Bez důvěry energie bdělého snění nikam nedoletí, stejně jako pták v kleci nikdy nebude zpívat o lásce

Myšlenky související se záměrem musí být konzistentní. To znamená soudržné, hutné, pevné, souladné, stabilní, stejnosměrné, bezesporné. Mají spolu souviset a udržovat okolnosti směřující k cíli, pokud ne pohromadě, tak alespoň propojené. A není na škodu, pokud se i my sami v rámci našeho záměru staneme konzistentními. To znamená, že jednáme vědomě smysluplně bez vnitřních rozporů. Aby se záměr naplnil, neměly by se souhlasné myšlenky křížit s pochybnostmi a obavami. Myšlenky, emoce a činy by měly být sladěné, mysl a srdce otevřené. Myšlenky, které si vzájemně odporují, způsobují vnitřní pnutí a energie záměru se potom stane roztříštěnou. Je mylné domnívat se, že konzistence hmotného světa nezávisí na naší pozornosti.

Jsou věci, které nemůžeme přímo pozorovat, přestože se kolem sebe pozorně díváme, například otáčení země, vznik barev v přírodě, dýchání stromů a jejich růst. Stejně tak nemůžeme přímo pozorovat naše touhy, myšlenky a představy, přesto je jejich manifestační síla velmi působivá. Tak jako se díváme na velkolepé příběhy na filmových plátnech, stejně tak velkolepé mohou být naše představy, sny a vizualizace. Zde je nutné, aby to, co říkáme a prociťujeme, aby vše, po čem toužíme a za čím neochvějně jdeme, souznělo s naším srdcem a oddaností pro věc.

Také uskutečňování tvořivých snů pomocí magnetické síly záměru se děje nejdříve mimo hmotnou sféru, aniž bychom mohli tento mimo prostorový děj pozorovat. Například sněním v bdělosti vytváříme formu. Ta se nejdříve realizuje ve světě neviditelném, prozatím neprojeveném. Jakmile je naplněna přílivem tvořivé energie, plná forma získá sílu projevit se ve světě viditelném. V tomto tajemném mezidobí nečinně nečekáme, ale své plány podporujeme bezmeznou důvěrou a pravidelnou tvořivou aktivitou. Vděčnost je také působivou manifestací, magnetická síla vděčnosti znásobuje to, co už máme a za co jsme vděční. Vděčnost můžeme projevit i za to, že víme, že je o nás postaráno. Prostor se nám otevře takovým způsobem, abychom se mohli zhluboka nadechnout, s důvěrou roztáhnout svá křídla a ocitnout se na správném místě v pravý čas.

Zasněné oči prozrazují hloubku vnímání tvořivé energie přírody

Pozorování letu vážky nás fascinuje, západ Slunce naplňuje, pohled na vodní hladinu ukolébává, vůně lučních květů a chuť lesních jahod povznáší, ševelení listů starých stromů konejší, zpěv ptáků rozveseluje, nebe plné hvězd okouzluje proto, že to vše se účastní hry našich smyslů. Někdy můžeme mít dokonce dojem, že naše smysly tuto hru nějakým tajemným způsobem inscenují. Příroda reaguje na něco, co už je v nás přítomno. Příroda vnímá naše křídla, která my sami vidět nedokážeme. A proto je krása přírody projevem jejího soucitu. Meditace v pohybu, například během procházky přírodou, nás odvádí od sebe, neboť oči jsou v pohybu, ale prohlubuje se vnímání tajemství přírody a jejích jemnohmotných projevů. Meditace v sedě, kdy oči jsou v klidu a tělo uzemněné, nás přivádí k sobě, do hlubin neprobádaného nitra. Přidanou hodnotou těchto duševních procesů je, že nás vedou k hlubšímu poznání vlastní identity, a také k tomu, abychom v sobě pěstovali dobré mínění o sobě, o životě, o vnitřní svobodě, která nám dává křídla.

