Fiktivní temné místo v našem nitru se nazývá “černý měsíc“ – tajemná Lilith

Princip symboliky černého měsíce souvisí s lidskou psychikou, s originálními, obtížně identifikovatelnými informacemi skrytými v nitru člověka. Skrývá se v každé lidské bytosti, avšak projevuje se obyčejně bez jejího vědomí. Provokuje, pokud člověk nezná sám sebe, pokud neví, kdo je a kam jde. Pokud si není vědom, kam až sahají vzpomínky jeho duše – vzhledem k pozemské a hvězdné minulosti. Čehož si obyčejně vědomi nejsme a je to tak v pořádku. Černý měsíc symbolizuje temnou, neproniknutelnou vnitřní zónu sahající hluboko do podvědomí, nezkrotnou energii, nevědomost. Na straně druhé chaotická síla černého měsíce, kterou není snadné si podmanit, je regenerující, principiálně ženská, představuje vnímavost, tvořivost – budovatelskou i rozkladnou.

Fiktivní temné místo v našem nitru se nazývá “černý měsíc“ - tajemná Lilith

Pozitivní energie černého měsíce stojí v pozadí za rozhodnutími nepřijímat nepřijatelné, nedělat škodlivé kompromisy, nejednat v afektu, nerezignovat, neustupovat, nestagnovat, nehroutit se. Pokud se v těchto životních aspektech projevíme tak, že si nevážíme sami sebe a jdeme proti sobě, černý měsíc bude stát v pozadí nehod, nemocí, životních dramat, psychických zhroucení. Pochopit vliv fiktivní sféry černého měsíce, jenž se často představuje v nočních, zneklidňujících snech a v našich stínech, není jednoduché. Protože na druhé straně jme naopak vedeni k ustoupení, k odejití, k ukončení, k stáhnutí se do sebe. Vliv černého měsíce nás vede k zbavení se svazujících pout, k odstranění lpění, k odhalení předsudků, k odložení masek. Temné stíny jsou normální, běžnou, a někdy dokonce i potřebnou součástí života, představují to, co je skryté. Stinnou částí člověka je to, co sám před sebou zapírá, předstírá, vypuzuje, odmítá vidět, nebo také to, o čem nemá sebemenší tušení.

Černý měsíc se svou mrzutou pověstí a dvojakou povahou je fiktivní z toho důvodu, že se vynořil z povahy skutečného Měsíce, respektive Luny. Není ale skutečným hmotným tělesem, nepředstavuje Měsíc jako takový. Na hvězdné, astrologické mapě představuje místo, které odhaluje, že někde v nás sídlí cosi zneklidňujícího a neznámého. Astrologický vhled může také odhalit časové období, kdy černý měsíc zaujímá na naší osobní hvězdné mapě ne zrovna vlídné a přívětivé postavení.

Neúnosné životní tempo nám někdy zabraňuje znamení a varovné signály černé Luny postřehnout

Všude kolem sebe můžeme vidět důvody obětování ryzího lidství pro užívání konzumentu v materialismu, kdy se vlastní, duševní a tvořivé potřeby člověka ztrácí v honbě za naplněním spotřebitelských potřeb. Obětováním ryzího lidství je upozaděna potřeba a touha být spokojený a přirozeně šťastný v prostředí, které zaujímám. Nadšený ze svého tvořivého potenciálu, naladěný na vlastní vlnu tvořivosti. Nechat se fascinovat jak vlastním světem, tak zároveň i tím vnějším. Věřit ve svou duševní, psychickou a mentální sílu, a přitom neztratit schopnost racionálně uvažovat. Vnímat každý okamžik každého dne jako vzrušující, podněcující a naplňující. Vnitřní klid dodává člověku dostatek životní energie (vitalitu), tvořivý elán, poskytuje výzvy, přináší nadšení a kladné odezvy. Podporuje jednotu a celistvost vlastností osobnosti, její hodnotové orientace a charakter. Vlastně rozvíjí integritu osobnosti a schopnost žít v integritě společenské (soudržnost, čestnost, morálka, etika). Energie černého měsíce nikdy nezničí nic, co lidské společnosti pomáhá vyzdvihnout a podporovat psychické a mentální vnitřní síly člověka, které mají dosud neobjevený pozitivní a přínosný tvořivý potenciál.

