Médium voda, modrá barva nebe a „nebeský internet“

V právě probíhajícím věku informací má internet nesmírný vliv na rychlý vývoj ve společnosti, ať už se tento vliv dotýká čehokoliv. A není to pouhým působením a využíváním pozemského internetu pro praktické účely, pro studium, pro okamžitý přenos informací, pro vzájemnou komunikaci. Pozemský Internet, rozsáhlá komunikační síť, která nemá v lidské (nám známé) historii obdoby, mocně ovlivňuje nejen vývoj jedince a součtově poté celou civilizaci, ale obsahově ovlivňuje také vesmírná informační pole. Podobně funguje hypotetický „vesmírný internet či gamanet“ (galaktická a planetární paměť – morfická pole). Možná by nás překvapilo, co vše bychom se dozvěděli, pokud bychom dokázali detailně načíst všechny „webové stránky“ informačního pole, které obklopuje třeba jen planetu Zemi. Překvapilo by nás také, co vše je našemu vědomí skryté v atmosféře obklopující mnohé další planety ve vesmíru. Některé planety atmosféru nemají, jiné mají atmosféru velmi slabou, a o atmosféře miliónů planet dohromady nic nevíme. Atmosféra planety Země, její kvalita, umožňuje život na Zemi, zároveň je portálem do našeho nevědomí. Zemi s oblohou spojuje vzduch a voda, která padá z nebe a každý den nesena vzduchem, vrací se do přírody, vytváří řeky, které jsou pro Zemi životně důležitými tepnami. Internet funguje také jako řeka informací, řeka vlévající se do vesmírných morfických polí.

Co je nahoře a co je dole?

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

Voda je pro Zemi smyslovým orgánem, voda je krví Země, je dárkyní života. S tím vším souvisí, že vývojové procesy, změny v chování, vliv na kolektivní mysl a vliv na jedince má svým způsobem každodenní proměnlivá obloha, ke které tak rádi vzhlížíme

Obzvlášť silně nás přitahuje její léčivá, blankytně modrá barva. Své vědomí pozvedáme k nebi v radosti i v nesnázích, náš zrak se obrací k denní a noční obloze, a podvědomě tušíme proč. Nebesa jsou plná vody, a nikoliv jen okrajově souvisí nebeský internet (přírodní informační pole) s médiem schopným přijímat informace – s „inteligentní“ vodou. Voda má schopnost informace nejen přijímat, ale i mnoha různými způsoby předávat. Není kapka vody, která by nevzešla z oceánu, každá kapka vody, která se z oceánu vypaří a v podobě deště vrátí se zpět na zem, pomáhá tvarovat pozemskou krajinu, na své cestě ve spleti pozemských řek přijímá nespočet informací. Pozemské oceány fungují jako bezbřehá úložiště tvořivých i transformujících dat s vlivem na planetu Zemi. Oceán je dokonce velice inteligentně organizovanou zemskou matrikou, je úložištěm informací o původu a vzniku všech forem života.

Vše, co potřebujeme vědět, je napsáno v barvách na obloze. Vzhlížíme k nebesům pokaždé, když se nad horizontem objeví tajemný atmosférický jev, kdy kapky vody a světlo vytvoří na obloze duhu. Pokaždé, když cítíme bouřku, když vychází Slunce nebo Měsíc v úplňku, když padají hvězdy. V PROSTORU kolem Země, v atmosféře, se střetává kolektivní vědomí lidí s vědomím Země. O vodě, která není jen pouhou fyzikální substancí s vysokým povrchovým napětím, se schopností existovat jak v kapalném, plynném tak i pevném stavu, s citlivostí na elektromagnetické pole, se dá bez nadsázky říci, že jde o nektar boží moudrosti. Vodu charakterizují nejen velmi zvláštní fyzické a chemické vlastnosti, ale i schopnost působit jako informační médium. Médium s „fotografickou“ pamětí, ať už ve stavu tekutém, ve formě vodní páry, oblak či dešťových kapek, v podobě „fotografické“ mlhy, chladivé ranní rosy nebo sněhové pokrývky, nemluvě o informacích uložených v nesmírné mase vody skryté v ledovcových krách. Unikátní vlastností vody je, že se její energetická struktura proměňuje vlivem informací obsažených v emocích a myšlenkách, nikoliv struktura chemická, ale krystalická struktura vody. Dokonce i naše myšlenky se tvarují do krystalické podoby, například během popíjení ranní kávy. Voda absorbuje (od sklenice vody, bazénu na plovárně až po řeky, jezera a moře) okolní dějové „obrazy“, každou dějovou sekvenci a všechny okolní vibrace a resonance vstřebává do svého energetického pole.

