Skrytá síla duše, energie jin a jang, polarita a monáda

Jedním ze spirituálních tajemství je, že skutečná životní moc a skutečná magie je moc duše. Pokud je člověk jako tělo bez duše, nemá žádnou životní sílu ani moc. Životní energie (ženská a mužská síla, jin a jang) koluje v těle přitahována nebo utvářena mocí duše. Jsou-li tyto dvě principiální síly v těle vyvážené, mysl je posílená, duše a tělo jsou ve vzájemné harmonii. Moc duše, která nás řídí a vede, poskytuje mysli i tělu skrze životní energii akce schopnou sílu a sílu regenerace, upozorňuje nás, pokud jdeme špatnou cestou. Přitom mysl a moc duše se vzájemně potřebují, mocí duše je, a je to také v jejím zájmu, přitahovat do těla, které je jejím dočasným domovem, životní energii. Na straně druhé je to mysl, kdo má v moci princip fyzického a duševního zdraví, a je to mysl, kdo činí duši nesmrtelnou. Princip zdraví se nedotýká pouze těla, je-li duše uzdravená oplývá magickou mocí. Duše, která se pomocí mysli nevyrovná se životem v pozemské rovině, může zatoužit dosáhnout věčného posmrtného klidu.

Není to tak, že by duše byla energetickým zdrojem, působí jako vnitřní, velmi jemná energetická kontrolka, v její moci je energii přitahovat nebo přivádět – podle toho, kam se zrovna potřebujeme ve svém životě „vývojově přemístit“. Dává nám jemné energetické šťouchance, pokud přehlédneme výstražnou červenou na semaforu, nebo odmítáme přijmout, že se nacházíme na důležité, životní křižovatce. Pokud si duši obrazně představíme jako řidiče hmotného těla, podle potřeby „přidává plyn“ pokud nám dochází energie, nebo „šlape na brzdu“ máme-li něčeho příliš nebo se nekontrolovaně či bezhlavě řítíme neznámo kam. Vlastně nám říká „zastav se“ (odpočívej) nebo „hýbej se“ (vyvíjej se) – v souvislosti s motivací, emocemi, láskou.

Životní energie je do těla přiváděna jako jednotná mocná síla, teprve vlivem rozvinutých mentálních a psychických schopností a vlivem mysli je polarizována na jin a jang, dvě základní, navzájem opačné tvořivé síly, které ovládají lidskou mysl ideálně ve vzájemné rovnováze, případně střídavě – nezávisle jedna na druhé. Energetická podstata nevtělené duše je jin a jang v dokonalé rovnováze (sloučení protikladného). Je to mysl, kdo zamotává naše „osudy“, ale ne vždy je dokáže rozmotat. Jme-li v harmonii se svou duší, která je vlastně autonomní vnitřní silou, řídíme se vnitřními principy nezávislosti, odpovědnosti za svá rozhodnutí a své činy. Máme kontrolu nad svými touhami a myšlenkami, vnímáme nápovědy a včas rozpoznáme, kdy je třeba přibrzdit nebo se rozjet naplno. Posilujeme svou vůli, intuici, uvědomujeme si možnost volby, odmítáme být poslušni vnějším manipulacím, vnuceným, cizím pravidlům. Zároveň ale máme respekt k morálním zásadám a přírodním či vesmírným předpisům či zákonům.

Albatros – symbol duše a duchovní svobody

Krásný a elegantní mořský pták albatros stěhovavý, jehož let je jedinečný a úchvatný, ztělesňuje moc duše, je symbolem duchovní svobody, vnitřního růstu a hledání nových obzorů. Létá neboli plachtí (přemisťuje se v prostoru), aniž by musel pohnout křídly, je totiž mistrem klouzavého letu a králem vzdušných proudů, nechává se unášet prostorem. Díky kouzlu nechat se unášet v sobě vždy znovu a znovu najde sílu pokračovat v letu. Během plachtění odpočívá a dokáže tak za letu i spát. Bílá a černá barva jeho peří představuje energii jin a jang v rovnováze. Albatros je pták s největším rozpětím křídel na světě (více jak tři metry), křídla jsou symbolem všeobjímajícího prostoru a mocné síly duše. Albatros bývá nazýván „nositel břemen“, zde je odkaz k symbolice duše příznačný.

