Psychické útoky, fantomové vyzařování elementálů a účinná vnitřní sebeobrana

Psychické útoky může mít na svědomí jedinec, který je ovládán nenávistí, pomstychtivostí, hledáním způsobů, jak někoho potopit, ponížit, zmanipulovat, ovládnout. Vědomě nebo nevědomky soustřeďuje svou vnitřní magickou sílu na předmět své nenávisti, ale často také na předmět své, někdy až „fantomové“ touhy. Psychické útoky rozdělujeme na přímé, kdy během vzájemné konfrontace známe útočníka. A na nepřímé, které jsou prováděné nenápadně, mentálně v naší přítomnosti anebo na dálku, daného jedince buď známe, ale netušíme nic o jeho magické činnosti. V krajních případech může jít o nám neznámou osobu. Motivace mohou být různé, útočník se může zaměřit například na zdraví své oběti jen proto, aby mohl nabídnout svou pomoc a být tak své oběti co nejčastěji nablízku.

Vědomě i nevědomě prováděné psychické útoky vždy mají nějaký záměr a není snadné je od sebe odlišit

Pokud tak někdo činí vědomě, může mít snahu ovládnout druhého člověka nehmotnými praktikami, nehmotnými mentálními zbraněmi. Například může použít sílu telepatické sugesce. Pokud je nenávist nebo touha po manipulaci tak silná, že na ni soustředí veškerou svou energii, může svou mentální aktivitou ovládnout mysl, tělo i duši druhého člověka, ovládnout jeho životní sílu, ovládnout jeho osobnost, dokonce i vymazat vzpomínky z jeho mysli. Znaky psychických útoků a jejich projevy mohou být různé, někdy velmi nenápadné. Vše může začít podezřele vtíravou sympatií ze strany útočníka k vybrané oběti. Zde je třeba rozlišit, zda útočník jedná zcela vědomě anebo vůbec neví, co dělá – v tom lepším případě je přesvědčen, že nečiní nic špatného a ve svém konání nevidí žádný „zlý úmysl“.

Přestože člověk disponuje určitým pudem sebezáchovy, útočník se může pokusit dostat se přes tuto oblast cílenou mentální činností, kterou na svou oběť působí. Přes mentální sféru je schopen své oběti vnucovat různé sugesce nebo podprahové informace. Působí na její povahové rysy, schopnosti, nerozhodnost, zvyklosti, sklony k něčemu. Pokouší se ovládnout její myšlenky a rozhodovací schopnosti. Působí mentálně i na dálku, udržuje mentální propojení, co nejčastěji na ni myslí, představuje si, jak se daná osoba proměňuje takzvaně „k obrazu svému“, nebo jak je daná osoba povolná. „Agresor“ tímto konáním posiluje vlastní sílu, a zatímco čeká na proměnu nebo rezignaci své oběti, každý její projev ústupku spojený se strachem nebo jinou emocionální reakcí je pro jeho strategii přínosem. Pokud oběť s útočníkem nebojuje, nepředává do jeho energetického pole tolik potřebnou energii.

Psychické útoky a programování podvědomí

Útočník stupňuje své působení, nejdříve po malých dávkách cílí na podvědomí oběti, později může soustředit svou sílu na zmocnění se vědomí druhého člověka. Svou energii soustředí na sugesce, které snadno vniknou do podvědomí, nejvíce působivé jsou vyslané mentální obrazy, myšlenkové představy, slovo mluvené i psané. Používá jednoduchá slova nebo věty a jejich časté opakování. Nenápadně používá výrazné oční pohledy tak dlouho, dokud si oběť nezapamatuje, co který pohled znamená. Ovlivňování potom probíhá pomocí opakování gest a významných očních kontaktů. Ovládaní lidé někdy reagují na nenápadný, ale varovný posunek hlavou a okamžitě se stáhnou do sebe. Ovládaný člověk chce něco říct, ale je ve svém projevu zastaven nenápadným, ale výrazným gestem ruky, nebo výhružným pohledem. Vše je zařízeno tak, aby lidé v okolí nevnímali, že se v daném prostředí odehrává neviditelný souboj energií dvou proti sobě stojících jedinců.

