Poselství Velké Bohyně – vnímejte tvořivou krásu přírody a projevujte vděčnost

Posilování energie Země spočívá v sounáležitosti s přírodou, v lásce ke všemu živému. V lásce k sobě. V požehnání a vděčnosti. V poděkování za všechny dary života. V lůně přírody se můžete dokonale uzemnit. Uzemnit se znamená být plně v přítomnosti. Uzemnit vaše světlo znamená vnímat, co vy sami vyzařujete, a co k vám přichází z okolního světa, vše, co se jedinečným způsobem dotýká vašich smyslů, vašeho vědomí a podvědomí.

Určité místo v přírodě na sebe nechte působit jako celek, během tohoto procesu zůstávejte uvolnění a otevření. Potom si začněte všímat jednotlivostí, různých úrovní, včetně těch skrytých. Dané místo můžete v tichosti projít krok za krokem a zjišťovat, jak na vás působí, jak na různé jednotlivosti pocitově reagujete. Všímejte si také věcí, na které nijak nereagujete. Seznamujte se s vlastními pocity. Vnímejte, jaké detaily vás přitahují, na jaké aspekty daného místa reagujete pouze myšlenkově, a na jaké reagujete fyzicky. Něco vás může přitahovat, něco jiného vás může odpuzovat, nebo dokonce děsit. Všechny vaše reakce se snažte vnímat vědomě, bez popisného hodnocení.

Zaměřte se na věci, které považujete za krásné. Mohou to být květiny, stromy, kameny, nadýchaná oblaka. Za krásné můžete považovat symboly nebo mystické obrazy, které v sobě skrývá každá krajina. Nechte oči i duši, mysl i tělo nasytit krásou. To, co považujete za krásné, je součástí vaší vnitřní krásy. Dívejte se na odrazy objevující se na klidné vodní hladině, splyňte s jejich zvláštním kouzlem. Skrývají další obrazy, které se objeví, pokud se klidná hladina rozvlní v závanu větru. Prudký závan větru, který se objeví znenadání, vás nabádá pátrat po tom, co je skryté. Zrcadlový svět, v kterém můžete vidět váš vlastní odraz, vám ukazuje, jací jste v hloubi duše, nabízí vám pohled do všech úrovní vašeho já. Dovoluje vám nahlédnout do hlubších úrovní vědomí. Pokud sklouzáváte pouze po povrchu těchto zrcadel, vše, co získáte, vše, co se dozvíte, bude pouze povrchní.

Jděte krok za krokem, vědomě vnímejte vše kolem sebe, každý pohyb, každý zvuk nebo záblesk světla. Pomalu se dostáváte do proudu pohybu okolních energií. Zavřete oči a vnímejte všechny zvuky. V tuto chvíli je vaše mysl otevřená, neutrální, nic nekomentuje. Soustředění je zaměřeno na pocity. Vnímejte oblast, kde se koncentruje zvláštní energie, kde září zvláštní barvy, odkud se line neznámá vůně. Jakmile jste spokojeni na úrovni vnitřních pocitů, zastavte se a roztáhněte paže jako byste jimi chtěli obejmout vše kolem. Všechny plody země, veškerou hojnost. Vnímejte váš fyzický postoj na dané ploše země, vnímejte spojení chodidel se zemí. Vnímejte okolní krajinu a jakýkoli náznak vnitřního vzrušení. Projevujte vděčnost za vše, co vás povznáší i za vše, co vás uzemňuje. Za vše příznivé i (zdánlivě) nepříznivé. Neříkejte, že není nic, za co byste mohli být vděční.

Vnímejte, jakou odezvu ve vás má věc nebo objekt, který vás nejvíce zaujal. Pokud věříte v jemnohmotné energie, nalaďte se na rozmluvu s předmětem vašeho zájmu. Vnímejte sebe a danou věc jako pulsující, proměnlivé energie, které se přitahují, ve správném okamžiku spárují i odpuzují. Vnímejte sametovou hebkost mechu, spirálovitou energii stromu nebo kamene jako byste jím byli vy sami. Staňte se tou věcí, obrazem krajiny, jenž se zrcadlí ve vašich očích, symbolem, který vás zaujal, ptačím pírkem nebo mrakem na obloze. Byl tady tento zvláštní symbol nebo mrak vždy? Nebo jste jej vytvořili, tady a teď? Máte pocit, že k vám promlouvá? Vnímáte, jak je předmět vašeho zájmu svým způsobem živý?

Vědomě se přesuňte zpět k sobě, ale dál nechte proudit rozmluvu mezi sebou, daným místem, duchem místa, jemnohmotnou bytostí. Doceňte kouzelnou energii této zvláštní chvíle. Možná jste na stopě zajímavého alchymického tajemství. Přijměte všechna intuitivní sdělení, která přicházejí v určitou, nenáhodnou konkrétní chvíli do vašeho života. To, co vidíte, slyšíte, nebo jakkoli jinak přijímáte je sdělení jen pro vás. Jiná osoba by zcela jistě viděla nebo přijímala odlišnou zprávu, jiná sdělení. Napoprvé se možná nebude dít nic zajímavého, ale vytrvejte, hrajte tuto hru všímavosti a vděčnosti na pokračování. Časem vytvoříte příběh s mnoha živými detaily. Vyplatí se zaznamenávat neobyčejné prožitky do osobního zápisníku, který se může stát nedílnou součástí vašeho skutečného fyzického bytí, tajemného vnitřního světa a také vašeho imaginárního, snového světa.

