Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

Smyslové kontinuum zvěrokruhu, se začátkem v Beranu a koncem v Rybách na úrovni zvířetníkové mandaly, nám ukazuje, jakým způsobem zvěrokruh jakoby prochází lidským tělem, jak se utváří schopnost člověka cítit a vnímat. Všechna znamení zvěrokruhu představují vše, co se ve spojení se smysly – symbolicky – nachází mezi „éterickou esencí hlavy a éterickou esencí chodidel“. Každé znamení vyniká v něčem jiném, tento přehled odkazuje k základnímu smyslovému vybavení daného znamení, s jehož pomocí nejlépe vnímá svět a sebe sama. Samozřejmě, že naše vnímání vzniká za účasti všech smyslů, ale ne u každého z nás je smyslové nastavení stejné. Základní nastavení smyslových esencí různě ovlivňuje například ascendent nebo descendent daného znamení, jinak se projevuje v mládí, jinak ve středním věku a jinak ve stáří. Také různé osobní „rány osudu“ mohou způsobit potlačení jemnohmotných esencí smyslového vnímání. Anebo to může být naopak, neblahé životní okolnosti mohou smyslové vnímání prohloubit a rozšířit mimo základ pěti běžných smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat).

Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

Spojité a souvislé smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu, které se nedotýká pouze pěti základních smyslů, je přístupné každému, například tím, že se jeden od druhého učíme, že si uvědomujeme, jaké zrcadlo nám ostatní bytosti, příroda a svět nastavuje. Nevnímejme tato základní nastavení jednostranně, jako platná pouze pro dané znamení, kdokoliv může v sobě rozvíjet tento smyslový koncept jako celek a osvojit si dokonalé vnímání světa skrze své tělo. Pokud se v tomto přehledu smyslové anatomie vnitřního člověka zorientujeme, zjistíme, že na smyslovém kontinuu znamení zvířetníku vlastně není nic tajemného.

BERAN – Ve svém základním nastavení nalezne vytříbený smysl pro chápání podstaty pozemských věcí (přísným pohledem pozemšťana), a také smysl pro fair play a smysl pro dobrodružství. Příchod na svět symbolizuje hlava Berana, hlava je centrem pro racionální vnímání. Ohnivý, přátelský, přímočarý a optimistický Beran představuje cestu lidské bytosti k dosažení smyslu pro já, pakliže je tento smysl člověku vlastní, poté je schopen v druhých lidech vnímat jejich jedinečnost a individuálnost. Beran, pokud sám za sebe ustoupí do pozadí (svého sebeprosazování), a přijme to jako výzvu, poté dokáže „procitnout skrze srdce“ a „najít se“ ve svém protějšku (životní partner, dítě, rodič, sourozenec a podobně). Jakmile aktivní a energický Beran získá schopnost bytostné a citlivé empatie, jedinečnou schopnost svého racionálního vnímání obohatí esencí iracionality a jeho vnímání pozemských věcí se zjemní a produchovní. Pokud toto vše Beran během svého života vědomě podstoupí, dojde k dokonalému vnitřnímu poznání, že i kámen, skála nebo strom má vlastní duši.

BÝK – Ve svém základním nastavení nalezne téměř nekonečné rozvíjení vnímání pomocí jemnohmotného šestého smyslu, jímž je intuice. Celkově má praktický a stabilní Býk vysoký práh vnímání. Býk je také ve spojení s hlavou, ale své vnímání z racionální polohy, na rozdíl od Berana, vědomě nebo jaksi vrozeně posouvá do polohy iracionální, a naopak. Skrze své silné smyslové vjemy, včetně opatrné rozvážnosti a smyslu pro krásu, se oddává zkoumání, co a jak on sám na materiální úrovni vnímá. Má zvláštní smysl pro oživení denních i snových myšlenek (oživení materie skryté ve hmotě). Býk dokáže ve všem, co je zemité, vidět skryté éterické vzdušné prvky. Zdokonalováním smyslového vnímání zvnitřňuje běžné procesy související s racionálně pojatou orientací ve světě tak, aby byl schopen vidět jednotlivosti, z kterých se svět skládá, z více úhlů pohledu. Trpělivý a smyslný Býk je schopen hlubokého citu, je schopen vědět o náladě druhých, nebo o náladě místa, kde se pohybuje, více než ostatní. Všechny tyto dispozice může Býk mnohostranně uplatnit, tedy pokud nebude upřednostňovat životní komfort a materiální stránku života před spirituální (duševní) stránkou svého pozemského bytí.

