13.3.2016

Holografický model vesmíru

mountain-1197044_1280V trojrozměrné realitě jsme individuálními entitami, které zde zastupují podstatu vesmírné jednoty, tak jsou lidské bytosti vnímány na základě moudrosti našich předků, a nově také na základě vědeckých náhledů do kvantového světa hmoty. Viditelná fyzická realita (hmotný svět) a vesmír (neomezené universum) se vzájemně podmiňují. Oddělenost od celku je na určité úrovni iluzí, mezi vším, co existuje, je vzájemná spojitost, která se projevuje na neviditelné úrovni reality, přesahující naše vnímání. Vnímáme sami sebe odděleně od celku, protože vnímáme jen nepatrnou část fyzické reality. V podstatě jsme nedílnou součástí nedělitelné jednoty, naše pozemské bytí je součástí vesmírného hologramu – vesmírné super-projekce, kde každý z nás máme uložen osobní holografický profil, osobní a zcela kompletní data. Tyto úvahy vychází z předpokladů, že na úrovni kvantového vědomí jsme součástí všeho, co existuje, jsme součástí každého atomu, který se oddělil od „nultého (informačního) bodu“ během okamžiku Velkého třesku. Teorie Velkého třesku vysvětluje vznik hmoty, energie, prostoru, času a vědomí. Vše, jak nahoře tak dole, se navzájem ovlivňuje, s tím souvisí, že každá myšlenka předchází projevenou hmotu v realitě.

V  modelu holografického vesmíru, který je zároveň fraktální, není nic od sebe odděleno

abstract-1231863_1920Rozdělíme-li vesmír na menší jednotky, nedostaneme odlišné části, ale pouze zmenšené celky, které mají jednotnou, fraktální podstatu. Opačně můžeme říci, že smrt, nebo zánik hmoty, znamená pouze konec oddělení od celku a návrat k Jednotě. Vesmírný super-hologram je projekce, na které se podílíme vlastním vědomím. Všechny úrovně vesmíru, všechny paralelní reality se vzájemně prolínají, všechny pocházejí ze společného zdroje. Každý atom má vlastní vědomí, ať už atom v našem mozku, nebo atom hvězdy vzdálené miliony světelných let. Všechny atomy, a všechny subatomární částice, vytváří v hlubším řádu vesmíru vzájemně propojenou pavučinu. Vytváří energetickou síť propojených informací, které se sčítají a vzájemně spolu reagují nezávisle na čase a trojrozměrném prostoru. To znamená, že není nic (vzdálenost a čas), co by určovalo přesnou pozici té které informace, dokud není pozornost vědomí zaměřena určitým směrem. V holografickém vesmíru není nic od ničeho odděleno, vše se odehrává v jediném okamžiku zvaném věčnost. Tento fakt vysvětluje například mentální přenos myšlenek – telepatii, schopnost některých lidí předvídat budoucnost, schopnost geniálních vědců napojit se na kvantové vědomí vesmíru a odečítat z něj informace, na jejichž základě vznikají geniální vynálezy.

Vesmír vytváří časoprostorový hologram

head-644001_1920Holografický vesmír operuje zároveň se všemi informacemi, které kdy existovaly, existují a existovat budou v trojrozměrném prostoru – v časoprostorové realitě. Pokud rozdělíme hmotu, která obsahuje informace, na ty nejmenší částice, kterým říkáme subatomární, a pokud víme, že hmota je současně zhuštěným vlněním, uvědomíme si, že vesmírný super-hologram obsahuje informace o veškeré hmotě, která kdy byla, je a bude projevena v trojrozměrné realitě. Přitom na subatomární úrovni hmotná realita, podle vědeckých teorií, fyzická struktura veškeré hmoty, paradoxně neexistuje. Energetickým zdrojem pro vznik veškeré projevené hmoty je právě nepředstavitelně obsáhlá databáze vesmírných informací obsažených v kvantovém vědomí vesmíru. Nosičem těchto informací, které naše vědomí oddělené od celku vnímá jako hmotu, je světlo, informace předávané světlem vnímáme skrze naše smyslové receptory. V projeveném světle, vyzářeném v dávné minulosti, pokud bychom to dokázali, můžeme spatřit vše, co se odehrálo od vzniku nám známého hmotného vesmíru.

