Přichází klidnější energie období Střelce a dovršení vnitřních alchymických procesů sebepoznání

Zosobněním obrazu Střelce nebo lučištníka je lunární bohyně Diana, s Měsícem ji spojuje luk ve tvaru půlměsíce. Střelcův šíp je symbolem přesně zacílené myšlenky, nebo cílené vůle. Cesta Střelce vede ze sféry Luny (podvědomí) do sféry Slunce (vědomí), poutník na jejím konci nachází celistvost, šíp se proměňuje v pochodeň světla. Světla, které v sobě skrývá všechny barvy duhy, neboť vystřelený šíp proniká duhou, která symbolizuje vnitřní alchymický proces – spojení protikladů. Tajemství mnohokrát prováděného vnitřního alchymického procesu, duchovní proměny a seberealizace spočívá v kouzlu synergie, spolupůsobení vnitřních procesů, které zahrnuje „vylučování nečistot“. Tento proces posvátného „černění a bělení“ proměňuje šípy lučištníka v barevná paví pera. Této symbolice vnitřní práce s těmi nejčistšími esencemi odpovídá stav, kdy ženský princip v lidském nitru je v souladu s principem mužským. Jedná se o vzácné okamžiky, kdy uzavíráme společenství s vyšším Já, vědomě přijímáme své světlé i stínové stránky a tím v sobě nastolujeme harmonii, klid a smíření. Kouzlo opravdové vnitřní transformace spočívá ve schopnosti převést to, co bylo vnitřně odhaleno do vnější reality, kde může následně nastat skutečné spojování protikladů v souladu se všemi aspekty sebe sama.

Se znamením Střelce a s obdobím, kterému toto sluneční znamení vládne souvisí tarotová karta Vyrovnání nebo Umírněnost. Energie karty Vyrovnání představuje na nejhlubší úrovni „královskou svatbu“ (snoubení ohně s vodou), vypovídá o blížící se konečné fázi Velkého díla. Mezi srpkem Luny a zářícím Sluncem panuje mírnost, vyvážený intelekt a intuice, vyvážená vnitřní a fyzická síla, skrytá moudrost snění a nevědomí. Téma vyrovnání a umírněnosti úzce souvisí s obdobím adventu a se zimním slunovratem. Období Střelce bude klást důraz na všímání si protikladů v našich nitrech a uvedení je v soulad, na myšlenkovou a emoční rovnováhu. Pokud je člověk schopen tento soulad v sobě nastolit, potom může spatřit „předurčenou danost“, jaká je vlastní každé lidské bytosti. Spojení protikladů vede k celistvosti, to znamená přijmout všechny aspekty osobnosti, vnímat své talenty a s láskou přijmout i méně oblíbené vlastnosti a osobnostní rysy. Proces synergie, vědomé přijímání a slučování energií jang a jin přináší výsledky, které jsou mnohonásobně větší než jen prostý součet těchto dvou základních životních a vesmírných esencí, neboť tyto dvě navzájem opačné a doplňující se síly jsou součástí všeho projeveného i neprojeveného. My všichni jsme alchymisté, třebaže o tom nic moc nevíme, alchymické procesy se v našich fyzických tělech odehrávají neustále, každou vteřinu našeho bytí. A pokud víme, potom věnujeme pozornost také vnitřním duševním procesům, navazujeme kontakt s nadvědomou sférou bytí.

Slunce vstoupí do pozitivního znamení Střelce 23. listopadu

Naše vnitřní potřeby se budou i nadále domáhat pozornosti, ale mírnější formou než v období Štíra, které představovalo „projití očistným ohněm“. Může jít o situace překvapivé, dobrodružné, komické i bouřlivé. Budeme vyzýváni dávat dobrý pozor, co nám v nestřežených okamžicích skáče do hlavy, nebo zda my sami kolem sebe nestřílíme ostrými šípy. Bude žádoucí spočívat v bdělosti a vnímat vnější energie, abychom od sebe neodstrčili někoho, kdo nám nebude tak úplně hrát do noty, ale ve skutečnosti půjde o „skrytého anděla“, který velmi dobře vidí do hlubinných sfér naší maličkosti, a zná všechna naše prázdná místa. Může se stát, že ze skrytého důvodu, který se nachází mimo rámec viděné reality, se budou rozcházet naše přísně dané programy a aktivity s nastaveným časovým plánem. Čas a prostor se může chovat velmi zvláštně, neboť v tomto čase je více než kdy jindy citelná aktivita andělských bytostí. Jindy se zas nemusíme cítit ve svém těle, pokud přeženeme správnou míru mezi aktivitou, zábavou a odpočinkem. Nebo pokud přehlédneme, že bez povšimnutí popíjíme z „cizího poháru hořkosti“, případně se může jednat o situace, kdy bez požádání a proti vůli druhých máme snahu „narovnávat jejich pomačkaná křídla“.