Ve spojení s přírodou energii jang symbolizuje pták, energii jin symbolizuje had. Významné probuzení energie jang přichází v jarních měsících spolu se světlem a sluneční silou. V zimních měsících převažuje energie jin, kdy se pták symbolicky proměňuje v hada. Ve východních tradicích spojení těchto energií zobrazuje monáda – energie jin a jang se navzájem nevylučují, jsou v neustálém pohybu ve všech silách, ve veškeré hmotě, vše má svůj opak (nikoliv absolutní). Černá nepředstavuje neexistenci bílé, tma odráží světlo a světlo zobrazuje tmu. Monáda představuje sjednocující princip, je symbolem duše světa.

Monáda – výstižný a sjednocující symbol roku 2022

Skrytá síla duše, energie jin a jang, polarita a monáda

Monáda ilustruje dvě navzájem opačné, doplňující se síly, dva energetické póly jediné věci, nerozlučný energetický svazek. Dvě prvotní energie, které nelze rozdělovat: koruna stromu sice roste do nebe (mužský princip), ale výživu a sílu čerpá ze země (ženský princip). Kmen představuje páteř, hadí sílu, která vše sjednocuje a spojuje v harmonický celek. Polovina monády představuje světlo a Slunce, druhá polovina představuje tmu a Měsíc. Vlnovka uprostřed nám připomíná magické časy mezidobí: okamžik svítání a okamžik stmívání. Jedno nelze odloučit od druhého. Symbolem permanentního pohybu života je spirála (tvarový zářič), která je výtvorem kruhovité, odstředivé nebo dostředivé síly.

Symbol monády je dokonalý kruh vertikálně rozdělený na dvě stejné části vlnovkou připomínající písmeno S.

  • Bílá levá část monády s černým bodem (jin) představuje princip JANG. Mužský princip, levá mozková hemisféra, dostředivá síla.
  • Černá pravá část monády s bílým bodem (jang) představuje princip JIN. Ženský princip, pravá mozková hemisféra, odstředivá síla.
  • Vlnovka uprostřed monády symbolizuje posvátnou hadí energii nebo energii prvotního draka. Odděluje princip jang od principu jin. Symbolizuje pohyb a stálé prolínání těchto dvou základních energií vesmíru, které nejsou absolutní, jang se mění v jin, jin se mění v jang, navzájem se přitahují nebo odpuzují.

V souvislosti s přírodními živly je bílá část monády ohněm, černá část je vodou, černá tečka v bílém poli je vzduchem, bílá tečka v černém poli je zemí.

Monáda poukazuje na sjednocení těchto energií, které se jako dokonalé vesmírné duo neustále doplňují, přeměňují, neustále vzniká jedna z druhé. Vlnovku uprostřed si můžeme představme jako éterické, zrcadlové rozhraní obou mozkových hemisfér. Pravá hemisféra ovládá levou část těla. Levá hemisféra ovládá pravou část těla.

  • Mužský princip: levá hemisféra, ale pravá ruka, svět “hořejší“.
  • Černý bod v bílé polovině monády znamená, že v každém muži je přítomen jak mužský, tak ženský princip.
  • Animus (duch), racionalita, vědomí, levá hemisféra, aktivita, vnějšek, rytmus chůze. Slunce, světlo, den, poledne, jih. Sopka, oheň, horko, vítr, nebe, drak. Luk a šíp (symbolika rozumu, který ve správnou chvíli zasáhne terč), klas obilí. Trojúhelník postavený špicí nahoru, lichá čísla, zlato.
  • Ženský princip: pravá hemisféra, ale levá ruka, svět “dolejší“.
  • Bílý bod v černé polovině monády znamená, že v každé ženě je přítomen jak ženský, tak mužský princip.
  • Anima (duše, psýché), iracionalita, podvědomí, pravá hemisféra, pasivita, vnitřek, rytmus srdce. Měsíc a polarizované světlo Měsíce, tma, noc, půlnoc, sever, rtuť. Moře, voda, vlhko, mlha, zem, jeskyně. Harfa, motýl, had. Trojúhelník postavený špicí dolů, sudá čísla, stříbro.

Šalamounova pečeť, dva obrácené propletené trojúhelníky v podobě šesticípé hvězdy jsou symbolem pevného, vzájemně provázaného svazku či principu ženské a mužské energie.