BLÍŽENCI – Ve svém základním nastavení naleznou hluboký smysl pro utváření řeči, především v citu, který jim napomáhá pochopit význam slova. Intelektuálně založení Blíženci neustále oscilují mezi sympatií a antipatií, skrze své komunikační schopnosti zkoumají vyrovnanost částí a celku, esence jejich bytí je skrytá v jejich smyslu pro řeč. Blíženec se pohybuje v komunikačním centru zvěrokruhu, smysl pro řeč (v tom nejhlubším smyslu = tvořit řeč) potřebuje v sobě uskutečnit, projevit. A aby se smysl pro utváření řeči mohl projevit, Blíženci, kteří rádi pronikají do neznáma, mají tuto schopnost posílenou takzvanou „sloní pamětí“, a dobře vyvinutým smyslem pro humor. Ve vnějším zprostředkování informací vnímají řeč jako něco veskrze bytostného. Tento smysl ve spojení s představivostí, (a se schopností paměti téměř v nulovém čase předkládat různé asociace, analogie a související vazby), rozšiřují v naslouchání a v pochopení toho, co slovy říká nebo v jiném užití slova míní druhý člověk. Tedy pokud se vzdají své touhy po absolutní nezávislosti, pokud zmírní své apriorní postoje a své niterné poznání nabídnou ke spolupráci.

RAK – Ve svém základním nastavení nalezne vytříbenou schopnost slyšet i trávu růst. Rak skrze citlivý sluch a skvělou intuici poznává svět i své nejhlubší nitro. Rak může být schopen takzvaného barevného slyšení (synestézie). Své vnímání světa rozvíjí především prostřednictvím tohoto smyslu, obzvlášť ve chvílích, kdy se před světem jakoby zavíjí do sebe, a to díky své náladovosti a zranitelnosti. Tato přechodná období, kterým občas podléhá, jsou pro něj časem slyšení a naslouchání, vcítění se do magické esence všeho slyšeného, od slov, přes hudbu až po veškeré zvuky přírody a nekonečného prostoru. Soucitný, milující a pečující Rak má smysl pro vcítění se do druhých. Toto své cítění – emocionální prociťování veškerého světa a svou ducha přítomnost – proměňují v inspiraci, pro kterou se nadchnou, a kterou s lehkostí sobě vlastní předávají svému okolí. Tedy pokud se naučí vnímat a slyšet především svůj vnitřní hlas, jehož prostřednictvím mohou uplatni své umělecké sklony.

Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

LEV – Ve svém základním nastavení nalezne schopnost všemi smysly si užívat život. Spousta projevů hmotného světa působí na všechny jeho smyslové orgány. Slunce je světlem jeho bytí, proto se tak rád ocitá na výsluní a snadno podléhá sebestřednosti. Jeho ohnivý temperament vytváří nadšení pro život, pro lásku, a to především pokud se naučí toleranci, kultivovat své emoce a nepodlehne-li požitkářství. Případně není-li pod tlakem, není-li nucen jednat proti své vůli. Všechny možné i nemožné smyslové aspekty, kterých je odvážný a optimistický Lev schopen, se projevují v kreativitě, a to skrze ohnivý, tepelný aspekt ryzího bytí. Kreativita a nápaditost, a také upřímnost Lva je niterným projevem jeho duše. Vášnivý Lev potřebuje doteky, jinak velmi strádá jeho smyslový systém. Lev dokáže obdarovat druhého vlastním (duševním) teplem, a energii tepla radostně přijímá ze svého okolí, dokáže upřímně a láskyplně obejmout. Ale zároveň vnímá chlad a známky odcizení, není-li objetí druhou stranou upřímně přijímáno.