Až přijdete domů, namalujte obrázek, nebo jiným způsobem vyjádřete své pocity a prožitky. Popište své pocity tak živě, jak jen dokážete. Nenechte se omezovat emocemi, nepříjemnými pocity, všechny detaily prožitků se dostavují z určitého důvodu. Bez obav vyjádřete své nadšení, všechny příjemné pocity, ale také svůj hněv, nespokojenost, bolest. Nechte vnitřní dialog proudit bez omezení. Buďte otevřeni všemu, co právě teď přichází do vaší otevřené, klidné mysli. Neulpívejte v otázkách nelogičnosti, v nejistotě. Vnímejte své reakce na úrovni pocitů, na úrovni fyzického těla. To, co vás nejvíce zaujme, ačkoli to zpočátku nemusí být zcela zřejmé, pro vás bude důležité.

Možná s překvapením zjistíte, jak a proč některé symbolické nebo snové detaily zapadají ve vašem životním příběhu přesně na své místo. Všímejte si také snů, které k vám budou promlouvat několik následujících nocí. Vnímejte snovou symboliku, která navazuje na denní prožitky. Nechte těmto věcem zcela volný průběh, nechte volnost také vaší představivosti. Nechte energii duše vnitřními obrazy popsat, jak ona sama vnímá váš vnitřní svět a vaše vnější prožitky. Duše nevidí rozdílnost mezi tím, co je vnitřní a vnější. Možná vnímá něco trochu odlišného, než vy sami svým zrakem vidíte před sebou. Zaměřte se na vnitřní klid a sílu přítomného okamžiku. Podněty, které přijdou z nekonečně pestré oblasti vašeho podvědomí, vám osvětlí, proč pro vás vybralo zrovna toto místo, tento sled synchronního vedení, tyto symboly, znamení, barvy, zvuky, vůně a také celou paletu jemnohmotných energií. Dost možná se před vámi objeví něco, na co nebudete mít odpověď. Pokládejte si prosté, jednoduché otázky. Možná zjistíte, jak podivně znepokojující je, pokud na něco, co samo o sobě není nebo nemusí být složité, nemáte odpověď. Odpovědi nemohou přijít, pokud odmítáte vidět a slyšet, pokud netříbíte umění zření a naslouchání.

Moc lidské mysli spočívá v inspiraci, ve schopnosti být neustále něčím inspirována, využívat sílu kreativity, pramen tvořivosti neboli elementární sílu přírody. Energii tvořivého snění (vize, nápady, plány, projekty), zaměřenou na pravou hemisféru, je nutné ve správnou chvíli uzemnit, převést tuto energii do reality cílenou aktivitou. Tvořivé nutkání, napojení na proud kreativity, je aktivováno city a rozprouděno pohybem. Bez uzemnění zůstáváte snílky s mnoha nápady, které nikdy neuskutečníte, neuvidíte plody vaší vnitřní kreativity, plody imaginace. Velkolepé plány jsou k ničemu, pokud nedokážete vaši vlastní energii aplikovat do jejich uskutečnění. Neuskutečněné tvořivé nutkání se rozptýlí, ale nikam se neztratí, zůstává v okolním prostoru. A to je pro vás požehnáním. Proto projevujte vděčnost, vaše neuskutečněné nápady se tak mohou stát inspirací pro někoho, kdo se na vámi „odložený“ proud tvořivosti bezprostředně napojí.

Inspirace pro seberozvoj – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Plodivá energie vesmíru dosahuje všech zákoutí stvoření, je obsažena ve všech věcech, od atomu až po hvězdy. Její koncentrace na určitém místě se projevuje v rostoucím kmeni stromu, v zelené barvě listů, v plodech a semenech. V napojení na plodivou energii vesmíru vnímáte hlubokou píseň proudící řeky. Díváte se na strom a ve zrychleném sledu náhle vidíte, jak se pupeny plné výživy radostně rozvíjí v zelené listy. Rezonance s divokou energií přírody, s nespoutanou energií plnou plodivého potenciálu vás naplňuje nadšením, plně si uvědomujete, že na základě předchozích zkušeností můžete zúročit své znalosti a dovednosti. Nechte k sobě přijít krásu. Kdykoli je to možné vnímejte kreativní sílu a krásu přírody jako požehnání a projevujte vděčnost.

Krása je možná nejpodmanivější transcendentní vlastností Jsoucna, říkáme jí „Krása Vesmírná“
Krásno lze nalézt také v tajemné metafyzice a mystice, v rozumovém i v intuitivním poznání krásy, která prostě je, a která není infikovaná nenasytností, světským toužením po kráse a dosažením všemožných tužeb třeba i za cenu „hříšnosti“. Z pohledu transcendentních zkušeností je krása nehmotnou kvalitou hmotných věcí. Proto se i láska může jevit jako pouhá vášeň a krátkodobé potěšení z krásy, protože zalíbení v kráse se dostavuje dříve, než opožděné a někdy i nemile překvapivé poznání v pravdě. Radost ze samotného bytí je trvalá. Radost z nabytí předmětu touhy a radost ze získaného potěšení je jen dočasná. Přílišná dychtivost po kráse vyvolává prudkost vášní a mnohdy i zatemňuje rozum, který bez lítosti a pochopení haní a znevažuje nebo vysmívá jako ošklivé vše, co je krásné, radostné a smysluplné pro druhého člověka.

Související články: Deník – intimní osobní prostor, myšlenkový, vzpomínkový, rituální, Elementární energie přírodních bytostí, Tajemná energie kouzelných ptačích pírek, Silové zvíře – krásná, tajemná a moudrá sova

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?