Trans, transformace – magické hrátky se slovy

…TRANS, TRANSFORMACE, TRANSFIGURACE, TRANSCENDENTNÍ…

Jak je možné, že si lidé různé jevy, pojmy nebo symboly vykládají různě. Například hexagram, považovaný za jeden z nejdůležitějších symbolů, který můžeme použít k úspěšnému průběhu a dovršení procesu transformace, bývá někdy spojován s temnotou a negativismem?

Lidé si mohou různé symboly vykládat různě. Je to podobné jako spojování lásky s nenávistí. Duchovní, hermetické nebo spirituální poznání, které je předáváno ústně nebo písemně je především o slovech, o chápání slov v jejich základních významech. Poznání a pradávné moudrosti mohou být předávány také beze slov, pokud je „tajné“ vědění soustředěno do symbolů. A pro každého hledajícího to nemusí být zrovna jednoduchá výzva.

Nová doba je tedy výzvou pro uskutečnění dávných moudrostí v každodenním životě? Moudrostí skrytých například právě v symbolech a posvátné geometrii?

Každá doba je výzvou k prohlédnutí, jak je naše mysl a naše vědomí omezováno. Nová doba je především výzvou pro skutečné překonání životních omezení na úrovni mikrokosmu. Je výzvou pro „znovuzrozeného člověka“ aby poznal sám sebe cestou transformace a transfigurace. Tyto dva pojmy, jako mnoho dalších, spolu navzájem souvisí. Oba pojmy navíc ještě spojuje slovo trans, což může znamenat: „proměnu či novou formaci figury“. Přičemž za slovo figura si můžeme dosadit jakoukoliv věc či pozorovaný jev. Slovo figura také můžeme nahradit slovem tvar či forma. A nemusí nutně jít o navozování změněných stavů vědomí.

V čem spočívá, pokud pro začátek použijeme jen pár slov, transformace vědomí?

Transformační proměna spočívá v zásadě v tom, že se spirituálně nebo duchovně, například vlivem zvláštního transcendentního prožitku, povzneseme nad současné podmínky, možnosti a formy života. Tento proces můžeme započít také tím, že se vědomě přeneseme přes různá vnitřní programová nastavení. Například programová nastavení na úrovni kolektivního vědomí.

A jak s tím souvisí pojem transfigurace?

Transfigurace je běžná záležitost, dotýká se nás kdykoliv se snažíme něco změnit, přesunout, propojit, zvětšit nebo zmenšit a tak podobně. Pozorujeme ji kdykoliv se například mění barva oblohy, vnímat ji můžeme v proměnlivosti přírody během čtyř ročních období. V souvislosti s myšlením a vnitřním stavem bytí jde například o pojmy: podhodnotit nebo zveličit.

Nahradíme-li slovo figura slovem (pozorovaný) jev, dostaneme se k pozorování proměnlivosti různých procesů nebo událostí, s přihlédnutím k tomu, že realita se nám může jevit jako skutečnost, klam nebo přelud?

To vše souvisí s procesy odehrávajícími se ve vědomí, kdy různé skutečnosti a klamy rozlišujeme a vnímáme, nebo nerozlišujeme a nevnímáme. Klam vznikne, pokud se na pozorované (jevy, procesy, věci) díváme v zajetí nejrůznějších předpokladů a domněnek, potom nevidíme to, co se skutečně ukazuje. Slovo jev úzce souvisí se slovem fenomén, protože z určitého úhlu pohledu můžeme jakýkoliv jev považovat za fenomén. Jakýkoliv jev můžeme dokonce vnímat nebo označit za klam či přelud. Klam či přelud, vzniklý zaujatým pozorováním čehokoliv, snadno zastíní skutečnou realitu, pokud se nepřeneseme přes pouze rozumové vnímání.

Všechny tyto pojmy souvisí také s naší psychikou, například v okamžiku, kdy sami sebe porovnáváme s okolím, kdy sami sebe vnímáme podle toho, jak nás vnímají druzí?

Ano, toto je dokonce velmi zásadní jev, který naší psychiku ovlivňuje. A proto, chceme-li poznat sami sebe do hloubky, musíme nám podsouvané sugesce, nebo různé předpoklady o sobě dočasně vyřadit ze svého myšlenkového repertoáru a časem je nahradit novými poznatky o sobě samém. Pokud se do této ne zrovna jednoduché redukce pustíme, a co nejblíže se dostaneme ke své pravé podstatě, časem se dostaneme také přes omezené vidění sebe sama. Jak na úrovni mikrokosmu, tak i na úrovni makrokosmu.

Jaký je stav našeho vědomí, jaký je náš životní postoj, takové jsou naše životní zkušenosti?

Ano, vědomí a psychika jsou úzce provázané záležitosti. S tím například také souvisí, že pokud něco pozorujeme přímo, hodnotíme sice originál, přesto může naše hodnocení být subjektivní. Ale pokud pozorujeme (zkreslené) vzpomínky, domněnky nebo sugesce, například na základě (klamných) osobních programů, zabýváme se jevy či fenomény, které v nás nebo o nás někdo vytvořil. Transformace vědomí je postupná a svým způsobem trvalá změna stavu vědomí, za níž následují výrazné psychické, duševní a životní změny. Stávající život se mění v souladu s naším vnitřním duševním a mentálním nastavením.

Transformace, transfigurace, transcendentní, jistě není náhoda, že tyto pojmy spojuje slovo trans?

