Energie křestního jména je součástí našeho vnitřního potenciálu

S velkou pravděpodobností je naše křestní jméno prvním ze slov, která jsme mohli vnímat několik chvil po našem narození. Jak pravděpodobné je, že naše jméno se stane tím posledním, co uslyšíme v posledních vteřinách života? Energie jména je otisknutá v naší auře, neboť se svým jménem žijeme po celý život, je vtisknutá do našeho nitra. Jsme pod vlivem astrologického hvězdného pozadí od okamžiku narození, ale i pod vlivem vibrace našeho jména. Jméno je vlastně něco jako mantra, při vyslovení rezonuje a vzniká určitý, specifický zvuk. Rezonance zvuku jména, společně s ostatními aspekty spoluvytvářejícími naši osobnost, ovlivňuje naše bytí více než si myslíme. Jméno představuje určitou energii, dává životu pohyb, neutuchající aktivitu. Mimo jiné i vzhledem k tomu, že každé písmeno má vlastní význam, účinnou moc, vnitřní podstatu. Jedno písmeno rezonuje s druhým, správnou kombinací vzniká potřebný silový energetický proud. Některá jména „žijí“ po tisíciletí, představují nějakou ideu, některá jsou poměrně nová, každé jméno má někde v neznámu skrytý svůj počátek, svůj smysl a docela určitě i nenáhodný vznik.

Naše jméno je zapsané v kalendáři, oznamuje den, kdy máme svátek. Jméno v kalendáři se může lišit od toho, jak je jméno používáno v domácím prostředí. Jméno nás také spojuje s předky, pokud podle rodinných tradic stejné jméno nosí rodiče nebo prarodiče. Některá jména jsou módní, jiná se na základě módních vln jmen v určitém období nepoužívají. Jméno, které upoutává pozornost způsobuje, že daný jedinec ve svém okolí vyčnívá. To může souviset například s tím, že někteří rodiče vybírají jméno pro své dítě podle svých oblíbených sportovců, filmových nebo seriálových postav a nijak neberou v potaz, že takto vybrané jméno bude po celý svůj život nosit jejich dítě, nikoli oni sami. Výběr jména ne vždy souzní s příjmením, na to rodiče také občas zapomínají. Pokud je někdo kreativní a svému dítěti touží dát zvláštní, exotické jméno, může se setkat s nutností potřebného svolení na příslušné matrice (viz zákonné limity pro jména a příjmení).

Indiáni vybírají pro své děti jména, která je charakterizují, která jim pomáhají splynout s přírodou, jméno vystihuje duševní a tělesné vlastnosti dítěte. Indiánské dítě se nestává pojmenovaným bez smysluplného důvodu. Podle toho, jak dítě roste a jak prospívá dostává nové jméno během iniciačních obřadů, jméno, které má určitý, specifický vnitřní náboj. Indiáni mění svá jména s přibývajícím věkem tak, jak se osobnost vyvíjí až do stáří, jak se mění osobnost jedince a podle toho, co v životě dokázal. Staré jméno se později nesmí vyslovovat. Podobně to fungovalo ve starém Egyptě, kde bylo běžné užívat dvě jména, druhé jméno bylo pro ochranu osobnosti uchováno v tajnosti. Pokud se člověk provinil proti daným společenským pravidlům, za trest došlo k pozměnění jeho jména a v nejhorším případě k odebrání jména. Zůstat bezejmenným bývalo považováno za nesmírnou potupu. Ani čínská tradice není v tomto ohledu pozadu. Rodiče dávali dítěti falešné jméno na prvních sto dní života, teprve potom dostalo pravé jméno, tak bylo po narození chráněno před negativní energií astrálních duchů.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Tyto dávné tradice souvisí mimo jiné také s tím, že znáte-li něčí jméno, máte nad dotyčným určitou moc. Zná-li někdo vaše jméno, může mít moc nad vámi. Znalost jména, ať už osoby nebo věci, dává moc nad pojmenovaným. (Cokoli je pojmenováno, to ožívá, může se jednat o různé jevy, neviditelné bytosti, různá božstva nebo entity, skrze které někteří lidé provádějí channeling a těmto entitám dávají jméno. Ale jedná se například i o bouře a hurikány, stalo se (neblahým) zvykem je pojmenovávat.)

Se svým jménem se každý den probouzíme, naše jméno slýcháme několikrát denně, jméno nás označuje

Jméno umožňuje navázat konverzaci. Jméno nám pomáhá nabýt vědomí vlastní identity. Někdy můžeme mít pocit, že nás naše jméno k něčemu zavazuje. Když slyšíme své jméno, můžeme cítit jemné chvění kolem srdce. Ale jsou také lidé, kteří při vyslovení jejich jména cítí podivnou mrazivost, která je zvláštním způsobem zneklidňuje.

