Transfigurace, proměna vnitřní bytosti a kolaps času

Transfigurace je proces proměny vnitřní bytosti člověka na duchovní nebo magické úrovni. Souvisí s vnímáním sebe sama, svého těla, svých vnitřních procesů, svého nejbližšího prostředí a okolního světa. Odehrává se na úrovni jednotlivce a má za cíl osobní proměnu, překonání svých omezení a limitů, oproštění se od svých bloků a otevření se novým možnostem a zdánlivě nedosažitelným horizontům. Transfigurace zahrnuje nejen fyzickou proměnu, ale i mentální, psychickou a duchovní proměnu, souvisí s uvedením sebe sama do harmonie s Univerzem. Jednotlivec vyvíjí snahu rozvinout svůj potenciál, odstranit svá omezení a dosáhnout vyšší úrovně uvědomění, harmonie a souladu se sebou i s okolním světem a dosáhnout svých cílů a snů. Proces transfigurace může být dlouhodobý a vyžaduje čas, trpělivost a hravé a nenásilné úsilí jednotlivce. Často se k němu využívají různé techniky a nástroje, jako jsou meditace, rituály, afirmace, vizualizace a další.

Základní rozdíl mezi transfigurací a transformací spočívá v tom, že transfigurace se obvykle používá v duchovních kontextech a odkazuje na proměnu jednotlivce na vnitřní úrovni, zatímco transformace může být použita v širším kontextu a odkazuje na proměnu něčeho na jinou formu v obecnějším smyslu. Transformace více souvisí se společenskými tématy, s podstatnými změnami ve společnosti, probíhá všude ve světě od počátku věků. Například v biologii znamená transformace změnu organismu během jeho (evolučního) vývoje. V obchodním prostředí může transformace zahrnovat změny v procesech, produktech nebo službách. Transformace se děje i bez našeho vědomého zapojení, souvisí s různými proměnami reality. Oba koncepty ukazují na to, že život je neustále v pohybu a v nikdy nekončícím procesu transformace a že jedinec má potenciál měnit a formovat svůj osud. Dotýkají se lidského vědomí a jeho cesty k osobnímu růstu v procesu sebepoznání a seberealizace, dotýkají se snahy najít své místo v tomto světě a naplnit svůj potenciál. V rámci těchto procesů používáme svou vnitřní sílu a energii ke změně a ovlivnění sebe sama a tím i vnějšího světa.

V duchovním smyslu je transfigurace neboli přetváření hlubší proces, během kterého se jedinec přenáší z jednoho stavu vědomí do jiného, což může vést k pocitu, že se nachází nebo probouzí v jiném prostoru a čase. Při transfiguraci se můžeme dostat do stavu, kdy vnímáme své okolí jinak než obvykle a můžeme mít pocit, že se nacházíme v jiné dimenzi, či v jiném životním obrazu. V rámci proměny osobnosti se jedná o pozvolný proces, během kterého se mění forma, podoba nebo vzhled jedince nebo vybraného objektu. V magických tradicích se tato koncepce používá ke změnění vzhledu, stavu nebo povahy jedince za účelem dosažení určitého cíle, jedinec se zaměřuje na požadovanou formu nebo podobu a snaží se ji vtělit do své mysli nebo těla. Provádíme ji pomocí rituálů, symbolů nebo předmětů, které mají moc měnit formu nebo podobu jedince nebo objektu, za účelem dosáhnout jednoty s větším kosmickým celkem.