Pokud útočník chce svou oběť k něčemu přesvědčit, upřeně se jí dívá do očí, používá sílu uhrančivého pohledu a velmi soustředěně mluví. Ovládaná osoba má odhodlání říct své mínění, je připravena k obraně, ale v poslední chvíli ztratí veškerou energii a odvahu. Pocítí-li náhlý úbytek energie a chová se souhlasně a proti své vůli, tak v tom případě čelí známkám sice mírného, ale přesto psychického ovlivňování nebo napadení. Energii těchto rezonančních útoků, ať už jsou vedené přímo nebo na dálku, zaznamenává aura. Pokud je aura „poškozená“ vyslaná energie má o to větší sílu, jedinec v pozici oběti pociťuje například zmatení, náhle si není jistý sám sebou, z ničeho nic se mohou dostavit dramatické obavy a strach z ublížení, které má přijít odněkud zvenčí.

Psychické útoky a programování hmotných věcí

Osoba, která má podezření na psychické útoky, by si měla dávat pozor na dárky, nebo věci, které u ní případný útočník „náhodou“ zapomene. Nikdy si nemůže být jistá, jaký má útočník záměr, co svých chováním ve skutečnosti sleduje, pokud bude vědět jak na to, dokáže zařídit, aby vybraný předmět pohltil neboli absorboval jím vyslanou energii. Magicky koncentrovaná mentální energie má velkou sílu. Může tak být konáno vědomě, ale i z nevědomosti. Někdo může říct, že je to nesmysl, ale je to podobné, jako když někdo spoléhá a silně věří v působení modlitby, a přitom neuznává nebo nepřipustí existenci působivé síly magických formulek nebo síly prokletí.

Podle zkušeností, sdílených vámi, čtenáři, bych například mohla, ale nemohu, vyprávět o tom, co dokáže „obyčejný plyšový medvídek“ pronásledovatelem darovaný své oběti, která nic netušíc, tento „dárek“ umístí ve svém autě. Nebo co dokáže způsobit „obyčejný bylinkový čaj“, darovaný „za účelem zlepšení zdravotního stavu“.

Psychické okultní síly: Kdo zneužívá okultní síly, sám bude postižen nebo zničen. Použitím „černé magie“, vlivem síly astrálního zatížení, zaplatí trojnásobně, než svým konáním žádá.
Psychické útoky přes hmotnou nebo astrální sféru

Útočníkova promyšlená aktivita, například různými pokusy působit astrálně, může vyvrcholit snahou vstoupit do snů vybrané oběti. Pokud už se něco podobného děje, potom se dané oběti dotýkají energie, které nevědomky přijímá, zprvu na sobě nic nepozoruje, později si začne uvědomovat konfrontaci s něčím neznámým. Pronásledovatel znalý věci operuje svou mentální, rituální aktivitou přes hmotnou nebo astrální sféru. Je-li psychické působení příliš silné, a oběť se nedovede účinně bránit, na přechodnou dobu může zvolit taktiku předstírání. Zcela vědomě se postaví do role herce, který bude předstírat snahu uspokojit požadavky útočníka. Tato hra „první pomoci“, než se oběť v dané situaci zorientuje, spočívá v tom, že začne naoko spolupracovat, zcela vědomě předstírat přízeň nebo poslušnost, tvářit se, že se vzdává. Přitom vše pozorně sleduje, vnímá reakce útočníka, všímá si i všech nejjemnějších nuancí v jeho projevech. Tím si potvrdí, že její podezření na psychický útok je reálné. Zároveň si začne vytvářet osobní ochranu, případně plánovat únik z této situace, například zvažuje taktiku, jak zařídit, aby se s pronásledovatelem již nesetkávala. Případně požádá o pomoc své okolí, instinktivně vycítí, pro koho bude její příběh, pro který zřejmě nebude mít mnoho důkazů, uvěřitelný, u koho bude moci bez obav hledat oporu a pomoc.

