Palčivé téma aktuálních energií: sebe trestání, sebe odsuzování, sebe obviňování

Možná v sobě cítíte poslední dobou neklid a potřebujete se na něco důležitého naladit nebo se vnitřně pozitivně vyladit a chybí vám k tomu dobrý impuls nebo nápověda. Pomalu a jistě se nás začínají dotýkat (transformační) energie znamení hloubavého a přemýšlivého Štíra. (Slunce vstoupí do znamení Štíra 23. 10. odpoledne v 16:21). Náhled do společných energií poukázal na ožehavé téma sebepoškozování přehnanou sebekritikou, na sebeobviňování a nelásku k sobě. Energetickým prostorem toto téma, které se dotýká také mladých lidí a dětí, které prožívají náročné období přechodu nebo iniciace z dětství do dospělosti, rezonuje už delší čas a stále se prohlubuje.

Rezonance energií, které se projevují v prostoru kolem nás, vypovídají o soustředění se na něco, co je protikladné, možná na nějaké dva aspekty sebe sama. Nebo na dvě proti sobě jdoucí záležitosti v životních otázkách (profesních nebo rodinných záležitostech), které se ne každému daří scelit dohromady, urovnat, přijmout nebo pochopit. Nebo se jich naopak vzdát, pustit je k vodě a už se neotáčet. Ačkoli je podzim a převládá vodní element (emoce a city), vzdušný element mentálních energií se ukazuje jako zásadní, mísení vody a vzduchu může působit na vnitřní neklid.

Na denní prožívání mnohých z nás působí síla mysli, vliv mentálních a rozumových schopností na prožívané situace. Převažující energie poukazují na sebekritiku, nebo na odsuzování druhých, nebo na něco, co jsme nuceni rozumově a intuitivně přehodnotit. Je také docela možné, že ve vašem okolí je někdo, kdo vám věčnou kritikou všeho a všech pěkně „brnká na nervy“. Možná je vedle vás někdo, kdo stále mluví a mluví, kdo otevírá bolavou minulost, a vy nemáte otevřená žádná zadní vrátka a nevíte, jak těmto nepříjemným energiím uniknout. Mnohé situace po nás žádají bychom si více a pozorněji všímali, zda vedle nás není někdo, kdo potřebuje podpořit sebeúctu a sebedůvěru, kdo si neví rady se silou vlastního dynamického myšlení, kdo je ovládán vlastní mentální energií. Může toužit po nezávislosti, nebo se obává vlastní originality nebo jinakosti a na jeho mysl doléhá pocit, že v prostředí, v kterém se pohybuje není přijímán. Pocit vyčlenění z kolektivu, ze společnosti a mnohdy i z rodinného prostředí, je velmi palčivé téma, které mocně působí na duševní stav daného jedince. S danou pozicí nebo situací propojenou s pocitem vyčlenění, je velmi obtížné se smířit.

V těžkých chvílích můžeme nabýt dojmu, že základním životním zákonem je nesmlouvavost. Že to, čím procházíme, do našeho života přijít muselo. Přejeme si něco, nějaké místo nebo někoho opustit, ale strach nám brání soustředit se na nutnost změny. Jen my sami a naše činy mohou být tou změnou, kterou si přejeme kolem sebe uvidět. Mysl zklamaného člověka, připravená o naději, soustřeďuje důraz na beznaděj a nespravedlnost. A tím potvrzuje svůj stav, v kterém setrvává, ale nikoli proti své vůli. Neboť svou vůli soustřeďuje na osobní vnitřní drama, vnitřní rozporuplné postavy a dramatické vnitřní monology. Vnitřní soudce dokáže být někdy velmi krutý. Psychické sevření aktivizuje skryté duševní nebo mentální bloky.