Transfigurace a kolaps času

Pojem kolaps času může vzbuzovat hrůzu, ale co když se s něčím podobným běžně setkáváme? Vezeme se na určité vlně života, někam směřujeme – třeba se zaplétáme do různých potíží, což si zapříčiňujeme svým riskantním chováním, nezřízenými vášněmi, nemorálními aktivitami, užíváním návykových látek a podobně. Směr k naplnění osudu, který si takto nevědomky předurčujeme, se může náhle změnit rozhodnutím stát se jiným člověkem, jinak myslet, jinak se chovat, jinak jednat. Začneme se chovat a jednat tak, že se naše energie výrazně promění a v našem světě nepozorovaně dojde ke „kolapsu času“ a my se (bez povšimnutí si změny v rámci energetického přesunu) ocitneme na jiné, třeba jen nepatrně odlišné životní dráze. Projekční plátno se změní a my se skrze vnitřní rezonanci nepozorovaně přeneseme z jednoho životního obrazu do jiného v témže času a prostoru. Jakmile si byť jen podprahově uvědomíme, že tento energetický přesun je pro nás velkým přínosem, potom nám nezbývá nic jiného než si dovolit být překvapení, být v radosti a úžasu.

Pojem „kolaps času“ se vyskytuje v oblasti kvantové fyziky a filozofie. Jedná se o teorii, která tvrdí, že pozorováním a měřením kvantových částic můžeme ovlivnit a změnit běh času (běh událostí). Tato teorie vychází z principu neurčitosti, který tvrdí, že určité veličiny nelze měřit současně. Pokud měříme polohu kvantové částice, nemůžeme současně přesně měřit její hybnost. Jakmile pozorujeme kvantovou částici, dochází ke kolapsu vlnové funkce a částice se „rozhodne“, ve kterém stavu bude existovat. Tento akt pozorování ovlivňuje další průběh událostí v čase.

V širším smyslu může být pojem „kolaps času“ chápán jako změna průběhu události, která nastane, když se stane něco neočekávaného nebo neobvyklého, ovlivněného nevědomým přístupem k životu nebo vědomým pozorováním. Tento koncept lze aplikovat například v psychologii a filozofii, kde může znamenat, že náhodné události nebo jevy mohou mít hlubší význam a přinést nové poznání nebo potřebné, transformační zkušenosti.

Zrcadlová transfigurace k uvolnění mentálních a psychických bloků

Představte si, že chcete zlepšit své sebevědomí a odstranit své vnitřní bloky nebo usměrnit vnitřní chaotičnost, a také trochu otupit hrany ega, nebo v sobě probudit latentní vlastnosti nebo schopnosti. Můžete použít techniku, která se nazývá „zrcadlová transfigurace“ a použít ji k transformaci vašeho vnímání sebe sama, k prozkoumání vaší vnitřní zrcadlové sféry, k odhalení „kdo nebo co ji obývá“. K vnímání disharmonie, nikoliv ve vnějším světě, ale uvnitř sebe. K odhalení vnitřní protikladnosti. Můžete použít meditaci nebo jakoukoliv jinou techniku, která vám pomůže uvolnit se a naladit se na svou vnitřní sílu. Vhodná je také hudba, pro tento rituál je možné nechat v pozadí všeho dění potichu znít podmanivou melodii klavíru: Beethovenovu Sonátu měsíčního svitu.

Před zahájením rituálu si připravte prostor, který bude čistý a klidný, ať už se jedná o místnost, zahradu nebo jiné místo v přírodě. Můžete použít vonné tyčinky, svíčky nebo další dekorace, které vám pomohou vytvořit příjemnou atmosféru. Sedněte si na klidné místo a uvolněte se, soustřeďte se na svůj dech. Pomalu a hluboce dýchejte, abyste se uklidnili a uvolnili. Poté se zaměřte na svůj záměr – čeho chcete dosáhnout tímto rituálem? Může to být cokoli, od sebepoznání, zvýšení kreativity a produktivity po zlepšení zdraví nebo rozšíření duchovního vědomí.

Zavřete oči a představte si sami sebe, jak stojíte před velkým zrcadlem. Toto zrcadlo si můžete představit jako velkou vodní plochu nebo klidnou mořskou hladinu. Pozorujte sebe a pozorně vnímejte, odkud se pozorujete. Vidíte svůj obraz v zrcadle, a přitom se na sebe díváte ze všech možných úhlů, a proto kromě vašeho obrazu vidíte také všechny vaše vnitřní bloky, (domnělé) nedostatky a různá negativní přesvědčení, předsudky, domněnky, zažité programy.

