Symbolika hada a okřídleného draka

Elixír mládí, kámen mudrců, svatý grál, co mají tyto mysteriózní symboly společného? Jednak je spojuje touha člověka po jejich objevení, touha po vnitřní zkušenosti, po duchovním osvícení. Na určité duchovní úrovni představuje hledání svatého grálu hledání sebe sama. Cesta do hlubin duše, cesta do podvědomí je metaforickým vyjádřením vnitřní zkušenosti a nepřenosného poznání. Tajné šifry vztahující se k životní energii nebo hadí síle nejsou zase až tak tajné, odpovědi najdeme v mnoha prastarých mýtech a symbolech. Není bez zajímavosti všimnout si slova had v pojmech záhada, hádanka, pohádka, hádka. Slovo drak se odráží v pojmu drakonický – přísný.

Symbolika hada a okřídleného draka

Symbolika hada a okřídleného draka často splývá. Had, jakožto symbol proměny a transformace, je v duchovní sféře navýsost zajímavou entitou. Stočené tělo hada je symbolem strážce prahu. Hadí šifry nás odkazují k podsvětí, do hlubin lidské mysli, ke sférám kolektivního nevědomí. Vedle pojmu podsvětí se setkáváme s mýty vztahujícími se k tématu znovuzrození. Bohem podsvětí je v řecké mytologii Hádés. Keltští druidové jsou ve své době nazýváni hadem nebo zmijí („nathair“). Zajímavým mýtem s hady v hlavní roli je opředená australská skála Uluru. Hinduistický bůh Šiva je zobrazován s hady, stejně tak silné a bojovné ženy Amazonky. Vztyčená kobra na královské čelence je symbolem životní síly a moci staroegyptských panovníků. Aztékům se had Quetzalcoatl zjevoval v lidské podobě, jeho síla je spojována s vodou, oblohou a plodností, také s Jitřenkou na obloze, strážkyní Slunce. Jakkoli může být had symbolem pozitivní transformace, tak hadí jed odkazuje na odvrácenou stranu téhož. Mystická trojnost odkazuje k úrovním tří sil vědomí – pozitivní, neutrální, negativní. Protilátkou proti hadímu jedu je neutralita. Uštknutí hadem může vést k ztuhnutí, ochrnutí, k smrti. „Sérum nebo elixír z hadího jedu“ je svým způsobem paradoxně podáván jako lék.

Drak dokáže ze svých útrob chrlit oheň nebo spalující mráz. Energetické tělo Země je protkáno takzvanými dračími žílami, dračími proudy ducha země. Silová místa v přírodě, kde dochází ke křížení zemských energií se nazývají dračí oka. Pokud se někde setkáme s obrazem, kde je kopí nebo meč zapíchnut do země s označením, že jde o propíchnutí hlavy hada nebo draka, jedná se o označení zemského silového místa. Tak je nám dáno na vědomí, že nad „hlavou hada“ stojí základní kámen nejedné sakrální stavby. Na těchto silně energetických přírodních místech se od pohanských dob vztyčují kameny, staví kamenné kruhy a jiné kultovní svatyně. Mnoho tajemných míst s duchem místa neboli „geniem loci“, s výraznou charakteristikou, se silnou atmosférou a jedinečnou identitou, nese název dračí skála, nitra hor jsou protkána dračími síněmi. Pohádková hlava draka po setnutí disponuje dalšími sedmi životy, tříhlavá saň je symbolem podvědomí, vědomí a nadvědomí.

Násilné vzedmutí životní energie zvané hadí síla může mít stejné následky jako uštknutí hadem. Symbolika hadího jedu se vztahuje k nebezpečí nezvládnutí prožitků souvisejících s transem, s prožitky extáze, s odpoutáním se od prostoru a času. Hypnagogický trans souvisí s protichůdnými polohami lidského vědomí a s jejich sjednocením – se synchronizací pravé a levé mozkové hemisféry. Ve věku Vodnáře dochází k rozvoji mysli a mentálního těla, k využití větší kapacity lidského mozku, levá a pravá hemisféra „bez přepínání“ pracuje zároveň, obě najednou. Stav transu souvisí také se schopnostmi člověka posouvat ohnisko pozornosti s přesahem mimo fyzické tělo a se schopnostmi astrálního těla, které umožňuje lidskému vědomí cesty do podsvětních i nadsvětních říší a dalších neviditelných přírodních a vesmírných světů. Ve stavu rozšířeného nebo změněného vědomí není možné vydržet nebo být dlouhodobě, k tomu prozatím nejsme uzpůsobeni. Tyto záležitosti jsou poněkud jiné, pokud „přijdou sami od sebe“, bez nadměrně vynaloženého úsilí. Různé schopnosti, označované za nadpozemské, nejsou „darem shůry“, jsou skryté v každém z nás a aktivace se odvíjí od hlubokého vnitřního rozhodnutí. Zde je potřeba dát pozor na záludnost mysli a na úmysl. Toužit a usilovat po probuzení hadí síly, nebo po probuzení třetího oka je jedna věc, avšak ztratit se v „bludišti závitů šedé kůry mozkové“ je velice snadné.