Projevy psychických útoků

Oběť potkávají různé nepříjemné záležitosti, které se odehrávají na hmotné úrovni a mohou být stále četnější. Od ztráty různých věcí, například klíčů, až po poruchy elektroniky. Nemožnost přijít někam včas, na cestě se objevují různé překážky, podivné jevy, které se objevují „z čista jasna“. Na fyzické úrovni se může jednat o častější bolesti hlavy, neklidný spánek, nesoustředěnost, únavu, silné pocity neskutečnosti, zhoršení zdravotního stavu. Oběť může vnímat zvláštní přízračné jevy, obzvlášť před usnutím, od škubavých pocitů při usínání, pocitu tlaku na hrudi, až po nehybnost způsobenou neznámým strachem. Podaří-li se útočníkovi paralyzovat éterické tělo oběti, potom může dojít k velkému oslabení její životní síly, snadno se může ocitnout až na pokraji psychického zhroucení.

Možné důsledky silného, promyšleného a cíleného psychického útoku

Vlastní vyčerpání nemusí být pocítěno ihned poté, jakmile oběť zaznamená působení neznámých energií. Časem může dojít k psychickému zhroucení, v nejhorším případě dojde ke zhroucení osobnosti. Podezřelá je náhlá nervová vyčerpanost, viditelná psychická i fyzická únava, bledá tvář, otupená mysl, mentální nedostatečnost. Dušnost, neschopnost usnout, pocity neznámého strachu a bezvládí, pocit ochromení v podobě těžkých nehybných nohou, pocit, že se nachází „mimo tělo“. Může také cítit (nevysvětlitelné) zmatení a fyzické vyčerpání, apatii, pohybovou slabost a náhlou potřebu spánku, může vyčerpáním prospat celý den.

Ochrana proti psychickým útokům

Pokud člověk trpí nějakou (subjektivní) poruchou, potom může psychické napadení vidět na každém kroku. Tady je třeba velké opatrnosti v úsudcích. Pokud netrpí žádnou paranoiou nebo komplexem hysterie, a je si jistý, že útoky jsou reálné, a díky své senzitivitě ví anebo alespoň tuší, odkud pocházejí, potom může zvolit účinnou ochranu. Zásadní je vědět, že psychické útoky nevrací, nestaví se do aktivního protiútoku za použití negativních sil. Pomsta jako motiv pro osobní ochranu není dobrý nápad. Útočník spotřebovává velké množství vlastní energie, která může být dotována také způsobem reakce oběti. Proto je důležitá silná vnitřní psychická obrana, schopnost neutralizovat škodlivé sugesce, provést ochranu nebo zacelení poškozené aury. Vytvořit si imunitu proti sugesci je zásadní, sugesce může na straně oběti podněcovat mentální atmosféru nejistoty, strachu, poddajnosti.

Pokud je to možné, důležité je vyvarovat se stresujících reakcí na psychický nátlak, které útočník vlastně očekává, a které mohou způsobit vyčerpání vlastní energie. Napadený jedinec nebojuje za pomoci rozbouřené negativní síly vlastních myšlenek. Stojí-li proti sobě dvě síly s kvalitou například nenávisti, bývá to těžký boj. Ale už pouhým nereagováním se vyslaná útočná síla částečně vrací zpět ke svému původci. Pokud napadená osoba zůstane ve svém vnitřním klidu, zpětný náraz za provedený útok může zpětně působit na fyzické tělo pronásledovatele. Nereagovat také znamená neodpovídat na provokující, ponižující nebo výhružné zprávy, nezvedat telefon, pokud to není nutné nestýkat se osobně. Nereagovat ani vnitřně. Neposkytovat útočníkovi svou vitální sílu, o kterou jde především a je velmi snadné o ni přijít. Zde je nutné připomenout případ, kdy útočník neví, co dělá, nebo lépe řečeno neví, co způsobuje. Neví nic o tom, jak svým jednáním, myšlením, představami a svým energetickým vyzařováním působí na druhé a vlastně i sám na sebe. Zde také velmi opatrně reagujeme na nevyžádané zprávy, obtěžující telefonáty nebo jiné projevy vtírání se do našeho osobního prostoru a tím i do osobního energetického pole, včetně citového vydírání, (které se snadno promění v nenávistné ataky).