Černý měsíc představuje nerovnováhu v člověku nebo nerovnováhu ve společnosti mezi mužskou a ženskou složkou, je prostředníkem mezi neviditelným neznámým a projeveným hmotným světem. Souvisí se silou noci a temnotami jak astrální, tak zemské sféry, bývá označován za „démonický“. Démoni se mohou neviděni vkrást do našeho světa. Překvapí nás, aniž bychom tušili, že jsme nějaký čas sledováni – démon se ale neobjevuje bez příčiny a náhle, je přítomen dříve, než si jeho přítomnost uvědomíme.

Nevědomou identifikaci s vnitřním démonem mohou představovat masky, které nosíme, aniž přesně víme proč. Některé z těchto masek uspávají všímavost, pozornost a ostražitost a přitom mohou mít překvapivě okouzlující podobu. Pokud se ztotožníme s maskou, například s maskou egoismu, kterou si z nejasných pohnutek nasadíme, a která nás nevědomky vede k uspokojení temných tužeb vnitřních démonů, můžeme lehce ztratit vlastní tvář, případně i povědomí o vlastní identitě.

Fiktivní temné místo v našem nitru se nazývá “černý měsíc“ - tajemná Lilith

Černá Luna, tajemná Lilith se v tarotu shoduje s kartou Ďábel

Charakteristika Lilith souvisí s povahou Měsíce a Venuše, mírně také s aspekty Urana a Pluta. V tarotu představuje především kartu Ďábel, spojenou s časem a osudem. Vzhledem k Venuši je Lilith, se svou povahou panovačného dítěte, Venušinou odvrácenou stránkou. Lilith souvisí také s Persefonou – vládkyní duchů podsvětí a Sofií – bohyní moudrosti. A v neposlední řadě černý měsíc neboli Lilith představuje „černý kámen“ – v tajnosti bývalo dříve skryto, že černý kámen (ženský princip) oplodněný světlem (mužský princip) se během prožitku mystické svatby promění ve zlato alchymistů, v podobě probuzené životní energie, hadí síly.

Lilith, okouzlena stříbrným srpkem Měsíce, nám vypráví o proměnlivosti světla a stínů

Není to Měsíc, kdo se každým dnem proměňuje, od své neviditelnosti v novoluní, přes dorůstající stříbrný srpek a naplnění v úplňku až k poslední fázi ubývající Luny. To, co se proměňuje je světlo Slunce, které Měsíc odráží. Na noční obloze se každou noc odehrává představení vztahu bohyně Luny (podvědomí, nevědomí) a boha Slunce (vědomí, nadvědomí). Obě tato nebeská tělesa přeneseně „projektují“ magické mystérium bytostné polarity vztahů ženské a mužské tvořivé síly v člověku a ve společnosti.

Události, které se nám prostě stanou – nikoliv z našeho rozhodnutí a jejich důsledky trvají dny, týdny, měsíce i roky – odkud se berou? A někdy dokonce opakovaně? A přitom nejsme ovládání egoismem ani úzkoprsostí – omezeností a nesnášenlivostí? Co se nachází za hranicí naší vědomé vůle? Jsou to esenciální aspekty životních obrodných procesů, podivné stíny obtížně definovatelných strachů a vnitřních pohnutek, úzkostí a pocitů méněcennosti, které nás ovládají z neznámých příčin. Jsou to nevědomí a nevědomá psýché. Je to přísně střežené území černé Luny, mysterium smrti a obrody. Jsou to procesy, jejichž příčinu a smysl neumíme rozplést, okamžiky, kdy jsme natolik unaveni, že naše únava narušuje vnímání sebe sama i okolního prostoru. Jsou to chvíle, kdy naši andělé odpočívají – z důvodů, které v tu chvíli nejsme schopni vidět, nebo o nich nemáme vědět. Všichni v sobě máme světlou i temnou stránku. Temná stránka v nás, pokud se projeví, nás staví před rozhodnutí, zda my sami zvolíme andělská nebo netopýří křídla.

