Pro vědomou mysl je nejdůležitější kouzlo sebepřijetí

Být vždy přítomen ve vědomé mysli znamená uvědomovat si magické působení na sebe sama a na své okolí. Pro skutečně vědomou mysl je prioritou sebekázeň, vytrvalost, pozornost, dosažení vyšší úrovně vědomí, život v aktivním sebepřijetí. Životní styl je zaměřen na posilování vůle, na vědění a poznání, na práci se životní energií, na neplýtvání energií, a na její přesměrování. Avšak sebepřijetím není myšlena chvála samolibosti. Pro vědomou mysl se nic nesmí stát posedlostí, nesmí ji ovládnout posedlost tím, co ví a zná, tím, co vidí nebo dokáže vidět. Nesmí ji ovládnout posedlost pro jakoukoliv manipulaci s realitou, ani posedlost pro objevování jiných dimenzí, posedlost pohybem mezi světy, pohybem z neskutečného zpět do skutečnosti. Jakákoliv posedlost spoutává sílu ducha a člověk se stává zranitelným. Jakákoliv posedlost magií nebo Prostorem spoutává sílu ducha, neboť Prostor sám o sobě je světem magie. Magická energie proměněná v jedinečnou mysl disponuje silou ohnivého živlu, je jako sluneční pochodeň skrytá v krásné rudé růži. Nic nás neodděluje od všeho ostatního více než mysl zbavená ohnivé síly života.

Pro vědomou mysl je nejdůležitější kouzlo sebepřijetí

Vědomá mysl žije ve zcela jedinečném světě – v naprostém a úplném sebepřijetí

 • Uznat, že mysl je sama o sobě magická, a že sen je hlasem magie a tlumočníkem mezi tělem a myslí, znamená stát se mágem vlastního života. Nultý stupeň uvědomění si magické mysli znamená: „Vím, že nic nevím“.
 • Mág vnímá vnější svět a současně si vytváří svou realitu, vytvořenou ve své mysli tak, jak dokonale dokáže o své realitě a o své budoucnosti snít ve své neomezené představivosti a bez předsudků. Vůle je impulsem k uskutečnění, avšak vůle, která není pouhým váhavým chtěním, jedině vůle nesena prapůvodní silou získává nezměrný potenciál k tvoření.
 • Mág nikdy nezapomíná na to, že magické vědomí je charakterizováno inteligencí, moudrostí a benevolentností (shovívavostí a laskavostí). Na tomto základě si buduje svou jedinečnou „magickou image“.
 • Podle potřeby mění své způsoby myšlení, nikdy se neskloní k tomu, aby vnímal svou mysl, svůj život a svou budoucnost jako omezenou nebo bezvýznamnou. Ovládá duševní vjemy a pocity, zabývá se inteligentním vědomím všeho, co projevuje život.
 • Mágova snící mysl je vypravěčem i posluchačem, je magickým portálem do neznáma. Klade otázky a v mysli účastněných hledá odpovědi. Přitom s pozornou ostražitostí přijímá vše, co nezapadá do jejího modelu snící Země, po svém způsobu snících Planet a Hvězd.
 • V každé hodině dne i noci je otevřena všem možnostem v lásce, soucitu a přijímání, nenechá se jen tak zneklidnit věcmi, které mohou zraňovat emoční a fyzické tělo, vytvářet zmatek a konflikty.
 • Mág, osvobozen od vnitřních lží a negativních myšlenek, myslí tak, aby nepodněcoval slova a energie o vlastní nedostatečnosti, sám sebe neodmítá, jako nic v přírodě samo sebe neodmítá. Toto uvědomění je magická postupka, specifický magický okamžik prozření.
 • Nepodléhá autoritám a slovům, jak by měl snít, myslet, mluvit, jednat, vypadat a čemu by měl věřit. Při tom všem se nespoléhá pouze na svá hlediska a na svou osobní důležitost, nelpí na pocitu osobní důležitosti, nestaví se do role experta na cokoliv.
 • Pokud je emocionálně rozrušen, soustředí se především na vnitřní příčinu, na životní vzorce, osobní teorie a strategie. Vědomě  a citlivě reguluje schopnost zvládat emoce a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců.
 • Mágova mysl, nadšená životem, sama sebe motivuje, pokud v obtížné chvíli nevidí účel života, vzpomene si, že sám Život je pro ni smyslem bytí. Vzpomene si, že není žádné uvnitř a vně, a že my sami jsme Prostorem.
 • Mágova mysl nic neriskuje pokud smysl bytí proměňuje tím, že si dokáže vytvořit nebo zvolit vlastní smysl a je jím nadšena – vytváří útulné a nekonfliktní vnitřní prostředí, nekonečný magický prostor pro sebepřijetí.
 • Zbavena pocitu osobní důležitosti uvažuje a sní tak, aby nemusela svůj smysl proti svému okolí tvrdě obhajovat, usilovně se hájit nebo ospravedlňovat. Přitom není nic, co by klidná mysl označovala slovem musím, nic neriskuje, pokud slovo musím nahradí slovem potřebuji.

