Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

Skutečný mág má vždy jednoho přítele čaroděje, tímto přítelem je jeho vlastní mozek. Čarodějný mozek. Řekneme-li mág, nepředstavujeme si pouze muže, dobrým mágem může být i žena. Ostatně tarotová karta Mág (symbol ega, vědomí sebe sama) představuje určitý duševní, psychický, mentální, spirituální stav vědomí člověka.

Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

      Zdroj fotografie: Pixabay.com

Skutečný mág se ničím nehonosí, své ego stále usměrňuje, zná své slabé i silné stránky. Říká se, že pýcha předchází pád. Po pádu z výšky se povýšenost rychle a plaše stahuje zpět, děje se tak z jednoduchých důvodů. Disharmonická energie pýchy, stav nadřazenosti, kdy nic jiného, než sami sebe nevidíme a neslyšíme utlumuje intuici. Bez intuice ztrácíme rozhled i nadhled, nerozpoznáme stav vlastní zaslepenosti ani případnou škodolibost druhých. Snadno přeceníme své schopnosti a podceníme vesmírné zákonitosti. Pokud rozpoznáme svůj stín a nazveme jej skutečným jménem, odhalenému a pojmenovanému stínu znemožníme, aby nás nadále ovládal. Mág si je těchto skutečností vědom, přijít o svou intuici je to poslední, co by si přál. Mág usiluje o navyšování svých vibrací, o posilování intuice a mimosmyslových schopností. Rozvíjí svůj potenciál, je přijímačem – přitahuje energii shora dolů, zároveň je vysílačem – vědomě tvoří opačným směrem zdola nahoru. Mág hovoří klidně, nízko položeným hlasem, klidná intonace utišuje, navozuje změněný stav vědomí. Vyslovená slova odevzdává prostoru. Distancuje se od temných otisků černých mágů v mentálním světě vesmíru, kde cokoliv je možné.

Navyšovat svou vibraci nebo „vibračně růst“ neznamená nic jiného než zvyšovat svou duchovní či spirituální kvalitu, pracovat se svými dary i nedostatky. Podstata člověka je v jeho vědomí, jehož součástí je mysl a cítění. Mysl se neustálým zpracováním informací podílí na procesu uvědomování. Ve výsledku je to vědomí, kdo navyšuje svou vibraci, je to vědomí, hmotné i nehmotné existence, kdo dostává příležitost růst, transformovat se. Řekněme, že život je pro nás dar. Můžeme se ale posunout na druhou stranu spektra a zároveň zvážit, zda je náš život darem přírodě, planetě, vesmíru. Rozvíjí-li se vibračně člověk (lidský duch) skrze život v těle prostřednictvím poznání, z nadčasového hlediska přispívá k rozvíjení jemnohmotného světa, elementárních energií, přírody i vesmíru. Každý z nás je součástí řetězení veškerého života. Vědomí dostává fyzické tělo z toho důvodu, aby jej používalo jako nástroj pro uvědomování. Vědomí ve fyzickém těle se stává osobností schopnou prožívání a vytváření hmotné reality. Z tohoto pohledu každý z nás v sobě máme potenciální magické či mystické schopnosti. Nezformované zárodky budoucí hmoty čekají na svou příležitost ve stavu kvantové pravděpodobnosti. Mág je pozorným pozorovatelem mystického, kvantového, spirituálního, transformačního dění.

Symbol magických, ochranných křídel

Magickými nebo mystickými symboly můžeme být okouzleni, aniž bychom znali jejich pravý smysl, přitom ani nemusíme vědět, že každý symbol má v sobě zakódováno k čemu slouží, některé nám připomínají, jak smíme a jak nesmíme konat. Magický symbol si můžeme osvojit a vložit do něj další informace, energii nesoucí tvořivou informaci. Některé symboly zavazují, jiné rozvazují. Některé nás zavazují k určitému jednání. Mág nepotřebuje nikoho, kdo by za něj myslel, natož jednal. Proto je pro něj prioritou ovládat řeč symbolů. Být mágem také znamená mít v sobě aktivovaný program, který můžeme nazvat mystickou touhou po odhalování tajemství. Také ctí vše, co je imanentní, stejně jako ctí vše, co je transcendentní. Nemůže si dovolit mít polovičaté pocity. Ctí vše, co nepřesahuje, vše, co zůstává a trvá, vše uvnitř jsoucí, vše, co je bytostně vlastní. A dovoluje si překračovat to, co je nadsmyslové, to, co přesahuje zkušenosti získané smyslovým vnímáním.