Jakmile pod vládou Jupitera, který společně s archandělem Michaelem dohlíží nad obdobím Střelce, pochopíme a přijmeme svou danost, a přijmeme to, co nás podporuje, a nikoli ovládá, obnovíme duševní rovnováhu. Pokud přestaneme klást odpor tomu, co se nám stále dokola připomíná, dojdeme k ideálnímu naplnění svého já, které utváří náš současný život. Předurčenost není dána osudem, ale povahovými vlastnostmi a tím, jak je uchopíme, rozpoznáme a případně proměníme. Sloučení znamének plus a mínus představuje onen alchymický proces, obrazně vyjádřený sloučením ohně a vody (zdánlivě nesmiřitelných protikladů). Spojením živlu ohně a vody dochází k prosycení vzduchu párou, vzduch zde představuje životní sílu, trpělivost vedoucí k promyšleným činům, k novým obzorům a perspektivám.

Znamení Střelce symbolicky poukazuje na sny a vize, jejichž hodnota vypovídá o naší nejhlubší podstatě. V následujícím čase se máme zaměřit na naše projevy ve vnějším světě, na svou vůli a odhodlání, na hravost a chuť prožívat dobrodružství. Také na vnitřní i vnější nesrovnalosti nebo konflikty, které vycházejí z nepřijetí našich protikladných stránek. Ze stínových aspektů našich niter, které se podílí na projevech vnitřní nerovnováhy v okamžiku, kdy je nemáme pod kontrolou, nebo si jejich existenci ani nepřipouštíme. Můžeme se setkat se záležitostmi, které nám umožní hluboký vhled do skrytých struktur věcí, s různými „aha momenty“, díky nimž si uvědomíme podstatu věcí tak, jak nám to nikdy dříve nepřišlo na mysl. Dlouhodobé nejasnosti mohou být osvětleny a leccos zapadne na své místo, věci, které nefungovaly, se mohou konečně rozběhnout. Můžeme být svědky zvláštních situací, kdy budeme vnímat nejrůznější překvapení a paradoxy. Nebo naopak sami vlastním přičiněním nastolovat rovnováhu tam, kde se to dříve mohlo jevit jako zcela nemožné. Což je dáno také tím, že v období Střelce k nám mohou přicházet neobvyklé vize, obzvlášť silná intuice a originální inspirace.

Inspirace – elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

V tomto období máme být pozorní, může dojít ke smíření nebo vyřešení starých sporů, k proměně dogmatických přístupů k životu, a možná i tam, kde bychom to nečekali. Může k nám přijít zvláštní vize nebo nečekaná pobídka z vnějšího světa, která nás povede k realizaci snů a záměrů. Na přetřes se mohou dostat také různé zvyky a závislosti, různé lži a polopravdy, skrytá tajemství, která už nebude snadné udržet. Naslouchejme vnitřnímu hlasu, jeho naléhavým výzvám, a zároveň se spolehněme na neochvějnou důvěru v rozhodnutí, která činíme a která vychází z hloubi našeho nitra. Zaměřme se na ty oblasti, kde je třeba něco podstatného uvést v soulad, máme se zaměřit na vše, co souvisí s hmotným světem. A nezapomínejme, že vystřelený šíp neboli přesně cílená myšlenka nebo slova vyřčená nahlas míří vzhůru, mimo viditelnou hmotnou sféru, a my nevidíme, od čeho se odrazí a co nám v podobě bumerangu přinese zpět.

Název Vyrovnání znamená také Mírnost nebo Umění, které souvisí se zdrženlivostí, sebeovládáním, skromností a trpělivostí, s čistotou úmyslů, s pečlivým zvažováním, se správným načasováním, s uměním sladit akci a odpočinek. Také se schopností přijmout a proměnit své slabosti stejně, jako přijímáme kladné stránky své osobnosti. Spolehnutím se na mírnost, která souvisí se zdravým životním stylem, se slušností, etikou a lidskostí, můžeme ovlivnit nejednu stránku svého bytí. Jakmile se naše proměna projeví nejen ve vnitřním, ale také ve vnějším světě, energie této vnitřní iniciace bude k podobné proměně inspirovat také ostatní. Období Střelce souvisí také s projevením úcty k Zemi, obzvlášť pokud tato úcta není projevována samozřejmě a setrvale.

Související články: Sebeprožívání a pohyb – nejzákladnější princip života, Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy, Střelec – láska a erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?