Energetické vyzařování hmotných předmětů

Jemnohmotný svět je nám dostupný pokud na něj soustředíme pozornost. Na určité úrovni vnímání se propojují hmotný a jemnohmotný svět, rozdíly se vytrácejí, vnímáme harmonii a soulad viditelného a skrytého, alespoň v náznacích vidíme to, co existuje paralelně vedle sebe. Ne všechny odlišné roviny se sblíží a propojí současně, postupně si zvykáme na to, co jsme dříve fyzickým zrakem běžně nezaznamenali, přestože jsme vždy přítomni v obou světech. Oba světy jsou skutečné. Vědomí se přizpůsobuje novému vnímání, oddělující hranice mizí postupně. Získáváme citlivost a vnímáme energetická pole hmotných předmětů, kamenů, rostlin, semen květin, vše má své záření, vše kmitá a vibruje. Zachycujeme aury stromů, hor i planet. Ve vědomí se objevují nové myšlenky a nové obrazy propojených světů. Tak jako doposud vidíme předměty hmotného světa, zároveň začínáme vnímat jemnohmotné výtvory myšlenkových forem.

Energetické vyzařování hmotných předmětů

Máme různé stupně vnímavosti, ne všichni dokážeme trénovanou soudržností podle potřeby přemísťovat své vědomí. Ne všichni trénujeme schopnost vnitřním zrakem pozorovat průnik energetických vrstev jedné do druhé. Pokud musíme vynaložit určité úsilí soustředění se na záměr, abychom viděli například energetické pole starodávných předmětů, tak čelíme pochybnostem, strachu, nedůvěře, obavám. Naše vlastní mysl může stát v cestě uskutečnění záměru napojit se na okolní energie. Chybí nám jistota a víra bez pochybností, že je něco takového vůbec možné. Jakmile získáme zkušenost, získáme zároveň jistotu. Nejprve je nutné pěstovat všímavost. Vnímat vlastní myšlenkové formy je relativně snadné. Vnímat energetické vibrace a myšlenkové formy ostatních je náročnější, to, co nakonec uvidíme, může být šokující. Na úrovni našeho světa myšlenkové formy, tvořené především elementem ohně, nevidíme, přesto jsou skutečné, mají vlastní energetická pole. Vibrace aury se odráží mimo jiné také v očích, dívat se lidem tváří v tvář do očí je umění, hluboký oční kontakt propojuje energie duší. Tělesně vnímáme vibrace aury v pocitech na kůži, obzvlášť kolem ramen, vzpomeňte si například na mrazivé pocity, které vám „zatřesou rameny“, nebo na uvolnění ramen, pokud se cítíme dobře a vnímáme harmonické vibrace. Například v okamžiku, kdy zaznamenáme – vycítíme – atmosféru v místnosti, do které vstoupíme. Senzitivní jedinec, velmi citlivý a vnímavý, dokáže načíst několik úrovní energetických polí v místnosti. Vnímá vnitřní prostorové záření (paměť místa), záření jednotlivých předmětů, a energetická pole přítomných osob.

Tyto schopnosti mají například hypersenzitivní lidé, jedná se o citlivé (samovolné) vnímání energetických vibrací, vnímání detailů, vysoký práh empatie, vnímání signálů vycházejících z aury, vnímání energie myšlenek a emocí. Fyzické tělo má jemnohmotné receptory, jimiž (podvědomě) zachycujeme různé energie/vibrace. Můžeme mít pocit, že vnímáme „stav mysli“ druhého člověka. S tím souvisí chemické procesy lidského těla, které zachycuje nervový systém, a na které reagujeme smyly („milenci si voní“). Také lidská kůže má jemné „senzorické vnímání“ (mysl je přítomna v každé buňce těla). Každý člověk za sebou zanechává energetickou stopu, a to i v knihách, uměleckých dílech, nejvíce v obrazech. Pokud máme vyvinutou citlivost na tyto energetické vibrace, tak je vnímáme i z „neživých věcí“, jako je právě kniha, kde je zaznamenán „otisk autora“. Energetické otisky vnímáme díky „mentálním obrazům“ v naší mysli, mysl překonává pozemské vzdálenosti a dokáže se „napojit“ na objekt soustředění.

Navíc každý předmět má v jemnohmotném světě svůj „energetický otisk“, pro vědomí, které se dokáže napojit, nebo pro útržky informací z jiných světů neexistuje žádná dělící čára, pokud se oprostíme od sebe a mysl je v naprostém klidu a tichosti. Informace (vibrace a energetické vrstvy) ulpívající na předmětech (starožitnosti, náboženské ikony, posvátné předměty), je možné „oživit“ a promítnout do lidského vědomí. Posvátné předměty slouží věřícím jako zástupný předmět jemnohmotných sfér, doplněné posvátnými symboly, které mají vlastní energetická pole, umožňují komunikaci mimo zemskou sféru, proto se těší velké oblibě a úctě. Někdy může být objevená koncentrace cizích „myšlenek“ obklopující tyto předměty nepříjemná, a nepozorovaně může stimulovat naši mysl, ovlivňovat vědomí. Umělecká díla vyzařují (pozitivní i negativní) psychickou energii tvůrce, případně mohou vyzařovat léčivé energie, tyto vibrace mohou v díle přetrvávat celá staletí. Některé předměty vyzařují světlo a posvátnou záři, uchovávají vnitřní krásu tvůrce po celé věky. Psychická energie má ohnivou podstatu, a je schopna se koncentrovat v určitém bodě nebo místě. Některé předměty a místa mohou obklopovat energie temných přízraků a nižších bytostí, tato energie může působit jako magnet, pokud jsme my sami nepozorní, energeticky oslabení nebo se nacházíme v psychicky obtížném období.

