Děti narozené od roku 2000 – proč jsou jiné?

Nově dospívající generace dětí vytváří od roku 2000 poněkud jinou sílu či vibraci harmonizující s novým věkem Vodnáře. Tato generace má trochu jiné rysy a povahové vlastnosti, než lidé narození v minulém století a tisíciletí, a není to jen tím, že nové generace se rodí do světa elektronických a jiných vymožeností. Jedná se o vibrační sílu vytvářenou čísly a jejich numerologickým významem v jejich datech narození. Určitě už jsme postřehli odlišné charakterové rysy právě dospívajících dětí, jejich numerologická mřížka, sestavená z data narození, ne vždy obsahuje číslo jedna, případně se v jejich numerologické mřížce neobjevuje tolik jedniček, jako lidí narozených do roku 2000. Kdo se narodil před tímto zlomovým rokem má číslo jedna obsažené v mřížce bez výjimky vždy, a to minimálně jedenkrát až šestkrát.

Novou generaci více ovlivňuje číslo dvě, které je v numerologickém rozboru navíc posílené vibrační hodnotou všezahrnující nuly

Ale není to samozřejmě jen o povahových vlastnostech, jde především o schopnost vyrovnat se světem kolem sebe, s novými energiemi, které nás všechny v souvislosti s věkem Vodnáře ovlivňují a ovlivňovat budou. Jde o nové (kosmické) energie, které umožňují lidskému rodu dosáhnout určitého stupně psychického a duševního „mistrovství“. Vzdušné a vzletné energie, síly a vibrace Vodnáře nás „pozvedají“ blíže nejen k fyzickému hmotnému vesmíru, ale také blíže k vesmírnému Vědomí. Nové generace se novému (duchovním) věku snadněji přizpůsobují a přichází doba, kdy dokáží běžně čerpat informace z universálního Vědomí, kde nacházejí klíče a pravdy vztahující se k tajemství života jako takového, a mají usnadněnou cestu k vyššímu stupni vědomí. Nikdo z nás neunikne intenzivně se projevujícím silám nového duchovního věku, energiím, které nabývají na síle. Každého člověka tyto síly ovlivňují jiným způsobem, každá bytost má jiné osobité vibrace, a ne každý prozatím dokáže pozvednout svůj zrak k obzorům, odkud se k nám navrací moudrost prastarých civilizací, dávných mudrců a současně i moudrost či spíše informace, které k nám přicházejí také z „budoucnosti“. Do současného světa se navracejí takzvané „starobylé duše“ dávno zaniklých civilizací, a jejich neobyčejné energie, vnitřní vyzařování a vnitřní moudrost se podílejí na zdárném průběhu transformace lidského vědomí.

Robin Steinová: „Snad se jednou dočkáme potvrzení mé domněnky, že vibrační soustava čísel, kterou dnes známe pod názvem numerologie, má původ ve zmizelých civilizacích Atlantidy a Lemurie. Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací, tím jasněji budeme moci chápat sami sebe i své blízké. Můžeme také předvídat a chápat své každoroční cykly a rozpoznat vliv čísel na celou lidskou společnost.“

Pro každého z nás je možné sestavit, podle data narození, numerologickou mřížku, v takzvaném magickém čtverci se objeví skupinka čísel, které utváří jedinečný kód každé lidské duše, jedná se o vibrační vzorec, který nás ovlivňuje po celý život. Z této mřížky lze o každém jedinci vyčíst mnoho zásadních informací, které jsou datem narození dané, to ale neznamená, že se tyto základní vibrace – mimo mřížku – nemohou s věkem měnit, tím jak na sobě vědomě pracujeme, stáváme se s přibývajícími životními zkušenostmi charakterově, emočně a duševně vyzrálejšími. Kvalitu své existence můžeme kdykoliv vědomě měnit. Podívejme se nyní alespoň na základní rozdíly energetických vibrací čísla jedna a čísla dvě, protože v jediném článku nelze odpovědět na otázku, čím se od sebe jednotlivé generace liší ve všech aspektech, které v numerologických propočtech přicházejí v úvahu. Na toto téma lze napsat sáhodlouhé pojednání, budu se to snažit zestručnit, ale tím i zevšeobecnit, a to je třeba vzít během přijímání těchto informací v úvahu.