Pták v kleci nikdy nebude zpívat o lásce, i kdyby ta klec byla ze zlata. Pták v kleci je bytost bez křídel, bez svobody, která je podstatou jeho života. Pták v kleci zapomene, že svět a on, že příroda a on, že strom a on a hudba a melodie života je jedna a táž věc. Pták v kleci nemusí mít zlomená křídla, přesto ztratí provázanost s vlastní identitou, se světem a ostatními bytostmi a zcela jistě bude mít zlomené srdce.

Jsou věci, uložené v našem podvědomí, které se s každým soumrakem a s každým nočním snem aktualizují. S každým úsvitem máme možnost stát se moudřejší a vědomější bytostí. Noční snění i bdělé denní sny přispívají k vědomé manifestaci života, ta souvisí s tvořivými vizemi směřujícími do budoucnosti. Každý den vkládáme energii do odvážných bdělých snů a záměrů, ale ne vždy to děláme navýsost vědomě a s bedlivou pozorností karetního hráče. V naprostém ponoření do snění zapomeneme na sebe, přesto sami sebe na hlubší úrovni vnímáme velkoryse a odvážně. Jen tak dokážeme snít ty nejkrásnější sny, nepřemýšlíme, neplánujeme, nedržíme se zpátky, nic neposuzujeme z hlediska rozumu, pouze se odpoutáme a vědomě sníme.

Vědomé snění neznamená, že odplouváme bůhvíkam

Sníme-li například o lásce, nesmíme zapomenout, že skutečná láska je propojena s důvěrou, s plynutím a neočekáváním. Lásku si nemůžeme plést s touhou po něčem, co nám chybí, s toužebným přáním, aby někdo nebo něco vyplnilo prázdnotu, která se objevuje, pokud nedovedeme dát lásku sami sobě. Život a toužení je od sebe neoddělitelné. Jakmile přestaneme toužit, vzdáváme se plynutí života v proudu přítomnosti. Avšak toužení se promění v soužení, pokud není zbavené sebestřednosti. Pokud hledáme lásku v zajetí sebestřednosti, potom nám láska nastaví zrcadlo přesně na míru charakteru naší osobnosti. Lásku sice najdeme, ale jednoho dne zmizí bez povšimnutí si její nepřítomnosti.

K dosažení cíle aktivujeme vůli, záměr podpoříme soustředěním se na jediný motiv. Hybnou silou pro rozhodnutí k činu jsou touha, přání a vůle. Vůle, která je syntézou emocí a rozumu, je působící síla. Vůli soustředíme na myšlenky, očekávání a záměr. Další level představuje harmonie lidské vůle s vůlí Universa. Slovo je magický prostředek umožňující kontakt s jemnohmotnou sférou bytí. Magie je život sám, neboť je to právě život, kdo nás vede cestou naučit se vidět nebeské principy v projeveném světě.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Jakmile přestanete pochybovat a vnitřně neochvějně přijmete, že se to stane – tak se to stane – věci se na hmotné úrovni stanou současně se skutečnou vnitřní proměnou. Na jedné straně je vědomá proměna uvnitř vás, na druhé straně dojde zároveň ke „kvantovému skoku“ ve vnějším světě, a to v souladu s vaší vůlí. Kvantový skok se uskuteční, neboť běh světa není lineární. Přítomný okamžik je jediná pravda, která JE.

Jakmile říkáte „asi se to stane“, pracujete s teorií pravděpodobnosti, přesouváte se z jednoho energetického proudu možností do druhého. Jakmile jste se svým přesvědčením nebo záměrem ve skutečném vnitřním souladu, vybíráte si jednu z pravděpodobných možností. Proto je nutné ohlídat si, aby vůle zůstala bdělá a cíleně zaměřená stále stejným směrem. Vyšší vědomí operuje z pozice nadčasového rámce, s tím souvisí předvídavost a vnímání synchronních jevů, které nás vedou správným směrem.

