Karma, život a podřízenost

heart-1192662_1920Neztotožňujte se s těmito a podobnými pojmy: jsme jen otroci, musíme splatit svou karmu, peníze jsou špinavé, vztahy přinášejí jen bolest, svět je temný a zlý a tak podobně. Nevěřte žádným katastrofickým scénářům – realita je tvárná v závislosti na našem vědomí. Na co zaměříme pozornost, to poroste. Nepodřizujte se stále rostoucímu toku (a někdy i tlaku) nepřehledných duchovních a spirituálních informací. Nechte informace šířící se kolem vás volně plynout, pouze je pozorně a s otevřenou myslí vnímejte, ale neztotožňujte se s nimi. Intuitivně si vybírejte pro vás to podstatné, to, co se dotkne vašeho SRDCE. Na každého z nás zabírá něco jiného, ne všichni volíme stejný způsob pro spojení s existencí, ne všichni máme stejné duchovní prožitky. A tak je to správně! Protože vyhraněné názory, různá náboženství spoutaná zákony, které nestanovil nikdo jiný než člověk, vytváří dogmata a staví na nesvobodě. Nepodřizujte se žádným dogmatům. Některá důležitá spirituální fakta jsou během času, a díky náročnosti na správné uchopení, pozměněná, některá jsou záměrně neúplná. Založte si ryze vlastní spiritualitu na intuici – k obrazu svému! Ale nestavte vlastní svět ani na osobních dogmatech, nevytvářejte si je, vždy buďte připraveni své názory přehodnotit a změnit, především s ohledem na osobní zkušenost. To, co byla pravda včera, dnes být nemusí, neustále se vyvíjíme. Magie života funguje neustále, ať chceme nebo ne.

Stavte na kvalitách vlastních prožitků, stavte na tom, co vám přináší do života RADOST

reflection-1082159_1280Nepodřizujte se netrpělivosti. Neuctívejte nic, s čím skutečně vnitřně nesouzníte, pozorně naslouchejte a vnímejte, to ano, ale uctívejte především sebe. Uctívejte člověka jako takového. Uctívat nejrůznější autority je pohodlné, ale zároveň PODŘÍZENÉ, takové uctívání oslabuje důvěru v sebe. A navíc teorie je jen teorie, sice velmi důležitá, ale osobní zkušenost je k nezaplacení. Našemu duševnímu zdraví prospěje duchovní a myšlenková svoboda, nemusíme uspokojovat představy nikoho jiného, vždy pouze a jen svoje. Vzdělání je důležité, čtení knih je důležité, ale konkrétní cestu si volíme sami. Svobodné duchovní prožívání, intuice a pocity vám řeknou, které přesvědčení se zakládá na vznešených ideálech, prostě to zničehonic víte, vnitřně to opravdově cítíte. Spiritualita je naší přirozenou součástí, jen jsme na to zapomněli, odklonili jsme se od přírody. Proto se s tím musíme popasovat především sami za sebe. Nepodřizujte se žádným striktním názorům, hlavně ne těm, které nám hlásají, že jsme poskvrněni prvotním hříchem, a tím připoutáni k prožívání všeho, co je „zlé a špatné“. Hlavně nevěřte, že duchovní prožitky jsou vzácná věc, že jsou jen pro vyvolené. Tak to není, pravda je pouze to, čemu uvěříte. Kosmické Vědomí je také vaše vědomí. Nikdo nemá výlučný vztah k božské moudrosti. Jak by mohl mít?! Duchovní prožitek není žádná dramatická událost, je to vše krásné v nás a v lidech kolem nás, vše božské, co si dokážeme skutečně naplno uvědomit také v přírodě. Zbytečně se připoutáváme k tomu, že transformace vědomí je kdovíjak složitá záležitost.

Milost božského Vědomí je především milost na osobní srdeční úrovni. Jen tam hledejme božskou spravedlnost – ve vlastním srdci, v umění být pokorným, soucitným, v umění milovat svůj život. Pokud skutečně začnete milovat svůj život – ŽIVOT SE VÁM MILOVANÝM STANE.

serene-1157713_1920Uvolněná spiritualita dneška, na rozdíl od organizovaných náboženství, nic nepřikazuje ani nezakazuje. Proto také není záměrně zařazená do vzdělávacích systémů, protože by vedla lidi ke svobodě myšlení, což je nežádoucí. Potřebná je naopak izolovanost od duchovních vědomostí, která se stala příčinou podřízenosti (kapitalistickému) konzumnímu světu. Tato izolovanost zapříčiňuje, že spiritualita, a osobní zkušenosti s ní úzce spojené, nejsou běžným tématem konverzace mezi lidmi. Přestože spousta úspěšných lidí svůj úspěch staví právě na základě spirituálních a často i hermetických znalostech spojených s aktivní praxí. Pouze o tom nikde nemluví, diplomaticky volí být raději zticha, často ze strachu z výsměchu, z nepochopení, z ostychu, z rozumu. Nepodřizujte se strachu a nebojte se o své duchovní, spirituální cestě, pokud cítíte, že je to vhodné, nenásilně mluvit s ostatními lidmi kolem vás.

