Trojrozměrný svět a ostatní reality

Ukázka z knihy „Exkurze mimo tělo“. Mnozí z vás si kladou otázku, zda vůbec, a jak je astrální putování možné. Realita se přizpůsobuje naší osobní frekvenci vnímání a každému našemu rozhodnutí. Jsme bytosti světla, světlo přijímáme z okolního prostoru, světlo také vyzařujeme, v každé buňce našeho těla je vědomí světla, a každá buňka světlo vyzařuje. Prvotní světlo putuje vesmírem od okamžiku stvoření, toto světlo dokážeme zachytit nejmodernějšími teleskopy. Toto v dávné, velice vzdálené minulosti vyzářené světlo, nám například přináší informace o vzniku vesmíru. Tyto informace již dnešní vědci dokáží přečíst a dešifrovat. Světlo je vlnění, světlo je nosičem informace. A vše, co je vyzářené, zanechává za sebou energetickou stopu.

Naše pozemská realita osciluje (kmitá) na určité frekvenci, abychom zde mohli žít, naše těla oscilují na stejné frekvenci. Na stejné frekvenci existuje většina viditelné, hmotné reality našeho vesmíru.

Trojrozměrný svět a ostatní reality

Světlo je oscilace, (kmitání, vlnění), které obsahuje informace

Hmota je „zhutnělé kmitání“. Abychom mohli vnímat svět tak, jak jej vnímáme, naše smysly jsou uzpůsobeny tak, abychom vnímali pouze to, co osciluje na této stejné frekvenci. Za normálních okolností nevnímáme realitu existující na jiných frekvencích.

Změněný stav vědomí představuje změnu vibrace vnímání. Proto najednou vnímáme to, co osciluje jinak než trojrozměrná realita. ZMĚNĚNÝ stav vědomí představuje ZMĚNU, díky níž přecházíme do jiného oscilačního pásma, s jinými kmitočty.

Změna vědomí PŘESAHUJE základní kmitočty lidského těla.

Podle vědeckých propočtů rezonance Země zhruba odpovídá normální frekvenci lidského mozku. Paralelní reality oscilují na jiných kmitočtech, než náš zrakem viditelný a smysly vnímatelný svět. Z tohoto pohledu může existovat nekonečně mnoho dimenzí, paralelních realit, vesmírů, a jejich kmitočty se mohou různě odlišovat.

Trošku odbočím: představte si temnou hmotu ve vesmíru, která nedává spát mnoha vědcům. Proč ji nevidíme? Co když je tajemná temná hmota, která mimochodem vůbec není temná, živoucí po svém vlastním způsobu? A nevidíme ji jen proto, že osciluje v jiném energetickém pásmu? Jisté je, že temná hmota ve vesmíru představuje jakousi neznámou sílu, která ovlivňuje vesmír samotný. (Vše se vším souvisí.) Pojmenování „temná hmota“ vzniklo z toho důvodu, že nevydává světlo, proto ji nevidíme a nedokážeme ji popsat. Jde o důležitou součást vesmíru, která ale nemá nic společného s temnotou, ale spíše s informacemi.  To jen tak na okraj, abychom si uvedli konkrétní příklad o tom, že pokud něco nevidíme, neznamená to, že to neexistuje.

Astrální cestovatel vědomě sníží nebo zvýší své kmitočty, pozvedne svou energii na vyšší úroveň, a tím je schopen oscilovat shodně s tou či onou paralelní realitou (jinou dimenzí). Říkáte si, že něco takového není možné? Je prokazatelné, že jogíni dokáží snížit kmitočty svého těla, a tak přežít po nějakou dobu na sněhu a v mraze, například. Věhlasní mágové dokázali již několikrát během lidských dějin pracovat s kmitočty svého těla tak, aby se stali neviditelnými pro své okolí, nebo se v nulovém čase přemístili z jednoho místa na jiné, bez ohledu na vzdálenost (viz díla Carlose Castanedy). Toltékové jsou zkušení astrální cestovatelé své doby, a starověcí Egypťané bezesporu také. Je také prokazatelné, že lidé, kteří přežili svou smrt, poznali svojí pravou identitu, zhlédli svůj život jakoby v jediném okamžiku, vzhledem k tomu, že TAM, na druhé straně „za zrcadlem“, neexistuje čas.