Spirálovitý labyrint představuje hadí stezku, která je přímá a bez oklik, využívá sílu neutrality, pomáhá nám „vystoupit ze své mysli“. Moudrost hada znamená vnitřní cestu skrze střed hlavy (oblast třetího oka). Znamená cestu rituálního tance k moudrosti nadvědomí, vyššího Já, celistvosti a jednoty těla, duše a ducha. Spirálovité bludiště naopak představuje mnoho slepých, nikam nevedoucích cest, nebo míst, kde nám „není dobře“. Spirála sama o sobě je symbolem hadí energie, zasvěcení, nesmrtelnosti. Hypnagogický stav transu může být cestou ke stavu vědomí, kdy je možné na energetické úrovni prožít „zkušenost znovuzrození“. Prožitky ve stavu transu souvisí s různými duchovními, mystickými nebo šamanskými rituály, kdy had – zasvěcený učitel vzešlý ze samotné přírody – bývá průvodcem šamanských ceremonií. Během transu je možné navštívit jak „nitro Země“, tak i různé nadpozemské sféry, s přihlédnutím k tomu, že „střed Země“ bytostně souvisí s hlavou a mozkem člověka.

Životní energie zvaná hadí síla je mystický pojem, ke kterému se váže početná symbolika. Had v přírodě budí hrůzu a respekt, v mystice je symbolem chaosu a prvotních energií. Chaosu, jenž se mění v řád – vesmír se neustále pohybuje a proměňuje vše chaotické a nerozlišené v poznatelné, tento pohyb nikdy neustává. Keltští druidové vyznávali dračí magii, známe ji také ze staré Číny a Tibetu. Mágové poutali „dračí energii“ pro magické či alchymistické účely. Dokonalé ovládnutí dračí síly (životní energie) přináší téměř neomezenou magickou moc, schopnost vědomě pobývat v jemnohmotných (astrálních) světech. Dračí energii lze ovládnout jasnou a chladnou myšlenkovou silou a za plného ovládnutí emocí.

Caduceus, symbol okřídlené berle zvaný Hermova nebo Merkurova hůl, je obrazem dvou hadů ovíjející se kolem hole, která představuje jak osu světa, tak páteř lidského těla. Dvojice propletených hadů ukazuje na dualitu světa a harmonizaci protikladů, synchronizaci levé a pravé mozkové hemisféry, rozum a intuici, vyváženost a harmonii mužského a ženského principu, stav mystické neutrality dvou vesmírných sil, spojení ohně a vody, vědění a moudrost, hmotu a energii, linearitu a cykličnost času. Ve spojení s přírodou energii jang symbolizuje pták, energii jin symbolizuje had. Orel s hadem v zobáku je symbolem otevřené a k obloze stoupající hadí síly, probuzené základní životní energie v člověku, představuje nespoutanou volnost a svobodu. Uvědomíme-li si sílu této mocné orlí, totemové energie, poznáme neomezenou tvořivou sílu uvnitř vlastního energetického a emocionálního těla. Symbol okřídlené berle odkazuje k nesmrtelnosti, k šesté čakře a třetímu oku, na spirituální úrovni jde o symboliku propojení duše a Ducha. Základní životní energie je považována za čistou a neutrální hadí sílu. Zdroj hadí síly souvisí s tajemným, mystickým poznáním, že nitro člověka skrývá nepředstavitelnou (všepohlcující) sílu. Zdrojem této energie je tajemný bod v nitru člověka, který bývá někdy připodobňován k obrazu černé díry. Černá díra souvisí s pojmy jako je nicota, prázdnota, nebytí. Do tohoto vnitřního bodu se dostáváme pomocí hluboké meditace nebo transu.

