Symfonie makrokosmické harmonie a vnitřní rezonance člověka

Co umožňuje bytí, aby na sebe vzalo určitou formu, zviditelnilo se ve světě forem a zkušeností naplňovalo hmatatelnou existenci? Látka vzešlá z prvotních vod, prvopočáteční substance, jenž v potenciálním stavu obsahuje všechny možnosti projevu. Můžeme ji nazvat pramenem potenciality, tajemnou silou plodivosti, jenž vstupuje do skutečnosti v podobě tvořivé energie. Z pohledu metafyziky je universální tvořivá vesmírná energie principiálně ženské podstaty.

Symfonie makrokosmické harmonie a vnitřní rezonance člověka

Zdroj fotografie: Pixabay.com

V momentě, kdy bytí na sebe vezme podobu lidské bytosti, na svět přichází jedinečná individualita

Individualita je postupným procesem zrání originálně krystalizovaný souhrn charakterových vlastností konkrétní osoby v určité inkarnaci. Tímto originálním souhrnem vlastností se lidské bytosti odlišují jedna od druhé. Každý člověk je individualita, jeden od druhého se odlišujeme také vnitřní rezonancí, vitalitou, vnitřními duševními, mentálními a psychickými procesy. Každá individualita je něčím zvláštní, jedinečná, neopakovatelná. Každý člověk vnímá a prožívá svět a vesmír individuálním způsobem. Smyslová vnímavost je u každého člověka jiná. Někdo je pánem svých smyslů, někdo jiný je jimi ovládán, někdo žije se smysly, někdo jiný bez nich. Také pozornost k pomíjivým vnějším skutečnostem je u každého člověka rozdílná. Duše každého člověka má originální paměť a po svém jedinečném způsobu se prolíná s okolním světem hmotné sféry a se světlem hvězd.

Hmota (materie, látka, esence, substance) je na hmotné úrovni předmětem smyslového vnímání, zde bychom mohli poznamenat, že není projevená sama o sobě, zviditelňuje ji smyslové vnímání a mentální aktivita pozorovatele.

Vesmírná vibrace – zvukomalebné chvění rezonančního zvuku vesmíru – vystihuje božskou pulzaci. Transcendentální příčina pohybu této energie, která pokud je spirituálně rozpoznána, přináší vnitřní klid a je prožívána jako stav splynutí s Universem, s tvořivými aspekty vesmírného Vědomí. Někdo dosáhne blaženého vnitřního klidu snadno, někdo jiný nedosáhne dokonalého klidu mysli a vědomí nikdy. Vzhledem k tomu, že každý z nás je jedinečná individualita, nelze poskytnou jednotný recept, jak používat tvořivou rezonanční energii a magicky tvořit.

Soustředění se na vnitřní rezonanci člověka, (v určité kvalitě stále přítomný vnitřní zvuk), zesiluje proces vyvolání vibrační vnímavosti proudu jemnohmotných energií přijímaných z vesmírného prostoru (energie Slunce, Měsíce, planetárního systému, galaktického hvězdného systému, Universa). V tom okamžiku se vnitřní vibrační frekvence udržovaná soustředěnou pozorností například během meditace přibližně shoduje s daným proudem přijímané vesmírné frekvence. Vibrační energie vesmírných vln protéká nebo se shromažďuje ve vnitřním prostředí člověka a v jeho energetickém poli. Energie proudící vesmírné vlny nese určitou informaci, přináší určité sdělení, prostřednictvím uvědomování navozuje pozměněný, povznesený vnitřní stav. Vnitřní zvuk nebo tón transcendentální povahy, vibrační kosmická energie, kterou je možné spontánně vnímat v určitých spirituálně silných okamžicích je jedním z nejpovznešenějších vnitřních stavů. Po ukončení rituálního soustředění nebo meditace dojde k útlumu a rezonance meditujícího se vrací do svého původního nastavení. Během času se toto nastavení může měnit a člověk rezonuje s vyšší jemnohmotnou sférou v novém rezonančním nastavení.