Nic neriskujeme, pokud svůj vlastní výklad světa, všechna negativa, sebeodmítání, strach nebo pocit oběti čas od času transformujeme láskou, jedinečným projevem své Vnitřní Síly. V jakékoliv hodině dne i noci dokážeme zastavit vnitřní dialog, pozastavit pohyblivý obraz světa a vystoupit z něj. Nesmlouváme sami se sebou ani se svým okolím, uvědomujeme si, kdy a proč pouze splňujeme něčí očekávání – proti své vůli, nebo proti svému vnitřnímu přesvědčení. Nezlomí nás posuzování a neoprávněná kritika nebo odsudky druhých. Víme totiž, že kouzlo sebepřijetí spočívá v pochopení, že druzí ani tak neodsuzují nás, jako se přesvědčují o svém vlastním názoru o nás, viděném ze svého zorného či zúženého úhlu pohledu. Především pokud je jejich mysl neklidná a neví nic o svém vlastním vnitřním mentálním souboji a svém vlastním vnitřním soudci, pokud oni sami nepřijímají sebe, jací jsou – ve svém izolovaném světě.

Každý člověk za sebou zanechává energetickou stopu. Nepřijetí sebe sama vyzařuje z člověka do okolí, toto vyzařování se podobá projekci, kdy svůj vlastní vnitřní nesoulad projektujeme do vnějšího Prostoru, jehož magickou schopností je těmto projekcím se přizpůsobovat. Případně kdy realitu druhých přijímáme za svou realitu, kdy my sami působíme na Prostor jako magnet a přitahujeme k sobě nechtěné vlivy a situace.

 • Promítání sebe do okolního světa je jeden ze způsobů, jak pomocí svých přesvědčení, názorů, postojů a vnitřního dialogu interpretujeme skutečnost. Připisování vlastních postojů, pohnutek, pocitů (např. pocitů viny) druhým, je modelem projekcí, jak posuzujeme ostatní dle rčení „Podle sebe soudím tebe“. Ostatním připisujeme vlastnosti, o kterých víme, že nejsou tak úplně v pořádku a přitom víme, že jsou nám vlastní.
 • Ochranný štít je modelem projekcí souvisejících s podezíravostí, s osobní ochranou proti úzkosti a strachu. Projevují se například opakovaným tvrzením: „Já stejně vím, že mě nikdo nemá rád“.
 • Přemostění odpovědnosti je modelem projekcí, které zahrnují širokou plejádu nejrůznějších výmluv. Jedná se také o přenos ve smyslu svalování viny na někoho jiného. Tam, kde dominuje nekontrolovaný myšlenkový energetický nebo slovní přenos, tam vzniká „protipřenos“.

Více inspirace: „VNITŘNÍ MOUDROST – vstupenka do spokojeného PRIMA ŽIVOTA“

Projekce mají mnoho podob, občas je nutné vnímat je také jako dar nebo prostředek transformace. Vnímat je jako zrcadlo nebo zrcadlící se energie, které odráží naše vlastní nedostatky, nebo ty části osobnosti, které stále ještě nedokážeme nebo neumíme přijmout. Je jen na nás, zda si dovolíme poznat, jakým způsobem různé projekce řídí náš život, například jakým způsobem projekce strachu spoutává náš život a životní pohyb v nehybnost. Výchozím bodem pohybu je klid, přičemž spoutaná nehybnost není totéž, co klid Vnitřní Síly v přítomném okamžiku. Z tohoto energetického bodu vyjdeme do osobní svobody a získáme tak plusové body pro vědomou mysl a emoční inteligenci, jenž ovlivňuje všechny aspekty našeho života. Jakmile vyjdeme z nově získaného bodu osobní svobody, uvědomíme si sílu duše vnitřního kouzelníka, Prostor námi vyjádřenou (všudypřítomnou) sílu mysli a snění přijme a my od té chvíle víme, že ona nekonečnost a nezměrnost Prostoru je formována v náš prospěch.

Související články: Myšlenkové útvary, pomocníci i škůdci, Citové bariéry a vznik životních vzorců, Fenomén tvůrčí dračí energie aneb proč v sobě nesmíme zabít Draka

Pro vědomou mysl je nejdůležitější kouzlo sebepřijetí

Foto: Rebeka Sprinncová

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.