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

Až se ve věku Vodnáře pevně ukotvíme (máme na to 2000 let), možná přijde i doba, kdy díky pozemskému internetu (křemíkové technologie) bude možné stahovat informace přímo z přírodních databank – z paměti vesmíru, a to díky rychlému vývoji komunikačních technologií

A také díky tomu, že se lidské vědomí více otevírá, člověk je více schopen načítat informace rezonující všude kolem nás. Přijde doba, kdy se do toho budeme muset chtě nechtě vědomě pustit. Nevěříte? Přesvědčí vás pouze osobní zkušenost. Až vám mráz namaluje na okno mrazivě krásné krajky, soustřeďte se v tichosti na pocity, možná si povšimnete, že s námi vesmír nenápadně komunikuje. Obzvlášť pokud si uvědomíte, že okno je vstupní branou pro energie z vnějšího prostředí do našeho domova. Zrovna jako je výstupní branou pro energie odcházející z našeho vnitřního prostředí ven. Okno je branou pro světlo i tmu vstupující do našich příbytků. Také internet je důležité okno do světa, to si uvědomíme pokaždé, když usedneme k obrazovce monitoru. Současně je také branou pro světlo i tmu vstupující do našich příbytků. Je komunikační branou, důležitou pro náš zrychlený vývoj, přesto nesmíme zapomínat na nám vrozené, přírodou darované komunikační schopnosti, stačí k tomu vědomě používat životní energii. Jednou z těchto schopností je například telepatie, odečítání myšlenek na dálku, jde o vnímání emocí a myšlenek druhé osoby, aniž by bylo vyřčené jediné slovo (napsaná jediná textová zpráva). Tento druh komunikace je spojen s resonančním působením vody v lidském těle, které má vliv na energetické propojení dokonce i na dálku. S tím souvisí pohyb a teplo, pohyb myšlenek, emoce a teplota lidského těla. Voda má vliv i na ukládání vzpomínek do podvědomí, není náhodou, že magickým symbolem podvědomí je voda.

Informace „rozpuštěné“ ve vodě nám také určitým způsobem „chutnají“, proč nám velice lahodně chutná voda z horského pramene nebo lesní studánky? Ochutnávejte vodu celým svým tělem, pozorujte vodu v jejích nesčetných podobách, a dávejte si své poznatky do nejrůznějších souvislostí. Nezůstávejte pouze u vody a vodního živlu, pozorujte, načítejte a experimentujte, usazeni v přítomném okamžiku, s vnímáním energií čehokoliv a kdekoliv, včetně živlu vzduchu, ohně a země.

Nenarozené dítě s matkou komunikuje skrze rezonující vodní médium: plodovou vodu

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

Zasadíte-li  semeno rostliny, nezačne růst, dokud nezalijete informace obsažené v DNA semene dalším informačním tokem potřebným k růstu – informacemi skrytými v molekulách vody

Pokud sečteme informace obsažené ve vodním médiu nacházejícím se v oceánech a v atmosféře, můžeme se podivovat nad vznikem ničivých bouří a hurikánů, nebo nad opakujícími se povodněmi? V nejedné pohádce se objevuje symbolika živé a mrtvé vody. Oceány jsou slané, lidské tělo také obsahuje sůl, a sůl je další médium schopné absorbovat informace (svěcená voda je rituálně upravená voda a sůl). Světlo je další informační médium, voda a světlo se spolupodílí na toku informací jak v přírodě, tak v lidském těle. Dalším skrytým médiem, které se podílí na toku informací PROSTOREM, a které „fotografickým záznamům“ dodává pohyb, je proudění vzduchu, od lehkého tiše šeptajícího vánku, až po hlasitě burácející uragány (vzduch – duch).

Ne nadarmo se říká, že dechem Země je vítr, krví Země je voda. Země je VODNÍ planeta, a lidský mozek je tvořen z 85% vody, většinu hmoty v mozku tvoří voda

Morfická pole jsou prapůvodní součástí vesmíru, jde o pole rozličných forem, pole organizované analogickými vzorci, které vzájemným rezonančním působením (přenosem informací) vytváří veškerou jsoucí hmotu – od vzniku chemických prvků až po vznik planet a fyzického života. Současně veškerá již vzniklá vibrující hmota, která není nic jiného než zformované informace, vysílá a přijímá stále nové jednotky informací. Minulost (jakékoliv hmoty) se nikam neztrácí, v morfických polích je stále přítomna. V těchto energetických polích se utváří podmínky pro společné cíle skupin i cíle jednotlivců, obojí se podílí na vývoji celku, ať už jde o vývoj okamžitý nebo etapový. Než vznikl pozemský internet, vesmírná morfická pole přijímala informace v mnohem menší, dokonce v naprosto nesrovnatelné míře, než je tomu posledních pár desítek let. Nejen přijímala, ale i organizovala, a zrcadlově odrážela zpět do čtyřrozměrného prostoru organizované hmoty. Díky internetu (rychlému přenosu dat do vědomí lidí, které zrychluje myšlení, vytváří mnoho názorů a domněnek a vyvolává mnoho emocí) se zrychluje také čas a vesmírné zrcadlení (působení vyslaných informačních toků zpětně na všechny pozemské události).