Pokud dojde k přímé konfrontaci, oběť psychického útoku nebo mentální manipulace se nesnaží proti sobě vyslanou energii odrazit například zvyšováním hlasu nebo křikem. Dovolit si to může v případě, pokud je taková reakce pouze „vědomým hereckým výkonem“. Více ochranné síly ve svém energetickém poli může udržet, pokud se neocitne v „ponižující“ pozici, například dostane pobídku k sezení, ale člověk, který k ní promlouvá zůstane v ovládající povýšené pozici stát nad ní. Oběť psychického útoku se posiluje v umění neklást nepříjemnostem odpor ve formě prudké negativní odvety, udržuje myšlenkovou a emoční rovnováhu. Rozvine-li své psychické schopnosti, potom se jí povede nenechat se spoutat magnetismem útočníka. Jde o to uvědomovat si, jaké psychické síly ona sama vysílá. Proti slovním útokům, které mohou vést k hádkám, použije nenápadný, účinný protijed – například úsměv, mlčení nebo vlídné slovo. Zváží, zda není jistou výhodou nebo výhrou dát protivníkovi ze sebe něco dobrého než se pouštět do vyčerpávajícího boje, tím získává čas a vnitřní sílu. Zachová se jinak, než útočník očekává. Zároveň neupadne do představy, že se nachází v roli toho slabšího, tím by jen přicházela o životní energii. Ono se totiž psychickým útokům nelze postavit jinak než vlastní mentální, duševní a psychickou silou.

Psychická sebeobrana spočívá také v nevytváření škodlivých myšlenkových útvarů – elementálů

Jedná se o myšlenkové formy, které vycházejí z lidské mysli (škodlivé i prospěšné). Myšlenky, které nám proudí hlavou opakovaně, získají podobu myšlenkových energetických útvarů, které zůstávají obsažené v naší auře nebo energetickém poli a působí do okolního prostoru. Velmi silné myšlenkové formy působí přes astrální sféru. Energie strachu nebo ponížení, pocit oběti, myšlenky na odplatu a podobně můžeme virtuálně spálit v ohni, uložit do země a nechat vstřebat zemskou energií, rozpustit ve vodě. Zde využijeme sílu pozitivních, tvořivých myšlenkových esencí a sílu představivosti.

Elementál je energetický útvar, myšlenková forma vytvořená psychickou silou a vůlí, emočním rozpoložením člověka, případně éterickými projekcemi. Vzniká vlivem telepatických představ odesílaných na adresu oběti, častým odesíláním myšlenek s potenciálem zhmotnění. Stejným způsoben může být tato myšlenková forma zničena, například zaměřením se na rozpuštění její energie, (rituálně v ochranném magickém kruhu). A to jak ze strany tvůrce, tak i ze strany oběti (pokud existenci fantomových elementálů rozpozná). Elementál se projevuje podle vtisknuté koncepce, určitého myšlenkového programu, mohou být vytvořené zlobou, zlomyslností, nepřejícností, nenávistí. Elementál s touto povahou je posilován fluidem svého původce, například nosnou myšlenkou, která proniká do vůle oběti, díky energii tvůrce podniká „psychické invaze“. Životnost energetického útvaru a jeho fantomové vyzařování závisí na vnitřním napětí a nahromaděné síle uvnitř tohoto energetického útvaru, který je nabíjen energií tvůrce.

