Nový životní styl – metafyzika

Životní stereotyp vytváří nechtěnou, vědomě neplánovanou totalitu, kdy je den za dnem kopírován, člověk sleduje svou vlastní stopu stále dokola, potkává sám sebe stále na stejných místech, stále během stejných činností, a dopředu tuší, kde a kdy sám sebe potká, a občas z toho bývá docela unavený a někdy dokonce otrávený. Nový životní styl člověka nové doby zahrnuje dovolit si změnit zaběhnutý stereotyp, nikoliv však s pocitem nátlaku, s pocitem, že to udělat musím. Zvyklosti a návyky vytvářejí realitu, životní realita se pro některé jedince stává stereotypní a nepružná. Krajní a vypjaté životní situace k sobě přitahujeme svým myšlením, jednáním, a tím, co předpokládáme, vším, v co věříme, ve skutečnosti na nás ale nikde sama od sebe žádná vypjatá situace nečeká, není dopředu náhodně nastražená. Více spontánnosti, drobné každodenní změny, a to, v co nově uvěříme, k nám bude přitahovat nové, tvořivé energie. Nově příchozí energie a s nimi spojené prožitky a zkušenosti stimulují spokojenost. Touha po vědění je součástí člověka všech generací a všech civilizací. Nový životní styl může spočívat v přání každý den se něco nového dozvědět a naučit.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR JEDNO JEST

Vědění a moudrost přibližuje člověka k vnitřní  i vnější svobodě, k znásobení lidských možností. Studium metafyziky je možné brát vážně a současně zábavně, nikoliv pouze v rámci běžné reality pokud je do učení zapojena schopnost abstrakce, schopnost zřít svět jako průzračnou energii s nekonečným potenciálem tvoření.

Metafyzika přestává být nepřekonatelným tajemstvím, člověk nové doby zjišťuje a sám na sobě ověřuje, že jde o přirozený stav – sledování sebe sama jako volně proudící energii. Člověk už dále nechce potlačovat touhu po dobrodružství, touhu po vědění. Z touhy po pestrobarevném životě je možné vytvořit zábavu, hrát hru na sebepoznání a na změnu každodenních, omezujících návyků. Ovšem s určitou dávkou přirozené kázně a disciplíny, kterou si člověk pro své dobro a sám pro sebe na začátku této prozíravé cesty stanoví a jasně vymezí. Nejde o nezodpovědný bohémský styl nespoutaného žití. Jde o životní styl, díky kterému se člověk dostane na vyšší úroveň bytí, díky pochopení, jak funguje, lidmi stále více přijímané, kvantové vědomí.

Člověk nové doby zkoumá světy uvnitř světů, zkoumá energie, které vnitřní a vnější světy tvoří, zkoumá, jak se rozvíjejí, zachovávají a zároveň navždy zapisují do vesmírné paměti

Vědomí člověka JE samo o sobě, existuje uvnitř sebe, je velmi dynamické, ale to, co skutečně obsahuje, jsme schopni vnímat většinou pouze abstraktně. Uvnitř vědomí je cosi nepolapitelného, nekonkrétního, něco, co dokáže odhalit existenci smyslu života a všech věcí kolem nás, co dokáže rozhýbat životní energii a dokonce omladit fyzické tělo. Je to systém programů a kódů, které je možné intenzivní prací na sobě postupně přepsat a revitalizovat, obnovit a oživit původní smysl existence. Existence smyslu žití je nepopiratelná, přestože je téměř nepoznatelná. Schopnost abstrakce a imaginace, nikoliv jen zaměření na pouhou logiku, vede člověka k větší svobodě. Imaginace je velmi silná vesmírná síla, schopná přepisovat programy, podle kterých se v životě řídíme. Vědomí v sobě obsahuje řešení všech životních výzev, obsahuje v sobě veškerý duchovní i intelektuální potenciál, žít uvnitř tohoto potenciálu je sice hudba budoucnosti, ale už ne dalece vzdálená, pro člověka budoucnosti není nedosažitelná. Zda zvládneme metafyzické vědění převést do každodenního života, záleží na tom, jak dokážeme nám přirozený vnitřní božský potenciál propojit s odvážnějším vnímáním vnějšího, hmotného světa. První odvážný krok, vedoucí k novému životnímu stylu, je obsažen v bezpodmínečném uvěření ve vnitřní božský potenciál člověka, ale poněkud jinak definovaný než v přežitých, nejen náboženských programech, jimiž je člověk doposud programován a ovládán (pokud to dovolí).