Mimotělesné zkušenosti přinášejí jiné poznatky o čase

Trojrozměrný svět a ostatní realityPodobně jako lze teleskopy sledovat vyzářenou minulost vesmíru, kdy můžeme vidět vznik vesmíru několik sekund po velkém třesku, tak lze sledovat na astrální úrovni „vyzářené světlo“ událostí, které se odehrály v minulosti. S tím souvisí, že v astrálním světě neplatí, že největší rychlost je rychlost světla. V astrálním světě je mezi myšlenkou a prožitkem nulový čas – v okamžiku představy tuto představu zároveň prožíváme. Proto je možné v nulovém čase navštívit minulost. A stejně tak budoucnost.

Ptáte se, jak je to možné? Slučují se tyto možnosti se zdravým lidským rozumem? „Světlo“ budoucnosti přece ještě své události „nevyzářilo“. To ale platí jen pro čas vytvořený v trojrozměrné realitě. TAM čas neexistuje, vše se odehrává v jediném okamžiku.

S tím souvisí význam kruhu, kruh představuje nekonečno. Vše co je, už zde bylo, a vše, co je, opět jednou bude (Král Šalamoun).

Každá událost je vyzářena do prostoru. Pokud se naše vědomí odpoutá od fyzického těla, dostane se do astrální dimenze, zde tvoří myšlenkami stejně jako na pozemské pláni, jen s tím rozdílem, že TAM se myšlené zobrazí okamžitě. Vědomí se pohybuje astrální dimenzí v závislosti na myšlenkách, a to v nulovém čase, což znamená, že se pohybuje rychleji než světlo. Vědomí se pohybuje jako vlnění, pouhou myšlenkou se přizpůsobí oscilaci té které události, která byla, nebo z našeho pohledu teprve bude světlem vyzářena do prostoru.

Proč TO běžně nedokážeme? Jak bychom TO mohli dokázat, když si TO neumíme ani představit, ani tomu vlastně nevěříme? Představivost, vizualizace a víra jsou základní podmínky pro perfektní tvořivost. Zažíváme to, co si dokážeme představit, a obyčejně si dokážeme představit jen to, co je nám od dětství předkládáno jako realita.

Čas v naší dimenzi je, jaký je. Čas v Absolutnu neexistuje. Absolutno v sobě zahrnuje všechny existující dimenze. To ale nevylučuje možnost, že v jiných dimenzích může existovat čas v různých podobách, pouze si to nedokážeme představit. Tuto úvahu podporují mystická tvrzení, že vše, co se nachází mimo absolutno, je iluzí Máji. Naše dimenze je relativní skutečnost viděna zrakem, prožívána vědomím, které osciluje shodně s veškerou hmotou našeho viditelného světa.

Astrální cestovatel se pohybuje v prostoru, kde vše existuje tady a teď

Vše se odehrává všude a v jednom okamžiku. Astrální cestovatel zažívá to, co si dokáže představit, vidí vše, co stvoří vlastní myšlenkou. Duše je energie bez tvaru, po vymístění z těla se ocitá v bezčasí, je vlněním, je vědomím, které si uvědomuje samo sebe, je inteligentní energií, která aktivuje svou představivost pomocí kódovaných informací skrytých v myšlenkách. Veškerá hmota podléhá entropii, inteligentní vědomí je jedinou vesmírnou substancí, která nepodléhá entropii. Vědomí je věčné, pouze mění formu, libovolně se realizuje pouhou myšlenkou (aktivuje informace ve vědomí obsažené).

Pokud se TAM setkáte s jinou bytostí, komunikace probíhá jakoby beze slov, není zatížena emocemi, emoce nejsou potřeba, komunikace je čistá, bez přetvářek, bez jakýchkoliv egoistických úvah a motivací. V podstatě probíhá vzájemné „čtení myšlenek“, takže na této úrovni není možné nikoho pomocí slov „nepravdivě“ ovlivnit, zmanipulovat nebo obelstít. TAM nelze na nikoho působit žádným psychickým nátlakem, TAM má komunikace mnohem hlubší význam, je čistá a otevřená, vše je podporováno překonáním krize identity. Komunikace není podmíněna nepodstatnými detaily, vše je zcela jasné a zřejmé na první pohled. Okamžitě jsme konfrontováni s jakoukoliv, ať už úmyslnou nebo neúmyslnou lží. TAM všechny myšlenky, informace a vědomosti zapadají do všeobsáhlé vesmírné databanky, která je prosta domněnek a předsudků. Jak je to možné? TAM není myšlení dedukováno ani levou ani pravou polovinou mozku, tak jak je to mu TADY, poznávací Já je zároveň poznávaným Já. Holistické vnímání světa předpokládá, že pravá a levá hemisféra spolupracují, obě poloviny mozku jsou výkonné ve vzájemné harmonii.