  • Základní vibrace jedničky (první pole v numerologické mřížce): racionalita, konstruktivní komunikace, slovní vyjadřování, schopnost vyjadřování pocitů slovy, otevřeně o svých emocích a pocitech mluvit, dynamičnost, vynalézavost, lpění na svých názorech. Případně neschopnost přímočaré komunikace a formulování vlastních pocitů slovně a to především v lásce a partnerských vztazích. Komunikace je o výměně, dávání a přijímání základní (životní) energie lidského bytí, je velký rozdíl v tom, zda jsme či nejsme schopni své emoce uvolnit („nechat je odplynout do vesmíru“), anebo zda své pocity a emoce beze slov v sobě zadržujeme. Jednička je cílevědomá, velmi aktivní, má ráda jistoty a jasný pohled do budoucnosti. Má ráda svobodu a špatně snáší nadvládu druhých. Je více sobecká než empatická dvojka, více na sebe zaměřená (samozřejmě s ohledem na ostatní čísla v mřížce).
  • Základní vibrace dvojky (druhé pole v numerologické mřížce): iracionální vnímání, rozvinutá smyslová rovina vnímání, intuice, jemnocit, pojmová představivost, předvídavost. Schopnost mít otevřené oči, dívat se a vnímat energetická pole druhých, schopnost hlouběji nahlížet do lidského nitra i do situací. Zvýšená potřeba klidu, obtížné vyrovnávání se s příliš energickým, hlučným prostředím, s kvapem a rychlostí žití, na jakou je společnost již delší dobu nastavená. Všímání si citů druhých a chápání druhých. Velká citlivost k přírodě a jemnohmotným energiím, citlivost k životu obecně, velká potřeba harmonie, jíž se v tomto rozjetém civilizačním vlaku obtížněji dosahuje. Obtížné zvládání stresu, nesoustředěnost, nesprávně zvládnutá „zásoba vnitřní energie“ přeměněná v hyperaktivitu, obzvlášť pokud není zvládnut odevšad se řítící příjem informací, a pokud je dvojka v mřížce izolovaná a jen málo podpořená energií ostatních čísel.

Podívejte se na čísla vepsaná ve vašem datu narození, zjistěte, kolik se ve vaší numerologické mřížce opakuje jedniček nebo dvojek. Podle níže uvedené hodnoty těchto čísel můžete zjistit, kde máte nadbytek osobní energie a v kterých aspektech vám energie uniká. Možná si ujasníte, proč některé děti narozené od roku 2000 mají obtížnější dětství. Tím není řečeno, že někdo jiný měl nebo má dětství lehčí, jde o rozpoznání rozdílu, v jakých numerologických aspektech tato obtížnost spočívá.

Toto hodnocení samozřejmě není ucelené, protože každého z nás ovlivňují všechna čísla od 1 – 9, ale je zajímavé si díky těmto informacím uvědomit rozdíl charakteristik osobností narozených do roku 2000 – více ovlivněných vibrací jedničky, a osobností narozených v novém miléniu, ovlivněných chybějícími jedničkami v datech narození a tím samozřejmě i v numerologické mřížce.

Vibrační hodnota jedniček a dvojek v numerologické mřížce

Jednička a komunikace

Jediná jednička v mřížce: ukazuje na osobu, která se na věci dovede dívat jen z jediného hlediska, zpravidla vidí situaci jen ze svého zorného pole, obtížně přijímá, že někdo jiný může mít odlišné pocity či názory. Od ostatních si udržuje spíše odstup, na své okolí působí rezervovaně. Tyto osoby mohou být hodně tvrdohlavé, může s nimi být obtížná komunikace pokud jsou rozrušení nebo rozzlobení. Až po uklidnění, bez výčitek a urážek, jsou schopni věcně komunikovat. Své city, týkající se náklonnosti k druhým, případně týkající se partnerských vztahů a lásky, nedovedou přímo vyjádřit, přestože sami po projevech citů touží. Obtížně dokáží odpovídat, pokud jsou na své city a pocity přímo tázáni, tyto situace je přivádějí do rozpaků. Často se stává, že se před okolním světem uzavírají do sebe, obzvlášť pokud se v mezilidských vztazích setkávají s odmítnutím a s nezdary. V podstatě jsou schopni mluvit o čemkoliv, ale v citové oblasti jsou uzavření, v tomto směru obtížně sdělují své myšlenky, přestože dokáží milovat z celého srdce. Pouze pokud si tyto své slabiny uvědomují, aktivně se snaží tyto aspekty zmírnit a jsou více přístupni, ač s určitým úsilím, přímé komunikaci. Lidé s jednou jedničkou zůstávají sami sebou, nejsou moc ovlivnitelní zvenčí, nenechají se strhnout a jdou si svou cestou.