Elementál je lidskou vůlí stvořená entita, která má v sobě vtisknutý určitý program, nemusí pouze škodit, může disponovat energií ochranného ducha, anděla ochránce a podobně. Jakýkoliv mentální projev může získat formu elementálu, myšlenkovým útvarem není myšlena pouze „entita se zlou povahou“, myšlenkovým útvarem je i tvořivá forma jemnohmotné energie. Elementály vytváříme také nevědomě (docela běžně), vlivem určitých psychických, duševních nebo mentálních akcí, do kterých vkládáme spoustu své energie, například si přejeme ochranu pro někoho blízkého. Mnoho elementálů vzniká ve chvílích, kdy opakovaně procházíme velmi silným emočním vzrušením, nebo v okamžicích, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Posílení nebo výživu získávají často opakovanými stavy duševního rozrušení, myšlenkami a představami.

Toto je informace také o tom, jak je možné do vlastního energetického pole přivolávat entity, které my sami svou psychickou aktivitou vytváříme nebo přivoláváme, a které žijí například z našeho strachu. Někdy můžeme mít pocit, že jsme nuceni bojovat s „démonem stvořeným nehmotnou silou“, marně se můžeme snažit odhalit jeho původ, pokud si vůbec neuvědomíme, že tvůrcem takového elementálu jsme my sami.

Ochranné rituály, účinné metody ochrany proti psychickým útokům

Ochrana pentagramem

Pentagram nakreslíme pravou rukou vzpřímeným ukazováčkem spojeným s prostředníčkem, zbývající prsty sevřeme v dlani a přes ně přeložíme palec. Ruku natáhneme před sebe ve výši ramen.

Představte si geometrický tvar pentagramu před očima. Začnete kreslit horní rovnou čáru od levého k pravému rameni, pokračujete šikmo dolů k pomyslné levé dolní špičce pentagramu, pokračujete šikmo nahoru k samostatné horní špičce pentagramu, pokračujte šikmo dolů k pravé dolní špičce pentagramu, a poslední šikmou čáru propojíte s výchozím bodem jedním tahem nakresleného pentagramu.

Ochrana svěcenou vodou

Svěcenou vodou, (případně pouze solí), nakreslíme před vchodem do domu pentagram, s horní samostatnou špičkou směřující od domovních dveří do vnějšího prostoru. Vyslaná energie ochraňuje naše obydlí před nechtěnými aktivitami temných sil. Pokud máme tyto síly přesně pojmenované, žádná jména nevyslovujeme! Pouze je necháme v pozadí myšlenek, kterým se pokusíme dát energetický náboj s výrazným plusovým znaménkem, ale pokud to nejde, alespoň se je snažíme udržet v neutrální středové rovině.

Skleněná nebo zrcadlová ochrana

Způsob, jakým k nám lidé promlouvají, souvisí se specifickým individuálním magnetismem, s vyzařovanou energií daného člověka. Pokud už musíme naslouchat někomu, kdo má snahu mít vše pod kontrolou a jedná na úkor druhých, nedovolíme, aby se nám síla magnetismu vyřčených slov dostala takříkajíc až pod kůži. Máte-li dobrou vizuální představivost, můžete ve své mysli mezi sebe a druhého člověka – přímo do prostoru mezi vámi – postavit průhlednou skleněnou stěnu nebo zrcadlo (zrcadlovou stranou otočenou směrem k útočníkovi). Jakmile se vám povede skleněnou ochranu vizualizovat a téměř ji „uvidět“, energie, které daná osoba vysílá, se k ní vrátí zpět. Případně si představte, že v ruce držíte malé zrcátko, přibližně v úrovni solární čakry. Pokud sedíte, můžete ještě překřížit ruce v zápěstí a nohy v kotnících, tímto uzavřeným okruhem se chráníte před působením vnějších energií.

Ochrana sílou zraku

Máte-li z dané osoby strach nebo vás ovládá nejistota, vyhněte se přímému očnímu kontaktu, tím neutralizujete sílu svého strachu i sílu útočníka. Nesnažte se po celou dobu nápadně dívat někam stranou, ani svůj pohled nesměřujte někam nahoru nad hlavu dané osoby, ale zcela uvolněně se dívejte na špičku nosu oponenta. V případě, že v pozadí své mysli udržíte silnou ochrannou myšlenku, dívejte se útočníkovy doprostřed mezi oči těsně nad kořen nosu, váš pohled je uvolněný a zároveň jistý a pevný.