Buďte pozorní a všímejte si, zda ve své blízkosti nemáte někoho, kdo sám sebe zraňuje vlastními myšlenkami, sebekritikou, sebe odsuzováním. Dovnitř druhých osob nevidíme, možná si ani nedovedeme představit,  jak může být mysl někoho druhého nelítostná a někdy až krutá. Pokud se někdo vlastními myšlenkami kvůli nějaké záležitosti zraňujete vědomě, nevědomě může působit na sféru duše, která prožívá hluboký zármutek. Není v moci duše přijmout a pochopit, odkud se taková sebetrýzeň nebo sebe ponižování bere. Potom snadno vznikají hluboké propady do neutěšujících duševních stavů. Může se jednat, a často tomu tak je u adolescentů, o tvrdou a velmi zraňující kritiku namířenou vůči sobě samému. Mysl se vrací zpět k nějaké události nebo problému, omílá stále dokola to samé, na jedné straně to samotnou mysl obtěžuje a danou osobu velmi unavuje. Ve vší té vnitřní sebetrýzni se snaží učinit rozhodnutí své negativní myšlení změnit a výčitky, sebekritiku nebo sebeobviňování překonat. Pokud se vás podobná situace dotýká osobně, může ve vás růst odhodlání odpustit sám sobě za bolest, kterou si negativním naladěním způsobujete, toto rozhodnutí ve vás dozrává, ale jsou dny, kdy máte pocit, že to nezvládnete. Postupujte sami k sobě s velkou dávkou ohleduplnosti, pozvolně učiňte vědomé rozhodnutí opustit energetické pole sebe kritiky, která vás zraňuje a vyčerpává. Zabývejte se něčím, co vám udělá radost, vyhledejte společnost přátel, s kterými je vám dobře, možná konečně přijdete na jiné myšlenky.

Vibrace a silná energie vnitřního přijetí sebe sama, vás podpoří ve vašem odhodlání, neboť skrytá energie duše sama o sobě podporuje sebeúctu a sebedůvěru, nezávislost i originalitu, nabádá nás, abychom se neobávali vlastní spontánnosti a autentičnosti. Soustřeďte se na vlastní myšlenkový svět a svou vůlí podporujte mysl prostou podceňování a sebeobviňování. Vnější energie, které působí na na naše emoční a mentální prožívání, poukazují na to, jak důležité je vyrovnat protiklady, nepodceňovat se, ale ani nepřeceňovat. Vlastní myslí můžete působit na sebe přijetí, na poznání všech aspektů vlastní osobnosti. Může zde být také strach z toho, jak vás přijímá okolí. Soustřeďte se na upřímné a pravdivé vnímání vlastního nitra, na důvěru v sebe sama, na odvahu věřit si a opustit staré myšlenkové vzorce nebo nesprávné domněnky a přijmout nová přesvědčení. Možná také na odvahu svěřit se s danou záležitostí někomu, komu můžete důvěřovat. Více důvěřujte svému vnitřnímu vedení, které vychází z hloubi duše – vnitřnímu světlu, abyste dokázali utišit mysl, která může přehlušovat vnitřní hlas intuice. Intuice nebo hlas duše se projevuje skrze vaše vnitřní světlo.

Proces vnitřní proměny, odkrytí zraněného místa v našich nitrech, otevření se láskyplné energii srdce, přijetí sebe sama, hrdost a sebeúcta je tímto vnitřním světlem podporována. Přijmeme-li sebeúctu, dokážeme-li jednat z pocitu „vážím si sám sebe“, potom nebudeme mít zapotřebí zraňovat sebe ani druhé.

V prostoru kolem nás pulsuje síla prozíravého vnímání a dynamického myšlení, vnější energie také poukazují na mocnou vzdušnou sféru, na moc mentální sféry, myšlenek a představ. To vše se mísí s elementem vody a s energií citů, možná s neprojevenými city, které v sobě mnozí z nás potlačují, možná ze strachu z nepochopení a nepřijetí. Pro někoho může být v dnešní neklidné době vědomé ovládání myšlenek, zaměření na soustředěnost, na odhodlání, nadšení a radost ze života, zásadní otázkou posledních dní, možná i měsíců. Důležité je soustředit se na propojení mentální, citové, duševní a fyzické úrovně vědomí. Vědomě se zaměřit na soulad sféry rozumu a sféry citů, na energii srdce a na posilování vůle. To vás povede k novým myšlenkám, k uvedení věcí do pohybu, k uskutečnění daného přání, naplnění nějakého předsevzetí nebo jasného záměru. Pokud se vám nedaří vlastní snahou naplnit odhodlání uskutečnit rozhodnutí ve věcech, na kterých vám záleží, za nic se netrestejte, nevysílejte sami proti sobě energii sebetrestajících myšlenek.

Každý drobný úspěch, kdy se skutečně velmi pozorně zaměříme na kreativitu, na mocnou sílu tvořivosti mysli a myšlenek, přináší vnitřní uvolnění. Máme si uvědomit svou vnitřní sílu, životní energii, propojenou s tvořivou silou Vesmíru. Nemusíme sami sebe analyzovat do těch nejspodnějších hlubin, ubližovat si tím, co v nich najdeme. Bohatě postačí najít ve svém nitru harmonii, smíření, naději, odhodlání, pocit štěstí a přijmout svou tvořivou sílu vycházející z uvědomování si přítomného okamžiku.

