Sebeprožívání a pohyb – nejzákladnější princip života

Smyslem života je existence sama o sobě, to ale neznamená, že život má hodnotu jenom díky tomu, že existuje, a že nemusí být hledán nějaký další hlubší smysl. Může, ale nemusí. Každý jedinec může mít vlastní názor na smysl života, z osobního pohledu se může snažit najít originální způsob, jak svůj jedinečný život naplnit. Jak prožívat a užívat si vlastní život, aniž by bylo nutné hledat nějaký hlubší vnitřní nebo vnější smysl. Na druhou stranu existují i jiné názory na smysl života. Někteří lidé se domnívají, že smyslem života je dosahovat určitých spirituálních a duchovních cílů, prožívat štěstí a radost, rozvíjet se na osobní úrovni a napomáhat světu a společnosti ve vývoji a rozkvětu civilizace. Hledat, najít, prožívat a naplnit, to jsou slova, která nás nabádají k pohybu.

Sebeprožívání a pohyb – nejzákladnější princip života

Od narození se pohybujeme až do okamžiku, kdy zemřeme, nicméně ani vlivem smrti tento pohyb neustává. Pohyb je s námi v každém okamžiku našeho života, je součástí základního stavebního kamene celého vesmíru. Je součástí vesmírného dechu. Podle fyzikální teorie je veškerá hmota vytvořena z energie a hmota a energie jsou vzájemně přeměnitelné. Elementární částice, ze kterých je hmota tvořena, jsou vlastně jen určitým uspořádáním kvantových polí, která jsou zase projevem určitých energií a vibrací. Vesmír je také plný různých energetických sil, jako jsou gravitační pole, elektromagnetické pole, různé druhy záření atd. Tyto energie ovlivňují a formují vesmír, ale také nás a celý život na Zemi. Pohyb je neustále přítomný všude v přírodě, ve vesmíru i v našem vlastním těle. Pohyb je způsob, jakým se energie vesmírného Vědomí projevuje, od atomárních částic až po galaxie.

Existence života je tedy také formována energiemi, jako jsou například energetické procesy v buňkách, metabolismus, nervová aktivita, mentální aktivita a mnoho dalších. Z tohoto pohledu je energie (kvantového vědomí vesmíru) základem veškeré existence a jejích projevů.

Pohyb nám umožňuje ovlivňovat a měnit svět kolem nás, pohyb myšlenek sleduje možnosti vzniku nových forem a nových věcí. Bez pohybu, včetně pohybu myšlenek a emocí, by neexistovala žádná změna a naše existence by byla statická a nehybná. Pohyb nám umožňuje hledat souvislosti a objevovat svět kolem nás, projevovat kreativitu a vlastní jedinečnost. Do našich životů přináší různorodost a rozmanitost. Pohyb je také zdrojem zdraví a vitality. Pohybem udržujeme svá těla v kondici a posilujeme svou fyzickou a duševní sílu. Pravidelný pohyb nám pomáhá udržovat zdravou mysl v zdravém těle a zlepšuje náš celkový pocit blaha.

Všechny tyto faktory ukazují, jakým způsobem je pohyb klíčovým tajemstvím života. Je to síla, která nás žene vpřed a umožňuje nám plně prožívat svět a rozvíjet své schopnosti. Pohyb je také zdrojem nekonečného potenciálu a výzvy k dalšímu objevování potenciálních možností a růstu na osobní úrovni.

Sebeprožívání souvisí se způsoby a zvyklostmi, jakými vnímáme, chápeme a prožíváme svůj vlastní život a vlastní zkušenosti

Zahrnuje jak fyzické, tak emocionální a duševní prožívání. Pro mnoho lidí může být vědomé sebeprožívání důležitým způsobem, jak sám sebe lépe pochopit a jak vlastním přičiněním zlepšit své životní podmínky, jak vlastní zkušenosti vědomě zakomponovat do spokojeného života. Tím, že si uvědomujeme své pocity a myšlenky, jsme schopni snadněji identifikovat své potřeby a cíle a lépe se zaměřit na to, co je pro nás podstatné a důležité. Vědomé sebeprožívání nám pomáhá identifikovat a pochopit, kdo opravdu jsme. Tím, že si uvědomujeme své vlastní myšlenky, pocity a touhy, můžeme být schopni lépe porozumět tomu, co nás naplňuje a co od nás život očekává.