Pokud mág jakožto „přetvořitel“ ví, že je něco, co nejde vydupat ze země, tak se o to ani nepokouší. Jasné je, že zkoušet to může, ale za užití nečistých sil nebo prostředků. V tom případě si klade do cesty kámen nebo dokonce bludný balvan. A musí si být vědom, že každá akce vyvolává reakci. Pokud si objedná službu temných sil, s doručenou zásilkou obdrží také patřičné následky. Být mágem je určitá výsada, ale rozhodně to není výsada bez závazků a povinností, bez mentální kázně. Výsady je možné používat, znalosti uvést v život, ale není možné ji zneužívat. Něco jiného je, pokud mentální či jiné úsilí nespěje k naplnění, potom si mág dovolí být ve svém nitru potichu a bez zasahování nechá vděčně a oddaně tvořit vyšší světy. Nechá řešení proudit z vyššího světa. V mezičase využívá a doplňuje znalosti o přírodních energiích a přírodních zákonech k vytváření vlastní reality. Zdokonaluje vizualizaci pěti červených růží jako připomínku pěti smyslů darovaných člověku pro život na hmotné úrovni, pro uvědomění si, kam zaměřuje svou pozornost. A zda v rámci své komunity komunikuje způsobem tvořivým, se schopností hledat a nalézat konsenzus. Je si vědom magického působení slov, slova sytí mocnou energií, slova jsou pro mága prostředkem působení.

Mágům někdy připisujeme vlastnictví křídel neboli ptačích perutí – symbol rychlosti, síly, nezávislosti, volnosti, lehkosti a čistoty, symbol spojení mezi zemí a oblohou. Skutečně mít křídla, ať už v podobě ptačích perutí nebo dračích křídel, je možné pouze pokud máme čistý charakter, nedistancujeme se od povinností a odpovědnosti. Umíme argumentovat, účinně pracovat s informacemi. Potom je dovoleno křídla používat, létat a někam doletět (být svobodný), vznášet se do nadpozemských výšek. Na druhou stranu ale mít křídla zavazuje, ony jsou symbolem určitého vztahu ke světu, jsou symbolem hodnot a vyšší, neosobní inteligence. Jsou symbolem planety Merkur, božský Merkur je znázorňován s křídly na nohou, v tomto smyslu jsou ptačí perutě považovány za božský klenot. Ten, kdo je hoden křídel, je jimi obdarován, je obdarován božským klenotem – jasnou myslí. Ten, kdo je jimi obdarován by měl mít vyrovnané dluhy z minulosti. Mít křídla znamená mít odvahu a smysl pro spravedlnost. Honosit se křídly svazuje k rozhodnutí nečinit nic pod vlivem strachu. Včetně odvahy být sám sebou. Odvaha znamená být svobodný a respektovat svobodu ostatních bytostí. Být svobodný znamená být povznesený. Být povznesený znamená dovolit si mít křídla. Také zbavení se přízemních emocí dává křídla. Jsou to myšlenky, nadhled a neochvějnost, které magickému vědomí dovolují povznést se nad malichernosti. Rčení, že shovívavost dává lidem křídla, je malinko o něčem jiném. Je o umění mít (nesmrtelná) dračí křídla, a přitom nezapomínat na mírnost (v usuzování), smířlivost, snášenlivost, laskavost. Jedním slovem užívat mocného úsměvu draka stejně jako shovívavého úsměvu božské blahovůle. Pokud nebudeme chtít vidět souvislosti, budeme mít tendenci životní situace, ať už své vlastní nebo ostatních bytostí, nepatřičně zlehčovat.