Člověk vyzařuje světlo, které nazýváme aurou

Lidskou auru povětšinou vidíme jako bílé světlo. Kdo disponuje hlubším vnímáním jemnohmotných energií, vidí auru barevně, je to z toho důvodu, že bílé světlo obsahuje všechny barvy, a ne každý je schopen barvy skryté v bílém světle aury vidět. Meditační zážitek setkání se zářivým světlem bývá vysvětlován jako setkání s Bohem. Nabízí se ale i jiné vysvětlení okamžiků, které přesahují běžnou lidskou existenci. Může se jednat o setkání s vlastní čirou energií. Pokud se vědomí člověka dostane do určitého meditačního bodu uvnitř fyzického těla, během změněného stavu vědomí se setkává sám se sebou, s vlastním vnitřním světlem.

V hluboké meditaci dochází ke splynutí s energetickým tělem, které viděné vnitřním zrakem září jako bílé světlo. Proměnit hmotné tělo v čirou energii lze z toho důvodu, že lidská forma se nachází uvnitř těla energetického. Možná si zážitek změněného stavu vědomí dokážete lépe představit, pokud pojmete lidské tělo jako formu, z které je možné vědomě – v podobě čiré energie – vystoupit. Intenzita setkání s božskou energií, během proniknutí do zářivého světla, přesahuje běžné rozumové poznání. Proto pro vysvětlení sami sobě opakujeme to, co už jsme někde slyšeli, tak potvrzujeme světový, nebo náboženský názor a popisujeme setkání s vlastní energetickou podstatou jako setkání s Bohem.

Setkání se zářivým vnitřním světlem, které je ve své podstatě i vnějším světlem, a bývá popisováno jako Bůh, je ve skutečnosti setkání s lidskou energetickou podstatou, existující v proměnlivém prostoru vesmírného hologramu

Síla vnitřního světla disponuje velkým potenciálem, proto je možné využít tento potenciál a během změněného stavu vědomí se odpoutat od těla hmotného, a pouhou myšlenkou se přesouvat napříč různými paralelními světy. Pouhou myšlenkou vytvářet vlastní světy jakkoliv abstraktní, pohybovat se v lucidních snech a dokonale ovládat tvořivou snovou energii, astrálně cestovat. Všechny tyto zkušenosti a získané informace je následně možné využívat v hmotném světě, především energii snění lze využít pro tvoření skutečných záměrů v běžné realitě. Například v okamžiku, kdy vystoupíme sami ze sebe, můžeme pouhou myšlenkou pohybovat se mezi různými úrovněmi jemnohmotných světů. Odpoutaná mentální energie, během změněného stavu vědomí, je ale téměř shodná s mentální energií v těle za fyzického bdění, takže její úroveň, její schopnost představivosti, myšlenkové kázně a další duševní, duchovní a intelektuální schopnosti určují, nakolik dokážeme astrální, jemnohmotné světy prozkoumat, a nakolik si dokážeme uvědomit, že ŽIVOT po ŽIVOTĚ skutečně EXISTUJE.

EXKURZE MIMO TĚLO

Astrální putování je založeno na skutečnosti, že je za určitých podmínek, souvisejících s věděním, odvahou a odpovědností, dovoleno energetickému tělu pohybovat se mimo hologram zemské reality. Energetické tělo můžeme nazvat také astrálním tělem. Odpoutané vědomí je neseno astrálním tělem. Energetické pole odpoutaného vědomí využívá k pohybu mimo fyzickou, hrubohmotnou realitu téměř veškerý energetický potenciál. Srdeční tep a dech je uvolněn na minimum, fyzické tělo uvolněně spí a nespotřebovává tudíž mnoho energie, energie je soustředěna v oblasti čirého vědomí, které neseno astrálním tělem zkoumá jemnohmotný, holografický svět. Odpoutané vědomí, které na rozdíl od hmotného těla zůstává vzhůru, se povznáší mimo stav racionálně vymezený bdělým lidským intelektem. Během návštěvy alternativních dimenzí se lze setkat například s virtuálními obrazy, pohyblivými a reálnými, které do vesmírné paměti vložil někdo jiný, a které přesně zapadají do lidských (myšlených) představ, a které jsou na jiné alternativní, paralelní úrovni skutečně probíhajícími událostmi, pouze se odehrávají v jiné časové smyčce.