Jeden z hadů okřídlené berle poukazuje k vertikálnímu směru energie podél páteře odshora dolů – příjem energie z vesmírného prostoru. Druhý had poukazuje k vertikálnímu směru energie proudící zdola nahoru – příjem zemské energie. Zde je představen stálý pohyb protikladů nebe a země, ducha a hmoty, života a smrti, světla a tmy. Sjednocujícím elementem je symbol uroboros – had stočený do kruhu a požírající vlastní ocas představuje cyklickou povahu vesmíru a vesmírných jevů, životní cykly, vznikání a zanikání, sloučení protikladů jang a jin. Uroboros připomíná spícího draka – neprojevený potenciál, symbolizuje nekonečný cirkulační pohyb hmoty v Univerzu. Další souvislosti najdeme v symbolice okřídleného draka, která odkazuje k odvaze a vnitřní síle, k přechodu nebo skoku do transcendentna – mytologicky je to vyjádřeno zápasem s drakem (hlídačem pokladů). Zápas s drakem představuje snahu (ega) poznat a překonat vlastní stíny. Odvaha a síla by měla být vlastní králům, ne náhodou královský trůn představuje symbol životní síly, která je považována za nositele lidské duše.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Spirálovitý pohyb vesmíru se projevuje v přírodě v mnoha podobách. Vlnící se had je také symbolem slunečního, světelného paprsku. Světlo, vzhledem k dualitě kvantových částic, prostupuje prostorem přímočaře v podobě paprsku, zároveň je popisováno také jako (elektromagnetické) vlnění.  Had se v přírodě pohybuje vlnivě, ale velcí a těžcí hadi se pohybují pomalu, vyvíjejí lineární přímočarý pohyb vpřed, pohybují se přímým směrem. Podobně je možné vnímat proměnlivého „ohnivého hada vnitřní životní síly“. Had vždy zná svůj směr, nedokáže totiž couvat. Had v přírodě nejen, že pravidelně svléká kůži, v zimě se uloží pod zemí, kde může i zmrznout, nedýchá, srdce mu nebije, a na jaře opět ožije. Had je jiným slovem plaz, Slunce připomíná obří plazmatickou kouli. Plazma je nejrozšířenější formou atomární látky ve vesmíru.

Had ve snu už sám o sobě vzbuzuje silné emoce, ukazuje na věci, které si vyžadují (aktuální) řešení, ukazuje na uspořádání priorit, věnování pozornosti tomu, kam směřujeme svou energii. Sférou hada je země, její povrch, podzemí, vodní i vzdušný prostor, sen ukazuje na propojenost všeho se vším. Duchovní průvodce v podobě hada upozorňuje na nejrůznější aspekty životní síly, jak ji využíváme pro rozvíjení sebe sama, zda ji nezneužíváme proti někomu nebo něčemu. S těmito sny souvisí symboly v podobě spirál, kruhů, bludišť a labyrintů. Had ve snu nás někdy naplňuje procesy iniciace, jejíž jednotlivosti se nám v různých situacích zjevují prostřednictvím podvědomí. Podvědomě reagujeme na události související s duševní transformací, která v nás probíhá na té nejhlubší, na první pohled nevědomé úrovni. Had je odpradávna symbolem zemské energie, životní energie (hadí síly) a sexuality.

Hadům se nedíváme do očí, ač špatně vidí, mají hypnotizující pohled. Najdete-li u studánky nebo vodního pramene zlatou korunku, nesmíte se jí ani dotknout, raději odejděte, vůbec se neotáčejte. Jde o korunku hadího prince nebo krále, který se přišel do pramenitého vodního zdroje vykoupat. Jsme-li vyzváni k tomu, abychom se neotáčeli, (jak to často bývá v pohádkách a bájích), je nám tím kladeno na srdce, abychom neztratili koncentraci, abychom udrželi sebe ve vyšším stavu rozšířeného vědomí. Nehledejme v ničem složitost. Životní energie je to nejdůležitější, co máme. Dejme jí volnost a vědomě následujme její plynutí.

Související článek: Fenomén tvůrčí dračí energie aneb proč v sobě nesmíme zabít Draka

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Symbolika hada a okřídleného draka

         Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.