout v přítomném okamžiku znamená Být Duší i Duchem, Být přítomný Duchem, Být Sám Sebou, Být Andělem, Být Věčností a Zřít Oheň v Křišťálu z jehož záře jsou utkány všechny Hvězdy.

Svět tvoříme my sami, jen nevíme, jak to děláme. Když stvoření pozoruje samo sebe, to neznamená, že pozorně a trpělivě nepozoruje také nás. Je tedy důležité mít na paměti, že všechno, co děláme, myslíme a cítíme, má vliv nejen na naše okolí, ale také na duchovní roviny, které mohou být pro oko neviditelné, ale jsou stále přítomné a ovlivňují náš život a (celostní) vývoj. Cesta za Sluncem, za Světlem a Láskou je cestou do vlastního nitra. Je to cesta k vyrovnání sil, k harmonii vnitřního prostoru za pomoci léčivých energií duše. Tato cesta je nádherná ve své všestrannosti, nepřekonatelná ve své jedinečnosti a dokáže nás ochránit před temnými energiemi – pokud je upřímná a pravdivá. Chránit se před negativní energií tohoto světa, chránit se před vstupem do negativních konfliktů, kterých je kolem nás v této době velmi mnoho, je naší povinností. Jednat jako člověk znamená Mít Srdce, Mít cit, Mít Porozumění, Mít Odpovědnost, Být Zdrženlivý a Laskavý.

Zastavení vnitřního dialogu

Zastavení vnitřního dialogu dává prostor vzdáleným myšlenkám z království podvědomé mysli, kterým běžně nevěnujeme pozornost. Do vnitřního „prázdného prostoru“ snadněji přijímáme nové věci. Přilož dlaň na místo mezi sluneční pletení a bránicí. Otevři se imaginaci bílého světla, nech jej proniknout svým Bytím. Vnímej, jak Prostor plyne a Duch a duše vane. Vanutí Ducha je hluboce propojeno s pocitem míru, lásky, radosti, vnitřního klidu a blaženosti, s pocitem rozpuštění se v nekonečnu a propojení v jednotě se světem kolem nás.

VNITŘNÍ MOUDROST – vstupenka do spokojeného PRIMA ŽIVOTA

Mnoho lidí vnímá, že je to těžké, je to smutné, je to děsivé, je to neuvěřitelné, co se děje, všude ve světě. Nejvýstižněji řečeno: Je to zamotané. Hodně ZAMOTANÉ. Točíme se v kruhu a motáme se v těžkostech a rozmotat je nebude sranda. Ale co s tím naděláme, nakonec i ten strach a chaos je součástí transformace. V té nicotnosti a nejistotě je cosi tajemného, neboť v noci se otevírá nebe a my vidíme hvězdy, které během dne zastiňuje sluneční svit. Nebojme se noci. Noc není klubkem zmijí. Velmi se teď ukazuje, že pod svícnem bývá největší tma, a někteří jedinci, bohužel, „nevidí břevna v oku svém“ a „místo úst mají ostrý bodec“.

Není v nás teď mnoho klidu, a proto sestupme do svého nitra, neb tam je to místo, do kterého nám byl vstup zakázán. Zaposlouchejme se do vnitřního ticha, v kterém konečně uslyšíme sami sebe a zříme stále přítomnou moudrost srdce, trpělivě, neb magické síly v nás – zrají trpělivostí.

Související článek: Neklid z pocitu, že se děje něco velmi podivného

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?