Běžná vnitřní rezonance člověka, stále přítomný vnitřní zvuk se rozvibruje na vyšší frekvenci například v souvislosti s jeho mentální činností, meditační aktivitou, vyslovováním manter, šamanským zpěvem, rituálním soustředěním a podobně. Jakmile člověk „kmitá“ na vyšší frekvenci potom je díky této energeticky posílené „vnitřní anténě“ více přístupný nebo lépe naladěn na přijímání informací. Nebo na přijímání vesmírné vlny určité rezonanční frekvence, podle toho, jakou sféru vlivu požaduje oslovit. Vnitřní rezonance životní energie souvisí s mikrokosmem člověka (vnitřní bytost, subtilní těla, fyzické tělo). Mikrokosmos člověka je mnohonásobně zmenšenou kopií makrokosmu. To znamená, že vše existující na úrovni makrokosmu, latentně (neprobuzeně) existuje v mikrokosmu člověka. Vnitřní rezonance člověka je skrytou vnitřní silou, skrytým, částečně nevyužitým energetickým potenciálem.

Z těchto důvodů se během rituálu používají různé rezonátory mající určitou vibrační frekvenci (vykuřovadla, barvy, kameny, rostliny) příslušnou např. energiím planet, Měsíce, Slunce, elementálním bytostem, přírodním živlům a podobně. Soustředěná pozornost (náležitě energetizovaný vnitřní stav) a energie rezonátoru posilují rezonanční naladění na požadovanou hvězdnou vibraci, a pomáhají vyvolat rezonanční děje, sílu podporující žádanou změnu (záměr). Magickým způsobem posílená vnitřní energie je uvedena v pohyb a působí v souladu s požadovanou změnou. Informace se ve vesmírném prostoru manifestují v podobě energií o určité vibrační frekvenci, vytvářejí různá energo-informační pole. Vibrační frekvence informací je silou, která aktivuje žádané proměny stavů neurčitosti (pravděpodobnosti).

Pro znalého věci není překvapením, že vše v celém Universu je energií, tato energie se nikam neztrácí, přeměňuje se z jedné formy v jinou. Různá intenzita vibrační frekvence atomů a molekul způsobuje, že pozorovatel vnímá svými smysly hmotu jako pevnou. Čím je vibrační frekvence nižší, tím má hmotný objekt větší hustotu, například vibrační energie kamene je nižší než vibrace vody. Jemnohmotný astrální prostor vesmíru má velmi vysokou vibrační frekvenci.

Každý člověk všude kde se ocitne za sebou zanechává energetickou stopu. Zrcadlení neboli zpětná vazba je jedním z vesmírných energetických principů. Zpětná vazba je reakcí na naše myšlenky, emoce a činy. Je jednou z vlastností energetického vesmírného systému. Různé akce či příčiny vyvolávají různé řetězení zpětných vazeb (reakcí).

Pozorovatel se ve vztahu s vyslanou energií (informací) a s pozitivní zpětnou vazbou podílí na proměně energie z jedné formy do jiné (naplnění cíle)

Jedná se o komunikaci mentálního a psychického systému člověka s určitým energetickým polem zdrojové síly. Od okamžiku kdy je rituálním způsobem vyslána žádost, (od vzniku magické spojitosti), člověk není od této žádosti odpojen až do okamžiku zpětné vazby nebo projevení záměru v realitě. Případné zrušení záměru je možné opět rituálním způsobem, jenž bude vyžadovat velké vynaložení energie. Pokud je pro jeden záměr nutné zrealizovat několik v určitém čase po sobě jdoucích rituálů (např. podle astrologických výpočtů, nebo podle fáze Měsíce a podobně), vznikne magická spojitost. V běžném životě vytváříme podobnou spojitost a komunikační linii „vyslaná informace a zpětná vazba“ ve chvílích, kdy si opakovaně něco představujeme, vizualizujeme, na někoho myslíme, něčeho se obáváme, myšlenkově podporujeme určitý záměr a cíl.

Obrazně si tuto komunikační linii můžeme představit v podobě dvou energetických polí vzájemně se dotýkajících.  Představme si tato pole vytvořená mezi pozorovatelem, jím vyslanou psychickou, mentální energií a vzývaným energetickým polem potenciálu (nerealizovaných možností).  Komunikační linie vyslaných informací a zpětné vazby se podobá informační smyčce, spojitost představuje bod rovnováhy (nerovnováhy) a vyrovnaných (nevyrovnaných) sil. Energetické pole potenciálu je uvedeno v pohyb, spojitost energií vyslaných psychickým a mentálním systémem člověka a energetickým polem dané zdrojové síly vytvoří zrcadlení a zpětnou vazbu.