Zaměřte se na jeden konkrétní blok, nedostatek nebo překážku, která vám brání jít dál. Vidíte ji v zrcadle, v celé své temnotě, zároveň víte, že ji musíte přeměnit, aby se vám vaše vnitřní světlo ukázalo v celé své jasnosti a váš duch se osvobodil od všeho, co vás klame a brzdí. Přemýšlejte o tom, co by se stalo a jak byste se cítili, kdyby tato překážka zmizela z vašeho života, kdyby už nebránila vašemu růstu a vnitřní svobodě. Představte si, jak se tento nedostatek lehce odváže od vašeho těla a stane se viditelným jako samostatný objekt v zrcadle. Vidíte tento objekt před sebou a víte, že je to váš blok nebo nedostatek. Představte si, že tento objekt přeměníte na něco jiného, co vám přináší radost a spokojenost. Můžete si představit, že se promění v barevné mýdlové bubliny, kterých se s nadšenou hravostí a bez obav dotýkáte. Vnímáte je jako symbol vaší vnitřní síly a sebedůvěry.

Zůstaňte v této vizualizaci, v této poezii pro duši, a nalaďte se na proud vnitřní síly a nového sebevědomí. Představte si, jak jste úspěšní a jak si více věříte. Podívejte se do zrcadla pozorněji, vaše já se stává zářivým a svobodným, vaše srdce se naplňuje radostí a nadějí. Vidíte, jak se váš obraz mění? Vidíte, jak se vaše vnitřní bloky a nedostatky proměňují v barevné mýdlové bubliny? Vidíte, jak se vaše sebevědomí a vaše vnitřní síla navyšuje? Cítíte, jak se váš duch naplňuje touhou po životě, cítíte, jak se vaše vnitřní síla probouzí, jak se vaše srdce stává větší a svobodnější než kdy předtím?

Výběr symbolů pro rituály spojené s transfigurací závisí na účelu, kterého chceme dosáhnout:

  • Pentagram je symbol pěti prvků (země, voda, vzduch, oheň, duch) a také symbol ochrany. Používá se k ochraně prostoru, ve kterém se bude rituál provádět.
  • Hexagram (hvězda stvoření) působí jako ochranný štít beze slov proti negativním vnějším vlivům, ochraňuje před nezdarem, dodává energii a posiluje životní sílu.
  • Květ života je obrazec posvátné geometrie, představuje „okamžik prvotního impulsu“, používá se pro své harmonizující účinky a ke zvýšení energie a dosažení jednoty se vším kolem nás.
  • Uroboros je starodávný alchymický a hermetický symbol, vyjadřuje cyklickou povahu všech věcí, jednotu a existenci v čase a prostoru, který je právě tady a teď vnímán a prožíván, používá se k proměně, regeneraci a transformaci.
  • Rovnoramenný trojúhelník vyjadřuje „božství spočívající ve svém prastavu“, podporuje tvořivý intelekt, symbolizuje obraz třetího oka, jedná se o takzvané „vševidoucí boží oko“. Je symbolem všeho, co se odehrává pod i nad prahem vědomé mysli.
  • Rovnoramenný kříž je mystický symbol duchovního vedení a ochrany, představuje spojení rovnovážných protikladů, používá se k vyzařování energie a k vnitřnímu spojení s duchovními silami.
  • Mandala je geometrický kruhový obrazec symbolizující vesmírnou rovnováhu a harmonii, používá se k meditaci a k dosažení hlubšího porozumění sobě samému a svému okolí.
  • Symboly planet se často používají k navození specifických energií, které jsou s těmito planetami spojeny. Například symbol Merkuru se používá ke zvýšení mentálních schopností.

