Tachypsychie – překotný neuchopitelný tok myšlenek

Některé neurologické stavy, vyvolané stresem nebo prožitými traumaty, případně změněnými stavy vědomí, mohou být doprovázeny zkreslením času. A také překotným myšlením, zvaným myšlenkový trysk. Jedná se o abnormálně rychlý sled myšlenek, o pocit zrychleného času, nebo naopak zpomaleného vnímání času. Pohyb okolního světa je extrémně zrychlený nebo zpomalený. Tento psycho mentální stav nese odborný název tachypsychie. Původ slova je odvozen z řeckých slov tachys (rychlý) a psyché (duše).

Někdy se tento fenomén nazývá „metrix efekt“. Tachypsychie je obecně považována za psychopatologický symptom (kvantitativní porucha myšlení), jehož projevy bývají doprovázené vysokou hladinou dopaminu a adrenalinu, rychlou srdeční frekvencí, zvýšeným krevním tlakem, pocitem úzkosti. Tachypsychii lze uměle vyvolat některými drogami, obzvláště stimulanty, jako jsou například amfetaminy nebo kokain. Někdy toto téma souvisí s diagnózou ADHD, nebo s hraniční poruchou osobnosti. Zpomalené vnímání času může být prožito také v rámci bojového umění.

Jedná se o překotný rychlý tok „svíjejících“ se myšlenek, kdy jimi hlava doslova přetéká a jedna myšlenka předbíhá druhou

  • Mysl je v extrémním proudu a sekvence myšlenek, které se odkudsi rojí jako zběsilé, jsou velmi rychlé. Tok myšlenek není možné zastavit nebo jinak ovlivňovat.
  • Více myšlenek najednou se v hyperaktivní mysli objevují souběžně, tím se stávají neuchopitelné, nelze jejich smysl propojit. Mohou mít také podobu inspirativních, ale neuchopitelných nápadů nebo vizí.
  • Okolní prostor je vnímán zkresleně, stejně tak proud času, který někdy nabývá podivné mimo dimenzionální kvality, což souvisí s podivnou nesrozumitelností obsahu myšlenek. Může se také stát, že jedinec svým zrakem vnímá pouze to, co se odehrává před ním, vidění do strany je rozmazané.
  • Vše může být doprovázeno návalem silného psychického vzrušení, zvláštními tělesnými vjemy, vybuzením organismu k silným emočním projevům, vybuzením limbického systému.
  • Může se objevit rychlý sled (nelineárních) vzpomínkových scén, které jsou v dané chvíli prožívané jako „znovu oživená část skutečnosti“.
  • Případný verbální projev je rychlý, nesouvislý a nesrozumitelný.

Jedinec může mít silný dojem, že tyto nepříjemné myšlenky nejsou jeho, vědomí je zmatené a zahlcené a jakoby pod vládou něčeho neznámého. Zrychlený běh nekonzistentních myšlenek může být doprovázen představami s rychlou sekvencí za sebou jdoucích obrazů, což tento stav ještě více zintenzivňuje. Může se jednat o obrazy známé z okolního světa, ale i o obrazy zcela neznámé. Což je doprovázeno různými asociacemi, vzpomínkami, evokacemi, tedy jevy, které mohou nekoordinovaně přecházet jeden přes druhý, a které je v daném okamžiku nemožné zpracovat. Tyto procesy mohou být doprovázené změnami ve vnímání tvarů a barev v okolním prostředí, včetně vidění fosforeskujících barev. Případně se může dostavit pocit odosobnění, pocit nekonečnosti prostoru, splynutí s okolním prostorem, pocit věčnosti a omezení vědomé kontroly sebe sama.

Tento proces se zcela vymyká běžnému myšlení a prožívání, kdy si většinu myšlenek normálně uvědomujeme, i když některé považujeme za rušivé nebo podivné. Myšlenky přichází a my o nich přemítáme. A nenapadne nás pokládat myšlenky za něco, co námi nebo naší myslí pouze odkudsi protéká, za něco, co je do naší mysli promítáno. Někdy ale nemusí být výše popsané prožitky až takto vyhrocené, potom je možné rychlé toky myšlenek alespoň heslovitě zapisovat, podobně jako během automatického psaní. Záznamy mohou být částečně nesrozumitelné, ale pečlivým zkoumáním k nim může být nalezen kódovací klíč.