Dvě jedničky v mřížce: ukazují na osobu, která s přímou komunikací o svých citech a pocitech žádné potíže většinou nemá. Naopak, má velkou potřebu mluvit o svých emocích a o tom, co cítí. Tito lidé mohou být sice nejistí si sami sebou, ale potřeba komunikace je u nich silně vyvinutá. Emoce projevují v daném okamžiku, bez zábran projevují radost, nadšení, lítost i pláč, ale i křik, pokud je něco rozčílí. Lásku vám vyznají bez zbytečných zábran. Nemají rádi, pokud je nepustíme k řeči, pokud se potřebují vypovídat. Překážky v komunikaci jim berou sílu a velmi je rozčilují. Situaci dokáží vidět a probrat z více úhlů pohledu, nespoléhají jen na svůj názor, rádi diskutují o čemkoliv. Jsou schopni se omluvit, pokud si uvědomí své omyly a chyby, nemají problém druhému sklonit poklonu či vyslovit uznání, stejně tak snadno vyslovují vše, s čím nesouhlasí a dokáží pojmenovat, co jim vadí.

Tři jedničky v mřížce: ukazují na osoby dvou odlišných typů, buď jsou rezervovaní, uzavření a nejsou žádní mluvkové. Anebo naopak povídají a povídají a druhé nepustí ke slovu, rádi si povídají hlavně pokud se s druhou osobou nebo ve společnosti cítí dobře. Protože i ti více upovídaní jsou přece jen více opatrní, jsou velmi citliví a zpočátku si udržují odstup. Zdají se být uzavření, ale to je tím, že na jakoukoliv komunikaci musí být vnitřně připraveni, obtížněji zvládají nečekané situace, a mají potíže s rozhodováním. V takových případech otevřeně komunikují až tehdy, kdy se s tou kterou záležitostí sami v sobě vnitřně vyrovnají. Oni sami i jejich okolí musí být obrněni trpělivostí, s naléháním a opakováním mnoha souvisejících otázek s danou situací si mnoho nepomůžeme, (někdy se stane, že se vnitřně uzavřou i na delší období). Není to o tom, že úmyslně ubližují, ve složitých situacích si problém dobře uvědomují, jen mají potřebu, po svém způsobu, zhodnotit situaci z mnoha úhlů pohledu, tak jim chvíli trvá, než si vše ve svém nitru a v myšlenkách srovnají. Až tento pro ně potřebný čas uzavřenosti pomine, ochotně si o všem otevřeně popovídají. Nesmíme je vinit za přehnanou citlivost, možná je to právě ohleduplnost, k sobě samému i ke svému okolí, co jim nedovoluje zachovat se zbrkle a neuváženě. Jinak jsou tito lidé ve společnosti oblíbení a vždy mají co říct ať už je téma konverzace jakékoliv.

Čtyři jedničky v mřížce: ukazují na velmi citlivou povahu, na nízké sebehodnocení, na ostýchavost a vztahovačnost. Tito lidé si často berou řečené přehnaně osobně, občas si něco špatně vyloží. Od okolí potřebují povzbuzení a motivaci, hodně projevené lásky. Chvíli jim trvá, než si začnou věřit, především pokud se ocitnou v novém, neznámém prostředí. Až po prozkoumání terénu se stávají přístupnějšími, vřelejšími a komunikativnějšími. Pokud mají potíže s projevováním emocí a citů, je to tím, že jsou si vědomi, že pouhá slova nestačí k vyjádření lásky a citů. Ale své emoce a pocity zadržují i ve vypjatých situacích, což vede k tomu, že později ztratí nad sebou kontrolu a vybuchují jako sopka. Potom říkají věci, které ve skutečnosti ani nemyslí vážně. Ve své podstatě jsou to ale lidé citliví a oddaní, jejich citlivost však často vede k tomu, že se ve svých pocitech a emocích utápí, pokud je neumí ventilovat, a to vede ke zbytečným nedorozuměním ve vztazích.

