Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasí

Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasíZemě, podobně jako magnet, přitahuje a odpuzuje nejen hmotné předměty, ale i různé vesmírné síly a psychické proudy. Magnetická síla Země je činná nejen v oblasti zemských pólů, působí na okolní prostředí a vyzařuje z veškerého zemského povrchu. Určitou magnetickou sílu, která se projevuje jako sympatie či antipatie, vyzařuje také člověk, podle toho s čím a jak se identifikuje. Tuto sílu můžeme nazvat psychickou lidskou energií. Sympatie a antipatie přitom vnímá každý člověk jinak – po svém způsobu. Sympatii projevuje k lidem, věcem a jevům, které jsou shodné s jeho myšlením a vnímáním. Antipatii projevuje ke všemu, s čím se jeho myšlení a cítění neshoduje, ke všemu, co vnímá vzhledem ke své osobě protikladně.

Vnímá-li člověk něco protikladně, zároveň od sebe něco jiného odpuzuje. Je-li například přesvědčen, že peníze způsobují neštěstí, odpuzuje od sebe hojnost. Zároveň si ale do života přitahuje situace, které jsou shodné s jeho nejsilnějším přesvědčením. V magnetickém poli člověka působí dvě síly, pokud se je naučíme rozlišovat, rozpoznáme odpuzující sílu od síly přitažlivé. Obě tyto síly jsou vyzařující, ať už vnímáme sympatii či antipatii, vždy vyzařujeme určitou vnitřní kvalitu. Toto máme společné se Zemí, také ona vyzařuje přitažlivé i odpudivé síly, tak chrání svou celistvost, neporušenost, originalitu, a veškerý život na planetě, a pokračování života na planetě.

Pokud člověk používá vlastní přitažlivou a odpudivou sílu v souladu s vesmírnými zákony, chrání sám sebe a s vnějším prostředím je – koexistuje – v harmonii

To ale neznamená, že je nesprávné vnímat antipatie, tomu nelze zabránit, protože vždy budeme vnímat energie a síly, které nás varují před nebezpečím, nebo před něčím, čemu se máme vyhnout. Jde jen o to, neprojevovat zpětně, ve složitém lidském soužití, nepřiměřené ANTIPATICKÉ CHOVÁNÍ proti někomu nebo něčemu, co nám není sympatické. Každý člověk vyzařuje energii, nemusí být obtížné rozpoznat, co nám neprospívá, například proud nepřátelské síly přicházející od člověka, který je vůči nám z nějakého důvodu v opozici, nebo je proti nám z vlastních důvodů zaujatý. Jeho vyzařování zasahuje naše magnetické pole, pokud dokážeme toto vyzařování včas odhalit jako nevhodné či nepřátelské, nemusíme se jím vyzařovanou energií nechat zasáhnout. Antipatické chování druhých osob lze překonat, pokud si uvědomíme, že nás negativní vyzařování zasáhne jen tolik, tolik sami – svým vnitřním harmonickým či neharmonickým postojem – dovolíme.

Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasí

Země, a sní související přírodní síly, vytváří počasí. Nechceme si připustit, že počasí spoluvytváří také člověk

Počasí je proces, který se po čase cyklicky opakuje, na tom nic nezměníme. Ale můžeme změnit disharmonické procesy v počasí se vyskytující. Neharmonické vyzařování lidí – v globálním měřítku – má vliv na neharmonické a ničivé síly projevující se v počasí na planetě. Země je vodní planeta, člověk je vodní bytost. Vodní prostředí lidského těla souvisí s pulsem lidského těla a s lidskou psychickou energií. A nikoliv pouze okrajově souvisí i se slovem a emocemi, čili s dechem – dech obsahuje vodní páru, nádech a výdech člověka je takto propojen s nádechem a výdechem Země. Jemnohmotné substance lidského dechu, jímž je prostorem nesen zvuk vyřčených slov, obsahují informace, které se promítají do kolektivního vědomí. Po čase se tyto informace vrací k lidem zpět – co zasejeme, to také sklidíme.

