Jarní očista – energetický proces pro nastolení harmonie

Ritualizace každodenního života je běžná, přesto si své počínání, které připomíná rituály, nijak nepřipouštíme. Považujeme je spíše za zvyky a nepřemýšlíme nad tím, jak naše „rituální“ činnost ovlivňuje náš život. Některé činnosti mají zcela jasnou podobu rituálu, a přitom nemáme tušení, že v určité činnosti může vibrovat cosi magického. Energetické zákony a energetické souvislosti platí během jakékoliv činnosti, během promyšlených i náhodných pozitivních tvůrčích aktů. Někdy však sami sebe ohrožujeme či spoutáváme magickými činy, které pozitivní energii brzdí, a ani si to neuvědomujeme. Často jsme také svědky situací, které nahání strach nebo vzbuzují obavy, situací, kdy zlá slova působí jako zaříkávání pomocí (vnitřních) démonů. Někdy se stane, že to nejsme my, kdo úmyslně magicky působí, přesto může být magický akt proveden naším prostřednictvím.

Jarní očista – energetický proces pro nastolení harmonie

Opakováním rituální činnosti spojené se záměrem se usměrňuje a zesiluje proud energie, s každým opakováním stejného postupu je účinek záměru intenzivnější a časem se stává bezprostřední. Aby byl tento efekt co nejvýraznější, aby prvotní síla pozitivního impulsu přetrvala a zůstala stálá, tak pro určitou, často opakovanou činnost, například pro konkrétní rituál, pro záměr spojený s procesem osobní přeměny, pro posilující rituální tanec, rituál požehnání, rituál pro posílení silového energetického místa nebo pro oblíbenou meditaci zvolíme nějaké slovo, gesto nebo symbol, který bude něčím zvláštní a na nic jiného jej nebudeme používat či vztahovat.

U rituálů, které děláme nevědomky, si neuvědomujeme jejich energetický přínos nebo dopad. Cokoliv změníme na jednom místě, vědomým zásahem do struktury místa, působíme tím i do okolí. Totéž platí pro vnitřní změny, impulsy vnitřních změn také působí do okolí. Vše je v souladu se zákonem rezonance, vše, od čeho se osvobodíme, vše, co ze sebe sejmeme, energeticky působí na vše podobné, co ulpívá v okolním prostoru. Naše vnitřní očista je okolním prostorem přijata a rezonance v podobě pozitivních energií, harmonie a krásy se k nám vrací zpět.

Námi zvolená mantra (slovo, symbol či gesto), neboli mantra pro vedení a usměrňování energetického toku meditace nebo rituálu, se stane součástí prožitku, součástí vzpomínky na prvotní impuls, stane se součástí rituálu i nás samých. Mantra vytvoří silové energetické pole, energie rituálu si rozvine svůj vlastní život. Jakmile zformujeme energetický tok mezi námi a pravidelnou aktivitou, k usměrnění energetického toku záměru dojde v okamžiku použití oné mantry či symbolu také kdykoliv během dne. Práce s tělem, jako je rovná páteř, úsměv nebo vědomé dýchání, mantra související s určitou aktivitou a mentální představa klidu a harmonie nám pomůže setřást ze sebe vše, co si nosíme domů z energeticky rušného prostředí. Může jít o obchodní domy, místa, kde je velká koncentrace lidí, lékařská zařízení, rušné pracovní prostředí a podobně.

Přitom nezapomínejme, že jedině čistota záměru zajistí požehnání kosmických sil k dosažení kýženého cíle. Vytvoření duchovně-mentální mantry nám usnadní či zprostředkuje např. „dálkové spojení“ s již vytvořeným energetickým polem záměru, pokud budeme potřebovat posílit vlastní energii v okamžiku, kdy pro provedení potřebného rituálu nemáme vhodné podmínky. Například jde o okamžik, kdy se potřebujeme zorientovat v nečekané či obtížné situaci. Vibrace dané mantry nás „energeticky obalí“ a tím zmírní dopady nečekaných situací, zabrání nekontrolovanému šíření negativních energií. Nejde pouze o nástrahy zvenčí, jde také o zmírnění projevů vlastních stinných stránek a vnitřního naladění v okamžiku, kdy máme dojem, že něco nezvládneme, nebo v okamžiku, kdy máme o někoho strach a napadají nás nepříjemné myšlenky. Nebo v okamžiku velkého psychického vypětí – v tomto případě je například aktivace mantry propojené s energetickým polem osobní meditace vnitřního ticha vynikajícím harmonizujícím prvkem, který může zapůsobit na okamžité zklidnění a uvolnění vypjaté situace.