Někdy své jméno nevnímáme nejlépe, to záleží do určité míry i na tom, jak nás druzí oslovují. Jméno druhého člověka je možné různě komolit nebo zesměšňovat, vyslovovat velmi tvrdě nebo přísně a se zvýšeným hlasem. Také se stává, že někteří lidé jména druhých z nějakého důvodu vůbec nerespektují. To způsobuje, že se necítíme dobře, časem můžeme vůči svému jménu cítit určitou averzi. Pokud je jméno vyslovováno s citem a vlídně, u dětí s určitou něhou a láskou, potom i v dospělosti máme své jméno rádi. Oslovení druhých může mít mnoho podob, pokud někdo vyslovuje naše jméno s láskou, nebo s pohrdáním, vždy nám to o druhém člověku něco říká. Ukazuje to na vztah, jaký k nám druhý člověk má. Zvláštní pocity v nás vyvolává, pokud někdo druhý naše jméno nevyslovuje, nebo pouze v případě, že je nutné na nás zavolat.

Křesní jména, přestože si je sami nevybíráme, hrají důležitou roli v sebepoznání, jsou součástí naší životní energie. Pokud jim věnujeme náležitou pozornost, můžeme se o sobě leccos dozvědět. Jméno představuje určité aspekty naší povahy, každé jméno má svou vůni a barvu. Někdy může být právě jméno tím klíčem, který otevírá různé vnitřní světy, nebo propojuje vnitřní a vnější svět. Jména disponují skrytou osobní energií, jsou součástí naší osobnosti. Jméno dává sílu uvědomění si sebe sama. Jméno nás sice označuje, ale jméno není jen „nějaký stav“ nebo pouhé označení. Každé jméno je silou, která je aktivní a cosi skrytého předjímá, je samo o sobě „dějem“, odehrávajícím se na jemnohmotné úrovni, je silou, která v určitém jménu přebývá, žije spolu s jejím nositelem.

Jméno by mělo rezonovat a být v harmonii s tělem i duší člověka. To neznamená, že naše křestní jméno nutně musí být s námi v nesouladu. Ale někdy intuitivně vnímáme, že s energií našeho jména je cosi v nepořádku, nějak nejsme v souladu s jeho poselstvím. Nejsme s ním spokojeni, nelíbí se nám, na podvědomé úrovni s ním máme spojené nepříjemné pocity, vybavují se nám nepříjemné asociace. To platí též o přezdívkách, ke kterým jsme přišli náhodně anebo jsme si je sami bez hlubší rozvahy zvolili. Nejeden z nás může mít zkušenost s tím, že jméno, které nosil člověk, který nám byl nesympatický, nebo člověk, který nám v minulosti ublížil, spojujeme s příslušnými asociacemi a energii daného jména nemáme rádi. Na základě nepříjemných pocitů v souvislosti s těmito jmény potom vznikají určité předsudky nebo stereotypy, které ovlivňují, jak se díváme na lidi kolem nás nebo oni na nás.

Meditační soustředění na energii jména

Pokud nejste se svým jménem spokojeni, můžete orientačně zjistit, co se skrývá za energií určitého jména. Vyhledejte charakteristiku daného jména, jeho obecný význam, nebo význam podle numerologie. Jak s touto charakteristikou souzníte? Je na této charakteristice něco, co je vám milé, co ve vás vyvolává příjemný pocit? Je zde něco, s čím nesouzníte? Jedná se o oboustrannost, kdy cítíme, že jméno k nám patří a my patříme ke jménu. Pokud je tato souvztažnost něčím narušena, necítíme se svým jménem jednotu, necítíme se s ním dobře a vzájemné (energetické) působení není v rovnováze. Během meditace si můžete uvědomit, jaký máte se svým jménem vztah, protože naše jméno a naše osobnost spolu utváří vztah, sice na energetické úrovni, ale i tento vztah, jako každý jiný, je velmi důležitý, (po celý život se k něčemu nebo někomu vztahujeme).

Na své jméno se můžete soustředit při meditaci, tak se vám odhalí důležité aspekty vás samých. Stačí vnímat, jak energie jména ve vašem nitru jemně rezonuje, pozvolna se můžete dotknout hloubky duše a najít klíč ke svému jménu pomocí pocitů, které dávají vašemu jménu smysl.

