Vesmírné vědomí – matrice života

symbol-1215080_1920

Pouze neomezené vesmírné Vědomí je spojujícím prvkem mezi univerzálními vesmírnými energiemi a vším, co je stvořené, zjevené a pravdivé. Ovšem s přihlédnutím k faktu, že vše je v neustálém pohybu, nic nezůstává napořád stejné a tím pádem je i ta nejprůhlednější pravda neustále podrobována průběžným změnám. Naprosto vším stvořeným neustále proudí vesmírná energie. Zdrojem prvotního záměru, zdrojem prvotní vůle, součástí veškerého života, základním prvkem umožňujícím existenci hmoty je vesmírné Vědomí, nefyzická podstata vesmíru – vesmírná Mysl. Je prvotním architektem všech vesmírných zákonů a dokonalých přírodních systémů. Prvotní záměr musel odněkud vzejít, z toho vyplývá, že vesmírné Vědomí samo o sobě NENÍ energií. Teprve dech neznámého stvořitele – POHYB – je energií, která nese inteligenci vesmírného Vědomí napříč pozemským i nepozemským světem.

Dech neznámého stvořitele je nezničitelná energie, která nese vesmírem esence vesmírného Vědomí, a to pomocí světla, tepla a zvuku

Tenkou membránou, jakýmsi spojovacím článkem mezi hmotou (projeveným životem) a antihmotou (životem po životě), je vesmírné Vědomí. Zároveň je podmínkou pro vznik matrice života, jejíž součástí je základní genetická koncepce, pod kterou se prozatím nikdo nepodepsal, jelikož stvořitel je pro nás neznámou a zřejmě i nepoznatelnou veličinou.  Z vůle anonymního stvořitele je vesmírné Vědomí obsaženo v každé elementární částici. To znamená, že je obsaženo ve veškeré hmotě vesmíru, v přírodě, v člověku. To v pravdě znamená, že:

  • Spojovacím článkem mezi levou a pravou hemisférou je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi ateisty a věřícími je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi vědou a mystikou je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi egem a duší je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi racionalitou a intuicí je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi bděním a spánkem je vesmírné Vědomí.
  • Spojovacím článkem mezi životem a smrtí je vesmírné Vědomí – jehož jsme my všichni nedílnou součástí.

Předobraz člověka vznikl v jemnohmotném světě, proto se na „onen svět“ po ukončení přechodné existence v těle stále vracíme. Smrtí život nekončí, na onom světě se dále podílíme na nikdy nekončícím stvoření světa. A navíc, život pokračuje v jiných paralelních vesmírech, kde se naši „dvojníci“ také podílejí na stvoření mnoharozměrné struktury holografického vesmíru.

Hmota a antihmota, gravitace a antigravitace, částice a antičástice, světlo a tma představují základní duality projeveného a neprojeveného vesmíru

beyond-1158516_1280

Spojovacím článkem mezi hmotou a antihmotou je inteligence vesmírného Vědomí, která sama o sobě není energií. Podstata vesmírného Vědomí se projevuje jako energie až tehdy, pokud se jako neodmyslitelný spojovací článek dotýká duality vesmíru. Tak vznikají reagující a tvořivá energetická pole, která jsou výchozím bodem pro holografické uspořádání vesmíru, a také pro základní komponenty/vzory potřebné pro rozvíjení matrice života. Pohyb je jedinou skutečnou energií, která nese základní vzory matrice života vesmírem.

Vesmírné Vědomí disponuje nezničitelnou inteligencí obsaženou v těle vesmíru – tedy ve veškeré hmotě. To znamená, že každá elementární částice obsahuje v pravdě veškerou inteligenci vesmírného Vědomí. Stejně tak každá buňka lidského těla a tedy i člověk. Stejně tak každá rostlinná buňka a tedy i příroda.

Každá elementární částice je zároveň součástí dechu neznámého stvořitele, každá v sobě obsahuje náboj nosné energie. Té energie, která nese základní vzory matrice života vesmírem. Tato energie, která je obsažena v elementárních částicích, je zároveň nevyčerpatelnou hybnou silou vesmíru.

Takže základními stavebními komponenty vesmíru na kvantové úrovni jsou elementární částice/vlny jejichž energetický potenciál vytváří základní zdroj energie pro inteligentní vesmír.