EXKURZE MIMO TĚLO

Tak jako existuje kolektivní paměť lidstva, kde existují všechny informace o tom, co se kdy a kde stalo, tak existuje také inteligentní paměť přírody, mezi těmito morfickými a morfogenetickými poli dochází k vzájemnému působení. Každé pole forem (jádro toho kterého systému) neustále přijímá nové informace, složité koncepce i detailní plány. Například vyřešení nějakého problému na jednom konkrétním místě se ihned zapisuje do informačního pole, a tato informace je následně přístupná do vědomí každého, kdo se dokáže „napojit“, myšleno mimosmyslově, což platí také pro zvířata a rostliny v přírodě – pro rozličná druhová uskupení. Vše, co je ve vzájemném vztahu (sobě si podobné struktury), spolu určitým způsobem rezonuje a komunikuje. Morfogenetické pole určitého druhu je tím silnější, čím více jednotlivostí (organismů, jednotlivců, skupin) se podílí na jeho organizaci. Mezi sobě si podobnými strukturami existuje vzájemná přitažlivost (přitažlivá síla). Přitažlivá síla je posilována opakováním (zvyklosti, přesvědčení, naučené chování). Naučené chování se „geneticky“ dědí vlivem informací obsažených v druhové i kolektivní paměti.

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

Čím více lidí například uvěří v určitý jev, tím více vzniká přitažlivé síly té které informace, působící v morfickém poli. Gen je stavební plán, instrukce, manuál, nikoliv však neovlivnitelný – vědomí jedné generace se přenáší na další generace (přizpůsobivost prostředí, životní zkušenosti, součty těchto zkušeností napříč generacemi vzhledem k minulosti). Změny ve vědomí určují následné genetické změny. Vědomí člověka má volný přístup k informacím uložených v morfických polích. Morfická pole nejsou prostorově ohraničená, proto je možná vzájemná výměna informací mezi různými poli (strukturami, systémy). Také mezi jedinci, protože každý člověk má vlastní informační pole, propojené s vyzařováním osobní aury a s čakrovým systémem lidského těla. Zjednodušeně to lze přirovnat právě k principu, na jakém funguje internet, zejména sociální sítě, nebo vzájemná propojenost mezi různými systémy (bankovními, politickými, obchodními apod.) Informace, ať už z vesmírného gamanetu nebo pozemského internetu, je nutné v dnešní době přijímat opatrně, selektivně a intuitivně.

Intuice je nebeským darem a můžeme ji používat kdykoliv a kdekoliv. Intuice nám pomáhá odečítat energie/informace z konkrétního prostředí, na které zaměříme POZORNOST

Například energie každého domu, ať už se v něm odehrálo cokoliv, jakákoliv radost nebo hádka, je navždy energeticky zaznamenána v morfickém poli, které náleží k historii konkrétního domu. Toto pole není striktně ohraničené, vyměňuje si informace s energetickým polem zahrady náležející k domu, s polem informací městské čtvrti, kde se dům nachází, s městem samotným, dále s okolní přírodou, s krajem, státem, a tak dále až dojdeme k morfickému poli paměti planety Země. Minulost, která je takto stále přítomna, se nám kdykoliv může vrátit do vědomí, nejběžnější způsob „oživování paměti“ jednotlivce nebo rodu je noční sen. Energii daného místa (neživé věci, jevu či události, jiné osoby, všech živých tvorů i animálních bytostí) můžeme i v bdělém stavu vnímat podvědomě, což může mít vliv na náladu či psychický stav. Tím je myšlena minulost energeticky emočně, dějově, psychicky silně podbarvená. Každé místo si pamatuje silné výbuchy životní energie té či oné osoby, energetické shluky vztahující se k různým událostem, ať kladné či záporné. Prostor si pamatuje jakkoliv prudké emoce obyvatel, čím více opakování stejných situací, tím silnější je paměť daného prostoru.