Obrazec v černobílém provedení, podobný čínské monádě a s podobným významem, je mayský symbol Hunab-Ku:

Skrytá síla duše, energie jin a jang, polarita a monáda

Polarita představuje vzájemný vztah dvou odlišných prvků, intenzitu a kvalitu vztahu, který je předpokladem existence každého z nich

Polarita také představuje vlastnost něčeho, co se může vyhraněně chovat vůči svému přímému protikladu. Psychologie se zase zabývá polaritou osobnosti, pokud osobnost vede sama se sebou vnitřní boj, energie jin a jang jsou v nerovnováze. Muž a žena spolu mohou vytvořit nerozlučný svazek, harmonický pár, jejich protiklady se vzájemně povzbuzují a doplňují. Pokud spolu ale bojují, principy mužské a ženské energie jsou v nerovnováze (disharmonii), protiklady se staví proti sobě, z harmonického vztahu se stane vyčerpávající boj.

Zobrazit nabídku elektronických a tištěných knih Psychologie chaosu

Pro harmonický život je důležitá síla přítomného okamžiku, sjednocení levé a pravé mozkové hemisféry, racionality a iracionality. V letošním roce nebude na škodu pozorně vnímat princip jin a jang působící v každé bytosti, v každé živé i neživé části přírody, ve vesmíru. Uvědomovat si vlastní ženskou a mužskou vnitřní sílu (vnitřní polaritu) a pokusit se udržovat tyto dvě propojené energie vyššího celku v co nejstabilnějších polohách. Pokud jednáme vědomě a s čistým srdcem, vřele a láskyplně, vyzařujeme energii, která se k nám vrací a zpětně podporuje naše energetické pole. Pokud je náš život harmonický a máme dostatek vlastní energie, nemusí se námi na vlně lásky vyzářená energie vracet přímo k nám, může putovat k jinému člověku, který má vlastní tvořivé energie nedostatek, a právě ji velmi potřebuje.

Aktualizace textu 8. 9. 2022:

Pokud půjdeme pozitivním změnám naproti staneme se změnou

Energie jang převažuje v systémech, které řídí společnost (politika, bankovní sféra, korporace, věda a podobně). Jinové energii a jinové role ženy je vyhrazeno velmi málo prostoru k realizaci. Potlačení ženského prvku či principu je zcela evidentní po dlouhá tisíciletí například v náboženských systémech.

Globální elity hýbou světovým dějstvím, zde jednoznačně vidíme sílu nebo charakter energie jang. Mužské prvky (síla, levá hemisféra, rozum, oheň, boj o moc a v posledku i skutečný boj na válečném poli) ovládá svět a mezi energiemi jang a jin vidíme disharmonii.

Absence ženského prvku je zcela zřejmá. Nejde o to, že světem hýbou pouze muži. Ony i ženy, které mají v politice a jiných důležitých globálních sférách své zastoupení disponují více jangovou, nikoliv jinovou energií. (Ideální je, pokud je v člověku princip energie jang a jin vyrovnaný. Pro pochopení si můžeme uvědomit, že plnohodnotná energie Krista představuje vyvážený princip jang a jin.) Tím není řečeno, že jeden princip je lepší než druhý, jedná se o radikální disharmonii a nevyváženost, kterou čím dál více pociťujeme v každodenní realitě.

To, že informace jsou zprostředkovány určitým, řekněme globálním způsobem, umožňuje, že jsou manipulované a deformované, což je také důsledek převažující energie jang. Informační pole Země je tedy celkově ovládáno, respektive působí na něj princip jangové energie.

Pozastavili jsme se na samém prahu kosmického věku a netušíme kolik energie náš vývoj ještě spotřebuje, než se nám povede tento práh překročit. Každý z nás je součástí energetického pole Země a energetického potenciálu celého lidstva. Všichni máme možnost, jak ženy, tak muži, vnášet do informačního pole Země více jinové energie, více toto pole harmonizovat ženským principem – srdcem, citem, láskou a vším, čím je prostoupena intuice, radostnými a tvořivými motivy v myšlenkách i obyčejných lidských činech. Potom se harmonizující, plodivý ženský princip může ve větší míře nebo dokonce v plné síle zrcadlit zpět k Zemi.

Skrytá síla duše, energie jin a jang, polarita a monáda

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.