Existují různé způsoby, jak můžeme sami sebe vědomě prožívat a svému sebeprožívání porozumět, včetně meditace, sebereflexe a vnímání vlastní osobnosti pohledem zvenčí, pohledem nezaujatého pozorovatele. Sebepozorováním můžeme zlepšit své sebevědomí a sebedůvěru, zmírnit stres a úzkost a rozvíjet své emoční a mentální dovednosti. Zároveň nám sebeprožívání pomáhá překonat vnitřní bloky a strachy, což může vést k hlubším niterným prožitkům a k objevení vlastního tvořivého potenciálu.

Sebeprožívání je důležitou součástí osobnostního rozvoje. Pro mnoho lidí se osobní rozvoj soustředí na hledání hlubšího smyslu a cíle života, na rozvoj vnitřního klidu, moudrosti a soucitu a na vytvoření silného spojení s vyšší silou nebo vědomím, které nás přesahuje, existuje nad úrovní ega a charakterových vlastností. Často je kladen důraz na základní hodnoty, jako jsou láska, soucit a porozumění, a na rozvoj emoční a duchovní inteligence. Sebeprožívání může pomoci jedinci, (svobodné lidské bytosti), vytvořit silnější spojení s těmito hodnotami a lépe porozumět svým vlastním vnitřním procesům, což může vést k hlubšímu prožitku života a většímu smyslu pro dění ve světě kolem nás. Nejde o to, různými metodami navyšovat (duchovní) vibrace, především jde o to, odstranit vše, co naše energetické vibrace, které již jsou naší součástí, zastiňuje, snižuje, znehodnocuje. S hledáním smyslu života souvisí také smysl pro pravdu, a také smysl pro osobní odpovědnost za své smýšlení a jednání.

Například lhostejnost je stav, kdy člověk stagnuje, necítí žádné emoce, vyjadřuje nezájem nebo nedostatek zájmu o určitou věc, situaci nebo člověka. Jedná se o stav absence pohybu myšlenek a emocí, kdy člověk nevyjadřuje empatii, nezastává žádný názor na danou věc, ale spíše se k ní staví neutrálně. Lhostejnost může být způsobena mnoha faktory, například apatií, nedostatkem zájmu, únavou, nadměrným stresem, nedostatkem fyzického a duševního odpočinku, sklonem k depresím. Někdy se lhostejnost používá jako obranný mechanismus, jako jednoduchý způsob jak nemuset čelit nepříjemným situacím, rozbouřeným citům nebo emocím.

Opačný proud pohybu, na rozdíl od lhostejnosti, souvisí s pojmem excitovaný, jinak řečeno vybuzený. Slovo excitovaný znamená, že něco či někdo je vzrušený, nadšený, plný energie a života. V kontextu spirituality by to mohlo znamenat, že někdo dosáhl určitého stupně nadšení, extáze nebo euforie v důsledku nějaké duchovní zkušenosti, jako jsou například meditace, modlitba nebo rituál. Tento stav může být také spojen s pocitem jednoty s vědomím vesmíru, s božskou přítomností, s prožíváním něčeho mimořádného a transcendentního.

S pohybem souvisí také například rituál odpuštění. Provedeme-li rituál odpuštění, uvolňujeme nejen naši vlastní negativní energii a emoce spojené s urážkou nebo zraněním, ale také uvolňujeme energii samotného činu, který nás zranil. Negativní energie spojené s naším hněvem, zlostí a případnou touhou po pomstě nás nepřestanou ovládat, dokud se jich nezbavíme. Tím, že odpouštíme, se těchto energií zbavujeme a osvobozujeme také energii osoby, která nás zranila, což může pomoci ke zmírnění napětí a uzdravení rozbitého vztahu.

Jak aktivovat vnitřní sílu

Aktivace vnitřní síly a probuzení větší energie v sobě může být provedena základními, obecně známými způsoby, některé z nich jsou:

Fyzická aktivita: Pravidelné cvičení může pomoci zlepšit fyzickou kondici, zvýšit hladinu energie a zlepšit náladu. Kardiovaskulární cvičení jako běhání, plavání, rychlá chůze nebo jízda na kole jsou velmi účinné.

Zdravá strava: Jíst zdravou a vyváženou stravu je důležité pro udržení optimální úrovně energie. Strava by měla obsahovat hodně ovoce a zeleniny, celozrnných výrobků, bílkovin a zdravých tuků.

Dýchání: Dýchání je základem života a správný dech může mít pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví. Zkuste se soustředit na hluboké a pravidelné dýchání, například pomocí meditace.