PANNA – Ve svém základním nastavení nalezne schopnost vidět to, co jiní nevidí. Pokud se zbaví panovačné kontroly, její smysl prociťovat svět objeví skrytý ve zraku, v periferním vidění, ve schopnosti vidět i takzvaně za roh nebo široko daleko. Prakticky uvažující a svědomitá Panna může být schopna vidět i to, co se skrývá za zrakem, má smysl pro plánování a analytické rozbory. Zrakový smysl Panny je citlivý na různé vlnové délky a tóny světla, je citlivý na vnímání barev, včetně skrytých barev na hranici světla a tmy. Kochat se přírodou pomocí zraku a vnímat, jak světlo utváří svět předmětů, je pro Pannu pastvou pro oči. Zrak je její dominující smysl, od kterého se odvíjí věcnost a pečlivost, a také schopnost imaginace. Využije-li Panna svého daru pozorování, nebude-li vidět pouze povrch a lesk světských věcí, a oddá-li se více fantazii, potom odhalí vyšší princip toho, jakým způsobem zrak neboli zrakový smysl zprostředkovává ucelený obraz světa. Neuvidí pouze krásu světa, ale moudrost skrytou v kráse, v harmonických projevech přírody a vesmíru.

VÁHY – Ve svém základním nastavení naleznou schopnost, především pomocí smyslu pro dotyk, smysluplně spojovat tento a onen svět. Tedy pokud se naučí neutíkat před realitou. Jejich smysl pro celostní vnímání je skrytý nejen v rukách ve spojení s hmatem, je skrytý také v chodidlech. Nutně potřebují spojení se zemí skrze svá chodidla, aby se jejich hlava, ráda létající v oblacích, neztrácela ve věcech nadpozemských, aby důvěřovali svému citu stejně jako rozumu. Mezi jejich hlavou a chodidly osciluje energie spirály spojující emocionální prociťování všech úrovní projeveného i neprojeveného světa. Potřebují spojení s přírodou, nejlépe skrze svůj cit v rukách – potřebují si vše takříkajíc osahat, a také skrze svá chodidla. Proto i náročné túry nížinou nebo horskou krajinou jim zvnitřňují vlastní bytí skrze magické esence přírodních jevů. Váhy v sobě navíc mají jakési vnitřní pomyslné geomantické čidlo, propojené s pokožkou celého těla (s hmatovými tělísky v kůži, která jsou schopná zachytit i jemnohmotné energie), díky čemuž se hravě napojují na „génia loci“ daného místa. Tyto jemnohmotné energie dokážou vyhmátnout takříkajíc celým svým tělem. Váhy rády tvoří rukama, jejich propojení s hmatem je identifikuje se světem, toto citlivé propojení v místě, kde končí hranice já a kde začíná vnější svět, potřebují jako jakousi esenciální a zároveň ve hmotě existenciální jistotu.

ŠTÍR – Ve svém základním nastavení nalezne smysl pro intuici, originalitu, a také smysl pro uplatnění své silné vůle a nezdolné energie. Touha po svobodně a po svobodomyslném pátrání po smyslu života Štírovi občas zamotá hlavu. Pokud dokáže šetřit životní energií, které může mít v opačném případě velkou spotřebu (a tím i nedostatek), poté dokáže svou intuitivní kreativitu projevit mnoha způsoby, a to na základě schopnosti dokonalého soustředění, a také extrasenzorického, mimosmyslového vnímání. Jedině v propojení se svou životní energií dokáže své převratné objevy, týkající se nejen racionálního světa, ale také „záblesků ducha“, předávat dál, nebo své originální vynálezy dotahovat do konce. Zabránit vodnímu Štírovi s poněkud komplikovanou povahou v projevování touhy po svobodě, je jako vyměnit jeho pohár živé vody za pohár mrtvé vody. Element vody je pro něj důležitý jako všechna jeho tajemství skrytá v podvědomí. Pokud si toto vše důvěryhodný a zároveň citlivý Štír uvědomuje, uvědomuje si zároveň, že je to právě on, kdo dokáže své okolí (intuitivně) obohatit „živou vodou“. Své přátele nikdy nenechá takříkajíc ve štychu. Jeho citový život se projevuje v protichůdných postojích, tyto souvisí i s postoji k sobě, k okolí, k předmětům projeveného světa.

Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

STŘELEC – Ve svém základním nastavení nalezne smysl pro pohyb v jakékoliv podobě. Jeho základní poloha je sice poněkud statická, a tak trochu konzervativní, ovšem pokud cíleně projevuje svou vůli, zároveň projevuje svůj výrazný smysl pro pohyb. Smysl pro pohyb je motorem jeho života, skrze pohyb uvolňuje vše skryté ve svém nitru a posiluje své ohnivé duševno. Smysl pro pohyb souvisí s jeho touhou po svobodě. Střelec, na kterého je spolehnutí, neodmítá pomoc, ale ani hozenou rukavici. Budoucí události očekává na základě svých předešlých zkušeností. Pokud však Střelec pociťuje neklid v nohách, vydává se takříkajíc tam, kam jej nohy vedou, a jen obtížně tomu dokáže, a to i za použití všech racionálních úvah, zabránit. Díky smyslu pro pohyb dokáže být ve správnou chvíli na správném místě, potkává ty správné osoby, okamžitě rozezná osudová setkání, a díky svému šarmu dokáže navazovat důležité kontakty. Střelec, se kterým je těžké udržet krok, je velmi činorodý, tedy pokud se naučí proplouvat mezi protichůdnými touhami, mezi vůlí něco realizovat a uskutečněnou realizací. Střelec je optimistický a vyniká také svým smyslem pro humor s umírněnou dávkou sarkasmu, humor a optimismus neztrácí ani v obtížných situacích.

KOZOROH – Ve svém základním nastavení nalezne vytříbený smysl pro životní rovnováhu, smysl pro logiku, a také smysl pro vnímání prostorových vlastností předmětů. Smysl pro rovnováhu, skrytý ve schopnosti řídit se hlasem srdce, a přitom se příliš často neodvolávat na analytický rozum, se projevuje v jeho upřímnosti a přímosti, ve schopnosti vnímat etické stránky života. Jeho krédem je pracovitost, spolehlivost a péče o druhé. Smysl pro rovnováhu projevuje, možná nevědomky, tak trochu nepřímo skrze pocítění přítomnosti ducha přírody, a to navzdory svému racionálnímu vnímání. Přesto vše může mít praktický Kozoroh, uznávající řád a strukturu, sklony smysl pro rovnováhu ztratit, a to především pokud hlas jeho nižšího já přehluší hlas intuice (vyššího já). To se může stát v případě, že se mu přes veškeré úsilí nepodaří dosáhnout vytyčeného cíle. Kozoroh, opojený sám sebou, poté co vypadne ze svého rytmu, se může na nějaký čas oddávat vnímání života převážně jen skrze vášně všeho druhu. Ale jak rychle rovnováhu ztratí, tak rychle ji zase dokáže získat zpět, a to díky své nezměrné odhodlanosti. V případě, že dokáže stát pevně nohama na zemi, a díky své houževnatosti, prohloubí svůj smysl pro rovnováhu do maximální dokonalosti.