Bezprostředně pocítit sílu rituálu znamená překonat emoční prahy. Energie rituálu, zrozená z myšlenek a pocitů, má být jasná, jednoznačná, má se vztahovat k určitému cíli. Má být téměř viditelná, energie, která je k dispozici má být prožita procítěně. Energie vytvořená během rituálu musí být pravdivá, jde o činnost, během které není možné lhát ani předstírat, a to ani v případě, že nejsme schopni rozpoznat své vlastní stíny. Energie vytvořená během rituálu je velmi osobní, od okamžiku, kdy ji uvolníme do prostoru je s námi stále propojená a kdykoliv se k nám může vrátit.

Samostatné vytvoření rituálu je obohacující výzvou. Rituál se záměrem, přestože používáme stále stejný postup, nevykonáváme mechanicky a strnule, ale procítěně, uvědomujeme si city a emoce, které do rituálu vkládáme, zapojujeme se celou svou bytostí, vnímáme reakci své duše. Tyto prvky zajistí, že rituál bude vždy stejný, a přitom pokaždé jiný. Rituál je symbolickým aktem, prováděným v přítomném okamžiku, náplň rituálu a použitá symbolika zastupuje a koncentruje energii pro budoucí dění. Přestože jde o symbolické jednání, síla, která je prostřednictvím vůle projevená, je silou účinnou. Síla rituálu se odvíjí od celkové angažovanosti tvůrce rituálu, jenž za pomoci symbolů produkuje účinnou sílu. Rituály zaměřené na vnitřní očistu paralelně působí na očistu vnější, komplexní a ucelené vnitřní procesy obnovy a regenerace, v čase do sebe skládané jako jednotlivé energetické přechody z jednoho stavu do druhého, se zrcadlově projeví ve vnějším prostoru.

Jarní očista – energetický proces pro nastolení harmonie

Potenci rituálu navyšuje četnost opakování, účinek se dostaví rychleji. Čím více je psýcha tvůrce otevřená do hloubky, tím více energie je koncentrováno na určité body v čase, které předznamenávají žádoucí výsledek – proměnu. Tyto body v čase představují energetická pole, do těchto vibračních polí má přístup kosmická energie, jejíž potenciál je podporován zvolenou symbolikou. Amplitudy základního kmitu, (například působení planet, Měsíce, drahých kamenů, bylin), můžeme vyladit či zesílit zvukem, hudbou, barvou, vůní, vhodným magickým symbolem, přírodním materiálem. Amplitudy základního kmitu myšlenky, modlitby, rituálu, záměru – můžeme vyladit či zesílit opakováním, přesným načasováním. Načasováním je myšlena orientace dle fází Měsíce, dle energetických hodnot jednotlivých dnů v týdnu, dne hodnot údobí dne, takzvaných mezidobí (ráno za svítání, v poledne, večer za soumraku, v nočních hodinách se jedná o půlnoc a období mezi druhou a třetí hodinou ranní). Dále jde o orientaci dle ročních období, období pohanských svátků (přechodných období roku) a podobně. Nejpřesnější načasování rituálu je možné provést dle astrologických výpočtů.

Vnitřní moudrost – vstupenka do spokojeného Prima Života

Vnímáte kolem sebe vibrace něčeho nepříjemného, co ulpělo v místnosti, na předmětech, v dokumentech, starožitnostech, starých zrcadlech, obrazech, fotografiích, na porcelánu od tetičky z pátého kolena? Zbavením se starého, včetně starých událostí, také událostí táhnoucích se naším rodem několik pokolení, umožníme vstup novému. Očistě by měl předcházet úklid vnějšího prostoru. Očista a úklid není totéž. Nejdříve odstraníme viditelné usazeniny, oddělíme od sebe to, co k sobě nepatří. Zaměříme se na energetickou obnovu nebo odstranění všeho, na čem ulpívají informace, energie negativních emocí, záporné energie, které mohou zpětně dlouhodobě působit. Odstraníme tok negativních energií v bytě. Může jít o energetické vibrace, ke kterým jsme si sice vytvořili odstup, ale přesto s nimi občas cítíme nežádoucí spojení.

Vlastní proces očisty zahrnuje nejen přípravu na rituál, ale také samovolný vnitřní děj, spontánní proud fyzických a smyslových energií. Odstraněním vnitřních usazenin, například z podvědomí, otevřeme prostor pro další jemnou práci, zaměříme se na vše, co je křehké, prchavé, rafinované – nesnadno rozpoznatelné či popsatelné, obtížně pochopitelné, lstivé či úskočné, působící skrytě, tajně, nebezpečně. Na vše, co vyžaduje důvtip, důmysl, duševní bystrost, všímavost a pozornost. Proces vnitřní očisty také zahrnuje uvědomování si okamžiků, kdy promítáme své názory, své uvažování na jiné lidi. Neboť jak se říká: „Láska čistí krev“. Z čistého pramene plyne čistá voda“. „Čistému vše čisté“, asi není nutné připomínat, že „čistý“ zde znamená např. nezáludný.