Spatřili bychom nejen sled událostí, které formovaly planetární soustavu, napojili bychom se také na vše, co se kdy odehrálo na úrovni galaktického vědomí

Změněné stavy vědomí nám za určitých podmínek dovolují nahlédnout do centrální matrice, otázkou zůstává, zda dokážeme získané informace správně rozpoznat a vyhodnotit. Prozatím jsou různé nadsmyslové stavy, které nám umožňují nahlížet například do různých časových kapes, vykládány spíše skepticky, jako halucinace a podobně. Naše vnímání operuje na úrovni frekvencí, které jsou omezené pouze na svět projevené hmoty. Ve vývoji lidského vědomí, které souvisí s aktivovanou, a prozatím neaktivovanou částí DNA, jsou zcela jistě skryté možnosti, o kterých se nám prozatím ani nezdá. Jsme součástí celku, který nás dalece přesahuje, přesto nedokážeme vyhodnotit nejrůznější záležitosti spojené s kolektivním vědomím. Naproti tomu například hejna motýlů, pohybující se na ohromné vzdálenosti, jsou ve spojení s druhovým vědomím zcela přirozeně, nepotřebují žádný kompas, přesto rok co rok nové generace motýlů podstupují stejnou „životní“ cestu. Jakoby v napojení na určitý program, který má svá pravidla v souvislosti s hlubším přírodním řádem.

Všechny tyto informace jsou již všeobecně známé, jen si je obtížně dokážeme dosadit do našeho zaběhnutého vnímání světa. Holografický vesmír, a jeho jednotlivé části, kdy v každé části je obsažen celek, jsme si už v dávné minulosti různě pojmenovali, jedním z běžně používaných výrazů je „astrální rovina“. Takzvané astrální putování by mohlo být důkazem, že oddělené vědomí od fyzického těla se pohybuje na úrovni holografické reality. Na úrovni, kde neexistuje čas, kde pouhá myšlenka vytváří bez časové prodlevy cokoliv, co si odpoutané vědomí dokáže představit. Tato sféra je ale bohužel neprokazatelná, osobní zkušenost je nepřenosná, tudíž je pro nezúčastněné neuvěřitelná. Avšak kdokoliv astrální putování skutečně prožil, snadněji si představí vesmír jako holografickou projekci, závislou na vyspělosti vtěleného vědomí. Na vědomí jednotlivce, na vědomí druhovém, skupinovém, kolektivním, planetárním, galaktickém – to vše vytváří projevenou realitu hmotného vesmíru. V okamžiku, kdy vystoupíte z těla, ihned se ocitnete v „prázdném prostoru“, který má neomezený potenciál tvoření. Tento prostor se tvaruje podle vašich myšlenek, podle obsahu vašeho vědomí, a podle obsahu galaktického vědomí, se kterým jste během odpoutání od fyzického těla ve spojení.

pravidla

Vědci prozatím neberou skutečnosti, které je možné prožít vlivem změněného stavu vědomí všeobecně v potaz, protože jsou neměřitelné a neopakovatelné. Ale tím, že vědecká obec zkoumá vesmír na úrovni subatomárních částic, snad jednou dojde ke shodě s tím, co obsahuje mytologie, kosmologie a duchovní moudrosti našich předků. Pouze holistický pohled na svět, propojení vědy a spirituality, umožňuje přijmout zdánlivě neskutečné vesmírné a přírodní zákonitosti za skutečné. Jednoho dne vědci možná potvrdí již předpokládané závěry, že lidský mozek je skutečně napojen na holografickou podstatu vesmíru, a sám funguje na principu hologramu. A že nejen lidský mozek, ale i mozek všech živých tvorů, zpracovává informace na principu holografických zápisů.

Osobní vědomí každého z nás je napojeno na vědomí centrální, které ale nerozlišuje, co se skutečně stalo, od toho, co je pouhá představa