Pozitivní myšlení: Negativní myšlenky a emoce mohou následně vyčerpávat naši energii. Pokuste se zaměřit na pozitivní myšlení a naladit se na pozitivní vibrace. To může pomoci zvýšit vaši energii a důvěru v sebe sama.

Relaxace: Důležité je také relaxovat a odpočívat. Zkuste najít čas na meditaci, jógu nebo jinou formu relaxace, která vám pomůže získat novou energii a uvolnit vnitřní napětí.

Mimo tyto základní způsoby aktivace vnitřní síly je třeba dbát na vnitřní spiritualitu

Je důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Pokuste se najít to, co funguje pro vás a co vám pomáhá najít více životní energie a aktivovat vaši vnitřní sílu. Vnitřní prožívání a spiritualita jsou úzce propojeny, díky spiritualitě vnímáme sami sebe hlouběji a interagujeme s hlubšími vrstvami reality. Vnitřní prožívání se týká našich osobních pocitů, myšlenek, emocí a zkušeností, spiritualita upevňuje náš vztah k transcendentním a duchovním dimenzím. Tím, že se zaměřujeme na naše vnitřní prožívání a učíme se být v souladu s ním, můžeme postupně objevovat hlubší vrstvy našeho bytí a hlubší vrstvy vědomí. V interakci s hlubšími vrstvami reality a se sebou samým může být vnitřní prožívání cenným nástrojem pro duchovní růst a sebepoznání.

Nic nám nebrání zabývat se otázkami, které překračují hranice našeho běžného vnímání a chápání světa a hledání smyslu života, což zahrnuje i cílené, vědomé sebeprožívání. Zaměření se na vnitřní spiritualitu nám přináší různé pohledy a perspektivy, které nám pomáhají lépe pochopit sami sebe a svět kolem nás. Vnitřní prožívání, tedy naše myšlenky, city a vnímání, chápáno jako součást širší reality, zahrnuje i jemnohmotné dimenze. Naše vnitřní prožívání a sebeprožívání jsou součástí kosmického řádu a mají hlubší význam a smysl, duchovní, duševní a psychologický.

Propojení s dimenzemi, které se zdají být nad rámec našeho chápání, může být jednodušší, než si mnoho lidí myslí. Každý z nás má v sobě vnitřní zdroj moudrosti a může obsáhnout širokého pole vědomí. Prostřednictvím meditace, vizualizace, cíleného soustředění, pomocí různých rituálů a obřadů. Když se naučíme uklidnit mysl, můžeme začít vnímat dimenze, které se mohou na první pohled zdát neuchopitelné nebo abstraktní. Rituály pomáhají otevřít vnitřní zábrany a umožňují přístup k dimenzím, které jsou mimo naše běžné vnímání.

VNITŘNÍ MOUDROST – vstupenka do spokojeného PRIMA ŽIVOTA

Vnitřní energie zaměřená do nitra je součástí paralelních realit od nás oddělených jemnou membránou, propojení s těmito jinými realitami zabraňuje mysl, neboli stagnace mysli v zajetých kolejích. Koncept paralelních realit, například v metafyzice, předpokládá existenci mnoha různých možných světů, které existují vedle sebe současně, od sebe se odlišují v detailech a pravděpodobnostech, které určují, jakým směrem se jejich události mohou ubírat.

Člověk může sám sebe prožívat na úrovni jiných realit, aniž by si toho byl vědom, opomíjené úrovně nevědomí nebo podvědomí obyčejně bývají výchozím, odrazovým můstkem. Běžné denní vědomí člověka je pouze omezenou částí celkové šíře lidského vědomí, které se nachází v jiných dimenzích nebo paralelních světech. Zkušenosti z jiných dimenzí, od fyzické reality až po transcendentní dimenze, mohou být přenášeny na úroveň běžného vědomí skrze běžné sny, lucidní snění, intuici, imaginaci, meditaci, prostřednictvím rituálů a práce s životní energií. Mnoho dalších informací a souvislostí najdete v dalších článcích na těchto webových stránkách.

Související články: Umění osvobodit se od hněvu, zášti, odporu a zloby, Celistvá, jedinečná osobnost budí obdiv a vzbuzuje sebeúctu, Osobní flexibilita, pozornost, přístupnost a soudržnost podporuje vědomé tvoření reality

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Sebeprožívání a pohyb – nejzákladnější princip života

       Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.