Země nemůže neharmonické síly vyzařující z lidského společenství pouze přijímat, to by ji zničilo. Je přírodním zákonem, že se musí od těchto sil čas od času očistit, což se děje také skrze počasí, například skrze bouře a hurikány. Člověk si to nesnadno uvědomuje, pokud se od přírody a přírodních sil odděluje, ale opak je pravdou, my sami jsme činnou přírodní silou. My sami, pokud jsme zasaženi nepříznivou energií z vnějšího prostředí, a pokud tato energie přesáhne určitou mez, třeba i v případě, že se snažíme být s okolním prostředím v harmonii, musíme být schopni se očistit, uvolněním, vypuštěním páry například v podobě křiku nebo pláče. Vnímá-li Země negativní energie, (vycházející z různých protestů, demonstrací, převratů a válek, jelikož lidé se mezi sebou nedokáží v míru domluvit a světu vládne zkorumpovaná moc), zpracuje je po svém způsobu. Jde o energie, které se nemohou nikam ztratit, musí být nějakým způsobem zpracovány. Nikdo se nemůže divit, pokud prostředí, kde panují výbušné síly, bude zasaženo například povodněmi.

Čas je zrychlený“, a to, co vysíláme, se nám vzhledem k probíhajícím transformačním procesům vrací mnohem rychleji zpět, než tomu bylo v minulosti. To znamená, že „karmické“ následky našich činů si na osobní úrovni nemusíme „odpykávat“ třeba až v příštím životě, a že „karmické“ následky našich činů v celospolečenském měřítku nezakusí až příští generace, ale odzrcadlí se ještě v době svého vzniku.

Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasí

Umíme si představit, že lidskou činností, cítěním i myšlením, může člověk určitým způsobem zdegenerovat. (Za degeneraci člověka lze považovat i to, pokud mocnosti využívají pro upevnění své moci lidskou psychickou sílu například tím, že vyženou „děti“ ze škol a „nařídí“ jim, kdy a proti čemu mají demonstrovat. Bez ohledu na to, na čí straně je pravda, bez ohledu na to, zda ten, kdo je uměle poslán na ulici s transparenty, je schopen rozpoznat „odkud vítr vane“. Minulost už nás nejednou přesvědčila o tom, že jde o předem vypočítaný projev moci a rádoby panovačné síly. Může dnes ještě někdo pochybovat o tom, že mocnosti moc dobře vědí, co dokáže lidská psychická síla, a jak s touto velmi silnou energií vypočitatelně manipulovat?)

Člověk takto vytváří a opakuje určité „magické“ rituály, které zpětně působí zase jen a jen na člověka – jsme nepoučitelní.

Určitý genofond si v sobě nese i Země, a nemůže být nic podivného na tom, pokud připustíme, že lidská psychická energie může neblaze působit na degeneraci zemských procesů, které se mohou stát škodlivými jak pro Zemi, tak pro člověka.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Země nikdy sama od sebe nesmete člověka z povrchu zemského, je to člověk, kdo svou psychickou energií ničí Zemi i sám sebe. Máte-li pocit, že se počasí zbláznilo, tak věřte, že příroda a počasí jen kopírují bláznivou a kontraproduktivní lidskou psychickou sílu.

Související článek: Očistná energie LETNÍ BOUŘKY2018 rok Psa podle čínského zvěrokruhu


David E. Schoen, z knihy Božská bouře: „Hurikán i Uroboros mohou být pojímány jako mandaly. Povšechně vzato, zobrazení mandaly bývá průvodním jevem seberegulační funkce psýché, když NEPOŘÁDKY V DUŠEVNÍ ŘÍŠI přímo volají po kompenzačním přeuspořádání chaotických duševních faktorů. Mandalou jako symbolem může být reorganizována duševní energie, a tím opětovně stabilizována fragmentovaná osobnost, proměněn chaos v kosmos a podpořena cesta k duševní celistvosti. Proto se často objevuje v důležitých přechodových obdobích lidského života.

Představa hurikánu coby mandaly má své opodstatnění: zpodobuje OBROVSKÁ KVANTA VÍŘÍCÍ, neintegrované duševní energie, která má být usměrněna-, obvykle svůj vliv uplatňuje v období intenzivně probíhajícího procesu individuace, kdy je subjekt konfrontován s potřebou učinit vědomá rozhodnutí, která mohou závažně ovlivnit budoucí průběh života. Mandaly se však v lidské psýché mohou objevit i v reakci na méně pronikavé komplexové poruchy na osobní úrovni, jako kompenzace momentálních stavů úzkosti či v průběhu adaptačních procesů já.

Duševní energií, symbolizovanou hurikánem, může být osvětlen celý kontinent, nebo zabit jedinec jako úderem elektrického proudu. Obrazy hurikánu se vynořují z KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ, jsou projevem prapůvodní úroborické ustavičně se obnovující energie, jež má moc proměňovat přírodu. Mandala hurikánu působí obdobně jako jiné mandaly, ale je primitivnější povahy a objevuje se v počátcích individuace, její působení je numinózní – projevuje se jako divoké, neosobní, hrůzné božství.“

Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasí

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?