Například děj smyšleného příběhu, děj povídky, románu nebo příběh obsažený v písničce, je v holografické paměťové databázi zaznamenán stejně jako skutečné děje, a stává se součástí vesmírného super-hologramu. Stejně jako naše podvědomí, které je na centrální vědomí napojené, nerozlišuje naše skutečné prožitky od těch smyšlených, od představ, nebo od viděných případně čtených příběhů, hlavně tehdy, pokud je vnímání spojeno se skutečnými emocemi. Holografická a zároveň fraktální podstata reality, jíž jsme součástí, je založena na energetickém vyhodnocování nejrůznějších informací. S tím také souvisí, že cokoliv v realitě hmotného světa podlehne entropii, zůstane v holografické podstatě vesmíru navždy zaznamenáno, včetně naší paměti a všech našich vzpomínek. Lidé, kteří si toto plně uvědomují, dokáží v určité míře ovlivňovat vnější dění, aniž by se různou škálou vnějšího dění nechali ovlivňovat. Jejich život se stává rituálním tancem v téměř nadvědomém stavu, stává se vědomou magickou cestou k sebepoznání, kdy tělo, mysl i emoce souzní v harmonii. Uvědomují si božskou přítomnost ve veškeré hmotě. Mají důvěru v božskou přítomnost ve svém těle, a vědí, že se na božskou moudrost a božskou hojnost mohou ve své víře kdykoliv spolehnout. Poslouchají svého vnitřního učitele. Na vnější podněty reagují v dokonale soustředěném stavu. Každý člověk, který dojde do tohoto bodu duchovního probuzení, pomáhá ostatním poutníkům už jen tím, že s otevřeným srdcem vnáší moudrost do kolektivního vědomí.

background-1475592_1280

Osobní holografický profil předurčuje naše bytí na hmotné úrovni

Nejen vzpomínky vytváří náš osobní holografický profil. Vše čím jsme, a čím jsme kdy byli, je dáno osobním vědomím, osobní životní silou, identitou skrytou v oblasti duše, která k nám promlouvá skrze podvědomí. Pokud se naše osobní vědomí na jemnohmotné úrovni projevuje jako hologram, tak do trojrozměrného prostoru toto informační pole zpětně projektuje v podstatě představu o nás samých. Náš osobní holografický profil by v tom případě byl pro vesmírné síly a pro nás samé něco jako jízdenkou na duchovní cestě. Osobní holografický profil můžeme zjednodušeně nazvat osobní vesmírnou matrikou, jednalo by se o osobní knihu, nezávislou na čase a prostoru. Knihu, která o nás ví naprosto všechno, obsahuje záznamy minulé, současné i budoucí (všechny možné budoucí pravděpodobnosti). Obsahuje detailní záznamy o každém našem zrození. Představte si, že váš osobní holografický profil má tři základní složky: duše, srdce, ego, zde je zaznamenáno vše v souvislosti s vaší tvůrčí energií. Váš profil, jedinečný vzor utkaný z pavučiny mnoha životů, složený z holografických vzorců, každý den doplňujete představami, sněním, myšlenkami, pohybem a aktuálními činy. Tím si utváříte předurčené životní role. Náš holografický profil si můžeme představit jako osobní podpis, za který máme přijmout plnou odpovědnost. Plnou odpovědnost za svůj život dokážeme přijmout až ve chvíli, kdy si uvědomíme onu tenkou hranici mezi nižším já a vtěleným božstvím. „JÁ JSEM“ je výkonná inteligence, která je svou vlastní zkušeností.

Je skutečnou a zásadní podstatou vesmírného hologramu vědomí?

Mnozí z nás jsou o této možnosti již přesvědčeni, především na základě vlastních zkušeností, které se týkají například intuice, synchronicity, pozitivního myšlení, mimotělních zážitků a podobně. Úvahy o fraktální podstatě vesmíru jsou sice nadčasové, ale ve společnosti se objevují již dlouho, jak v literatuře, tak ve filmových dílech. Kdo četl například knihu „Tajemství Shambhaly“ od autora: James Redfield, a pozorně vnímal stránky, kde je popisováno, jak obyvatelé Shambhaly vytváří svůj fiktivní svět pomocí myšlenek, snáze si dokáže představit, o čem je řeč. Dnešní doba je unikátní v tom, že si nejrůznější pradávné mystické poznatky a nadčasové úvahy spojujeme s nejnovějšími vědeckými poznatky. Otázkou je, jestli zdařile, nebo se více méně mýlíme. Možná se nám vše, co je prozatím pouze tušené, přesněji objasní, až se vědcům podaří objevit a potvrdit Teorii všeho. To vše sice ukáže až čas, přesto už dnes můžeme pracovat s vlastním vědomím, myšlenkami a představami tak, aby naše osobní realita, náš osobní život probíhal ve shodě s tím, jak si pravděpodobnou budoucnost dokážeme co nejlépe představit.

Vloženo 13.3.2016, v Českých Budějovicích, Věra Balková

earth-1522934_1920

Diskuze