Je důležité připomenout, že symboly mají svou vlastní energetickou vibraci a mohou působit na naši psychiku a na okolní prostředí. Při výběru symbolů je proto dobré poslouchat svou intuici a používat symboly, které nás oslovují a jsme schopni respektovat jejich energii. Intuice nepřichází zvnějšku, cítíme ji uvnitř sebe, projevuje se jako jemný záchvěv energie, která nám dodává sílu, která nám pomáhá zhmotnit náš vnitřní imaginární svět.

Transfigurace a kvantový potenciál života k sobě mají velmi blízko. Různé rituály mohou pomoci posílit schopnost koncentrace a harmonizace kvantového pole aury, což může být užitečné při práci na transformaci a zlepšení osobních schopností. Je důležité si uvědomit, že magické rituály nejsou samoúčelné a nemohou nahradit skutečné úsilí a vědomou práci na sobě. Rituály mohou být velmi užitečné nástroje při osobní transformaci, avšak skutečná změna přichází především skrze osobní prožitky a skutečnou životní praxi. Během rituálu můžete také použít své smysly, abyste se spojili se svým okolím. Poslouchejte zvuky kolem sebe, vnímejte tep přírody, ať už je to východ nebo západ Slunce, vůně v ovzduší, šumění lesa nebo zpěv ptáků. Soustřeďte se na tuto konektivitu a pocit vědomí, že jste součástí všeho kolem sebe. Představte si, jak se vaše tělo a mysl rozpouštějí a stávají se součástí většího celku, jak se pohybujete v prostoru, který je plný světla a energie, sami sebe vnímáte jako součást kosmického řádu.

Zobrazit nabídku eKnihy „Milovat sám sebe znamená být milován“

Na začátku rituálu je požadavek ke zklidnění a vědomému ponoru do sebe, na konci se můžete odpoutat od všech myšlenek a pouze se ponořit do pohybu, například v podobě tance. Soustředěním se na své tělo a na pocity, které vám taneční pohyby přináší, můžete dosáhnout stavu změněného vědomí a napojení na vnitřní oheň – tvůrčí energii, vlivem tohoto procesu se energie záměru a průběhu rituálu ustálí a harmonicky poskládá tak, aby pro nás byla kdykoli v budoucnu přínosem.

Slovo konektivita se v magickém kontextu používá k popisu propojení mezi jednotlivými aspekty vzájemně se ovlivňujících procesů, jevů a událostí. Konektivita může být chápána jako soubor silných propojení mezi různými prvky daného rituálu, jako jsou symboly, elementy, zvuky, pohyby, pocity a myšlenky, neboť všechny tyto aspekty bytí spolu navzájem komunikují, a to aniž bychom si toho museli být vědomi. Cílem je vytvořit a udržet silné propojení mezi těmito prvky, aby mohly společně tvořit harmonickou atmosféru, která podporuje účel rituálu. Konektivita může pomoci zesílit přijímanou nebo vyslanou energii a umožnit lépe se naladit na předmět rituálu, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

♥      ♥      ♥

Poznámka: Téma tohoto článku je použitelné kdykoliv, ale záměrně jej dávám do prostoru právě dnes, před blížící se výjimečnou událostí, kterou je Hybridní zatmění Slunce, které nastane 20. 4. 2023. Zatmění bude pozorovatelné v oblasti Indonésie, Austrálie, Tasmánie, Filipín, Malajsie, Kambodži a Vietnamu. Hybridní znamená kombinované, na některých místech bude možné pozorovat zatmění prstencové, jinde bude pozorovatelné zatmění úplné. Úplná zatmění nejsou nad oblastí Evropy častá, naposledy jej mohli lidé v Evropě pozorovat v srpnu 1999. Úplné zatmění Slunce nás čeká v srpnu 2026, které bude možné sledovat ze Španělska a Islandu. Na území našeho státu bylo úplné zatmění Slunce naposledy pozorovatelné 8. července 1842, další zatmění pozorovatelné u nás nastane až 7. října 2135.

Související články: Trans, transformace – magické hrátky se slovy, Kvintesence bytí a zatmění Slunce a Měsíce, Bylo nebylo aneb zrcadlo v zrcadle a neskutečná skutečnost

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?