Člověk vyzařuje psychické energie, které se vrací zpět do jeho reality

Energie v Prostoru houstnou, že by se daly krájet. Mnozí z nás vnímají energetické pnutí, jiskření protichůdných energií v Prostoru, kladnou nebo zápornou sílu různých energií a informací. Někdo zůstává klidný a uvědomuje si proces nevyhnutelných změn, které nakonec povedou k pozitivním výsledkům transformace vědomí. Někdo jiný zas obtěžkává svou mysl nejrůznějšími katastrofickými scénáři a vede boj se silným pocitem, že lidská společnost v této pohnuté době „sedí na sudu střelného prachu“. Rozdílné vnímání skutečnosti a energetického pozadí všeho dění, které se u jednotlivců projevuje různými způsoby, v součtu všech vyzářených emanací podstatně ovlivňuje realitu. Pokusím se toto téma, ke kterému se váže spousta souvislostí, a které je obsahem mnoha článků na webu, shrnout v podobě představy energetických vln, které se vzájemně prostupují a různou intenzitou zpětně působí v realitě.

Člověk vyzařuje psychické energie, které se vrací zpět do jeho reality

Souhrn schopností, celková možnost něco udělat nebo mít ambice (možné, uskutečnitelné, eventuální, související s budoucností) to je onen POTENCIÁL (možnost) člověka něčím být, něco vykonat, něčeho dosáhnout. Jakmile se duševně soustředíme, aktivujeme svůj potenciál, který ve formě EMANACÍ vyzařujeme do PROSTORU. Intenzita našeho osobního vyzařování prostupuje objekt našeho zájmu, pozorovaný jev nebo věc. Potenciál může být skrytý, latentní, může jít o neuvědomované nadání nebo schopnosti, včetně schopností psychických. Potenciál souvisí s emanacemi, jejichž sílu si nemusíme uvědomovat, především v tom smyslu, že prostupují tím, co pozorujeme, tím, na co zaměříme POZORNOST. Psychická energie, vyzařování energie myšlenek a emocí, energetické vyzařování lidského organismu, to vše jsou emanace (pronikavé výrony energie), které, nejen že pronikají atmosférou, ale také v přeneseném slova smyslu vytvářejí atmosféru kolem nás. Někdy se nám stane, že někam vstoupíme a vnímáme „dusno“ nebo nepříjemnou atmosféru mezi lidmi kolem nás. Emanace se podílejí na procesu vznikání okolností, procesů a dějů úzce souvisejících s životním prožíváním. V mysticismu je tou nejvyšší myslitelnou emanací onen proces vznikání projeveného světa z idejí vesmírného Vědomí.

Pokud něco soustředěně pozorujeme a utváříme si o pozorovaném názor, vyzařujeme energii. Pronikavá energie myšlenek prostupuje strukturou pozorovaného. Síla našeho vyzařování může být tak velká, že pozorované odpovídajícím způsobem ovlivní přímo nebo podprahově, v daném okamžiku nebo v určité časové posloupnosti. Námi vyzářené emanace působí v daném okamžiku, ale zároveň vstupují do nelineárního prostředí Prostoru, kde není rozdílu mezi minulostí, přítomností a budoucností. Prostoru, jenž je společný pro právě prožívanou realitu, pro astrální svět, pro paralelní reality. Již vyzářené emanace mohou zpětně do naší reality působit zdánlivě chaoticky, nemusíme si uvědomovat, že ve skutečnosti působí koordinovaně, různé vlny emanací se vzájemně prostupují a v okamžiku dosažení určité mocné (znásobené) síly působí zpětně do našich životů. Existují určité definice energetických procesů v realitě, které si můžeme převést na jakékoli lidské počínání.