Mág pracuje s dostatečným vynaložením mentální energie, pevné vůle a neochvějné víry

Cíleně působí nejdříve v jemnohmotné astrální (hvězdné) sféře, až poté jde svými činy vstříc záměru, jehož projevení v realitě bez netrpělivosti očekává. Mentální magie neboli „magie vědomého, plodného života“ spočívá především v působení na svět hmoty nepřímo, a to právě skrze sféry jemnohmotného světa. Mág vždy vychází z přesvědčení, že hmotná existence je projevem (důkazem) duchovní existence. Přestože jde svým mentálně projeveným cílům vždy aktivně naproti, nepřeceňuje své síly. Nepřekonává únavu, nic nedělání je pro mága odpočinkem od bdělého stavu. Od nutnosti stále reagovat na podněty, na okolní svět, kdy se po většinu dne potřebuje spolehnout jak na levou, tak na pravou mozkovou hemisféru. Únava pramení také z nadměrného bytí na úrovni mozkové frekvence beta. Na této rychlé mozkové frekvenci fungujeme po většinu dne. Mág sobě dovolí včas opravdu vypnout, uvolněně dýchat, poslouchat zklidňující hudbu, relaxovat se zavřenýma očima – snižovat mozkovou frekvenci na hladinu alfa, kdy dochází k uvolnění a k propojení obou hemisfér. Zklidnit myšlenky, zavřít oči, odpočívat, vědomě dávat více prostoru pravé mozkové hemisféře. Jakmile se takto uvolní ke slovu se dostane fantazie, přichází bdělé snění nebo příjemná, tvořivá vizualizace. Představa, že odpočinkem „vypadneme z proudu“ nemá opodstatnění, spočívá v tlaku společnosti na dokonalost, akčnost, úspěšnost, vytrvalost, rychlost, dravost a neustálou snahu o něco bojovat.

Mág si určuje svůj rytmus zpomalení sám a vědomě, odpočinkem od vnějších dojmů se opět aktivuje jeho bdělá pozornost. V čase spánku není fyzické tělo uzemněné, obzvlášť ráno po probuzení. Ranní rituál uzemnění je pro mága potvrzením vyrovnaného vstupu do nového dne. Jen fantasta nestojí nohama na zemi. Den se vyznačuje energií příčin, noc je pro mága světem zrcadel následků. Světlo dne je ideální pro práci s myšlenkovými obrazy budoucích dějů, ať už v souladu nebo nesouladu s přáním duše, (to znamená, že se neobviňuje ani netrestá, pokud se dopustí nějaké chyby, mág je také jenom člověk). Tma noci je ideální pro práci nevědomí, které provádí rekapitulaci učiněných skutků podle jejich charakteru. V čase spánku nevědomá mysl zpracovává vše, čím v bdělém stavu procházíme, abychom druhý den měli svou mysl vyčištěnou od všeho nepodstatného a snadněji nalézali řešení, které nám nevědomá mysl předkládá například prostřednictvím snů nebo nápadných synchronizací. Chceme-li proniknout k příčinám, nemůžeme se spoléhat pouze na smysly, nutné je také nadsmyslové vnímání. Proto je pro mága spánek stejně důležitý stav existence jako bdělost. Při hlubokém spánku dochází k obohacování vědomí, z nevědomí se vynořují skryté, neuvědomované schopnosti.

Zobrazit motivující, elektronické a tištěné, knihy Psychologie chaosu

Mág nemluví o hmotě jako o iluzi a nepředstírá, že hmota neexistuje. Přesto zde a nyní dělá vše proto, aby se ve světě iluzí neztratil. Je si vědom, že jednou se z oběžné dráhy našich životů nemusíme vrátit na to stejné místo – na Zemi. Je si vědom, že pokud se bude ze světa hmoty těšit, dotýkat se jí, vidět ji, cítit její vůni, vnímat její barvy, pokud bude svět vnímat skrze krásu a bude si užívat vidění všeho neobyčejného v obyčejném, mentální tvoření pro něj bude tak samozřejmé jako dýchání. Také si je vědom, že láska a strach tvoří podstatu hmotného duálního světa. Láska je volnou energií, je zdrojem inspirace, její podstatou je neustálé, svobodné proudění, nelze ji nashromáždit a někde uzavřenou uschovat do zásoby. Tato volná energie nám poskytuje vnitřní světlo a hřejivé teplo u srdce. Ač je láska energií nedá se koupit, je ji možné pouze jeden druhému darovat. Toto tvrzení, stejně jako jakékoliv jiné, může být pro mága pravdou jen tenkrát, je-li sám se sebou a s vnějším světem v harmonii. A protože ví, že všechno je možné, váží si bohatosti slov rodného jazyka, obzvlášť jazyka, jenž má sám o sobě čarovný potenciál být kouzelným.

♠    ♥    ♣

Související články: Flexibilní vesmír a transformační magie, Spiritualita a magie – zakázaná slova?, Vůle, energie, hmota – magie není o čarování

Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.