Energetické vyzařování hmotných předmětů

(Vzpomeňme na nedávný slavnostní převoz 22. mumií do nového muzea v Egyptě. Ostatky egyptských králů a královen se s veškerou úctou přestěhovaly do kvalitnějších prostor. Sarkofágy, mumie a ozdobné umělecké předměty mají nejen nevyčíslitelnou materiální hodnotu, mnohem významnější je hodnota energetická, hodnota paměťových polí těchto historických předmětů. Slavnostní ceremoniál byl neodkladným aktem, byl mimo jiné také aktem ochrany drahocenných děl s touto nevyslovitelnou hodnotou. Byl aktem ochrany před vlivem „temných sil“, které velice dobře vědí o silných energetických emanacích uměleckých děl a historických předmětů, a v určitých fázích vývoje lidstva usilují o „zničení nesmrtelných uměleckých děl“. Různými zástupnými akty usilují o zmaření příznivého vývoje lidského vědomí. Jedná se o historické artefakty, se zakódovanou (blahodárnou, léčivou a podpůrnou) mocí a silou, pro lidstvo mají nevyslovitelnou, universální „vesmírnou“ hodnotu. Ceremoniál vyváženým způsobem, od určitého bodu v čase – směrem do minulosti i budoucnosti, uvolnil nahromaděnou negativní energii určité lidské epochy, a zároveň uvolnil pozitivní a cenné energie informací z dosud lidstvu nedostupných jemnohmotných sfér. Uvolněné energie/informace, z určité podstaty věci, kterou prozatím neumíme docenit, umožňují lidstvu úspěšně pokračovat v transformaci/evoluci. Dávná minulost existuje na věky v krystalizované podobě, a prostřednictvím tvůrčí síly, energie a vůle člověka, se může proměnit v nové energie a nové formy.)

Lidský svět tvoří předměty, jejichž pozemská forma zničením zanikne, ale jejich energetický otisk přesto zůstává navždy zachován v paměťovém energetickém poli Vesmíru, (na stránkách kroniky Akáši). Předměty uchovávají ve svém energetickém poli podněty a informace z okolí, přijdeme-li s tímto polem do styku, uložené informace na nás mohou působit. Starodávné předměty mohou mít na sobě naakumulovanou několika násobnou vrstvu energetických otisků, stejně tak chrámové předměty, umělecká díla. Jedná se o prolínající se vrstvy aury, jednak každá věc vydává své vlastní světlo, vnitřní záření, další vrstvy tvoří získané informace. Nejvíce energeticky aktivní může být vrstva informací získaná z rukou, u předmětů, kterých se často dotýkáme (knihy, oděv, šperky). To neznamená, že aura předmětů musí být špatná, pokud vnímáme harmonické vyzařování, potom je vše v pořádku a předmět je energeticky čistý. Dárek, pokud je vlastnoručně a s láskou vyrobený, obsahuje koncentrovanou energii tvůrce, jde o světlo, které do předmětu vložily ruce, jde o energetické vibrace, které do předmětu vtisklo srdce tvůrce, předmět tak získá auru čistých myšlenek. Pocity vděčnosti posilují dobrou auru předmětů a trvání pozitivních vibrací v čase.

Zobrazit upoutávku na tištěnou knihu „Lidské vědomí a vesmír“

Pro klid na duši a pro pocit jistoty je důležité přečíst nebo alespoň částečně procítit energetické pole předmětů získaných takzvaně z druhé ruky (bazar, antikvariát, starožitnictví). Také u předmětů nalezených, pokud neznáme původního majitele a nevíme, kdo se jich kdy dotýkal, může být čtení energetických vibrací obtížnější. Snadněji se dokážeme i po letech naladit na informace uložené v osobních věcech, ve fotografiích, v uschovaných dopisech, v památečních špercích, předmětech z dovolené, v předmětech darovaných z lásky. Nejlépe vnímáme energii z předmětů vytvořených z přírodních materiálů (dřevo, kamen, sklo, přírodní látky jako je len, bavlna). Zaměříme se na pocity: příjemné – nepříjemné, harmonické – odpuzující, také na pocity smíšené. Pokud se naučíme vnímat pozitivní a negativní vibrace, časem zjistíme, že vlastní auru a energetické vibrace mají i byty, domy, kostely, města, jednotlivé země uvnitř svých hranic, lesy, hory, řeky.

Velmi inspirativní může být procházka podél řeky, nebo dokonce pouť po proudu řeky od jejího pramene do předem určeného cíle. (Zde se nabízí pouť od pramene řeky Vltavy směrem Praha.) V prostředí kolem řeky můžeme číst jako v otevřené knize, proud vody sice odnáší informace s sebou, zůstávají však otisknuté také v kameni, v zátočinách a starých mostech, v okolní krajině, v kopcích, v okolních hradech a zámcích, keltských hradištích. V bohatosti fauny a flory, která se během věků proměňuje, v místech soutoků s dalšími řekami. Řeka si pamatuje každou loďku, každou dešťovou kapku, pamatuje si bouře a divoké větry, každý strom zpevňující její břeh, energii dětí hrajících si na říčním břehu, zpěv ptactva v korunách stromů. Duše řeky si pamatuje stopy lidí, pamatuje si vše, co se kolem přihodilo, zaznamenává dějinné informace, dějinné proměny v čase a prostoru daného místa.

Souvisejíc články: Mystická stověžatá Praha – duchovní energie, Říp, energetické linie a ochranné hory

(Meandry Vltavy, Šumava)

Energetické vyzařování hmotných předmětů

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.