VODNÁŘ – Ve svém základním nastavení nalezne schopnost vycítit, co se bude dít, jak se říká, má na to nos. Z vnějších věcí a jevů dokáže vycítit to, co je podstatné. Jeho vytříbeným smyslem je čich, tímto smyslem jakoby dokáže vycítit jemnohmotnou kvalitu vnějšího prostoru. Jeho nos je citlivý na různé chemické látky, pro Vodnáře s cestovatelskou náturou je svět tvořen vůněmi, éterickými vonnými esencemi a všemožnými pachy. Aniž by si musel nutně uvědomovat, že jeho nejvnitřnější bytost vnímá ty nejjemnější esence vůní a pachů, dokáže vycítit náklonnost, souznění, nelibost nebo nebezpečí právě na základě rozvíjení tohoto smyslu. Přes svou dobrodružnou povahu je také intelektuálně založen, a je rozeným vůdcem. Do jeho bytí patří také smyslnost, což souvisí s protikladností, dvojsmyslností. Zdokonalením smyslu, jímž je čich, ve spojení se všemi ostatními smysly, se Vodnář stává alchymistou, a alchymista ve Vodnáři se stává mystikem. Čich je spojen se vzduchem, a tedy i s duchem mystiky. Základní schopností Vodnáře, jehož životním prostorem je vzduch, je vnímání proudění životní energie a schopnost vystihnout okamžik projevení vnitřní spirituální jiskry. Je-li si toho vědom, potom dokáže živlovou sílu vzduchu umět využít k udržení probuzeného „spirituálního ohně“.

RYBY – Ve svém základním nastavení naleznou vytříbený smysl pro intuici, harmonii a soulad, především v osobitém smyslu pro umění. Přátelské, velkorysé, romantické a pohodové Ryby mají vyvinutou citlivost, díky svému šestému smyslu, pro předjímání budoucích událostí, například na základě takzvaného zrcadlového vnímání. Také mají schopnost vnímat svět očima druhých, což souvisí s vnímáním skrytých, podprahových podnětů, a s jejich obrovskou fantazií. Touží poznávat svět všemi smysly, především však svými chuťovými pohárky, mají potřebu zjistit, jak chutná svět, a zpětně své poznání projevují v inspirativním tvoření, a to takovými prostředky, které nejlépe vystihují jejich umělecký smysl. Chuť souvisí s vnější kvalitou, avšak Ryby mají dar neboli talent své poznání duševně zvnitřnit a nadsmyslně procítit, prozkoumat ve své nejvnitřnější samotě, a teprve poté, na základě zkušenosti – ochutnáním, projevit své poznání ve vnějším světě. Tento svůj smysl pro harmonii a soulad dokážou uplatnit v souvislosti s citem pro tvůrčí nadání. Ryby ctí lidské hodnoty, a to především pokud se vzdají svých ryze osobních nejistot, a pokud se naučí nabízet a přijímat kompromisy.

INSPIRACE – tištěné a elektronické knihy Psychologie chaosu

Možná některé z těchto smyslových esencí u některých znamení teprve čekají na objevení, možná o nich víme, ale z nějakého důvodu je potlačujeme, nebo jsme ještě nedostali prostor tyto smyslové schopnosti v plné parádě sami v sobě a ve vnějším světě projevit. Smysly jsou brány, kterými nejrůznější vjemy z vnějšího světa vstupují do lidského vnímání. Žádný jedinec nevnímá realitu zcela objektivně, ale vždy podle jejího významu pro daného jedince. Pokud náš vnitřní svět dokáže vnější vjemy zpracovat také mimosmyslově, obohacujeme tak nejen sami sebe, ale tuto získanou energii, obohacenou o osobní poznání, vracíme zpět do vnějšího světa. Astrologie je vlastně bytostnou součástí lidské psychiky, našeho nejvnitřnějšího duševna. A v neposlední řadě je také součástí duchovního cítění, ať už se jedná například o ducha přírody, ducha té či oné věci (starožitnosti), ducha místa (kraje, města), ducha paměti (památečních událostí), ducha národa a tak podobně.

Související články: Duchovní podstata narozenin a životní příběh, Okolí nás vnímá tak, jak vnímáme sami sebe, Citové bariéry a vznik životních vzorců

Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?