Vnitřní moudrost – PRIMA život

Pět a šest jedniček v mřížce: ukazují na zvýšenou přecitlivělost, na silnou emoční energii, na oslabenou schopnost správně se uvolnit a otevřeně komunikovat, někdy dokonce i na výstřednost. Hloubka jejich citů je velmi silná, což vede ke strachu a nepřiměřené obraně před zraněním, a to se někdy může projevovat (vědomou či nevědomou) snahou zranit druhého dříve, než budou zraněni oni sami. Z tohoto důvodu mohou své okolí zavalovat výčitkami a někdy dokonce i agresivitou. Tato sebeobrana je zvláštní a pro druhé nelogická v tom, že oni nemají v úmyslu ubližovat, to není jejich dopředu promyšleným cílem, jen se nedokáží vyrovnat s nahromaděnou energií a se situacemi, kdy je ubližováno jim. A pokud se s těmito aspekty lidské povahy nezačne pracovat již od dětství, nemají to tito lidé, ani jejich okolí, zrovna lehké. Tady je zapotřebí umět nahromaděnou energii odvést mimo své nitro, neukládat ji do podvědomí, získat emocionální rovnováhu. Pokud člověk tyto své vnitřní aspekty zvládne, potom svůj energetický potenciál využije jiným způsobem a možná sám sebe překvapí schopností věcně komunikovat, schopností projevovat se tvůrčím vyjádřením, například formou psaní, schopností snadno se učit cizí řeči a podobně. V mezilidských vztazích zde pomůže trpělivost, upřímnost, pochopení pro situace, kdy se ten druhý cítí být ohrožen a neumí si s danou, z jeho pohledu nebezpečnou, situací poradit. Velký problém může nastat, pokud jsou oba partneři obdařeni tímto vyšším počtem jedniček ve svých numerologických mřížkách, tady se usměrňování vnitřní energie podaří jen s hodně vědomým přístupem.

Pro zajímavost se zamyslete, jaké vnitřní nastavení asi mají lidé narození například: 11. 11. 1971, 1. 11. 1981.

Chybějící jednička v mřížce: zde bude záležet především na skladbě ostatních číselných hodnot zastoupených v mřížce. Obecně lze říci, že je zde snížený sklon k egoismu a tím i nadměrná potřeba nezávislosti. Nastupuje zde více snahy přiblížení se k celku, bez nepřístupnosti k uvědomování si významu slůvka „my“, je zde více snahy definovat sebe nejen jako „já“, ale s ohledem na společnost, rodinou počínaje. Pokud číslo v mřížce není, poukazuje na výzvy, kterým bude daná osoba čelit, a na lekce které budou v životě předkládány k zvládnutí.

Dvojka a zvýšený jemnocit a vnímavost

Jedna dvojka v mřížce: ukazuje na zvýšenou intuici, citlivost, empatii a sílu vnitřního uvědomění, zvýšenou schopnost porozumět jak sobě, tak i životu a o životě filozofovat, schopnost vnímat vnitřní hlas. Lidé s jednou dvojkou si snadněji, náhledem do lidského nitra udělají první dojem o druhých, snadněji se vciťují. Tyto schopnosti buď plně využívají ve svém životě, anebo mají se zvýšenou schopností empatie osobní problémy, obzvlášť pokud se nedokáží od různých záležitostí vědomě odpoutat. Tito lidé jsou přátelští, vyhledávají kamarádství, a spřízněné duše na dálku poznají. Pokud mají ostatní číselné vibrace v mřížce v harmonii, nikdy záměrně či vědomě druhému neublíží. Podvědomě nedělají to, co si sami nepřejí poznat a zažít. Dvojka ale přináší také paličatost a vzdorovitost, obzvlášť pokud se v mřížce nachází vedle jedničky. Přesto rádi spolupracují, baví je společné projekty, dobrodružství a aktivní relaxační uvolnění. V lásce jsou něžní, senzitivní, intuitivně vycítí potřeby druhých a rádi druhým plní jejich sny a přání.

Dvě dvojky v mřížce: ukazují na vyváženost racionality s iracionalitou, velmi silnou intuici, schopnost proniknout do lidského nitra, vycítit myšlenky druhých a schopnost druhé pochopit. V mezilidských vztazích jsou praktičtí, a přesto dokáží uplatnit svou oduševnělost. Přátelství uzavírají nepovrchně, opravdově, a lásku hledají na celý život. Přátel a kamarádů mají dostatek, jejich vnitřní (mírumilovné) naladění druhé osoby přitahuje. Dokonce zde neplatí rčení, že muž a žena nemohou být skuteční přátelé, bez toho aniž by jeden z dvojice neměl „postranní úmysly“. Dvě dvojky ukazují na ohleduplnost, romantické zaměření, na schopnost vyváženě dávat a přijímat. Lidé takto od přírody nastavení inklinují k duchovnímu životu a kolem sebe přirozeně šíří příjemné, pozitivní energie.