Voda je VODIVÁ a má „fotogenickou paměť“

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

Intenzita myšlenkových a emočních výbuchů se postupně vtiskne do morfického pole náležejícího k domu, dokonce každá místnost nebo kout v domě může disponovat odlišnými shluky prostorových energií. Stejně tak jednotlivá místa ve městě, jiná energie bude v parcích, jiná v okolí metra, v restauracích, v divadlech, bankovních domech, hernách, nemocnicích, temných tmavých ulicích a podobně. Podobné je to v přírodě, všude, kde může (opakovaně, postupně) působit lidská mysl, lidské emoce a jakákoliv často opakovaná činnost. Představte si místo, na které nechce (podvědomě) nikdo chodit, jako „smetiště“ negativních energií. Takto mohou například působit i některé restaurace se špatnou atmosférou, kam vstoupíte s dobrou náladou, která se vám za pár okamžiků nepříjemně změní, aniž tušíte proč. Podvědomě nebo i přímo vnímáte rezonance uložené v prostoru, které mají vliv, buď kontrolovaný nebo nekontrolovaný, na různé životní procesy.

Zobrazit všechny eKnihy – ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Všechna morfická pole jsou současně, Tady a Teď, přítomná a dostupná. Jsou propojená s životní energií, která nás utváří, která formuje vědomou hmotu lidského těla. Vlastní vědomí má každý atom, molekula i buňka v lidském těle. Univerzální morfická pole ale nejsou životní energií, pouze obsahují informace. K načítání, přijímání a zpracování informací z datových polí do individuálního vědomí, a k opětovnému vyzařování informací zpět z vědomí k morfickým polím, je nutný dostatek energie. Životní energie prochází lidským tělem, které je složeno převážně z vody. A jak již bylo řečeno, voda působí jako médium, voda má paměť, informace přijímá a předává. Voda je současně všude, téměř v každé hmotě, například v malém kousku dřeva, je v půdě, ve skalách, v řekách a oceánech – nebeská obloha je plná „vody“. Voda se podílí na přenosu informací éterem. Rostliny, stromy, lesy – celá příroda je prosycena vodou – vodivým médiem, které se podílí na vnitřní komunikaci člověka s přírodou, například se stromem nebo s pokojovou květinou.

Obecné povědomí o vnímání záření kosmických a zemských energií souvisí s důvěrou v skryté schopnosti, se zrakovým vnímáním, včetně periferního vidění, s ochotou naslouchat, s empatií a souzněním

S vnímáním energií je možné nastolit harmonii a vyváženost v sobě, mezi sebou navzájem a mezi člověkem a přírodou. Dynamické energetické síly tvoří vše živé i neživé, vše je energie, a vše energii vyzařuje. Zrovna tak dochází k uvolňování energie, jak z lidí, tak z přírodního prostředí, věcí i jevů. Vědomé energetické procesy jsou o vnímání polarit v rovinách od vědomého k nevědomému, od bílé k černé, od vnitřního k vnějšímu a obráceně. Poznávání přírody, rodné krajiny a člověka samotného je o vědomém putování od známého k neznámému, od teorie založené na předpokladech k osobním zkušenostem. Energetická diagnóza souvisí s mentálními procesy uvnitř člověka, s uvědomováním si s čím rezonuji a s čím nikoliv, co je povznášející, a co je naopak unavující až ubíjející. Energetické vnímání představuje terapii léčení sebe sama, léčení mezilidských vztahů, a léčení vztahu člověka k přírodě. Nemoc (člověka, přírody, společnosti) ukazuje na narušenou harmonii a nevyváženost životní energie a všudypřítomných energo-informačních toků.

Související články: Vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí, Posvátná, ohnivá a pozitivní dračí energie, Umění vidět SVĚT „třetím okem“ karetního hráče

Modrá barva má mnoho akordů, rozdílných vibrací jednotlivých tónů, čisté a lomené tóny rezonují s bílou barvou oblak od blankytné jasnosti až po temnou oceánskou modř. Modrá na obloze, zrcadlící se v modrých drahokamech, je barvou božství a posvátné moci. Modrá barva nebe je zrcadlově zobrazena v kamenech jako je lapis lazuli, azurit, akvamarín, bledě modrý achát, šedomodrý opál. Z tohoto pohledu je nebeská modř barvou nesmrtelnosti, vědění a moudrosti, transcendence (schopnosti naladit se na vesmírné vibrace), spásy, lásky, oddanosti, klidu, odpočinku. Modrá pomáhá při vyčerpání, pomáhá řešit konflikty, ten, koho nepřitahuje modré nebe, a jen málokdy zvedne hlavu k obloze, může mít strach z hlubin vlastního nitra. Energie modré barvy (královská modř, indigo), která nese informace o podstatě a smyslu stvoření Vesmíru, podporuje nadsmyslové vnímání a otevírá brány do jiných dimenzí.

Médium voda, modrá barva nebe a "nebeský internet"

GALERIE FANTAZIE – Květinové dekorace, dárky

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.