Každá živá bytost je, ať už vědomě či nevědomě, napojena na vesmírné Vědomí a skrze dech neznámého stvořitele přijímá a proměňuje, svým vlastním dechem, vesmírnou energii v tvořivou sílu. Vesmírné energie/informace jsou neseny vesmírným světlem, které se skrze Slunce transformuje v životadárné světlo. Světlo je život. Základním komponentem světla jsou elementární částice zvané fotony – částice/vlny, které nesou „kódované informace“ napříč vesmírem, napříč galaxií Mléčnou dráhou, planetárním systémem, přírodou. Podle kvantové fyziky existuje teorie, která říká, že foton dokonce předem ví, kam letí. Což se shoduje s další poučkou, která nám říká, že částice se rozhodne, kde je, až vlivem POZOROVATELE. Světlo je nedílnou součástí základní matrice života, geniální genetické koncepce, která určitě nevznikla jen tak sama od sebe. Víme přece, že vlivem světla (světlem nesených informací), určitých vlnových délek světla, může docházet, a také dochází, k transformaci lidského vědomí, ke změnám informací uložených v lidské DNA.

Spojovacím článkem mezi vědomím a podvědomím jedince/člověka je vesmírné Vědomí. Skrze vesmírné Vědomí se „anonymní stvořitel vesmíru“, prostřednictvím člověka manifestuje ve hmotě

Bdělé vědomí (levá hemisféra) a podvědomí (pravá hemisféra) představují dualitu, s tím souvisí, že vesmírné Vědomí je v projeveném hmotném světě polarizováno. Polarizací základní vesmírné energie vzniká ženský a mužský princip, projevující se v časoprostoru. Každá lidská bytost má vlastní vědomí, centrální vesmírné Vědomí je takto v časoprostoru roztříštěno, pozměněno a odtrženo od sebe sama a od neznámého stvořitele, ale zároveň je spojovacím článkem mezi jednotlivými bytostmi navzájem – a to z vůle své vlastní.

atom-1222512_1920           atom-1222513_1920

Vědomí každé lidské bytosti je spolu-tvůrcem reality v časoprostoru. Lidská společenství organizují vnější jevy/skutečnosti v trojrozměrné realitě projevující se v lineárním čase. Jinými slovy – transformují vesmírnou energii skrze srdce a mysl ve viditelný svět plný událostí, pohybu a změn. To, co se ve světě děje, to, co vidíme kolem sebe, je produkcí lidského vědomí, zpětně projevené v realitě, a to skrze kolektivní vědomí celku. To, co nevidíme, je podstata skryté vesmírné hry, která se zrozena v lidské mysli nejdříve odehrává na elementární úrovni ještě neprojevené reality, a teprve zpětně se zrcadlením projevuje v hmotné realitě.

Vše, co je projevené, tvoří dokonalý systém, ač se nám tento systém může jevit jako chaos. Uvnitř tohoto kosmického systému, uvnitř vesmírné matrice se nachází dosud neprojevená – latentní – inteligence lidského vědomí. Podílíme se na stvoření světa svými sny, vášněmi, přáními a touhami, vnímáme tento svět svými smysly, a dotváříme jej svými činy. Smysly člověka, které jsou omezené a nedokonalé, nedovolují nám vnímat vesmírnou, kvantovou sílu v celé své universálnosti, věčnosti a nekonečnosti. Snažíme se pochopit a svou myslí uchopit, že veškerý svět existuje uvnitř nás, že jsme na jemnohmotné úrovni propojeni s tvůrčí podstatou vesmírných sil. A že používáme k tvoření svých životů stejný tvůrčí potenciál. Princip transformace vědomí je skrytý ve způsobu NAZÍRÁNÍ na projevenou realitu. Tvůrčí potenciál, který je v lidském vědomí doposud skrytý, je nastaven tak, že vše je možné, vše už tu minimálně jednou bylo. A to, co teprve bude, je zrcadlením toho, co vyprodukuje lidská mysl, je zrcadlením toho, pod co se lidská mysl – v podobě SLOVA v každém jsoucím okamžiku podepisuje.

Přítomný OKAMŽIK je to jediné, co máme. Vše, co před sebou vidíme, tady a teď, je jen: OKA-MŽIK. Než stačíme zaregistrovat přítomnost, v OKA-MŽIKU se změní na minulost. Přítomnost znamená: „JÁ JSEM“.