Ještě více energetického potenciálu, a zcela jiný stav vnímání a představivosti, je potřeba pro přenesení fyzického těla do jiného galaktického prostoru nebo dokonce jiné vesmírné dimenze. Dimenze dalece vzdálené běžnému uvažování nejsou hermeticky uzavřené, lze do nich vstoupit energetickými portály. Energetickým portálem je samo vědomí, ale ne ledajaké vědomí. Jde o vědomí tvořené čirou energií, vědomí odpoutané od gravitačního vlivu jemné gravitační síly. Alternativní světy nejsou hermeticky uzavřené, přesto je zapotřebí odstranit veškeré mentální hranice a zábrany, které omezují lidské vnímání. Jde o hranice, které vytváříme tím, jak popisujeme (vymezujeme, interpretujeme) svět, a také tím, jak popsanému světonázoru věříme, a zda vše doposud naučené přijímáme za (naprostou) samozřejmost, skutečnost.

V racionálním hmotném světě je energie člověka vymezená tím, co o hmotném světě víme, a také tím, co o něm prozatím ještě nevíme, anebo vědět nechceme

Toto vymezení určuje a ovládá pozemský život. Popis reality nezískáváme přímo, vlastně se popis reality vesmíru od dětství učíme, a toto učení o hmotných objektech opakujeme po generacích, realitu popsanou v souborech předpokladů o realitě tímto opakováním potvrzujeme. Nejen, že nám zalézá přímo pod kůži, dokonce ji například vlivem emocí a vlivem SLOVA dědíme a zapisujeme do lidské DNA. Mapování genomu všeho živého a elegantní DNA sama nám v budoucnosti zřejmě umožní odhalit vyšší standart života. Lidský genom je manuálem života, genetické informace v DNA uložené obsahují dědičný kód života, a skrytý kód, který definuje život jako takový. Kódované DNA je označeno čtyřmi písmeny, ta vytváří genetický kód kombinací těchto písmen, jejichž celkový počet vytváří kódovaný text o třech miliardách písmen, přičemž každá buňka lidského těla nese komplexní informace o celku. V DNA je zakódovaný jazyk, jímž byl stvořen život. Nejen záhadné prastaré mystické texty, ale také text genomu lidského života patří mezi nejtajemnější a nejdůležitější kódované texty na světě.

Na určité úrovni dokonce realitu hmotného světa působivě vědomě i nevědomě vytváříme, jakýmsi metafyzickým systémem kódování našich myšlenek, a zrcadlením takto kódovaných informací zpět do reality. Současně vytváříme společenské postoje, ty jediné se poměrně často mění, popis reality ale zůstává dlouhodobě téměř stejný. Tímto není řečeno, že nevytváříme úžasný a krásný svět, to zcela jistě ano, ale nevědomostí se obíráme o mnohem vyšší a pestřejší potenciál tvoření. A současně vytváříme svět naprostých šíleností, které snad ani nemohou být hodny tak vyspělé bytosti jako je člověk. Jen jestli to s tou vyspělostí a rádoby titulem nejinteligentnějšího tvora na planetě Zemi není tak trochu jinak, než se snažíme doufat a věřit. Šílenosti, které se ve světě dějí jsou součástí do vědomí snadno ovladatelného člověka implantovaných (destrukčních) programů, které v sobě někteří jedinci a některé národy po generace, a dokonce i po několik životních inkarnací stále nosí.