  • Myšlenky, představy, sny nebo přání, kterým věnujeme jen velmi malou pozornost, si jen tak „volně plují Prostorem“. Působí nekoordinovaně, pokud nemají dostatek psychické či duševní podpory zůstávají v latentním stavu a nemají dostatek síly zpětně působit do našich životů. Časem se natolik rozptýlí, že dojde k rozkladu jejich schopnosti zrcadlového přenosu do reality.
  • Energetické vlny emanací, kterým věnujeme velkou pozornost, a které vysíláme v okamžiku nadšení, ve chvílích, kdy si věříme, kdy věříme ve svůj plán nebo projekt, mají silný potenciál proměnit se v realitu. Tedy pokud se v nelineárním prostředí Prostoru nesetkávají příliš často s emanacemi, které vyzařujeme ve chvílích, kdy vše vzdáváme, kdy přestáváme sami sobě věřit. Energetické vlny nadšení jsou tím více deformovány, čím více negativní (protichůdné) energie vyzařujeme.
  • Představme si emanace jako skutečné energetické vlny. Energetická vlna emanace se pohybuje prostorem, pokud je slabá, časem se rozptýlí, ztratí energii, v podobě menších rozptýlených vlnek „narazí“ na jinou, silnější energetickou vlnu, která ji pohltí.
  • Pokud je energetická vlna emanace silná, Prostorem se pohybuje beze změny své struktury, pokud se potká s jinou vlnou, (například s emanací vyzářenou někým, kdo se nás snaží od našeho záměru odradit), nedojde k jejich vzájemné interferenci (střetnutí, k ovlivnění, prolnutí, překážení, k narušení). Silnější energetická vlna projde tou druhou vlnou beze změn, nebo dokonce energeticky posílená pro okamžik, kdy dojde k žádoucímu zpětnému působení do právě prožívané reality.
  • Energie duše, uzavřená v těle, aby mohla opět zářit, potřebuje vyvinout zpětný chod koncentrace na sebe sama, a to za pomoci (za vědomé účasti) individualizovaného ega, dokáže to, pokud si uvědomí, že v hmotném světě je sváděn boj o lidskou pozornost. Temné síly, (vzniklé postupným snižováním frekvenční vibrace světla absolutní vesmírné tvořivé síly), zde dělají vše pro to, aby byla odvedena pozornost člověka od sebe sama. Zářivé světlo duše potřebuje být znovu objeveno a pochopeno v NITRU každého člověka, v každém jeho životě, intenzita tohoto pochopení prosvětluje a usnadňuje každé nově vtělené duši její koloběh putování mezi jemnohmotným a hmotným světem.

Člověk vyzařuje psychické energie, které se vrací zpět do jeho reality

Nejen jednotlivec, ale i různé skupiny lidí, nebo celé lidstvo disponuje určitým potenciálem, souhrnem schopností, celkovou možností něco udělat, něco vykonat, něčeho jako lidstvo dosáhnout. Lidský potenciál je v podobě emanací vyzařován do Prostoru, podobně jako potenciál jednotlivce. Představme si energetické vlny dvou rozdílných názorových skupin. Jedna skupina vytváří emanace, které se v prostoru propojují – vytváří emanace, které se „vezou na stejné vlně“. Vznikne silná, prostorová energetická vlna, která bude mít určitou rychlost, velikost, strukturu nebo tvar. Prostorem se zároveň šíří podobně silná energetická vlna jiné názorové skupiny, tato vlna bude mít jiné vlastnosti, jinou strukturu. Pokud tyto energetické vlny nemají důvod ke střetu, kladné i záporné přenosy informací zůstávají v rovnováze, v realitě vznikají různá životní prostředí, která se vzájemně nevylučují a vzájemně si nepřekáží. Prostorem funguje vyrovnaný transfer neboli přenos, přesun nebo převod informací, poznatků, inspirace a dovedností, které podporují vzájemné soužití rozdílných skupin.

Související článek: Životní energie a negativní lidé

Pokud se ale tyto energetické vlny vzájemně střetávají, dochází ke kolizím, k překrývání, křížení, narušování, vměšování, k bránění uskutečnění něčeho. Dvě podobně silné vlny dvou rozdílných názorových skupin se mohou vzájemně zesilovat nebo zeslabovat, mohou se vzájemně zcela vyrušit, výslednou se stane energetická vlna zmatku a chaosu. Propojením (střetnutím) dvou vzájemně si odporujících energetických vln dvou rozdílných názorových skupin vznikne „energetické rozkmitání různých emanací v Prostoru“. Vzniknou různé energetické výchylky či odchylky. Některé z těchto odchylek se zformují do osamocené, ale velmi silné energetické vlny, vznikne transferovaná agrese, kdy síla negativních energií nejen, že ovlivňuje realitu konkrétního dění, ale přenesená agrese postihuje realitu zástupnou formou například v podobě přírodních katastrof, které ovlivní (zdánlivě) nesouvisející lidská společenství nebo hmotné objekty. Jakmile je transfer informací silně narušen, prohloubí se negativní dopady neočekávaného zpětného působení extrémně rozdílných emanací zpět do reality. Proto je nesmírně důležité uvědomovat si na co a jakým způsobem soustředíme pozornost, jakým způsobem reagujeme na různé události, čemu věříme a čím se necháme ovlivnit natolik, že propadáme strachu a obavám z budoucnosti.