Nemusíme být podřízeni ani vlastní karmě

Každý máme vlastní energetický prostor, ryze osobní sféru, která zahrnuje také naše „karmické zúčtování“. Lidé kolem nás mají každý svůj osobní prostor, jedinečnou sféru, která se od té naší osobní něčím podstatným odlišuje. Dohromady se nacházíme ve společném prostoru, ve společné sféře kolektivního vědomí, které je také úzce spjato s kolektivní karmou. Ve svém osobním prostoru jsme sami sebou, JSME sférickou bytostí. Pokud vstoupíme do prostoru někoho jiného, ne vždy zůstáváme sami sebou. Ale můžeme si být jistí, že většina lidí se v naší blízkosti nevyskytuje náhodou. Navzájem nás přitahují a spojují nejrůznější vztahové záležitosti společných minulých životů. Občas se můžeme setkat s názory, že jde o černou nebo bílou karmu.

woman-1151025_1280Skutečně existuje něco jako bílá a černá karma? Jde o nějaké vesmírné instituce, které k nám posílají zúčtování v podobě štěstí nebo v podobě trestů? Nebo je to jen proces životních příběhů souvisejících s energetickými zápisy v našem osobním kvantovém poli, vibračně shodný s tím, co máme uloženo v podvědomí? Proces, který můžeme ovlivnit vlastní vůlí? Netrestá nás nikdo shůry! Jedná se o naše vlastní programy, o nezpracované osobní strachy, svíravé pocity viny, pocity selhání, vše, co se týká našeho svědomí, neschopnost odpouštět, dokonce i lítost a sebelítost patří k energetickým záznamům, které v proudu pozemského času pracují na principu zákona o příčině a následku. Všechny vnitřní bloky můžeme rozpustit, pokud k sobě dokážeme být naprosto upřímní, a nemusíme za tímto účelem podstupovat (psychicky náročné) hlubinné regrese. Začněte třeba tím, že si uvědomíte, že ve skutečnosti neexistuje ani strach. Strach je program, vytvořený proces na základě nepochopení, že světlo a stín nelze od sebe odloučit. Strach a pocity viny společně se sebe-trestáním vytváří začarované kruhy negativních myšlenek a emocí.

Každý den si můžeme ráno během svítání, a večer během stmívání uvědomit magické okamžiky, kdy se světlo a tma vzájemně doplňují, jedno bez druhého nemůže existovat. V pravé poledne je pozice Slunce vycentrovaná – v přírodě se nevytváří žádné stíny, jde o magický okamžik čisté harmonie. Pokuste se každý den napojit na svůj střed, na centrum srdeční krajiny, a postupně objevujte a rozpouštějte stíny ukryté ve vašem nitru za pomoci vizualizace světla.

Osobní karmické pohledávky můžeme objevit a přehodnotit v podstatě ve třech základních sférách našeho života. V osobní sféře, která se týká naší psychiky a duchovního uvědomění. Za druhé ve sféře, kde se spojujeme s ostatními lidmi, především ve vztazích. A samozřejmě ve sféře týkající se celkové společnosti. To ale neznamená, že musíme být ke své karmě, k tomu, co najdeme ve svém podvědomí, připoutaní, opak je pravda. Přestože se karma vztahuje k minulosti, pro nás není podstatná minulost, ale jen současnost, přítomný okamžik a PŘEDEVŠÍM to, jak se projevujeme právě Teď a Tady. Pokud se necháte nepřiměřeně pohltit minulostí, jakkoliv vzdálenou, přestanete se rozvíjet. Pracujte se svými strachy, vědomě žijte s láskou k sobě, s láskou k ostatním lidem, tím ochráníte sebe sama, a nic jako „zlá karma“ už na vás nebude zpětně působit. Nestane se tak okamžitě, chvilku potrvá, než se vlivem vašeho nového vyzařování pozmění data ve vašem osobním informačním poli, a než se k vám začne zrcadlit to, čím jste dnes, nikoliv to, čím jste se pod vaše skutky podepisovali v minulosti.