Vesmírné vědomí - matrice života

Projevený svět je v neustálém pohybu a proto má pro nás nachystané stále nové a náročnější požadavky. Pravdou je, že málokdo z nás dokáže přijímat transformační změny s naprostým klidem. Nezbývá nám, než se to prostě naučit, to je první podmínkou pro úspěšnou transformaci lidského vědomí. Především je důležité umět vidět budoucnost v přívětivých barvách a dokázat se orientovat v probouzejícím se spirituálním prostředí, přizpůsobit se novému vidění světa i sebe sama. To od nás vyžaduje přicházející, ale prozatím ne příliš viditelný Zlatý Věk lidské civilizace, který je součástí dalšího lidského vývoje.

Za součást hvězdné brány, která nás povznese do vyššího vědomí, můžeme považovat nejen lidskou mysl, ale také energetická centra našich fyzických těl – čakry. Povzbuzující je, že až se nám podaří vyčistit, sjednotit a otevřít tato nejdůležitější centra našeho energetického systému, potom se konečně staneme požehnanými a sjednotíme se s energií planety Země a s energií hvězdné brány, za jejímiž hranicemi se vše odehrává Tady a Teď. Druhou podmínkou je zavrhnout všechna nefunkční dogmata, především ta založená na strachu, a nahradit je vším, co se slučuje se sebeúctou a s energií Lásky, ať už je to cokoliv pozitivního a harmonizujícího, od malých drobností, až po velké věci. Třetí podmínkou je naučit se radovat z božské přítomnosti nepodmíněné Lásky v našich srdcích. Skutečně se radovat a radost plně procítit. To znamená jediné: naučit se radovat ze života. Pravděpodobnost událostí, vztahujících se k očištění Země, které nás ještě čekají je různá, ale v každém případě je pravdě-podobné, že se vše budoucí bude vyvíjet podle současného stavu kolektivního vědomí. Stačí si uvědomit, že na to, v jakém stavu se nachází kolektivní vědomí současného lidstva, máme nezanedbatelný vliv my všichni – každý sám za sebe tvoříme v součtu celek.

„Velký třesk“ je emanací energie vesmírného Vědomí, mýlíme se, pokud si myslíme, že velký třesk je událost zašlá s věky. „Velký třesk“ stále trvá, emanace božského vyzařování (plynutí světelné energie informací) se naštěstí ještě nevyčerpala. Až se tak stane, vše v jediném okamžiku – v časoprostorové realitě – zmizí do nicoty. Projektor vesmírného Vědomí přestane vysílat „pod nebeskou klenbu“ fraktální obrazy svých vlastních představ a veškerá geometrie vesmíru se opět stáhne do jediného bodu. Ale dokud bude na této planetě žít byť jen jeden jediný člověk (vtělené vědomí), tak se tak nestane.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Definice Velkého třesku je sporná, ale jinou prozatím nemáme, NIKDO NEMÁME JISTOTU v tom, jak si vysvětlit prvopočátek všeho. Jsme duchovní bytosti disponující inteligentním vědomím, dočasně oddělené od Jednoty. Jednotu si představujeme jako kvantové Vědomí Vesmíru, mudrci dávnověku ji nazvali kronikou Akáša. Nevíme ale, jak skutečně prvotní Vědomí vzniklo, ani co existovalo před jeho vznikem. Podobné úvahy jsou intuitivní, a propojené s niternými osobními zážitky mimo svět hmoty. Nevíme ani, co vše se za podstatou vesmíru vlastně skrývá. Přesto nám intuice inspirovaná látkou pocházející od zdroje může mnohé napovědět a usměrnit naše vědomí a vědění určitým směrem. Je na vás, zda budete s látkou na těchto webových stránkách souznít, nebo alespoň s částí informací. Je pouze na vás, jakým směrem se vydáte, a zda vůbec budete mít potřebu něco na svém životě měnit. Přesto mohou pro vás být tyto řádky inspirací, jak objevit nektar božské moudrosti ve svém srdci. Netvrdím, že úvahy, které se pokoušejí nastínit pohled na stále záhadnou vesmírnou realitu, jíž jsme součástí, jsou kompletní a do posledního slova správné. Neustále se vyvíjíme, dozvídáme se stále nové, velice kvalitní, ale často i rozporuplné a protichůdné informace, hledáme souvztažnosti, a právě z těch je třeba vycházet.

psy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.