Povrchní vnímání znamená, že nevidíme, co se skrývá pod povrchem. Cokoliv může být zabaleno ve zlatém pozlátku, a dokud se nepodíváme hlouběji, nevíme, co pozlátko skutečně skrývá

Odhalit tajemství předpokládá schopnost o čemkoliv pochybovat. Vytvořit vhodné podmínky pro překročení prahu do jiných dimenzí znamená dovolit si překročit všechny hranice, jak vnitřní, tak vnější. Začít je ale třeba vším, čím sami sebe ohraničujeme zevnitř, a jak si sami sebe uvědomujeme. Současně je nutné poznávat, jaké jsou vlivy vnějšího světa na vše, co nosíme uvnitř sebe, a jak se naše osobní emanace projevují uvnitř nás i mimo nás.

Svobodný člověk nezdůrazňující vlastní důležitost, člověk se zdravým egem si plně uvědomuje svět tvořený energií. Energií, kterou on sám působí na okolní svět, a která zpětně působí na člověka. Je obeznámen s novou „všezahrnující filozofií“, tento otevřený vědomostní systém používá ve svém životě, zkoumá a doplňuje vlastními poznatky. Člověk nového věku je schopný vstupovat do jiných dimenzí, je schopný k těmto cestám používat skryté schopnosti vědomí tvořeného čirou energií, ovládá osobní energii tělesnou a zkoumá ostatní energetická pole. Pokud člověk ovládne vlastní energetický systém, není rozhozen a ničím překvapen během setkávání se s jinými, odlišnými energetickými systémy. Odvažuje se navštěvovat cizí světy, alternativní reality, rozmlouvat s přírodními duchy a zpět do pozemské reality si odnáší cenné poznatky.

Energie je široký pojem, ve hmotném světě ji vnímáme například jako chlad nebo teplo, jako vůně. Energie můžeme cítit nebo vidět, slyšet, ochutnat. Materiální formy jsou zhuštěnou energií, tedy se jí můžeme také dotýkat, pokud je dostatečně pevná můžeme ji oblékat, tvarovat, stavět domy. Z energie jsou vystavěna velkoměsta, která nám nakonec brání dotýkat se přirozeného přírodního světa, přestože naše města vznikla z čiré lidské představivosti. Energie k nám dokonce promlouvá, nejen tím, že nese prostorem hlas našeho přítele po telefonu, promlouvá k nám také telepaticky, intuitivně. V jemnohmotném světě vnímáme energie jako oscilace nebo frekvence, využíváme energetická pásma se specifickými vlastnostmi, s vyššími nebo nižšími kmitočty. Dynamika jednotlivostí (jednotlivých forem různě zhuštěné energie tvořící hmotu) je různá, další dynamika je vytvářena pohybem, vzájemným působením různých jednotlivostí na sebe navzájem, a současně se různé formy energie různým způsobem projevují jak v jemnohmotném, tak v hrubohmotném světě.

Zobrazit všechny eKnihy

Pokud si uvědomíme, že veškeré materiálno, které vytvořila lidská civilizace, je ve své podstatě původní čirá energie, časem uvěříme, že můžeme procházet pevnou hmotou, obeplout mraky, cestovat napříč vesmírem – my sami – v podobě čiré energie. Náš svět a vesmír stojí především na tom, čemu do hloubi duše věříme. Galaktický člověk zbaven pout hmotnosti podobné „zázraky“ dokáže, jakmile skutečně překročí práh nejen páté dimenze. Cestou k páté dimenzi je nutné k dokonalosti vypilovat lidskou představivost, vytvořit zcela nový životní styl. Tělo galaktického člověka je součástí vesmírné energie, pátá dimenze je dosažitelná stále ještě v lidských tělech, nejde o změnu hmoty, ale o změnu jejího vnímání, a o změnu v potlačování životní energie, energetického potenciálu. Tělo galaktického člověka je vymaněno z pout jednoho i druhého světa, není připoutáno k žádnému světu, tam nahoře ani tam dole, volně přechází mezi světy, je takzvaně „všude doma“. A ke svým cestám využívá vlastní (probuzený) energetický potenciál. Galaktický člověk zažívá sám sebe jako energii. Dnešní pozemský člověk ví o tom, že vše na světě, každé místo na světě je energie, ale nezažívá svět jako energii.

Související články: Nedělní symfonie duchovní metafyziky, Přesouvání v realitě nejen ve vztazíchJsme připraveni dozvědět se více o životě?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?