Nemusíme pátrat po minulých životech, protože na podvědomé úrovni všechno víme

tree-68197_1280Navíc vše, co se vám děje v tomto životě, je samo o sobě odpovědí na vaše možné otázky – pokud dokážete tyto ukazatele vnímat. Nezdržujte se pátráním v minulosti – minulost je obsažená ve vaší přítomnosti, záleží pouze na tom, co uděláte teď. Nikdo jiný vám nemůže říct jaká je vaše karma, nebo kým jste byli v minulém životě, nikdo, ani žádný vizionář – nevěřte tomu. Život je cesta, na které musíme projít nejednou bránou, zastavit se u nejednoho milníku, rozhodnout se pro nejeden ukazatel na cestě – na základě vlastního uvědomění. Karmické úkoly se týkají každého z nás, souvisejí s uvědoměním, odhodláním, s činy, které vedou k poznání, s poznáním, které vede k harmonii. S poznáním souvisí především prožitek, nikoliv teoretické vědění, nikoliv to, že nám někdo jiný popíše naše nezpracované vnitřní záležitosti uzamčené v čase, nebo nám nadiktuje „co je naším úkolem“.  Pokud se dostanete například v regresi k informacím, které se nachází ve vaší „karmické nádobě“, v době kdy na to nebudete připraveni, může dojít k vnitřní nejistotě nebo k vyhoření, nedokážete-li vhledy do osobního nitra v poklidu přijmout a následně také v poklidu zpracovat.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

  • Karmické úkoly, po kterých ale nemusíme usilovně pátrat, protože je máme denně před očima, se týkají hmotné i nehmotné úrovně našich životů. Týkají se všech našich současných činů a skutků ve vnějším světě.
  • S tím souvisí vše, co za sebou zanecháme, vše, pod co se osobitým stylem podepíšeme. Jde o naše bytí jako takové, především o vztahy na všech úrovních.
  • Hmotná úroveň souvisí také s tělem, s přístupem k životu a ke zdraví. Nehmotná úroveň se týká našeho duševního a psychického světa. Vše je spojeno se sebepoznáním, s ovládáním vůle, s odvahou, s koncentrací, s emoční a citovou vyspělostí, s odpovědností, se kterou přistupujeme k životu.
  • Veškeré uvědomění, a tím pádem zároveň i postupné očištění, se projevuje nejdříve na duchovní úrovni, v jemnohmotném světě, odkud se nám naše nová přesvědčení, nové chování a jednání vrátí zpět.
  • Očištění se projevuje také ve všem, co ve vnějším světě odhalí čistotu našeho ducha a srdce. Ve všem, co získáme v okamžiku napojení na zdroj, ve výdeji a příjmu energie Lásky.

Související článek: Karma – osudové nenáhody

Pokud máte pocit, že se vám nedaří, uvědomte si například, že pokud něco očekáváte, a zároveň se obáváte, že to nedostanete, blokujete energii hojnosti. Pokud něco očekáváte od druhé osoby, a zároveň se obáváte, že se vaše přání nesplní, blokujete nejen vlastní energii, ale také energii (vůli) dotyčné osoby. Vytváříte si PODŘÍZENOST vlastním strachům, a (karmickou) připoutanost k nedostatku (lásky, hojnosti, radosti, zdraví).

Světlo – Láska – Transformace

Nemusíme být podřízeni temnotám světa, stíny ani nelze ze systému odstranit. To, co můžeme udělat, je všímat si více světla, než temnoty – jedině tak přestaneme temnotu vyživovat. Láska a světlo jsou všudypřítomné, tma je pouze neprojevené světlo. Světlo a Láska prostě JE. Nelze vibrace Lásky vytvořit, nelze vytvořit hodnotu, která JE základním stavebním kamenem vesmíru. Nelze vytvořit to, co JE všudypřítomné, v každém okamžiku. Na pozitivní vibrace Lásky se lze pouze napojit. Transformace vědomí je o vibracích, na první pohled se to zdá složité, ale pokud si uvědomíme, že Láska prostě JE, tak dobro a láska a světlo není tím, co by mělo být transformováno. Na Lásku, dobro a světlo se máme napojit v plném uvědomění, sladit se vibračně. Přetransformovat vlastní vibrace na vibrace Lásky, světla a dobra – na vibrace Země, která nás miluje. Takto se můžeme s trochou vědomého úsilí odpojit od většiny našich karmických dluhů.

milovat-1

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.