Duševno souvisí s „mentálním ohněm“. Kvalita vnitřní psychické, mentální a duševní energie člověka vyzařuje do okolního prostředí energetickými centry fyzického těla (čakrami). Zároveň je součástí jemnohmotných těl člověka. Vyšší jemnohmotná těla – mentální (záznamník pro myšlenky, myšlenkové vzorce), emoční (emoce a pocity) a éterické (nositel vlastností, povaha člověka)) dohromady tvoří jeden celek – energo informační pole uvnitř i vně fyzického těla člověka.

Vše výše popsané je možné převést do běžného života, kdy jednáme velmi podobně „magicky“ kdykoliv vytváříme nejrůznější sociální interakce (verbálně i neverbálně), rezonanční vztahy a vazby s okolním prostředím, s hmotnými předměty, ani o tom nemusíme vědět. Nejen člověk, ale i každá věc, každý objekt má své energetické pole. Například ve starožitném prstenu bude nashromážděna psychická energie dřívějšího majitele, nebo starožitný jídelní stůl, který už něco pamatuje, který byl svědkem mnoha lidských příběhů, musí mít velmi bohaté energetické pole.

Lidé mohou vlastním myšlením, emocemi a jednáním (psychickou atmosférou vytvářenou ve skupině), vytvořit k danému kolektivu vázaný energetický útvar, který je časem schopen samostatné existence. Například egregor je energetická sférická forma (nikoliv bytost). Jedná se o kolektivně (dvě a více osob, rodina, organizace, národ) vytvořené energetické pole na astrální úrovni, které vzešlo ze společných myšlenek, záměrů, úmyslů, sdílených tužeb, shodných prožitků, ideologie. Takto vytvořené energetické pole vyzařuje získaný energetický obsah zpět ke svým tvůrcům. Z tohoto důvodu je někdy obtížné vymanit se z takto vzniklého energetického pole, pokud je namísto pozitivní tvořivou energií kumulováno negativními energiemi zatvrzelých názorů, pevných zvyklostí, zastaralých přesvědčení, spasitelských modelů, dogmat a podobně. Pokud tomuto energetickému poli přestane být dodávána energie, přestane ji hromadit a zrcadlit a časem se zcela rozpadne.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Na různá energetická pole (minulosti) se můžeme napojit v přírodě, hradech a zámcích, na keltských hradištích a podobně. Intuitivním mimosmyslovým vnímáním a soustředěnou pozorností odečítáme informace ze zvoleného hmotného objektu a jeho okolí, může jít například o dolmen v krajině. Na silně energetickém místě můžeme zachytit určité informace s místem spojené, nebo vyvolané přítomností elementálních bytostí, nebo energetickým otiskem dávných událostí. Různé megality v krajině se vyznačují tím, že do nich byly v dávných dobách záměrně vložené informace do dnešních dnů za určitých okolností vnímatelné. Na takovém místě můžeme mít podivné dojmy, naše energie se může změnit, můžeme zažívat různé stavy pozměněného vědomí.

Rezonance (lat. resonare) znamená ozývat se, opakovat zvuk, vibrovat

Vesmírnou rezonanci vyjadřují mantry východních duchovních nauk (např. ÓM, AUM). Vyslovováním (pouze v duchu) je mantra propojena s vnitřní rezonancí člověka. Jejím prostřednictvím je přijímána vyšší vibrace vesmírné energie. Některé mantry jsou ochranné, eliminují působení nižších energií, jiné očišťují mysl a vedou ke spirituálnímu procitnutí, jiné podporují mimosmyslové vnímání, uvolňují vnitřní sílu. Mantra vyvolává jemné vnitřní vibrace podobné zvuku transcendentální povahy. Každá mantra představuje určitou božskou podstatu, silovou sféru boha, bohyně. Mantru mnohokrát opakujeme. Prastaré mantry mají daný rytmus a posvátnou energii. Vyslovením dané mantry se napojujeme také na podvědomí a hvězdnou paměť duše. Tím uvedeme do souladu racionální s iracionálním, vědomí s podvědomím. Mantry vyslovujeme při meditacích, rituálech, magických operacích.

Související články: Optimisticky naladěné vědomí a neuvědomělý stav mysli, Energetické vyzařování hmotných předmětů, „Mysl ohýbá světlo“

Symfonie makrokosmické harmonie a vnitřní rezonance člověka

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.