Trojrozměrný svět a ostatní reality

Astrální cestování vyžaduje trpělivost

Astrální cestování je možné, je uskutečnitelné, ale vyžaduje na první pohled obtížná a poněkud zdlouhavá cvičení, proto se mnoho lidí vzdává již po několika málo neúspěšných experimentech. A pokud se nám něco zdá nemožné, není to vina „příběhu“, který považujete za nemožný, to jen racionální mozek se vzpírá nepoznanému. Mozek nemá pro podobné představy prozatím vytvořenou tu správnou „složku“, nemá se čeho chytit, a racionálně protestuje. Takže posouzení je na každém, každý sám za sebe rozhoduje o tom, co je pravda a co ne. Proto kladu důraz na osobní zkušenost, protože většinou se lidé přiklánění k tomu, co můžeme nazvat kolektivní, většinovou pravdou. Bez osobní zkušenosti nelze brát žádné příběhy doslova. Mýtické příběhy o stvoření vesmíru také nelze brát doslova, je nutné pochopit skrytou symboliku, ani je nelze konfrontovat s přísně vědeckými parametry. Není třeba toto více vysvětlovat, dnes už přece víme, že realita je realitou v jisté závislosti na domněnkách a představách POZOROVATELE.

Na tomto místě je nutné poznamenat, že pokud bude někdo toužit po astrálním putování jen proto, aby získal moc nad okolním světem, tak v tom případě bránou duhového světelného mostu na druhou stranu nepronikne. A pokud přece jen ano, a bude díky svým poznatkům vědomě uplatňovat ve svém pozemském těle jakoukoliv zlovolnou vůli, spojenou s materialistickým, vypočítavým egem, zcela určitě se mu takové počínání nevyplatí. Z tohoto důvodu se většina astrálních cestovatelů jen tak neškodně vydává na různé výlety v podobě krásných a poučných nadpozemských zážitků, ale nedostane se k informacím uloženým v databance kosmického vědomí. Vesmír je velice inteligentní bytost, a sám sebe takto chrání. Proto jsou otázky nedůvěřivců: „Pokud astrálně cestuješ, řekni mi, co se nachází v kapse saka v mé skříni!“, docela zbytečné.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Duchovně vyspělá bytost, třebaže v podobě astrálního cestovatele, se nikdy nesníží k tomu, aby kohokoliv během svého odpoutání špehovala, ani jí to není dovoleno. Na astrální úrovni platí určité zákony, které nelze jen tak překročit. Prozíravý a inteligentní člověk je schopen si toto uvědomit a bez výhrad přijmout. Čím více jsme ve svém životě spoutáni s hmotou, tím je šance na úspěšné astrální putování potlačena vlastním, podvědomým rozhodnutím. Kdo pochopit chce, ten pochopí, i bez pokládání podobných otázek. Nejde o otázku samotnou, ale o skrytý výsměch, který se skrývá v mysli tazatele. Pokládání těchto otázek může svědčit o lenosti tázajícího používat svůj mozek jinak, než jak je společností po dlouhá léta svého života programován, což jej omlouvá, takže nelze nikomu nic vyčítat. Tady je důležité pro každého astrálního cestovatele aby věděl, že může sice komukoliv na potkání o svých zážitcích vyprávět, ale musí být zároveň připraven na velice rozdílné a někdy i nepříjemné reakce. Rada je jediná: sdílet své nevšední nadpozemské zážitky pouze s lidmi, k nimž máme důvěru, a v případě negativní reakce prostě nereagovat.

(Vloženo 12.10. 2015. Aktualizováno 10. 8. 2018)

Trojrozměrný svět a ostatní reality

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.