Tak jako na předmětech ulpívá emocionální zátěž, ulpívá dokonce i v některých slovech, stejně jako v opakovaných činech. Osvobodit se od této emocionální zátěže, vzniklé z předsudků, vzniklé souběžně s procesy prožívání bolesti, s procesy spojenými s pocity oběti, s psychickými procesy, které vedly k uzavření srdce, je možné vnitřní očistou. Impuls k očistě je přáním duše. Někdy se také potřebujeme, skrze impulsy duše, rozpomenout na svá vlastní rozhodnutí z minulosti. K těmto impulsům bychom měli mít důvěru, měli bychom překonat emoční prahy a nechat se vést intuicí. Slovy zformujeme, od jakých energií se potřebujeme očistit, další proměnu ponecháme vnitřnímu vedení. Můžeme své vyšší já požádat o prostoupení světlem. Vnitřní světlo uvolní vše, co zůstalo zastíněno v našem podvědomí, aniž bychom si museli vše, od čeho se potřebuje očistit vybavovat ve vzpomínkách.

Záměrem rituálu může být také objevení nebo posílení (výrazného) silového bodu v domě, v bytě nebo na zahradě. Pokud takové místo v bytě není, vytvoříme bod záření a tím silové místo aktivujeme, o vzniklé energetické pole pravidelně pečujeme. Pro stávající nebo nově vytvořené silové místo zvolíme jméno, mantru či název, které jej bude symbolicky charakterizovat, tím získá energie místa určitou stabilitu. Symbol nám poslouží k okamžitému propojení, vytvoří mezi námi a silovým místem energetickou linii, tak je možné získat energii, i když budeme na míle daleko. Pomocí této mantry můžeme symbolicky navyšovat energetický potenciál místa a vnímat, zda do daného prostředí vtéká kosmická energie, nebo zda není něčím blokována. Energetická linie může být vytvořena i mezi několika silovými místy, mezi lidmi s vazbou na daná místa. Máme-li oblíbené silové místo v přírodě, něco z tohoto místa si odneseme domů (kamínek), a použijeme k posílení silového místa v bytě. A naopak, do přírody si s sebou nosíme nějaký drobný předmět ze silového místa v bytě, ten se v přírodě energeticky aktivuje. Silový bod na zahradě můžeme označit menším kruhem z kamínků, které si doneseme z oblíbených silových míst v přírodě. Také se můžeme zaměřit na nalezení a označení energeticky oslabeného bodu či místa v bytě, kde energie stagnuje a neproudí, a během rituálu vyrovnat energetické proudění mezi silovým a oslabeným místem.

Inspirace pro vědomou mysl – zobrazit všechny e-Knihy Psychologie chaosu

Je důležité občas protřídit nepotřebné věci a zbavit se především věcí z plastů, na kterých ulpívá nežádoucí energie. Umělá hmota má vlastnosti rezonátoru, podobně jako voda přijímá informace, snadno vstřebává negativní energie. Plasty povalující se v přírodě, (hmota, která se v přírodě nevyskytuje a příroda ji neumí rozložit), jsou nosiči nežádoucích energetických vibrací, které neblaze působí na člověka i na přírodu. Odsávají energie z okolí. Vtahují do sebe okolní negativní vibrace, tak se to, co by se jinak vcelku neškodně rozptýlilo po okolí, soustřeďuje na určité místo, na kterém se nemusíme cítit dobře. Snadno se stane, že se nám v takto zasaženém prostředí zdánlivě bez příčiny změní nálada a dostaneme okamžitý impuls takové místo opustit.

Had je symbolem obnovy, jednou za čas se musí vysvléci ze staré kůže. Stará kůže se odděluje postupně, během tohoto procesu se obrací naruby, svlečená kůže – naruby obrácená svlečka – zůstane celistvá. Had tak činí pravidelně po celý život, zbavuje kůži poškození, nečistot a parazitů. Před tímto počinem had utlumí svou aktivitu, svlékání kůže je poměrně namáhavý výkon, had poté pár dní odpočívá, než zase nabere sílu k dalšímu růstu.

Rezonance, telepatický přenos, rituál odpuštění, Meditační sluneční lázeň – mistrovské procitnutí, Vědomá pozornost k fyzickému tělu, Šestý smysl, aktivace třetího okaRituál sedmi svící a sedmi dní, Rituál zrcadlení – vizualizace, Očistná iniciační koupel

Jarní očista – energetický proces pro nastolení harmonie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.