Tři, čtyři a pět dvojek v mřížce: ukazují, že každá dvojka navíc, která se v mřížce objeví, zvyšuje energie a znásobuje vše, co je dáno jednou dvojkou. Což nemusí být pro každého výhodou, obzvlášť pokud daný jedinec nedokáže, například v rušném a náročném prostředí, udržet nepřetržitý tok různě intenzivních energetických vibrací v harmonii. Tito lidé potřebují určitý prostor a čas aby se dokázali orientovat v nepřetržitém toku informací, než se naučí oddělovat potřebné od nepotřebného, pravdivé od nepravdivého a podobně. Zahlcení informacemi u nich může způsobit ztrátu orientace v životních prioritách, a bez podpory okolí si nebudou umět poradit. Jaké potíže může takový tlak na (mladého) člověka uvalit, to se bude odvíjet od zastoupení ostatních čísel v numerologické mřížce. Může se jednat od nepříznivého rušení (silné potřeby) vnitřní pohody, až po nezvládání stresových situací a nakonec i zvýšenou agresivitu. Člověk musí umět nahromaděné energetické vnitřní pnutí správně ventilovat, musí získat dostatek osobních zkušeností, a musí mít vnitřní potřebu duchovně růst. Hněv, vztek či pláč se nesmí stát každodenní realitou, nesmí se stát reakcí na uspěchanou a stále ještě v mnohém bezohlednou dobu. Toto je důležité hlavně pro rodiče, děti nové doby potřebují spoustu porozumění, více společně stráveného času, a samozřejmě přímou a otevřenou komunikaci, aby rodiče vnímali a chápali, co se v jejich dětech odehrává. Pro uvolnění energií je vhodná tvořivá činnost, hodně pohybu v přírodě, sport, tanec, plavání. Pokud jsou nástrahy více dvojek zvládnuty, z těchto lidí se stávají velmi vědomé bytosti.

Pro zajímavost se zamyslete, jaké vnitřní nastavení asi mají lidé narození například: 22. 2. 2002, 22. 12. 2012.

Šest dvojek v datu narození se objeví 22. 2. 2022, 22. 12. 2022. Nelze jednoznačně říct, zda se bude jednat o extrémní životní nastavení, patrně tomu bude naopak, protože v této době již jsou podmínky pro výchovu nově se rodících dětí příznivější v tom smyslu, že lidé se transformují, jejich vědomí se otevírá, a tak se stávají i vědomějšími rodiči. A je docela dost možné, že ve výsledku budou lidé s početnými dvojkami v mřížce, v budoucnosti, až dospějí, velmi silnými osobnostmi se schopností podílet se na vytváření vědomé společnosti.

Jak se lidé transformují, a v souvislosti s tím, že se vše mění, tak lidé s datem narození 22. 2. 2222 a podobně, již budou velmi vyspělými bytostmi s neobyčejnými schopnostmi.

Všimněte si také, že některé dvojky, (jedničky a trojky), mohou být v datu narození posílené nulou, která má vliv na schopnost vnímat inspiraci v přírodě, vnímat věčný koloběh přírody i životních cyklů. Nula, kterou nelze ignorovat, zesiluje vibrační hodnotu vždy toho čísla, vedle kterého se bezprostředně nachází. Například: 30. 10. 2010. Zde je zesílen potenciál čísel 3, 1 a 2, (posíleny mohou být klady i slabiny).

Eshop – inspirace pro vědomou mysl

Nejméně jedna dvojka v datu narození a v numerologické mřížce je pro nové milénium pravidlem

Zrovna jako v nedávné minulosti byla pravidlem nejméně jedna jednička v datu narození. Není vinou nově se rodících dětí, že si ne vždy všímáme jejich citlivosti, jejich intuitivního chápání, a že si nedáváme pozor na to, že před nimi nic neutajíme. Dobře vycítí naše emoce, dokáží vnímat naše duševní bolesti, a vůbec to přitom nemusí dávat najevo, ale mohou se tím sami velmi trápit. Stejně jako se mohou velmi trápit tím, že jim není věnována dostatečná pozornost, že se k nim okolí chová necitlivě. A je dost dobře možné, že takzvaná hyperaktivita je záměrně vytvořená diagnóza, tlumená léky, které možná v dětech potlačují projev jejich (předem očekávaných) neobyčejných schopností. Děti byly energické, živé a aktivní vždy, jedno je ale jisté, dříve na ně měli rodiče více času, nenechávali je celý den sedět u televize anebo u počítače, více s dětmi komunikovali a celkově se jim více věnovali. Samozřejmě tomu tak nebylo ve všech případech, ale dříve se děti více vyřádily také venku, v přírodě, v kolektivu, kde mohly uvolnit stres a nahromaděnou vnitřní energii přirozeným způsobem.

Použitá literatura: Numerologie, čísla lásky, Robin Steinová

Související články: Velký rozbor nadějných symbolů pro rok 2019Vnitřní dítě v našem nitru a sebeláska

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?