Ne vždy nám ale stačí vidět pouze to, co jsme se vidět naučili, nebo k tomu byli donuceni. Netopýr je důvěrným průvodcem do tajů zasvěcení a magických operací, odhalování tajemství a pochopení významu intuice, je považován za symbol duše. Čínští mudrci věřili v posvátnou sílu netopýrů. V jeskyních, kde se netopýři vyskytují, viděli existenci průchodu do druhého světa. Odtud netopýři na svých křídlech přinášejí na světlo milosrdenství a dobro ve všech podobách. Není proto vhodné považovat je za ošklivá stvoření, někdy jsou našimi průvodci bludištěm podsvětí.

Lilith ovládá také stáhnutí se do sebe v magických časech kolem zimního slunovratu, v čase tajemného rozhraní končící zimy a počínajícího jarního rozkvětu, v čase citlivého období kolem našich narozenin. Působí v období novoluní, a také v čase zatmění Měsíce. Ve stínu Lilith je také každodenní čas mezi nocí a dnem – kolem druhé a třetí hodiny ranní, v takzvané hodině vlků. Lilith je v nás přítomna také pár okamžiků během probuzení v časných ranních hodinách v tajemném mezidobí těsně před úsvitem, kdy z polospánku přecházíme do bdělého vědomí.

Mocný a svým způsobem transformační vliv černé Luny působí na rozhodnutí související s nepromyšlenými skoky do neznáma, například se může jednat o „upsání se“ různým sektám. Může se jednat o podlehnutí svodům pozemského světa (alkohol, drogy), o nechtěné následky související se zneužíváním sexuální energie, nebo se sexuální promiskuitou, nebo o následky související s nejrůznějšími formami hazardního jednání. Jde také o upisování se nesplatitelným dluhům, stavění se do role obětního beránka. A v neposlední řadě se jedná o fyzické sebepoškozování, neřešené těžké depresivní stavy končící pokusem o sebevraždu. Aspekty Lilith působí v časech, kdy něco v životě neodvratně spěje ke konci a my to nedokážeme přijmout, a v mnoha dalších temných životních fázích.

Transformace světa není vždy o rychlé změně, je o postupné přeměně, kterou můžeme my sami zdržet, odklonit, otočit opačným směrem. S proměnou souvisí metamorfóza, důležitá fáze, kdy člověk nebo svět nabývá nové podstaty proměnou. Proměny lidského nitra a přeměny hmotného světa odehrávající se v určitých fázích transformace mohou proběhnout přes noc, mohou trvat několik dní, týden nebo několik let. Podstatné fáze transformace, které souvisí s evolucí, mohou trvat desetiletí i staletí.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Vliv černé Luny pociťujeme všichni společně v časech, které se dotýkají společenských (cyklických) procesů. Jsou to fáze společenské obrody, kdy se na světlo světa ze všech sil dere něco nového, a to staré odporuje a odmítá ustoupit z cesty. Jedná se o silné aspekty transformačních procesů. Vliv černé Luny může jít do krajností v záležitostech kdy stojíme na hraně mezi rozhodnutím buď anebo, kdy hrajeme vabank. Dokonce můžeme hrát o celý vklad našich předešlých, mnoha tisíciletých zkušeností a úspěchů ve vývoji, pokud ve svých rukách držíme otočený pentagram a k zemi obrácenou pochodeň. Není snadné čelit útočné obraně nižších sil před jejich rozpadem. Někdy se může jednat o nesnadno postihnutelné jakoby bezčasové body mezi zánikem a zrodem. A to v okamžicích, kdy se hmota transformuje v energii a vzápětí v novou hmotu, aniž bychom jakkoli pocítili – v tom lepším případě – amorfní (beztvaré) uspořádání hmotného světa během této transformační proměny.

(Lilith vstoupí v polovině dubna 2022 do znamení Raka a v této sféře vnímání, cítění a emoční proměnlivosti bytí bude působit až do ledna 2023.)

Související článek: Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Fiktivní temné místo v našem nitru se nazývá “černý měsíc“ - tajemná Lilith

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.