Štěstí můžeme hledat i vidět ve vnějších věcech, v tom nám nic nebrání, ale skutečné štěstí je o stavu mysli a vědomí. Štěstí je stav bytí, je to trvalý pocit, který je v nás. Je to pocit, který ve své podstatě není závislý na ničem zvenčí. Je to trvání, které je v nás neustále přítomné, jen to každý den není vidět. Někdy jen zapomeneme, jindy nám brání vnější dění, které se nás nějak dotýká, tento stav bytí prožívat. Někdy nemáme sílu ani o kousek popojít, natož tvořit to, co skutečně máme rádi a co nás naplňuje. Ale o zažehnutí jiskry ohně vědomé kreativity naší mysli a našeho vědomí se můžeme odhodlat vždy, jakmile se k tomu rozhodneme. Vnitřní proud životní síly, mocnou energii kreativity můžeme přijmout a přivést ji do našeho každodenního bytí, potom k nám mohou přicházet skvělé věci, pokud budeme plynout v napojení a pokud si to dovolíme. Potom i zhmotnění našich snů, nebo uskutečnění něčeho, k čemu nás naše srdce nebo duše přitahuje, může být reálné.

INSPIRACE – nová eKniha „Tvořivá esence vědomého bytí – vnitřní svět myšlenek“

Měsíc je dnes ve Střelci (bude tam do pátečního rána, od 03:55 přejde do znamení Kozoroha)

Pokud se Vás dané téma týká v těchto dnech, nebo právě dnes, pokud jste unavení, nemáte dost síly a energie, věci se neposouvají podle představ, prostudujte vlivy aspektů znamení Střelce, možná najdete nějakou stopu, která se dotýká konkrétně vaší záležitosti, kterou právě řešíte. Není vždy snadné sledovat dynamiku vnitřního dramatu, vnitřní potyčky, které vedeme sami se sebou. Všímat si mocných motivů, ke kterým se naše mysl často vrací. Nápověda spočívá v zaměření se na intuici, na prosazování nějakého nároku, pokud je „právo“ na vaší straně. Další aspekty mohou vypovídat o možném zveličování nějaké záležitosti, nebo o něčem, co bylo řečeno nebo učiněno bez rozmyslu. Může se jednat o zraněné city, o nevybíravá slova, která zasáhla vaše srdce jako vystřelený šíp. Možná potřebujete volnost a svobodu a někdo nebo něco vám v tom brání.

Podobně se můžete ve svých citech, emocích a vnitřní mentální sféře orientovat i následující dny:

V pátek 20. října bude Měsíc v Kozorohu (od 03:55) .
V Kozorohu bude působit do nedělního rána.
V neděli 22. října přejde Měsíc do Vodnáře (od 08:06).
Ve Vodnáři bude působit do úterního dopoledne.
V úterý 24. října bude Měsíc v Rybách (od 10:33).

Konstelace vnějších a vnitřních energií, které působí na procesy sebepoznání a vnímání energetických vibrací vnitřního i vnějšího světa, je pouze všeobecným náhledem do našich vnitřních světů, do proudu vnějších energií, které se nás osobně mohou, ale také nemusí nijak konkrétně dotýkat. Může to být také tak, že jsme tímto vhledem nabádáni více si všímat svého okolí, členů rodiny, přátel, a hlavně dětí a dospívajících. Nepokládat přímé otázky ve smyslu „Co se s tebou děje, co tě trápí?“, na které se velmi špatně hledají slova a není vůbec snadné odpovědět. Věnujte svým blízkým více pozornosti, náklonnosti, projevujte jim důvěru, lásku, sounáležitost a „čtěte mezi řádky“. Napojte se na jejich energii svým citem, intuicí a vnímejte prostřednictvím energie srdce, ta nás obyčejně nezklame. Projevujme k druhým více soucitu, ale zároveň si připomínejme, že lítost není soucit. Soucit souvisí s projevenou upřímnou láskou, s projevenou sounáležitostí, esence soucítění souvisí se schopností pomáhat druhým.

Související články: Léčivá energie vnitřního úsměvu, Citové bariéry a vznik životních vzorců, Musíme si štěstí zasloužit?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?