Různé reality, paralelní světy, nelineární jevy, nebo pozemská realita a astrální svět se nestřetávají a neprolínají způsobem, který by byl na první pohled viditelný, protože každý ze samostatných světů můžeme přirovnat k velmi zvláštním energetickým vlnám, které jsou stabilní, které se Prostorem pohybují bez extrémních změn, nerušeně prochází jedna skrze druhou. Podobně jako energetická vlna astrální bytosti v podobě lidského ducha dokáže procházet hmotou (do hmotné podoby zhuštěné energetické vlny). Paralelní reality, přestože existují ve stejném Prostoru, se nikdy nespojí, jejich světelné pulzy se vzájemně neruší, každá z nich je „vyplněná“ vlastním energetickým polem. Pouze výjimečně dochází k prolínání realit, které vnímáme jako okamžik déja-vu, jako časové smyčky, jako takzvané chyby v Matrix, projevují se jako předtuchy, které se naplní, projevují se v okamžiku, kdy vnímáme nebo dokonce vidíme ducha již nežijící osoby. Projevují se v okamžicích změněného stavu vědomí, kdy překonáme určitý gravitační moment soudržnosti s realitou, která je naší životní doménou, kdy se naše energie propojí s energetickou či magnetickou „bublinou“ části jiné reality a naše vědomí se ocitne v „magnetickém poli“ jiné reality.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu, které je možné zakoupit během pár sekund online

Stopy emanací, které jako lidé vyzařujeme, jsou při zvýšené pozornosti vnímatelné všude kolem nás, jsou vnímatelné pod povrchem určitých dějů a jevů. Emanace působí na naše životy bezprostředně, působí ale také v lineárním čase na náš osud přeneseně, dle zákonitých procesů souvisejících s lidskou psychikou, s mentálním působením na sebe sama a na svět kolem nás, souvisí s momentálním duševním rozpoložením. Souvisí s tím, jak na vnější dění reagujeme, s tím, jaké zaujímáme postoje, s tím, jak vědomé či nevědomé jsou naše postřehy týkající se energetického působení na sebe navzájem. To, co existenci bytí každého z nás podmiňuje je náš osobní psychický a duševní stav, a duševní a psychický stav společnosti, které jsme součástí. Budoucnost je čitelná ve stínech přítomnosti. Absolutní substance (tvořivé síly, pra-energie) nekonečna je zakleta v opakování stále stejných chyb, proto se všechny (lidmi vytvořené) pozemské stíny stále točí v jednom a témže bludném kruhu.

Energetické působení absolutní substance (pra-energie) je oslabeno z toho důvodu, že člověk tuto sílu k sobě nepustí, neumí ji přijímat a náležitě tvarovat (vědomě vyzařovat). Vyzařování původní kosmické pra-energie k nám navíc přichází oslabené od okamžiku, kdy si musí „proklestit cestu“ astrální sférou „kolem planety Země“, sférou myšlenkových útvarů – vytvořených člověkem. Nikoliv pouze hmotné vesmírné smetí soustředěné kolem planety Země, ale také mentální nehmotné smetí ohrožuje lidské bytí (jeho původní dokonalost). Prohlédnutím skutečnosti však můžeme získat vlastní vědění, můžeme si vytvořit energetickou ochrannou bariéru, díky níž je možné přečkat období, kdy je společnost rozdělena na minimálně dva tábory názorově tak rozdílné, že tyto rozdílnosti vytváří energetické pnutí v Prostoru. Pozorování každého pozorovatele je jen relativní v závislosti na jeho vlastním způsobu života, na jeho vlastním způsobu přijímání a vyhodnocování podstatných informací, které formují jak současnost, tak především také blízkou budoucnost.

Související články: Přesouvání v realitě nejen ve vztazích Matrix a ovládající program strachu ze smrti

♠    ♥    ♣

Člověk vyzařuje psychické energie, které se vrací zpět do jeho reality

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.