Navyšování vibrace vědomí nad „neuchopitelné“ vibrace okolního světa, které jsou běžně vnímatelné smysly, rozkrývá to, co je skryté a tajemné

Ve změněném stavu vědomí dochází k rozšíření silového pole zraku a sluchu, vnější smysly se přesunou do nitra a působí v harmonické jednotě (běžné u přírodních národů). Jedná se o hlubší působení vlnových délek zraku a sluchu na vnímání a vnitřní prožívání, také se jedná o hlubší působení hmatu a čichu na vnímání. Díky těmto projevům dochází k uvědomění, že zvuk obsahuje barvu a barva obsahuje zvuk, barvu můžeme slyšet a zvuky vidět (synestezie). Také je možné slyšet zvuky běžně neslyšitelné (např. slyšet světlo), nebo vidět tvary a barvy běžně neviditelné nebo spíše běžně nevnímané. Mysl může k určitým slovům zároveň zobrazovat geometrické obrazce nebo jiné útvary, v pozadí některých slov může být vnímán zápach nebo vůně.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Podobné myšlenkové úlety nebo expanze vědomí ale nemusí souviset s extrémními poruchami nálad, poruchami pozornosti nebo s hypomanickými stavy, pokud jimi za běžných okolností daný jedinec vůbec netrpí. Mohou se objevit ojediněle bez zjevného důvodu, ale i v souvislosti s řízenými změnami vědomí. Jedná se například o prožitky blízkosti smrti, takzvané OBE prožitky (mimotělní zkušenost), setkání s jemnohmotnými bytostmi, prožitky v rámci meditací nebo zasvěcovacích rituálů, psychedelických zkušeností a nejrůznějších paranormálních jevů. Některé z mimotělních prožitků mívají vliv na zmírnění strachu ze smrti.

Bradypsychie

Opačný fenomén se nazývá bradypsychie – jedná se o celkové zpomalení psychické a mentální činnosti, tempa řeči, myšlení a duševní činnosti. Jedinec zakouší zpomalenou schopnost úsudku a uvažování, zpomalenou schopnost pozornosti. Pokud pomineme souvislost s duševními poruchami, také tento duševní proces je podobný určitým prožitkům v rámci rituálně míněných změněných stavů vědomí, (v případě zpomalení mentální a psychické činnosti se může jednat o velice hluboké meditační stavy).

Časoprostorová magie (chronokineze)

Časoprostorová magie (chronokineze) se zabývá faktorem času a tvárností prostoru, urychlováním nebo zpomalováním času silou myšlenky, a uměním dokázat čas lokálně zastavit. Je ale nutné naznačit, že se jedná o působení chronokineze pouze na sebe sama, nelze měnit tok času v širším prostorovém měřítku. Svou psychickou dovedností neměníme okolní proud času, pouze aktivujeme v sobě neboli ve svém energetickém poli jiné vnímání a okolní realita se promění tak, jak právě potřebujeme. Tento akt spotřebovává velké množství energie, takže se nepoužívá jen tak pro zábavu. Mozek člověka je orgán, který za určitých okolností dokáže vyprodukovat velké množství energie. Vědomě lze dojít ke změně frekvence vědomí, která bude odpovídat frekvenci poněkud jiné reality a přitom nebude odpovídat zažitému konstantnímu pohybu a vnímání času. Po těchto prožitcích s jiným vnímáním fyzických rozměrů, které mohou fungovat jako motivující síla pro vědomou transformaci, často dochází ke změnám sebepojetí, ke změnám ve vnímání sebe sama i ve vnímání okolního světa.

(Účelem tohoto článku není porovnávat neporovnatelné. Ale jen upozornit na to, že některé věci pozemské a nepozemské je možné vnímat jinak než běžným způsobem.)

Související články: Transfigurace, proměna vnitřní bytosti a kolaps času, Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?