Mysl dává strukturu vnějšímu světu, jehož dějství se ale odehrává ve věčném tady a teď. Pomocí mysli jsme vytvořili zvyklosti spojené s vnímáním času, které se v průběhu času mění. Čas a události jsou v naší dimenzi vnímány jako lineární, bez existence času by se vše, co je všudypřítomné a věčné, odehrálo v jediném okamžiku. Vše je již přítomno, proto můžeme v jemných záblescích vidět možnou budoucnost, ta bývá nejčastěji viděna ve spánku. Obrazy přichází z jiných úrovní, z jiných dimenzí, kde události existují v latentní podobě.

Budoucí události již existují, stejně tak stále existují události v minulosti, vše je přítomno neustále. My se s událostmi setkáváme nebo střetáváme, vstupujeme do jejich dějství, ale přitom si myslíme, že se nám dějí. Ne vždy mohou slova zprostředkovat jemné detaily zvláštních prožitků, kdy se nás dotkne něco nadpozemsky neobyčejného. Cítíme hluboké vnitřní porozumění, ale kouzlo okamžiku nelze převést do slov, jakmile energie prožitku zmizí, cítíme jen neurčitou vzpomínku. Podobné je to v případě snů, u kterých máme pocit významnosti, ale snový obraz se po probuzení rozplyne, nebo se skryje zpět do podvědomí.

Zobrazit eKnihy Psychologie chaosu – inspirace pro vnímání tvořivých esencí vědomého bytí 

Minulost je fenomén mysli a vzpomínek se silnou energií, přesto nemá přesně stanovené hranice ani zákonitosti. Nic z minulosti nás nemusí ovlivňovat, pokud tomu přizpůsobíme nové myšlenky, představy a činy. Své vnímání energetických zápisů minulosti, v podobě zakořeněných a limitujících schémat, smutku z minulých chyb a omylů, který v sobě nosíme, můžeme kdykoli proměnit. Zažité vzorce myšlení omezují potenciál nových skutečností. Nové životní zkušenosti se mění v souladu se změnou vnímání energetické podstaty hmotného světa, s inspirujícími představami, a s odvahou vzdát se omezujících vzorců myšlení, které při dobré vůli dokážeme vypnout a tím jim přestaneme podléhat. Vše se neustále mění, a tedy ani definice, kterými popisujeme svět, nejsou natolik pevné, abychom je nedokázali proměňovat v souladu s transformací lidského vědomí.

Pokud existuje věčnost, je docela možné, že jsme teprve na jejím počátku, i když mluvit o počátku nebo konci věčnosti nedává logiku. S ohledem na věčnost je i ta nejpomalejší bytost, (vzhledem ke svému spirituálnímu a magickému vývoji), zde přítomna jen nakrátko, a nakonec dojde do cíle bez ohledu na čas, jaký k tomu potřebuje.

Magie slova není nic přízračného – neskutečného, nereálného, iluzorního, strašidelného, hrůzného nebo děsivého. Pokud z magie slova cosi nebezpečně přízračného neuděláme my sami. Magické myšlení není nic okrajového, podružného nebo zanedbatelného. Jednou každému v jasných barvách dojde, že každé kouzlo je vždy zpečetěno slovem a činem. Pečetí kouzla je energie myšlenek a emocí, vědomá vůle, rovnováha v mysli, slovu a činu. Takže nám nezbývá než se spolehnout na svou vnitřní sílu, která je v symbolických obrazech ztvárněna v podobě kouzelné hůlky, ohnivého meče, pláště neviditelnosti, okřídlených sandálů nebo kouzelné mošny, na jejímž dně se skrývá lahvička s živou vodou.

Můžeš kreslit kouzelné obrazy, zaklínat zámky, zdokonalovat svou psychickou energii, v lucidním snění vystupovat z osobní bubliny vnímání světa, otvírat hvězdné portály. Ale jakmile je slovo jednou zcela vědomě řečeno, s přihlédnutím k tomu, že kouzlo snadno pomine, zůstaň v přísné mlčenlivosti, v trvalém kontaktu sám se sebou a jen se tiše dívej, sleduj svou zjitřenou pozornost a následuj svůj vnitřní hlas.

Související články: Jednoduchý rituál pro posílení energie touhy, přání nebo záměru, Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru, Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?