Trans je také zvláštní fenomén, neobyčejný, nadsmyslově prožitý, nezapomenutelný jev. Sebe-proměna neboli transformace vědomí může být pracná a zdlouhavá, nebo urychlená prožitkem transu. Prožitek, který nazýváme změněným stavem vědomí, může mít mnoho podob. Každá transcendentní zkušenost přesahuje obyčejné smyslové zkušenosti. Také zkušenosti s novými způsoby získávání informací (In-formací) z oblasti morfických a morfogenetických polí vědomí Universa.

Transcendentní prožitky jsou ale většinou jen velmi prchavé jevy, které přesahují hranice vědomí a běžného smyslového poznání, nám jde ale přece o trvalé transformační změny?

Není jednoduché překročit hranici reálného bytí. Trvalá změna svým způsobem pro jednotlivce znamená, že sice může vstoupit do nové kvality vnímání Prostoru, například díky zvláštním nadsmyslovým prožitkům, a tím posunout osobní úroveň vnímání reality, ale děje se tak aniž by se portál mezi stávajícím a novým uvědoměním zcela uzavřel.

Děje se tak to z toho důvodu, že si musíme počkat, než tou kterou transformační periodou, které se v různých podobách opakují v dlouhodobých tisíciletých cyklech, projdeme jako celek?

Ano, ale nikoliv teoreticky, ale zcela prakticky. Vše se děje cyklicky, na základě vesmírných principů, proto žádná změna není trvalá, každá transformační změna, v různě nastavených časových intervalech, posouvá lidské vědomí na vyšší úroveň.

Takže pokud to v této úvodní fázi shrnu, tak duchovní cesta transformace je jakási „trans magistrála“, kdy můžeme vystoupit z rozjetého vlaku anebo takzvaně „přehodit výhybku“, cesta, která nás vede přímo i nepřímo, vědomě i nevědomě do změněných stavů vědomí, které jsou odrazovým můstkem pro magické vnímání světa z vyšší úrovně vědomí?

To je skvělé přirovnání, už jen proto, že použitý příměr „trans magistrála“, pokud si budeme trochu hrát s písmenky, obsahuje slova: trans, magie, astrál. Změněné stavy vědomí nám umožňují energetický „trans-port“ do vyšších světů, kdy astrální úroveň, na kterou se lze napojit (vědomě projít energetickým „portálem“ magickou spirituální cestou), je jen jednou z mnoha podob vyšších světů či paralelních realit.

Změněné stavy vědomí umožňují „trans-port vědomí vzhůru ke hvězdám“. Transformátorem energie z jedné vesmírné sféry do druhé je (elektrická) činnost mozku v okamžiku, kdy dochází k dokonalé harmonii mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Transformace vědomí je jednoduše řečeno: přeměna, přetvoření, (nebo také obrazně řečeno přenos či trans-akce, nebo „transfer – přenos informace přes hranice“, nebo „trans- fúze“), duševní aktivita související s vyšší mozkovou aktivitou a s duchovní podstatou světa.

A protože vše souvisí se vším, ať už se bavíme o kultivaci duše a ducha, nebo o kultivaci buněk, můžeme si ještě připomenout, že pojem trans souvisí také s geometrickou izometrií, která v chemii definuje strukturní uspořádání atomů v molekule. Pojmem transformace, ve smyslu přeměna či přetvoření, se v biologii označuje také přenos DNA z buňky do buňky. Transkripce je přepis genetické informace z DNA do mediátorové RNA. Translace je překlad genetické informace přenesené z mediátorové (medium) RNA do oblasti aminokyselin v bílkovině. Transgenoze je označení pro přenos genetické informace přes hranice druhu, nebo z organismu do organismu.

Jedná se o dokonalé programy, jejichž autorem je dokonalý „programátor“.

A zde se dostáváme k další hře s písmenky. V pojmu trans-genoze najdeme pojem gnóze. Gnosticismus je filozofický směr poznání pozdní antiky-, mimo jiné se jedná o víru v božskou jiskru člověka. Jedná se o duchovní směr, který dal základ novognosticismu západního esoterismu. Gnosticismus není jediný duchovní směr, těch existuje opravdu hodně, ale všechny zřejmě mají jediný, pradávný základ. Jedná se o mnohovrstevné formy jakéhosi proměnlivého koloběhu existence mnoha náboženských i filozofických směrů-, což bývá označeno také jako: transmigrace. Transmigrace je také označení pro převtělování duší. Transmutace je zase pojem související s jadernou přeměnou.

Zdá se, že je to velmi bohaté téma, takže se od slova trans nakonec dostaneme, chtě nechtě, k transpersonální psychologii. Jinak zvané také esoterní či spirituální psychologie, která zkoumá zážitky změněných stavů vědomí. A můžeme se bavit také o trans sexuálních aktivitách (tantra), anebo se můžeme dostat až k otázkám existence zvláštních duševních stavů týkajících se například transsexualismu.

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Ano, stačí říct magické slůvko trans, které se jako Ariadnina nit táhne labyrintem lidského poznání, a dostaneme se opět k mnoha tématickému bádání po tajemstvích Universa, která odhalujeme pomocí nejrůznějších spirituálních praktik a zkušeností. Vědomí je velmi jemná energetická substance, ne náhodou se učení, podle kterého chléb a víno při eucharistii mění svou podstatu v tělo a krev Ježíše Krista nazývá transsubstanciace. Poznání Universa je možné skrze nadvědomí, které překračuje hranice individuálního já, hranice prostoru a času, hranice všech duchovních směrů. Například také šamanský trans, navozený rytmickým bubnováním nebo rituálním tancem, je toho jedinečným důkazem.

Související články: Magické hrátky se slovem, Fascinace SVĚTLEM a jeho magické účinky

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?