  • Opakujte své jméno v duchu jako by to byla mantra, která svou silou působí na vaše podvědomí. Opakujte jméno v takové znělosti, jakou máte nejraději. Nechte energii jména rezonovat vaší myslí, zkoumejte, jak vaše jméno zní, pokud se soustředíte na rezonanci každé slabiky.
  • Potom opakujte své jméno nahlas a vnímejte, jak vaše jméno zní prostorem, vnímejte vnitřní souznění se jménem. Veďte opakování svého jména tak, že jej vyslovujte s nádechem a výdechem. Slaďte zvuk vašeho hlasu s obrazem sebe sama.
  • Intonujte své jméno zpěvem, prozpěvujte si jednotlivé slabiky. Vnímejte, jak melodie vašeho jména zní vaším energetickým polem a prostupuje aurou. Zpěv vás spojuje s tvořivou silou prostoru, vnímejte zvuk nesoucí se uvnitř vašeho jména.

Můžete si přitom uvědomit nějakou negativní vzpomínku, která se váže k vašemu jménu, například z dětství. Uvědomit si energii této vzpomínky, přijmout ji a propustit. Ale milejší vám bude, pokud se svým jménem při této meditaci necháte okouzlit nikoli znepokojit. Tuto meditaci je vhodné učinit také v případě, že se rozhodnete pro změnu křestního jména, díky ní zjistíte, jak s vámi případné nové jméno bude rezonovat.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Změna jména je zásadním rozhodnutím, které vyžaduje velkou rozvahu

Nemálo lidí se během svého života z osobních důvodů rozhodne ke změně křestního jména, není na tom nic špatného ani divného, zákon to také umožňuje. Před tímto životním krokem, kdy dlouhodobě cítíte, že nejste pro dané jméno disponováni, je důležité vše důkladně promyslet a zvážit na více úrovních. Nově vybrané jméno je vhodné poznat také na jeho energetické úrovni, seznámit se s jeho potenciálem, což vám může osvětlit dobrý numerolog, který vezme v potaz například energetickou rezonanci nového jména ve spojení s příjmením. Dalším zajímavým a poněkud složitějším oborem, který se zabývá jmény je nomenologie, která poukazuje na celý komplex energií, které jsou součástí určitého jména.

Jednou z věcí, se kterou se můžete po změně jména setkat je, že vaše (nejbližší) okolí změnu vašeho jména neuzná. Někteří lidé vaše rozhodnutí respektovat nebudou, změnu vašeho jména prostě nepřijmou. Mohou toto vaše rozhodnutí považovat za nesprávné nebo pro ně nepochopitelné, a vůbec nemusí připustit, že nejde o jejich důvody nebo o jejich předsudky, proč se s vaším rozhodnutím neumí smířit. Oslovovat vás budou i nadále vaším původním jménem, nebo vás oslovovat přestanou. Potom už bude záležet jen na vás, jak se s tím, že druzí vaše svobodné rozhodnutí nerespektují, vy sami vnitřně vypořádáte.

Součástí změny jména by měl být také vnitřní rituál, kdy se napojíte na energii vnitřního dítěte. Své vnitřní dítě seznámíte s nově vybraným jménem a s důvody vašeho ryze osobního rozhodnutí. Pokud už si někdo nechal změnit jméno, protože už od dětství neměl se svým jménem příjemný vztah, potom je důležité začít své vnitřní dítě oslovovat novým jménem, na určité energetické úrovni to velmi pomáhá například v otázkách přijetí sebe sama.

Energie jména je modulovaná do našeho života od raného dětství

Pokud se vám narodí dítě, můžete udělat malý obřad, kdy svému dítěti láskyplně představíte jeho jméno. Vezměte své dítě do náruče a řekněte, co máte na srdci. Můžete například říct: „Vítáme tě v našem světě. Tvé jméno je Helena. Helena je zářivé jméno, znamená světlo ve tmě. Tvé jméno je zalité zlatým světlem.“ Řekněte svému dítěti cokoli, co vás na energetické úrovni láskyplně propojí. Jak vaše dítě poroste, uvědomujte si, jak jméno svého dítěte vyslovujete. Říkejte vašemu dítěti nahlas „miluji tě“ od narození, zbavte se přitom pocitu, že vám nerozumí. Udělá to dobře dítěti i vám, podpoří to vaše city a lásku k dítěti. Ono vám rozumí. Dokonce vám rozumí, pokud jej oslovujete jménem a vyjadřujete svou lásku k němu ještě před jeho narozením.

Související články: Duchovní podstata narozenin a životní příběh, Deník – intimní osobní prostor, myšlenkový, vzpomínkový, rituální, Citlivá dětská duše a sluneční znamení

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj obrázků: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?