Ochrana astrálním tělem a astrálním světlem

Vědomě aktivujte sílu svého astrálního těla, nechte svou astrální sílu volně působit ve svém ochranném, osobním poli. Základem tohoto působení nesmí být zlomyslnost nebo nenávist, ale naopak síla vycházející z vnitřního klidu. Dokážete-li neztratit nervy, zklidnit vibrace svých emocí a nepříjemných pocitů, potom budete mít této síly dostatek. Pokud navážete kontakt s vlastní astrální realitou, s astrálním světlem, které magicky ovlivněno silnou vnitřní myšlenkou, působí jako astrální zprostředkovatel a podílí se na přenosu informací, potom sílu protivníka odrazíte zachováním vnitřního klidu. Nebo vědomou pozitivní myšlenkou, která vyjadřuje vaší vnitřní sílu.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Astrální světlo je svou kvalitou poněkud jiné než světlo pozemské. Podstata živých tvorů, různých věcí, hmotných objektů, přírodních útvarů je dána jejich vlastnostmi. Každý objekt vibruje určitým způsobem, každá živá bytost má svůj jedinečný vzorec vibrace, který se svou kvalitou a jedinečným vyzařováním projevuje jak na hmotné, tak na astrální úrovni, vlastně se z jedné i druhé úrovně neustále zrcadlově vrací tam a zpět.

Tím není řečeno, že kvalita astrálního světla je pouze pozitivní. Vibrace astrálního světla osciluje jak v plusových, tak i v mínusových energetických vlnách. Nebo se od svého středového (neutrálního) těžiště vychyluje jedním nebo druhým směrem. Což je pravidlo, které zde, na poli daného tématu, platí stejně jak pro oběť, tak pro útočníka.

Ochrana imaginárním mečem

Představte si světelný meč ve své pravé ruce. Ve své představě uvolněně napřimte ruku a špičku imaginárního meče přibližte na místo solární pleteně útočníka. Tato vizuální představa vám pomůže „nenechat se přitlačit ke zdi“. Světelným mečem můžete imaginárně zpřetrhat pouta, kterými jste v daný okamžik spoutáni. Symbolicky se zde jedná také o „přetnutí síly ostrého jazyka v ústech útočníka“.

Osvojit si princip magické ochrany je možné, ale není to jediné nebo hlavní řešení

Podstatná je vnitřní práce na sobě, a to v rámci sebepoznání a zkvalitnění vlastních mentálních, psychických, duševních, vyjadřovacích i neverbálních schopností. Podobné energetické ochrany se v zásadě nedělají jen tak z rozmaru, preventivně nebo bezdůvodně, pouze pokud je jejich aktivace odůvodněná. Zde je dobré vzít v úvahu související okolnosti, a to v rámci zákona přitažlivosti.

♠        ♥        ♣

Poznámka: Toto ožehavé téma je dobré občas připomenout. Obzvlášť v dnešní energeticky náročné době. Poslední dobou mi od vás, čtenářů, přichází různé otázky v souvislosti právě s psychickými útoky. Odpovídat na tyto dotazy individuálně a obsáhle se zabývat konkrétním případem není v mé kompetenci. Ale protože těch dotazů je celá řada, snažila jsem se tímto novým článkem odpovědět alespoň v obecné rovině. Věřím, že i tak si ve výše řečeném najdete to své, a že tento článek může být nápomocný ke snadnější orientaci v úskalích, která toto náročné téma přináší. Další související informace, pokud vás článek zaujal, najde v mnoha dalších článcích publikovaných na webových stránkách.

Přesto vám za vaše dotazy, osobní příběhy a poznatky velmi děkuji. Díky nim je možné různá témata lépe a obsáhleji zpracovat, (samozřejmě s ohledem na zásadu vztahující se k příslibu mlčenlivosti).

Související články: Energetický ochranný štít, Zákon přitažlivosti a pozornost k vnitřnímu chaosu, Jemnohmotné andělské bytosti – průvodci a ochránci

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?